Kužių kapinėse įrengtas vandentiekis

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Ku­žių ka­pi­nė­se įreng­tos ke­tu­rios to­kios van­dens ko­lo­nė­lės, ta­čiau nuo tri­jų jau din­go čiau­pų ran­ke­nė­lės.
Jau šį pa­va­sa­rį Šiau­lių ra­jo­no Ku­žių mies­te­lio ka­pi­nių lan­ky­to­jai ga­lės nau­do­tis įves­tu van­den­tie­kiu. Ku­žių se­niū­nė Jo­lan­da Ru­da­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad at­si­žvel­gus į gy­ven­to­jų pra­šy­mus bei pa­gei­da­vi­mus Ku­žių ka­pi­nė­se pa­sta­ty­tos ke­tu­rios van­dens tie­ki­mo ko­lo­nė­lės, o van­dens ko­lo­nė­lių ap­rū­pi­ni­mas van­de­niu vyks­ta cent­ra­li­zuo­tai.

Se­niū­nė pri­mi­nė, kad prieš dve­jus me­tus ka­pi­nė­se įreng­ti sto­vai, kur ka­pi­nių lan­ky­to­jai ga­li ras­ti lais­ty­tu­vus, ki­bi­rė­lius, ki­tą in­ven­to­rių. Per šiuos dve­jus me­tus, anot se­niū­nės, nei vie­nas lais­ty­tu­vas nė­ra din­gęs.

Ta­čiau ne­se­niai įreng­tas van­dens tie­ki­mo ko­lo­nė­les jau spė­ta nu­nio­ko­ti – pra­din­go iš ke­tu­rių trys čiau­pų ran­ke­nė­lės.

Se­niū­nė svars­to, kaip rei­kė­tų ap­sau­go­ti vi­suo­me­ni­nį ir vi­siems rei­ka­lin­gą tur­tą. Gal­būt tiks­lin­ga bū­tų įreng­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras.

Spren­džiant van­den­tie­kio klau­si­mą Ku­žių ka­pi­nė­se bu­vo iš­spręs­ta ir tua­le­tų pro­ble­ma. Se­no­je ka­pi­nių da­ly­je sta­cio­na­rus lau­ko vie­ša­sis tuo­le­tas bus nu­griau­tas, o ka­pi­nių lan­ky­to­jų pa­to­gu­mui jau įreng­ti šiuo­lai­kiš­ki tua­le­tai se­niū­ni­jos pa­sta­te, ku­ris nuo ka­pi­nių nu­to­lęs per pen­kias­de­šimt met­rų. Čia įreng­tas ir pan­du­sas neį­ga­lie­siems su ve­ži­mė­liais.