Paskelbtos dvi kandidatės Šiaulių miesto garbės piliečio vardui

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Mu­zi­kos pe­da­go­gė, kank­li­nin­kė Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė.
Kaip ir kas­met ar­tė­jant "Šiau­lių die­nų" šven­tei, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė lau­kian­ti iš vi­suo­me­nės pa­siū­ly­mų, kam šį­met su­teik­ti Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą. Vi­suo­me­nė šį­met bu­vo re­kor­diš­kai neak­ty­vi, pa­siū­ly­tos tik dvi kan­di­da­tū­ros.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Operos solistė Viktorija Miškūnaitė.

Šiau­lių kon­cer­ti­nė įstai­ga "Sau­lė" tei­kia ope­ros so­lis­tės Vik­to­ri­jos Miš­kū­nai­tės kan­di­da­tū­rą. Šį tei­ki­mą sa­vo re­ko­men­da­ci­jo­mis pa­rė­mė Šiau­lių 1-oji mu­zi­kos mo­kyk­la ir "Da­gi­lė­lio" dai­na­vi­mo mo­kyk­la.

36 me­tų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro dai­ni­nin­kė yra gi­mu­si Šiau­liuo­se ir čia ga­vu­si pa­grin­dus sa­vo so­li­nei kar­je­rai. Sėk­min­gos vo­ka­lis­tės veik­la 2016 me­tais įver­tin­ta Auk­si­niu sce­nos kry­žiu­mi.

Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­ja pa­tei­kė dar vie­ną kan­di­da­tę – mu­zi­kos pe­da­go­gę, kank­li­nin­kę, ko­lek­ty­vų va­do­vę, di­ri­gen­tę Re­gi­ną Vaiš­no­rie­nę. Pa­žy­mi­ma, kad kan­di­da­tė 40 me­tų ug­do jau­ną­ją kar­tą, ak­cen­tuo­da­ma žmo­nių tau­ti­nę sa­vi­mo­nę. Mu­zi­kė vyk­do ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę, kon­cer­ti­nę veik­lą, yra Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė.

Šiai kan­di­da­tū­rai re­ko­men­da­ci­jas pa­tei­kė Šven­to Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­ja ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros cent­ras.

Sa­vi­val­dy­bė lau­kia at­si­lie­pi­mų iš gy­ven­to­jų apie šias kan­di­da­tū­ras iki rugp­jū­čio 28 die­nos. Vė­liau pa­siū­ly­mus ver­tins Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja, ku­ri re­ko­men­duos mies­to Ta­ry­bai, kam su­teik­ti gar­bės pi­lie­čio var­dą. Pa­gal nuo­sta­tus, ko­mi­si­ja ga­li nag­ri­nė­ti ir anks­tes­niais me­tais teik­tas kan­di­da­tū­ras.

Komentarai

Ramus    Ant, 2019-08-20 / 10:09
Kodėl nesiūlo gerb. Vasinauskaitės, H. Smilgio? Kelmėje net Adolfas Šleževičius patvirtintas, nes sugebėjo atsiimti indėlį iš likviduojamo banko. Iš tiesų kažin ar beverta tęsti tą sąrašą?
sutinku    Ant, 2019-08-20 / 11:23
Sutinku su Ramus- tikrai yra vertesnių kandidatų už pasiūlytas. Gal vertėtų imti iš seniau siūlytų, bet nenominuotų, nes gerb. solistei dar anksti, o kita kandidatė tiesiog dirba savo darbą. Kodėl V.Purono niekas nepasiūlė?
šiauliečiai    Ant, 2019-08-20 / 11:25
Siūlome į Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čius gerb. Vaclovą Vingrą !
na    Ant, 2019-08-20 / 11:25
Ir dar - minint Baltijos kelio 30-metį, į Garbės piliečius tikrai reikėjo siūlyti ką nors iš Sąjūdžio žmonių.
Kas yra kas?    Ant, 2019-08-20 / 12:04
Kas toks Puronas? Miškūnaitė yra įvertinta dviem Auksiniais scenos kryžiais. Garsina Lietuvą ir Šiaulius visame pasaulyje, o Puronas tegu kausto arkliui kanopas.
Šiaulietė     Ant, 2019-08-20 / 12:31
Taip, aš taip pat už Hubertą Smilgį! O labiausiai - už Izoliną Nataliją Lingienę (jos kandidatūra buvo siūlyta kelis metus iš eilės), visą savo gyvenimą atidavusią Šiaulių miesto kultūrai, šiauliečių švietimui, 35-erius metus puoselėjančią į Kristijono Donelaičio atminimą, kasmet (beveik 4 dešimtmečius) organizuojančią Donelaičio skaitymus ir talkas Tolminkiemyje, kuriuose Izolinos dėka dalyvavo tūkstančiai šiauliečių, studentų, moksleivių, senjorų ir t. t. Ir dar daug daug daug jos organizuojamų kultūrinių veiklų... Ir visos tos veiklos - neatlygintinai, savanoriškai. Manau, 9-tą dešimtį einanti šviesuolė jau seniai užsitarnavo miesto padėkos ir įvertinimo.
oje     Ant, 2019-08-20 / 12:55
Kas galite pasakyti, kada bus baigtas pastatyti memorialas Saulės mūšiui įamžinti? Ten berods pusė milijono jau sukišta? Pasakykite, kas Jauniunų kaime pradėjo rausti tą pelkę? Aš noriu žinoti
Mero miskunaite    Tre, 2019-08-21 / 09:32
Miškūnaitė yra mero projektas. Pažiūrėkite facebooke kokia ji Visocko fanė, kaip puola ant visų kurie su juo nesutinka. O ir jo koncertuose visokiuose nuolat gieda. pamatysite, Miškūnaitė bus ta garbingoji šįmet. Galite net neabejoti.
manau    Tre, 2019-08-21 / 09:38
Kitais metais į Garbės piliečius bus siūlomas gimnazistas Arminas :))
Staselė    Tre, 2019-08-21 / 12:56
Nesiūlykit Visockiui Sąjūdžio žmonių. Neįvarykite amžinos alergijos žmogeliui. Pirma tegul visas žmonos drauges pagerbia. Be to, nemanau, kad Vasinauskaitė duotų sutikimą tokiai atrakcijai, kuris iš kiekvieno pretendento privalomas gauti.
argi    Tre, 2019-08-21 / 14:53
Argi Miškūnaitė yra Visockienės draugė? Na, tada tikrai verta Garbės piliečio vardo!
Praeivis    Tre, 2019-08-21 / 23:24
O aš ir Puroną siūlyčiau. Orginalus vyrukas. Ir tikrai nusipelnęs miestui, bent ankstesniais darbais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.