Parodą atidarė Ričardas Garbačiauskas

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Ri­čar­das Gar­ba­čiaus­kas Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­tė ta­py­bos dar­bų pa­ro­dą "Pro­ce­sai".

Tre­čia­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Ri­čar­do Gar­ba­čiaus­ko ta­py­bos dar­bų pa­ro­da "Pro­ce­sai".

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi pa­sta­rų­jų me­tų dai­li­nin­ko kū­ri­niai. Pa­sak R. Gar­ba­čiaus­ko, juo­se vy­rau­ja la­bai svar­bi me­no raiš­kos da­lis – erd­vės, pa­veiks­lo lau­ko ir dė­mės, kaip ob­jek­to, san­ty­kis, su­tei­kian­tis rit­mą.

 

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Pa­ro­do­je "Pro­ce­sai" ek­so­po­nuo­ja­mi pa­sta­rų­jų me­tų Ri­čar­do Gar­ba­čiaus­ko kū­ri­niai.

"Vi­sur esan­tis rit­mas – uni­ver­sa­li, bū­ti­na mū­sų kos­mi­nės ap­sup­ties, mik­ro- ir mak­ro­pa­sau­lio eg­zis­ta­vi­mo są­ly­ga. Ši po­zi­ci­ja – ker­ti­nė kū­ri­nių konst­ra­vi­mo nuo­sta­ta, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę kal­bė­ti la­bai api­bend­rin­to­mis, mi­ni­ma­li­zuo­to­mis, pri­mi­ty­vio­mis si­lue­tų for­mo­mis. Jos tar­si ar­cha­jiš­ki ženk­lai, ano­ni­miš­ki šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio fi­gū­rų si­lue­tai, są­vei­kau­jan­tys tar­pu­sa­vy­je. Pa­veiks­lų ko­lo­ri­tas – ne ma­žiau svar­bi de­da­mo­ji da­lis, ku­rian­ti emo­ci­nę ir es­te­ti­nę kū­ri­nių nuo­tai­ką. Sa­vo kū­ry­bą ver­ti­nu kaip ne­si­bai­gian­čių ieš­ko­ji­mų, nuo­la­ti­nių eks­pe­ri­men­tų tą­są. Pa­va­di­ni­mas "Pro­ce­sai" la­biau­siai at­spin­di pa­ro­dos po­bū­dį", – taip pa­ro­dą pri­sta­to ta­py­to­jas.

Pa­ro­da "Pro­ce­sai" veiks iki bir­že­lio 17 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.