Pavargusi „Šiaulių letenėlės“ vasara

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šiau­lių le­te­nė­lės" va­do­vė Ing­ri­da But­ku­tė pri­me­na, kad jei gy­vū­nas at­si­dū­rė gat­vė­je tai ne jo kal­tė, o to, ku­ris pri­si­jau­ki­no.
Šiau­lie­tis Sau­lius Ta­loč­ka į re­dak­ci­ją at­vy­ko ap­si­lan­kęs gy­vū­nų prie­glau­do­je „Šiau­lių le­te­nė­lė“. Vy­ras pik­ti­no­si, kad prie­glau­da pa­lik­ta be jo­kios val­džios pa­ra­mos, vargs­ta var­gą vie­na. Žmo­gui at­ro­do keis­ta, kad di­de­lį ge­rą dar­bą dir­ban­tys vi­suo­me­ni­nin­kai lie­ka be val­džios dė­me­sio. Nusp­ren­dė­me ap­lan­ky­ti „Šiau­lių le­te­nė­lę“.

Va­do­vės aky­se – nuo­var­gis

Vin­giuo­tas kai­mo ke­liu­kas nuo Ver­bū­nų at­ve­da į gy­vū­nų prie­glau­dą „Šiau­lių le­te­nė­lė“. Prie jos var­tų mus pa­si­tin­ka pa­grin­di­nis „šei­mi­nin­kas“ Bu­čis. Jis pa­si­tin­ka ir iš­ly­di vi­sus sve­čius. Tie­sa, jo var­dą su­ži­no­me kiek vė­liau per po­kal­bį su vie­šo­sios įstai­gos va­do­ve Ing­ri­da But­ku­te. Vos pa­ten­ka­me už var­tų, mus jau ly­di gau­si ke­tur­ko­jų pa­ly­da. Vi­si no­ri dė­me­sio ir bend­ra­vi­mo.

I. But­ku­tė ap­gai­les­ta­vo, ne­ga­lin­ti skir­ti sve­čiams daug lai­ko, nes šiuo me­tu li­ko be­veik be sa­va­no­rių, ku­riuos iš­gul­dė li­gos. Jai pa­de­da vie­na mer­gi­na, ku­ri ki­tą­met ke­ti­na stu­di­juo­ti ve­te­ri­na­ri­ją. Ji sa­va­no­riau­ja ant­rą die­ną. O pa­mai­tin­ti, iš­ve­džio­ti ir pa­si­rū­pin­ti 90 šu­nų ir per 25 ka­tė­mis rei­kia ir lai­ko, ir jė­gų.

Ing­ri­dos aky­se – nuo­var­gis. Mo­te­ris jo ne­sle­pia. Kaip pa­ti sa­ko, ato­sto­gos li­ko pri­si­mi­ni­muo­se. Išei­gi­nę die­ną ne­pa­me­na ka­da tu­rė­ju­si. O no­rė­tų­si nors po­rai va­lan­dų iš­trūk­ti prie jū­ros. Tie­sa, prieš ke­lias die­nas ją su­stab­dė su­šlu­ba­vu­si svei­ka­ta – pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra. Pa­gu­li­nė­jo so­dy­bo­je, na­muo­se ir sa­ko pa­svei­ku­si. Kas­dien į prie­glau­dą va­ži­nė­ja iš Šiau­lių, ta­čiau atei­ty­je sva­jo­ja at­si­kel­ti kur nors ne­to­li prie­glau­dos.

„Vai­kai ma­no užau­gin­ti. Aš daug la­bai pa­ke­lia­vu­si, pa­ty­ru­si. Kai prieš ke­tu­ris me­tus su­ti­kau bū­ti prie­glau­dos va­do­ve, su­pra­tau, kad pa­si­ra­šau sau nuo­spren­dį, kad aš dau­giau nie­ko gy­ve­ni­me ne­be­pa­da­ry­siu. Va­do­ve ma­nęs net ne­pa­va­din­si. Esu me­niš­ka as­me­ny­bė, čia vis­kas yra kos­mo­sas. Po tru­pu­tė­lį mo­kau­si, adap­tuo­juo­si“, – pa­sa­ko­ja Ing­ri­da.

Jos pro­fe­si­ja – pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja, yra de­vy­ne­rius me­tus dir­bu­si pe­da­go­ge su silp­na­re­giais vai­kais. 17 me­tų da­rė ta­tui­ruo­tes, daug ke­lia­vo po pa­sau­lį.

Iš­si­lai­ko iš žmo­nių pa­ra­mos

„Le­te­nė­lė“ il­gai blaš­kė­si iš vie­nos vie­tos į ki­tą. Or­ga­ni­za­ci­jai pra­dė­ju­si va­do­vau­ti Ing­ri­da But­ku­tė iš­kart ėmė ieš­ko­ti jai tin­ka­mos vie­tos.

„Esu kai­mo vai­kas, to­dėl ieš­ko­jau vie­tos kai­me. Kad so­dy­bo­je bū­tų ir pa­to­gus pri­va­žia­vi­mas, ir elekt­ra, ir to­li nuo gy­ven­to­jų, taip ne­bū­na. Čia bu­vo ge­ra au­ra, ap­link ne­gy­ve­na nie­kas, ta­čiau ne­bu­vo ke­lio ir elekt­ros. Vis­ką da­rė­me iš pa­ra­mos lė­šų. Pir­mais me­tais – ke­lią, ant­rais - elekt­rą, o šį­met pa­si­sta­tė­me na­mu­ką“, – pa­sa­ko­ja va­do­vė.

Už 33 tūks­tan­čius eu­rų įsi­gy­ta­me mo­du­li­nia­me na­mu­ke įkur­di­na­mas gy­vū­nų priė­mi­mas, ka­ran­ti­no pa­tal­pos, „ma­my­čių“, li­go­niu­kų kam­ba­riai, ki­tos rei­ka­lin­gos pa­tal­pos.

Įs­tai­ga iš­si­lai­ko tik iš žmo­nių pa­ra­mos lė­šų, daug kas ski­ria sa­vo pa­ja­mų 2 pro­cen­tus.

„Esu la­bai dė­kin­ga žmo­nėms, ku­rie mu­mis pa­si­ti­ki. Sten­gia­mės pa­tei­sin­ti tą pa­si­ti­kė­ji­mą, nuo­šir­džiai dir­ba­me. Džiu­gu, kad mus ver­ti­na ir pa­lai­ko“, – sa­ko Ing­ri­da.

Per mė­ne­sį prie­glau­dai iš­lai­ky­ti rei­kia apie 4 tūks­tan­čių eu­rų. Vien ve­te­ri­na­rų pa­slau­gos at­siei­na apie 2 tūks­tan­čius. Dar iš­lai­ko pu­sant­ro mi­ni­ma­laus eta­to. Ing­ri­da sa­ko pa­si­se­ka, kai ne­rei­kia pirk­ti krai­ko, mais­to gy­vū­nams. Pa­si­džiau­gė, kad vie­nas gy­vū­nų pre­kių tink­las „už­ver­tė“ ko­ky­biš­ku mais­tu.

Ji la­bai no­rė­tų, kad Šiau­lių re­gio­ne at­si­ras­tų dar nors vie­na gy­vū­nų prie­glau­da, nes „Le­te­nė­lė“ ne­be­pa­ke­lia to­kio di­de­lio krū­vio. Ar­ti­miau­sios prie­glau­dos – Ma­žei­kių, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nuo­se.

Val­diš­kos pa­ra­mos vie­šo­ji įstai­ga ne­gau­na. Tu­ri vie­nin­te­lę su­tar­tį su UAB „Kel­mės vie­ti­nis ūkis“, ta­čiau iš ten gau­na vos vie­ną-ki­tą gy­vū­ną. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tu­ri sa­vo sa­ni­ta­ri­nę tar­ny­bą Gruz­džiuo­se, iš ku­rių „le­te­nė­lė“ pe­ri­ma vi­sus gy­vū­nus, tik jau ne­mo­ka­mai. Va­do­vė džiau­gia­si, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ko­mu­na­li­nin­kai bent bent pa­si­rū­pi­na gy­vū­nų skie­pais ir su­či­puo­ja.

Jaus­min­gos is­to­ri­jos

Ing­ri­da guo­džia­si, kad žmo­nės pyks­ta, kai at­si­sa­ko priim­ti jų gy­vū­nus.

„Tai jau ne­be mū­sų jė­goms. Jei­gu tu vi­są die­ną ne­ga­li priei­ti prie šuns, ne­pa­si­žiū­ri, kaip jis jau­čia­si, yra blo­gai. Anks­čiau kiek­vie­ną pa­ti iš­ve­džio­da­vau, da­bar ne­be­sus­pė­ju“, – kal­ba va­do­vė.

Or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri ke­lis nuo­la­ti­nius sa­va­no­rius, dar ke­le­tas at­va­žiuo­ja ret­kar­čiais. Daž­niau­siai gy­vū­nai pa­ten­ka iš Gruz­džių, iš Pak­ruo­jo ra­jo­no. Ing­ri­da pa­sa­ko­ja įvai­rias sa­vo au­gin­ti­nių is­to­ri­jas. Nep­ri­žiū­rė­ti, kan­kin­ti, mi­ręs šei­mi­nin­kas. Kai ku­rie jų ži­no­mi iš ro­dy­tų re­por­ta­žų. Pa­vyz­džiui, į liū­tą pa­na­šus dič­kis bu­vo ras­tas su­pa­kuo­tas į ne­di­de­lę dė­žu­tė­je. Ki­ta ka­ly­tė paim­ta iš šei­mi­nin­kės su į kak­lą įau­gu­sia gran­di­ne. Gra­žuo­lę bal­tą vos me­tų Azi­jos avi­ga­nę šei­mi­nin­kai pa­li­ko prie­glau­do­je iš­vyk­da­mi gy­ven­ti į už­sie­nį.

„Le­te­nė­lės“ so­cia­li­nė­je pa­sky­ro­je ga­li­ma pa­skai­ty­ti jaus­min­gas gy­vū­nų is­to­ri­jas. Jas la­bai kū­ry­biš­kai ir šil­tai pa­tei­kia pa­ti Ing­ri­da, tik pri­si­pa­žįs­ta, kad tam la­bai trūks­ta lai­ko.

„At­si­ke­liu 6 ry­to ir sten­giuo­si pa­ra­šy­ti bent apie vie­ną šu­niu­ką. Už­sib­rė­žiau to­kį tiks­lą. Vie­na sa­va­no­rė pa­da­rė gra­žių nuo­trau­kų, ir tai yra me­džia­ga kū­ry­ba“, – pa­sa­ko­ja va­do­vė.

Ji at­vi­rau­ja, kad to­kios is­to­ri­jos, pri­trau­kia žmo­nių dė­me­sį, gy­vū­nai iš­ke­liau­ja ne tik pas mū­sų ap­skri­ties žmo­nes, bet ir į ki­tus mies­tus ar net sve­čias ša­lis.

Daž­niau­siai Ing­ri­dai skam­bi­na kai­mų gy­ven­to­jai, ku­rie pra­šo šuns, ri­ša­mo prie gran­di­nės.

„Na, ne­ga­liu aš ati­duo­ti jų prie gran­di­nės, šir­dis ne­lei­džia. Šuo tu­ri gy­ven­ti ša­lia žmo­gaus“, – įsi­ti­ki­nu­si. Ing­ri­da.

Nors prie­glau­do­je yra ne tik vol­je­rai, bet ir pa­sta­ty­tų ne­ma­žai bū­dų, prie jų pri­riš­ti šu­nys, ta­čiau tai iš var­go. Daž­niau­siai ten įkur­di­na­mi ke­tur­ko­jai, ku­rie prieš pa­tek­da­mi į prie­glau­dą, ir­gi gy­ve­no pri­riš­ti prie bū­dos.

Ing­ri­da ke­lia tiks­lą – įreng­ti erd­vius vol­je­rus, kur gy­vū­nai ga­lė­tų gy­ven­ti lais­viau, ne­rei­kė­tų jų kas­dien iš­ve­džio­ti. Da­bar vol­je­rų gy­ven­to­jus kas­dien iš­lei­džia pa­bė­gio­ti į tam įreng­tą aikš­te­lę.

Ka­tės daž­niau­siai su ma­žais ka­čiu­kais, gy­ve­na ne­lais­vė­je, kol joms su­ran­da lai­ki­nus ar pa­sto­vius šei­mi­nin­kus. Nors ka­tės rei­ka­lau­ja ma­žiau prie­žiū­ros, jos la­biau ser­ga.

„Ne­ga­liu jų pa­lik­ti ne­gy­dy­tų. Rei­kia, ir į Kau­ną ve­ža­me, ir ope­ruo­ja­me, ne­ma­žai mo­ka­me už ve­te­ri­na­ri­nes pa­slau­gas“, – pa­sa­ko­ja va­do­vė.

Pa­tys juos pri­si­jau­ki­no­me...

Jei­gu šian­dien at­si­ras­tų koks ge­ras vers­li­nin­kas ir pa­klaus­tų, ko prie­glau­dai la­biau­siai rei­kia, Ing­ri­da nė ne­mirk­te­lė­ju­si at­sa­ky­tų – seg­men­ti­nės tvo­ros. Pu­se te­ri­to­ri­jos ap­tver­ta, ki­ta pu­sė – ne. Tvo­rai rei­kė­tų ko­kių 1600 eu­rų, pa­si­sta­ty­tų pa­tys.

„Ne­be­tu­riu lai­ko nei pa­si­rū­pin­ti, nei pa­gal­vo­ti. Ta va­sa­ra taip greit pra­bė­go“, – at­si­dūs­ta va­do­vė.

Ji sa­ko krei­pu­sis į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, kad pa­dė­tų, ta­čiau pa­gal­bos ne­su­lau­kė. Ją pik­ti­na pa­ti sis­te­ma.

„Vi­so­se ša­ly­se be­glo­biai gy­vū­nai yra vals­ty­bės rei­ka­las. Šu­nys, ka­tės yra ste­ri­li­zuo­ja­mi, vak­ci­nuo­ja­mi ir pa­lei­džia­mi į lais­vę. Žmo­nės juos ži­no, pa­mai­ti­na ir vi­si drau­giš­kai su­gy­ve­na. Pas mus – ne­sup­ran­ta, kad tai gy­vi pa­da­rai. Mes pa­tys juos pri­si­jau­ki­no­me, ir jei gy­vū­nas mė­to­si gat­vė­je, tai ne šuo ir ne ka­tė kal­ta“, – sa­ko va­do­vė.

Ing­ri­da džiau­gė­si, nuo praė­ju­sios va­sa­ros at­si­ra­du­sia nau­ja tra­di­ci­ja, kai jau­na­ve­džiai sa­vo sve­čių pra­šo ne­do­va­no­ti gė­lių, o joms skir­tus pi­ni­gus paau­ko­ti gy­vū­nų prie­glau­dos au­gin­ti­niams. Po sa­vo šven­tės jau­na­ve­džiau at­ga­be­na ne­men­ką kie­kį gy­vū­nų mais­to, ki­tų rei­ka­lin­gų prie­mo­nių.

„Gė­lės nu­vys­ta, ypa­tin­gai tai ge­rai ži­no mo­ky­to­jai. O jau­na po­ra sa­vo šei­my­ni­nį gy­ve­ni­mą pra­de­da ne­sa­va­nau­diš­ku poel­giu. Tai la­bai gra­žu ir nau­din­ga“, – svei­ki­na to­kią ini­cia­ty­vą Ing­ri­da.

Komentarai

ass    Pen, 2019-08-09 / 08:16
zmones pyksta kad nepriima, o as pykstu kad pas ja negalima pasiimti, as visa menesi rasinejau zinutes taip ir negavau suniuko ,tik veliau suzinojau kad ponia tik uz pinigus dalina ,taip kad nereikia lialia. Pasirodo kad pinigai auksciau uz meile gyvunams
Svečias    Pen, 2019-08-09 / 09:19

In reply to by ass

O Jūs ar žinote, kad kai šuniukas patenka pas tą "ponią" yra vežamas pas vet. gydytoją, ten skiepijamas, čipuojamas, gydomas. Visą tai kainuoja ne mažus pinigus. Tai jei norit pasiimti šuniuką, reikia bent minimaliai kompensuoti jos sąnaudas. Nes tų pinigėlių reikia kitų augintinių priežiūrai.
ass    Pen, 2019-08-09 / 09:39

In reply to by Svečias

nu jo, po jusu komentaro zinosiu, o tie pinigeliai kuriuos skiria valstybe tai poniai tatuiruotem skirti? taip iseina kad gyvunai lai gyvena prieglaudoj, tik kad galetum verkslenti kad visi blogi o as viena tokia geruteeee, tarp kitko as siuliau nupirkti maistelio tik kazkodel tai nesudomino, mat svarbu tik pinigaiiiiiiiiii , tiek to radau as sau Džiuguti , tai dabar abu laimingi vaikstinejam
mano vardas    Pen, 2019-08-09 / 09:56

In reply to by ass

Prie ko tos tatuiruotės? Pykstat, kad neatsiliepė, bet gal tuo metu su gyvūnais buvo užsiėmusi. Dėl pinigų: iš Nuaro irgi pasiimant gyvūną prašo simbolinės sumos. Manau daugelyje prieglaudų taip. Be to, yra seniai įrodyta, kad už dyka gauto nevertina, nesvarbu ar tai būtų daiktas, ar gyvūnas. Paima dykai, o po to lengva ranka išmeta.
ass    Pen, 2019-08-09 / 10:23

In reply to by mano vardas

na tada taip ir rasykit suniukas -500, kaciukas -250 ir tada bus aisku kiek moketi ir tegul cekuti duoda o ne taip kaip dabar ima pinigus ir verkslena kad niekas pinigu neduoda, kiek zinau veterinoriu paslaugas gruzdziuose apmoka savivaldybe - apie tai pati raso straipsnyje, nebent reikia vezti i vilniaus ar kauno klinikas na cia jau mokama, aisku ir tai kad ir privatininkai nori pinigeliu
Ji    Pen, 2019-08-09 / 19:42

In reply to by ass

To ass, patikslinkite prasau kiek letenelei skiriama is valstybes ar bent jau savivaldybe? Mano galva, kad Ingrida del savo savanoriskos veiklos gerokai nutolo nuo tatuiruociu, kad savo laika NEATLYGINTINTAI skirtu tiems, kurie niekam neberupi. Stebejau kelis metus ju ataskaitas, yra issimokeje sau, bet tokias juokingas sumas, jog net pareiga jauti juos remti. Letenelei paminkla statyti reiktu, o ne kalti prie kryziaus.
Ilona    Tre, 2020-03-04 / 12:29

In reply to by ass

Labai šlykštų melą skleidžiate.Tai nuostabi,gyvūnams atsidavusi moteris.Pasiėmėm šunį ir net kalbos nebuvo apie pinigus.Tik vis akcentavo, kad mylėtume ir neskriaustume.
keista    Pen, 2019-08-09 / 16:18

In reply to by ass

Rašinėjot žinutes ir net nenuvažiavot pažiūrėti - tai kaip jūs šuniuką nepažiūrėjus - per žinutę norėjot gauti? Tai juk gyvas padaras - ir per žinutę norite gauti šuniuką. Taip jums jo ir reikėjo - dabar juk madinga tai daryti, bet ne visi, kurie ima myli gyvūnus.
Cami    Pen, 2019-08-09 / 21:48

In reply to by ass

Be jokių problemų paskambinau, susitariau, nuvykau ir pasiėmiau šunį, užtrukau tik dieną ir nieko mokėti tikrai nereikėjo, bet žinoma apie auginimo sąlygas išsiklausinėjo (juk bet kam, kas tiesiog užsimanė, bet po mėnesio išmes nedalins). Jei nemokat normaliai bendrauti tik jūsų problemos ir šeimininke be galo maloni ir nuoširdi.
Svečias    Pen, 2019-08-09 / 23:58

In reply to by ass

Kai kazka padarysit del gyvuneliutada galite teisti. As taip pat laukiau menesi savo mergaites. Bet labai dziaugiuosi, tai padejo ne tik apsispresti bet ir suprasti ka reiskia atsakingas dovanojimas, ir auginimas. Ir pataisysiu apie jokius pinigus nebuvo nei kalbos.
nesupratingai poniai    Šeš, 2019-08-10 / 15:55

In reply to by ass

norite gauti šuniuką parašiusi SMS? Išsiblaivykite pirma. Atiduoti gyvūną bet kam tas pats kas jį pasmerkti naujoms kančioms. Iš pačios tono galima spręsti, kad būtent tokia ir esate, "ponia". O paaukoti prieglaudai už to šuniuko globojimą, šėrimą ir gydymą reikia. Be sąžinės visai esat, šlykštu.
svajojam    Pen, 2019-08-09 / 09:47
Jaunevedžiai galėtų naują tradiciją įvesti, ne tik maisto per vestuves surinkti, bet ir "įsivaikinti" vestuvių proga bent vieną gyvūnėlį. Va, čia tai bent būtų
aha    Pen, 2019-08-09 / 09:56
o dar geriau kad tu gyvuneliu nereiktu rinkti o is karto ingridai po koki 1000€ visi sunestu, va tai butu geras gyvenimas lietuvoj
Ne nuo to pradėjo    Pen, 2019-08-09 / 10:19
Tokiai (labai reikalingai ir kilniai) veiklai pirmiausia reikia ne tiek meilės gyvūnams, kiek administratoriaus gyslelės: iš savivaldybės ar iš kokio fondo išsimušti bent porą etatų ir kokį nors finansavimą, gal rašyti projektus, prašinėti institucijų ir verslo pinigų. Žinoma, kartu reiktų organizuoti darbus, vesti buhalteriją, pildyti ir rinkti dokumentus, rašyti lėšų panaudojimo ataskaitas. O vien meile beglobiams visų jų nepamaitinsi...
to ne nuo to pradėjo    Pen, 2019-08-09 / 16:25

In reply to by Ne nuo to pradėjo

Gyvūnams reikia pastogės ir dėmesio čia ir dabar, jiems neįdomu nuo ko reikėjo pradėti, jiems nerūpi jokios buhalterijos, "reiktų organizuoti darbus", "vesti buhalteriją". Nieko tokios komentatorės pačios nedaro, ir tiek pykčio komentaruose. Reikia tik dėkoti tokiems žmonėms kaip "Letenėlės" darbuotojoms, kurios imasi iniciatyvos dėl beglobių gyvūnų, rūpinasi jais.
Realiai    Pen, 2019-08-09 / 11:54
tai čia be reikalo ši ,,pavargusi panelė" graudina žmonės. Prieš kelis metus pasiėmėme šuniuką. Šuo buvo maitinamas pirktiniais konservais (ir sausais, ir iš metalinių dėžučių), primaitinamas likučiais nuo stalo (kaip ir pas visus žmones) lakinamas pienu, vandeniu. Tačiau panelė užvažiavo kažkurį vakarą, kai pagyvenusi moteris, po vaistų ruošėsi jau miegoti. Neva pamatė, kad šuo neturi vandens (gal su grandine užkliudęs išvertė), ir ką jūs manote ? Atsisegė nuo grandinės ir išsivedė šunį, kurį 7-8 mėnesius lepinom, sočiausiai maitinom, girdėm. Po kelių dienų, jau įdėjo į savo tinklapį foto šuns su naujais ,,geradariais", ne va ,,vargšo šuniuko gelbėtojais". Šuo žvalus, žvilgančiu kailiu (turbūt ,,nuo ilgo badavimo"). Todėl nuo tada, šitai paneliai nejaučiu jokio gailesčio, ar palaikymo ;( Ko gero čia rašantys žmonės, ne be reikalo abejoja jos tikraisiais tikslais
ass    Pen, 2019-08-09 / 12:34

In reply to by Realiai

apie ka as ir rasau, labai man itartini visokie gerasirdziai kuriems labai rupi savo kisene ir maziausiai tokiems rupi gyvuneliu gerbuvis, as tokiu geradariu nemyliu, gal ir gerai kad sk parase sita straipsni , gal pagaliau isaiskes tokiu ,,gerasrdziu,, tikrasis veidas, ir nereiks verkti kad nepavyko isvaziuoti i palanga, man pvz uztenka pora val pasivaikscioti su suniuku, jauciuosi kaip palangoj pabuves
Ji    Pen, 2019-08-09 / 20:00

In reply to by ass

Kiek ironijos pas jus, bet puikios naujienos, kad vedžiojimas tiek laimės teikia. Kada galiu beglobius gyvūnus Jums pradėti vežti? Daugiau bus ką vedžioti, kuo rūpintis. Letenėlei krūvis sumažės, nes gyvūnėlių gerbuvis Jums labiau nei jiems rūpi, taip?
    Pen, 2019-08-09 / 11:56
Aš ieškau mylinčio ir turinčio laiko savo augintiniui žmogaus.Idealiai vienišas ar šeima be vaikų.Turim 3m mišrūną🐕.Labai protingas,tik labai pavydus...
nu jo    Pen, 2019-08-09 / 12:43
,,Ing­ri­da ke­lia tiks­lą – įreng­ti erd­vius vol­je­rus, kur gy­vū­nai ga­lė­tų gy­ven­ti lais­viau, ne­rei­kė­tų jų kas­dien iš­ve­džio­ti.,, o dar geriau butu kad ponia galetu sedeti siauliuose o € kapsetu i saskaita , svarbiausia cia jinai o ne gyvuneliai
Pyktis valdo    Pen, 2019-08-09 / 12:47
Gal visi pikti komentatoriai galėtų pasavanoriauti ir tuomet komentuoti. Nebūkit tokie pikti.
man    Pen, 2019-08-09 / 12:56
kazkaip keista kad lt rupi tik gyvuneliai, savanoriauti galima ir seneliu prieglaudoje , svarbu buti Žmogum
man    Pen, 2019-08-09 / 13:13
irgi pasiseke kad ingrida neatidave šuni, isivaikinau 3men suniuka tai dabar abu laimingi ir ingridai neaciu
Miestietem    Pen, 2019-08-09 / 14:29
Kaip jums negeda! O ka jus padarete gyvunu labui? Kuo prisidejote patys? Tik loti mokat ir visur blogi matyti. Rupinkites kiek valdininkai eu isvagia ir isisavina i savo saskaitas. Uzkliuvo tatuiruotes, jei nezinot,tai ji pati tatuiruociu meistre. Kad tik zmogu apdergti.Tikras lietuviskas bruozas...
stt    Pen, 2019-08-09 / 15:24

In reply to by Miestietem

stt galetu pasidometi kaip labdaros pinigeliai naudojami, gal kartais koks € nubyra nepagal paskirti, o tai tik valdininkus ir seimorius tematom , o paskui stebimes is kur pas mus tie seimoriai tokie vagys ,viskas prasideda nuo apacios , tai mužikas mokesciu nemoka, tai verslininkai atsiskaito juodais €
Asta    Pen, 2019-08-09 / 15:07
Ačiū Ingirdai ir jos geriausiems savanoriams už jų darbą ir dideles širdis.nekreipkit dėmesio į tuos piktuolius komentatorius,čia jie tokiu būdu sau kepenis gadinasi.Aciu Jums už Benuka,kuri pasiemem iš jūsų prieglaudos prieš 2 metus.Jis nuostabus ,jis mylimas tik vardas jo dabar Timutis.Stiprybes ir kuo daugiau gerų žmonių Jūsų kelyje.
mane    Pen, 2019-08-09 / 15:14
seneliai mokino - nešok auksciau bambos, 17 metu dare tatu tegul ir toliau darbuojasi arba po pasauli keliauja, galvoja kad devynis metus pamokytojavo tai viska ismano, nesuprantu vieno tinklapyje raso kad kaciukus ir suniukus dalina o is tikruju parduoda, t.y. bizni daro. Štai del to ir uzvire visas širšalas
Santi    Pen, 2019-08-09 / 15:40
Auginu dvi kates iš Šiaulių letenėlės. Abi ėmiau skirtingu metu. Niekas neprašė nei paramos, nei pinigų, net kalbos apie tai nebuvo.
ass    Pen, 2019-08-09 / 15:56
galetu ir pati ingrida parasyti praso ar nepraso, tai nejaugi cia tik gandai ir mes apkalbam toki gera zmogu
koment    Pen, 2019-08-09 / 16:12
Na negi pats bjauriausias lietuvio bruožas - apkalbėti ir pasityčioti iš kito. Paskaičiau visus komentarus ir susidarė įspūdis, kad būtina apjuodinti, apkalbėti straipsnio heroję, vietoj to, kad pasidžiaugti, jog moteris daro, stengiasi. Jei tai būtų straipsnis apie tai, kad va, pardavinėja šuniukus, uždarbiauja, slepia pinigus, o tai visi pasidžiaugtų. Ir aišku, parašytų – ar aš nesakiau, ji šiokia ir anokia. Žmonės, iš kur tiek piktumo ir neapykantoms kitiems, darantiems gerus darbus?
visada    Pen, 2019-08-09 / 16:36
Dieve, kokie komentarai! Iš kur tiek pagiežos ir pykčio? Aš, pvz. visada aukoju po nedidelę sumelę visoms prieglaudėlėms Šiauliuose, kai nueinu savo katei maisto pirkti į vet. vaistinę, ir maistelio nuperku ir įdedu į aukojimui skirtą dėžę prieglaudos gyvūnams. Kame čia problema? Paprastai taip draskosi tos ponios, kurios nieko niekada neaukoja ir visur mato aplinkui tik blogį....
ass    Pen, 2019-08-09 / 16:51
as irgi aukoju ubagams ant sventoriaus ir dar kartais kai girti pacanai sustabdo ir papraso aukoju kokius 5€, jei neuztenka gaunu i kaulus ir viska atima
Rūta    Pen, 2019-08-09 / 20:41
Siaubas, kokie jūs žmonės pikti.. Pasiėmiau kalytę iš Letenėlės, simboliškai pervedžiau organizacijai. Niekas nevertė, neprašė. Gavau šunį čipuotą, paskiepytą ir sterilizuotą. Šunis auginantys supras, kiek visa tai kainuoja. Klausimų pasiimant gavau aibę, bet tai tik parodo, kad betkam gyvūnų neatiduoda, juk kiekvienam norisi rasti atsakingus šeimininkus. Luna mano draugė jau keturis mėnesius, kaskart parašau kaip jai sekasi, nusiunčiu nuotraukų, duodu žinot, kad yra mylima. Jokių patikrinimų, spaudimo ar prašymo paramos. Pikta skaitant kai kurių piliečių komentarus. Gal pirma atsigręžkit į save, mieli žmonės.
Roberta    Pen, 2019-08-09 / 21:40
Garantuoju, tulzi lieja tie, kurie nelabai realiai supranta kiek darbo ideda si moteris. O jei jus visko norit uz dyka, nevertindami to, kad tuos gyvunus gyde, skiepijo ir t.t., tai manau labai teisingai daro, kad neduoda augintiniu jums.Ememe augintini is kitos prieglaudos, daveme pinigu ir manau, tai teisinga. Linkiu piktiesiems komentatoriams pasavanoriauti bent keleta dieneliu- pakeisite nuomone ir bus geda uz ta pykti, kuri liejate dabar.
Svečias    Pen, 2019-08-09 / 22:23

In reply to by Roberta

2 straipsnis. Viešosios įstaigos samprata 1. Viešoji įstaiga – tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.
absurdas    Šeš, 2019-08-10 / 01:19
nu ir rašeivos… šlykštu skaityti tokių rašeivų komentarus, kai tik sėdi prie kompiuterių, skaitinėja ir rašinėja nesamones. Eikit nuskriaustieji pasivaikščioti ir pasigaukite kiemuose lakstančių šunelių ir katinėlių, nereikės liežuviais plakti ir pirštais maigyti mygtukusi. Nebus tada jokio pykčio; pasiimsit iš gatvės ar kiemų ir auginkit , niekas nekainuos. O ir "Letenėleje" bus mažiau vargšiukų. Pirmyn šnekoriai. Tik juodinti ir tremokat, nepajudinę nė pirštelio ar kojelės.
Oooo    Šeš, 2019-08-10 / 07:14
leteneles kontraatakuoja nepalankius komentarus sau :) Tai dar labiau patvirtina, tai kad pasitiketi negalima

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.