Kapinėse ieškota karo aukų

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Su spe­cia­liu smai­gu nu­sta­to­mi že­mės grun­tų struk­tū­rų skir­tu­mai pa­de­da nu­spė­ti esant ka­pa­vie­tę.
Ak­me­nės ra­jo­ne Al­kiš­kiuo­se esan­čio­se pir­ma­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re žu­vu­sių vo­kie­čių ka­rei­vių ka­pi­nė­se ka­si­nė­ji­mus at­li­ko vie­šo­sios įstai­gos "Kul­tū­ros ver­ty­bių glo­bos tar­ny­bos" ar­cheo­lo­gai ir jų tal­ki­nin­kai. Ieš­ko­ta Antrojo pasaulinio karo au­kų pa­lai­kų.

Prieš ke­le­rius me­tus Kul­tū­ros ver­ty­bių glo­bos tar­ny­ba ga­vo Vo­kie­ti­jos ka­rių pa­lai­kų paieš­ko­mis už­sii­man­čios or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­nis, ko­kio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se pa­lai­do­ti žu­vu­sie­ji ant­ra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re. Nu­ro­dy­ta, kad Al­kiš­kiuo­se to­kių ka­pų yra dvi­de­šimt trys, ta­čiau ko­kio­je vie­to­je – ne­pa­tiks­lin­ta.

"Rea­liau­sia bu­vo lai­do­ti jau esa­mo­se ka­pi­nė­se, ta­čiau il­gai ne­su­ra­do­me tai ga­lin­čių pa­liu­dy­ti vie­ti­nių žmo­nių", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė tar­ny­bos ar­cheo­lo­gas Si­mo­nas Sprin­dys.

Šie­met bū­tent čia vie­tą pa­lei ka­pi­nių tvo­rą pa­ro­dė Men­čiuo­se gy­ve­nan­tis Vil­man­tas Krikš­ta­po­nis. Jam pa­sa­ko­ju­si jau mi­ru­si vie­ti­nė gy­ven­to­ja Ta­ma­ra.

Nu­ro­dy­to­je vie­to­je ieš­ko­to­jai de­šim­ties kvad­ra­ti­nių met­rų plo­te ka­sė­si apie pus­met­rį gi­lyn.

Ras­ti vie­ni pa­lai­kai. Pa­gal iš­li­ku­sius ant­pe­čius nu­sta­tė, kad tai Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­mi­jos ka­ri­nin­ko pa­lai­kai. Juos pa­li­ko už­ka­sę.

Dar tiek pat plo­to iš­ka­si­nė­ta ki­to­je pa­tvo­rio vie­to­je. Ta­čiau tuš­čiai.

Ieš­ko­to­jai nau­do­jo ir spe­cia­lių smai­gą. Juo nu­sta­to­mi že­mės grun­tų struk­tū­rų skir­tu­mai. Smai­gas smen­ga leng­viau, kur bu­vo ka­si­nė­ta.

"Jei­gu ne­su­lauk­si­me pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą pa­lai­do­ji­mo vie­tą – kol kas Al­kiš­kių ka­rių ka­pi­nė­se ne­tę­si­me paieš­kos", – sa­kė S. Sprin­dys.

Ty­ri­nė­ji­mai bu­vo at­lie­ka­mi ga­vus Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to lei­di­mą ir Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos su­ti­ki­mą.

Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę į Al­kiš­kius tvar­ky­ti ka­pi­nių du kar­tus bu­vo at­vy­kę Vo­kie­čių ka­rių ka­pų glo­bos tau­ti­nės są­jun­gos su­bur­ti sa­va­no­riai. Jų duo­me­ni­mis Al­kiš­kiuo­se yra pa­lai­do­ta be­veik pus­penk­to šim­to vo­kie­čių ka­rei­vių, taip pat be­veik du šim­tai ru­sų ka­riuo­me­nės ka­rei­vių. Tai liu­di­ja už­ra­šai ant kry­že­lių.

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ant­ra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re žu­vu­sių­jų vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­kų ieš­ko­ta anks­tes­nio ka­ro au­kų ka­pi­nė­se.