Nemokami įrankiai kapinėse: svajonė ar realybė?

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Se­niū­ni­ja ti­ki­si: gal nuo ne­do­rų veiks­mų įran­kius ap­sau­gos ir šis šmaikš­tus už­ra­šas.
Še­du­vos mies­to se­niū­ni­ja (Rad­vi­liš­kio r.), prieš ke­lias sa­vai­tes mies­to ka­pi­nes ap­rū­pi­nu­si ka­pų prie­žiū­ros įran­kiais, su­lau­kė gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mo. Apie tai dar tik svars­tan­čios ki­tos ra­jo­no se­niū­ni­jos, žval­go­si į Sa­vi­val­dy­bę. Ne­mo­ka­mi įran­kiai ka­pi­nė­se – rea­lu?

Gy­ven­to­jams nau­jo­vė pa­tin­ka

Prieš tris sa­vai­tes Še­du­vos mies­to ka­pi­nė­se ap­si­lan­kę gy­ven­to­jai pa­ma­tė ma­lo­nią staig­me­ną – ant tvo­ros, ku­ri juo­sė kon­tei­ne­rių aikš­te­lę, su­ka­bin­tus įran­kius ka­pams pri­žiū­rė­ti: ke­le­tą lais­ty­tu­vų, ki­bi­rų, kas­tu­vė­lių, kas­tu­vų, grėb­lių ir grėb­liu­kų, ra­vė­tu­vų.

Pa­sak se­niū­no pa­va­duo­to­jos Auš­ros Sta­ne­vi­čiū­tės, se­niū­ni­ja pir­miau­sia no­rė­jo įreng­ti aikš­te­lę kon­tei­ne­riams, ją iš­klo­ti ply­te­lė­mis, ap­tver­ti seg­men­ti­ne tvo­ra, o jau ta­da at­si­žvel­gė ir į ki­tus gy­ven­to­jų po­rei­kius.

Už 23-jų įran­kių komp­lek­tą ir lai­kik­lius jiems pa­ka­bin­ti su­mo­kė­ta 100 eu­rų. Ka­pų prie­žiū­ros įran­kiai bu­vo pa­žy­mė­ti: lais­ty­tu­vai ir ki­bi­rai nu­da­žy­ti oran­ži­niais da­žais.

"Iki šiol vis­kas bu­vo ge­rai. Tik šio­mis die­no­mis nuo sto­vo din­go grėb­liu­kas, ant lais­ty­tu­vų ne­li­ko ga­lų. Bet no­ri­me ti­kė­ti, kad są­ži­nin­gų žmo­nių bus dau­giau. At­si­lie­pi­mai apie nau­jo­vę pa­tys ge­riau­si. Tik gal ne vi­si apie nau­jo­vę ži­no, mat, sto­vas su įran­kiais sto­vi kiek pa­si­slė­pęs už kon­tei­ne­rio", – sa­kė Še­du­vos ka­pi­nes pri­žiū­rin­ti Ru­gi­lė Ado­mai­tie­nė.

Ar pa­si­tai­ko Še­du­vos ka­pi­nė­se ki­to­kių va­gys­čių?

Ket­ve­rius me­tus šį dar­bą dir­ban­ti R. Ado­mai­tie­nė sa­ko, kad žmo­nės są­mo­nin­gė­ja, bet šie­met nuo vie­no ka­po bu­vo iš­kas­tos gė­lės. Bū­na, kad žmo­nės pa­lie­ka šiukš­lių mai­šus, pa­tin­gė­da­mi juos nu­neš­ti iki kon­tei­ne­rio.

Jei tik pa­ma­tau to­kį at­ve­jį, iš­kart šau­kiu: "Jūs pa­mir­šo­te iš­mes­ti šiukš­les". Daž­nai tai su­vei­kia tei­gia­mai", – sa­ko ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­ja.

Įran­kius su­pir­ko bend­ruo­me­nė

Apie nau­do­ji­mo­si ne­mo­ka­mais įran­kiais pa­slau­gą gy­ven­to­jams ir ka­pus lan­kan­tiems sve­čiams pla­čiau im­ta kal­bė­ti po to, kai šis klau­si­mas bu­vo pa­gar­sin­tas ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Siū­ly­ta sto­vus su įran­kiais įreng­ti bent jau di­džiau­sio­se ra­jo­no ka­pi­nė­se: Rad­vi­liš­kio, Še­du­vos ir Bai­so­ga­los.

Rad­vi­liš­kio mies­to ka­pi­nių ad­mi­nist­ra­to­rė-ka­pi­nin­kė Bi­ru­tė Jac­kie­nė re­dak­ci­jai sa­kė, kad ši pa­slau­ga ka­pi­nė­se tei­kia­ma se­no­kai: ad­mi­nist­ra­ci­nė­se pa­tal­po­se yra pen­ki lais­ty­tu­vai, kas­tu­vė­lių, grėb­liu­kų. Lei­džia­ma pa­si­nau­do­ti ir ka­ru­čiu.

"Dau­giau­sia įran­kiais nau­do­ja­si au­to­bu­su į ka­pi­nes at­va­žiuo­jan­čios mo­čiu­tės. Pas­lau­ga ta­po net la­bai po­pu­lia­ri. Tie, ku­rie au­to­mo­bi­liais at­vyks­ta iš to­liau, pa­pras­tai tu­ri pa­siė­mę rei­kia­mų įran­kių. Ne­bent kas ir­gi at­va­žiuo­ja vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu.

Kol kas nie­kas ne­din­go – įran­kiai tvar­kin­gai grą­ži­na­mi at­gal", – sa­kė ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­ja, gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui dir­ban­ti ir šeš­ta­die­niais.

Bai­so­ga­los se­niū­ni­jos se­niū­nė Re­na­ta Ma­siu­lie­nė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog su­lau­kė Sa­vi­val­dy­bės pa­klau­si­mo apie to­kių įran­kių nau­do­ji­mo­si po­rei­kį.

"At­sa­kė­me, jog toks po­rei­kis yra, bet pa­tys kol kas nie­ko ne­da­rė­me. Ta­čiau tu­ri­me vie­ną bend­ruo­me­nę, ku­ri pa­ti ėmė­si to­kios ini­cia­ty­vos ir Va­lat­ko­nių ka­pi­nė­se nu­pir­ko įran­kių, įren­gė jų sau­go­ji­mo dė­žę.

Tuo su bend­ra­min­čiais jau prieš po­rą mė­ne­sių pa­si­rū­pi­no Pa­lo­nų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vil­ma Bud­vy­tie­nė. Gal su­lauk­si­me ir ki­tų bend­ruo­me­nių ak­ty­vu­mo, o jei ne, teks tą klau­si­mą spręs­ti se­niū­ni­jai", – sa­kė se­niū­nė.

Pa­si­nau­do­jo skan­di­na­vų pa­vyz­džiu

Sto­vai su įran­kiais ka­pams pri­žiū­rė­ti įreng­ti ir Kė­dai­nių ra­jo­no Trus­ka­vos se­niū­ni­jos ka­pi­nė­se. Se­niū­ni­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Za­ka­ry­za re­dak­ci­jai sa­kė to­kius sto­vus pir­miau­sia pa­ma­tęs Šve­di­jo­je.

"Bū­ta at­ve­jų, kai įran­kių prie ka­pi­nių at­si­ras­da­vo ne­tgi dau­giau – gy­ven­to­jai jų pa­lik­da­vo, kad ki­tą kar­tą ne­be­rei­kė­tų jų tam­py­tis.

Ir tik šie­met kai kas din­go. Ne­sa­kau, kad įran­kiai bu­vo pa­vog­ti –juos kaž­kas pa­si­sko­li­no: gal ne­ty­čia iš­si­ne­šė ir gal­būt jie dar at­si­ras. Bet mes vis­ką jau at­sta­tė­me, ir vėl ra­mu. Mes įran­kių net ne­sa­me su­žy­mė­ję", – op­ti­miz­mo ne­sto­ko­jo se­niū­nas.

Jo tei­gi­mu, spren­di­mas šim­tu pro­cen­tų pa­si­tei­si­no.

"Ne­sėk­mė ly­dė­tų tuo at­ve­ju, jei nie­ko ne­ban­dy­tu­me ir ne­da­ry­tu­me. Juk ir na­mai su­si­dė­vi, ga­li žai­bas trenk­ti, bet dėl to ne­gy­ve­na­me pa­la­pi­nė­se. Bū­ta abe­jo­nių ir ren­giant nau­jas vai­kų žai­di­mų aikš­te­les – esą kam da­ry­ti, vis tiek su­lau­žys. Bet jos sto­vi", – pa­vyz­džiais kal­bė­jo Trus­ka­vos se­niū­nas ir pa­ta­rė ne­bi­jo­ti įgy­ven­din­ti nau­jų spren­di­mų.

Še­du­vos mies­to ka­pi­nė­se su pa­žy­mė­tu lais­ty­tu­vu su­tik­ta vie­ti­nė gy­ven­to­ja Gert­rū­da sa­kė ant­rą kar­tą pa­si­nau­do­ju­si nau­ją­ja pa­slau­ga. Pir­mą kar­tą apie tai su­ži­no­ju­si iš kai­my­nų, kai ėjo pa­si­sko­lin­ti kas­tu­vo.

"Pui­ki pa­slau­ga. Pa­siė­mei ir nau­do­kis. Pa­si­nau­do­jai – grą­ži­nai. Kad tik neiš­vog­tų tų įran­kių", – ne­ri­ma­vo še­du­vė.

Anot jos, įran­kiai pra­vers ne tik at­va­žiuo­jan­tiems iš ki­tur, bet ir vie­ti­niams. Tik ji tu­rė­tų bū­ti ge­riau pa­rek­la­muo­ta, kad apie ją ži­no­tų dau­giau žmo­nių.