Garbės piliečio titulas – kuršėniškei Eugenijai Dragūnienei

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
„Kur­šė­nų vy­nio­ti­nio“ kū­rė­ja, kon­di­te­ri­jos meist­rė Eu­ge­ni­ja Dra­gū­nie­nė pra­dė­jo gar­sią­ją Kur­šė­nų kon­di­te­rių is­to­ri­ją. Ją tę­sia jos duk­ra Dai­na Put­vins­kie­nė, taip pat kon­di­te­rė.
Gruo­džio 3 die­ną po­sė­džia­vu­si Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja bal­sų dau­gu­ma nu­spren­dė Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lą su­teik­ti kur­šė­niš­kei, po­li­ti­nei ka­li­nei, gar­sio­jo "Kur­šė­nų vy­nio­ti­nio" kū­rė­jai Eu­ge­ni­jai Dra­gū­nie­nei.

Ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad Šau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las jai su­tei­kia­mas už ypa­tin­gus nuo­pel­nus ir reikš­min­gus dar­bus ra­jo­no bend­ruo­me­nės la­bui ku­riant po­zi­ty­vų Šiau­lių ra­jo­no įvaiz­dį Lie­tu­vo­je.

Eu­ge­ni­ja Stral­kaus­kai­tė Dra­gū­nie­nė gi­mė 1931 me­tais lapk­ri­čio 13 die­ną Gri­nių kai­me Kel­mės ra­jo­ne ūki­nin­kų šei­mo­je. Jai te­ko pa­tir­ti po­li­ti­nės ka­li­nės ir trem­ti­nės da­lią, tar­dy­mus Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me.

1946 me­tais, dar bū­da­ma gim­na­zis­tė, įsi­jun­gė į po­grin­di­nę pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­tams veik­lą, rė­mė par­ti­za­nus, tie­kė jiems vais­tus, laik­raš­čius, at­si­šau­ki­mus. 1951 me­tais areš­tuo­ta ir tar­dy­ta KGB ka­lė­ji­me. 1952 me­tais nu­teis­ta 10 me­tų la­ge­riuo­se.

1956 me­tais ji grį­žo į Lie­tu­vą, 1957 me­tais bai­gė Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą.

1960 me­tais, dirb­da­ma Kur­šė­nuo­se, ji įkū­rė Kur­šė­nų kon­di­te­ri­jos ce­chą ir Kur­šė­nų mies­tą bei ra­jo­ną iš­gar­si­no ypa­tin­gu ska­nės­tu – "Kur­šė­nų vy­nio­ti­niu", ku­rio re­cep­tą ji su­kū­rė. Šis ska­nės­tas pa­gal jos re­cep­tą ga­mi­na­mas iki šiol ir yra vi­zi­ti­nė Kur­šė­nų mies­to ir vi­so Šiau­lių ra­jo­no kor­te­lė.

E. Dra­gū­nie­nė 1988 me­tais ak­ty­viai įsi­jun­gė į Są­jū­džio, į Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Kur­šė­nų sky­riaus veik­lą: da­ly­va­vo ta­ry­bos veik­lo­je, lan­kė trem­ti­nius, rin­ko au­kas ir pa­ti au­ko­jo, kad Kur­šė­nuo­se bū­tų pa­sta­ty­tas kry­žius trem­ties au­koms at­min­ti. Bu­vo vie­na iš ini­cia­to­rių ir įkū­rė­jo il­gus me­tus vei­ku­sio miš­raus cho­ro "Trem­ties var­pai". Ji rin­ko me­džia­gą apie žu­vu­sius Kur­šė­nų kraš­to par­ti­za­nus kny­gai "Erš­kė­čių ke­liu", da­ly­va­vo per­lai­do­jant iš Si­bi­ro par­vež­tus trem­ti­nių pa­lai­kus ir ieš­kant par­ti­za­nų pa­lai­kų.

Ji – ir Lie­tu­vos Par­la­men­to, spau­dos rū­mų gy­nė­ja, ap­do­va­no­ta Sau­sio 13-osios me­da­liu.

Ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos II laips­nio žy­me­niu "Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai" bei Auk­si­niu Lie­tu­vos 100-me­čio ženk­lu.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­jos spren­di­mą dar tu­rės tvir­tin­ti Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos įtei­kia­mos Va­sa­rio 16-ąją, mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną.