Baltijos kelias tęsėsi Šiauliuose

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lių bul­va­re at­kar­to­ta Bal­ti­jos ke­lio idė­ja.
Penktadeinį Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re sim­bo­liš­kai at­kur­ta Bal­ti­jos ke­lio at­kar­pa, o Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je iš­kil­min­gai iš­kel­tos Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos vė­lia­vos. Į Pum­pė­nus (Pas­va­lio r.) iš­ly­dė­ti Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio da­ly­viai.

Į mi­nė­ji­mą Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je Są­jū­džio met­raš­ti­nin­kas Al­gi­man­tas Ku­li­kaus­kas su bend­ra­žy­giais at­si­ne­šė iš­sau­go­tas Są­jū­džio ir Šiau­lių mies­to len­te­les, ku­rias į Bal­ti­jos ke­lią ve­žė­si ir 1989 me­tais.

"Sau­giau­sia joms bu­vo pa­lė­pė­je", – juo­kė­si šiau­lie­tis, ne­pra­lei­džian­tis Bal­ti­jos ke­lio mi­nė­ji­mų Pum­pė­nuo­se, kur prieš 30 me­tų rin­ko­si šiau­lie­čiai.

Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vas aikš­tė­je iš­kil­min­gai kė­lė tri­se: Lie­tu­vos – Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės ser­žan­tė Jū­ra­tė Gai­liu­tė, Lat­vi­jos – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos na­rys, Par­la­men­to gy­nė­jas, lais­vės ko­vų da­ly­vis Al­ber­tas Špo­kas, Es­ti­jos – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Gen. P. Ple­cha­vi­čiaus Šau­lių 6-osios rink­ti­nės šau­lys Dai­nius Ne­meik­šis.

Ky­lant vė­lia­voms su­si­rin­ku­sie­ji kar­tu su so­lis­tu Juo­zu Ja­nu­žu su­gie­do­jo "Tau­tiš­ką gies­mę".

Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Šiau­lių fi­lia­lo at­sto­vams per­duo­tos gė­lės ir žva­kės pa­dė­tos ant sa­va­no­rių ka­pų se­no­sio­se Šiau­lių ka­pi­nė­se.

Dar iki mi­nė­ji­mo gė­lė­mis mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas ir Gin­kū­nų, K. Do­ne­lai­čio ka­pi­nė­se, prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties ram­pos, Su­ki­lė­lių kal­ne­ly­je.

Šiau­lių vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius at­krei­pė dė­me­sį, kad "ge­ras treč­da­lis" atė­ju­sių­jų į mi­nė­ji­mą pri­si­me­na 1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną.

"Tai ne­pap­ras­tas įvy­kis, 2 mi­li­jo­nai žmo­nių su­si­vie­ni­jo, kaip vie­na šir­dis, – sa­kė Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis. – Ši­tas su­si­kau­pi­mas, su­si­vie­ni­ji­mas var­dan Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos lais­vės te­bū­na mums gra­žus pa­vyz­dys ir įkve­pian­ti jė­ga dar­buo­tis Bal­ti­jos kraš­tuo­se su mei­le, dė­kin­gu­mu ir iš­ti­ki­my­be."

Mi­nė­ji­me kon­cer­ta­vo Šiau­lių pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ras (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Si­gi­tas Vai­čiu­lio­nis, di­ri­gen­tas Ge­di­mi­nas Brūz­ga), so­lis­tai Juo­zas Ja­nu­žas ir Pi­jus Kond­ro­tas, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Va­jau­nas" (me­no va­do­vas Ro­mual­das Lau­ga­lis).

Skry­džiu su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­no NA­TO nai­kin­tu­vai.

Prie Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės lau­kė au­to­bu­sai, ku­riais apie šim­tas šiau­lie­čių iš­ke­lia­vo į Pum­pė­nus lan­ky­ti Bal­ti­jos ke­liui skir­tų at­mi­ni­mo ženk­lų, da­ly­vau­ti šven­tė­je.

Kiek anks­čiau vie­nas au­to­bu­sas iš Šiau­lių iš­vy­ko į Vil­nių, į Lie­tu­vių et­ni­nės kul­tū­ros drau­gi­jos or­ga­ni­zuo­tą gy­vo­sios gran­di­nės ak­ci­ją "Bal­ti­jos ke­lias 30".

Po mi­nė­ji­mo Sau­lės laik­ro­džio aikš­tė­je Šiau­lių ka­ted­ro­je bu­vo au­ko­ja­mos šv. mi­šios.

18 va­lan­dą Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re trum­pam sim­bo­liš­kai at­kar­to­ta Bal­ti­jos ke­lio idė­ja – žmo­nės ran­ko­mis su­si­ki­bo nuo aikš­tės prie Kaš­to­nų alė­jos iki Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.