Inauguruota Šiaulių rajono garbės pilietė

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Va­sa­rio 16-ąją inau­gu­ruo­ta Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­tė Eu­ge­ni­ja Dra­gū­nie­nė.
Va­sa­rio 16-ąją Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ra­jo­no gy­ven­to­jus ir sve­čius pa­kvie­tė drau­ge švęs­ti Va­sa­rio 16-ąją Kur­šė­nuo­se, kur bu­vo – pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 102-ąsias me­ti­nes, da­ly­vau­ti Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

Šven­tė­je pri­sta­ty­ta re­no­vuo­ta Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro kon­cer­tų sa­lė.

Šven­tės da­ly­viai pa­kvies­ti iš­kel­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos is­to­ri­nė­je Kur­šė­nų vie­to­je, prie Vy­čio pa­mink­lo.

Po šv. Mi­šių už Lie­tu­vą ir jos žmo­nes šven­tės da­ly­viai rin­ko­si į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­rą, kur pa­ro­dų sa­lė­je ati­da­ry­ta Šiau­lių ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų kū­ry­bos pa­ro­da, skir­ta Tau­to­dai­lės me­tams. Pa­ro­do­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja 65 au­to­riai, iš ku­rių – 52 suau­gu­sie­ji ir 13 mo­ki­nių.

Į sce­ną me­ras An­ta­nas Be­za­ras at­ly­dė­jo šių me­tų gar­bės pi­lie­tę Eu­ge­ni­ją Dra­gū­nie­nę. Gar­bio­ji Šiau­lių ra­jo­no švie­suo­lė, po­li­ti­nė ka­li­nė, pro­fe­sio­na­li kon­di­te­rė, įkū­ru­si Kur­šė­nuo­se il­gus me­tus gar­sė­ju­sį Kon­di­te­ri­jos ce­chą ir su­kū­ru­si ypa­tin­gą Šiau­lių ra­jo­ną rep­re­zen­tuo­jan­tį ska­nės­tą „Kur­šė­nų vy­nio­ti­nį“, į sce­ną li­po pa­si­da­bi­nu­si tau­ti­niu kos­tiu­mu.

Eu­ge­ni­jos Dra­gū­nie­nės ža­ve­sys, iš­kal­ba, pui­ki at­min­tis, hu­mo­ro jaus­mas ir šir­dies ge­ru­mas ža­vė­jo jos su­tik­tus per gy­ve­ni­mą žmo­nes ir į Šiau­lių gar­bės pi­lie­čio inau­gu­ra­ci­ją su­si­rin­ku­sią pub­li­ką.

Po iš­kil­min­gos Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­jos sce­ną už­val­dė Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“.