Joniškio rajone organizuotas mažasis Baltijos kelias

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Prie ma­žo­jo Bal­ti­jos ke­lio da­ly­vių ties Lietuvos–Latvijos pa­sie­niu Kal­viuo­se pri­si­jun­gė ir pro ša­lį vy­kę tu­ris­tai iš Tai­va­no (prie­ky­je).
Penk­ta­die­nį, kai žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos vėl rin­ko­si Bal­ti­jos ke­ly­je nuo Vil­niaus iki Ta­li­no pa­mi­nė­ti šio įvy­kio 30-me­čio, ma­ža­sis Bal­ti­jos ke­lias su­si­jun­gė ties bu­vu­siu Kal­vių pa­sie­nio po­stu, prie ku­rio pri­si­jun­gė ne­ti­kė­tai pro ša­lį ke­lia­vę tu­ris­tai iš Tai­va­no.

Apie 50 žmo­nių iš Pli­kiš­kių, Sat­kū­nų, Elė­jos (Lat­vi­ja) su­si­ti­ko ties bu­vu­siu pa­sie­nio po­stu. Žmo­nės gy­va gran­di­ne su­si­ki­bo ran­ko­mis, mo­ja­vo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vė­lia­vė­lė­mis, su­gie­do­jo Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos tau­ti­nes gies­mes, šio įvy­kio sim­bo­liu ta­pu­sių kar­de­lių puokš­tės bu­vo įteik­tos Sat­kū­nų se­niū­nei Re­gi­nai But­kie­nei ir Elė­jos sa­vi­val­dy­bės at­sto­vei Ly­gai Ro­zen­ber­gai.

R. But­kie­nė spe­cia­liai šiai šven­tei pa­si­puo­šė tau­ti­niais rū­bais ir tą pa­čią po­pie­tę iš­vy­ko į mi­nė­ji­mą Pas­va­lio ra­jo­ne. Ji pa­sa­ko­jo su vy­ru Eu­ge­ni­ju­mi ir vai­kais da­ly­va­vu­si ir pir­ma­ja­me Bal­ti­jos ke­ly­je.

"Tą eu­fo­ri­ją, nuo­sta­bų vie­ny­bės jaus­mą, pa­tir­tą prieš 30 me­tų, ga­liu su­ly­gin­ti tik su "Žal­gi­rio" krep­ši­nio ko­man­dų per­ga­lė­mis. Ta­da ly­giai taip pat vi­si bū­na­me kar­tu ir pa­sijun­ta­me jė­ga", – sa­kė se­niū­nė.

O štai sa­vo kū­ry­bą ren­gi­ny­je skai­čiu­si mo­ky­to­ja iš Elė­jos Ma­ria­na Ma­džu­le pa­sa­ko­jo, kad prieš 30 me­tų ji, 17-me­tė, su drau­gais sku­bė­jo į Ry­gą, no­rė­da­ma su­da­ly­vau­ti šio­je iš­skir­ti­nė­je ak­ci­jo­je.

"Va­žia­vo­me su min­ti­mi: kas bus, tas, bet vis tiek sto­vė­sim", – tuo me­tu iš­gy­ven­tą ryž­tą iš­reiš­kė M. Ma­džu­le.

Apie Bal­ti­jos ke­lio reikš­mę su­si­rin­ku­siems taip pat pa­pa­sa­ko­jo Joniškio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pli­kiš­kių fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Auš­ra Kriš­čiū­nie­nė, dai­na­vo Elė­jos mo­te­rų an­samb­lis, gro­jo ir dai­na­vo se­se­rys Da­ri­ja ir Vik­to­ri­ja Jokš­ty­tės iš Pli­kiš­kių.

Ži­nią apie Bal­ti­jos ke­lią ir jo 30-me­čio pa­mi­nė­ji­mą į sa­vo ša­lį par­veš ir tuo me­tu pro pa­sie­nį vy­ku­si tu­ris­tų gru­pė iš Tai­va­no. Tai­va­nie­čiai do­mė­jo­si šiuo is­to­ri­niu įvy­kiu, fil­ma­vo ir fo­tog­ra­fa­vo ren­gi­nį bei no­riai fo­tog­ra­fa­vo­si su da­ly­viais, džiau­gė­si do­va­no­to­mis su­ve­ny­ri­nė­mis Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vė­lia­vė­lė­mis.Ma­žą­jį Bal­ti­jos ke­lią or­ga­ni­za­vo Pli­kiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nė, Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pli­kiš­kių fi­lia­las ir Elė­jos bib­lio­te­ka.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.