Meistras kapinėse nuvylė, bet pinigus pasiėmė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš Vė­li­nes, ka­pi­nė­se suak­ty­vė­jo įvai­rias pa­slau­gas tei­kian­čių meist­rų veik­la. Ne vi­sais mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­ji lie­ka pa­ten­kin­ti.?
Į re­dak­ci­ją užė­ju­si šiau­lie­tė pa­sa­ko­jo su­si­dū­ru­si su ne­są­ži­nin­gu ka­pų tvar­ky­to­ju. Ar­tė­jant Vė­li­nėms ji no­rė­jo ap­sau­go­ti ki­tus, kad ne­pak­liū­tų į pa­na­šią si­tua­ci­ją.

Pa­mir­šo...

Dar rug­sė­jo mė­ne­sį ap­lan­kiu­si ar­ti­mų­jų ka­pą Gin­kū­nų ka­pi­nė­se mo­te­ris su­si­pa­ži­no su smul­kius ka­pų dar­bus at­lie­kan­čiu vy­riš­kiu. Jis pa­ts pri­si­sta­tė ir pa­siū­lė sa­vo pa­slau­gas – nu­plau­ti pa­mink­lą, su­tvir­tin­ti siū­les ap­lin­kui pa­mink­lą, at­lik­ti ki­tus bū­ti­nus dar­bus. Mo­te­ris ap­si­džiau­gė ra­du­si meist­rą, nes kai ką iš tie­sų rei­kė­jo su­tvar­ky­ti.

Su­tar­tu lai­ku at­va­žia­vu­si prie ka­po, ma­tė, kad yra pa­pil­ta smė­lio, nu­plau­tas pa­mink­las, at­lik­ti ki­ti dar­bai, tad su­mo­kė­jo pa­pra­šy­tą su­mą – 140 eu­rų. Tik vė­liau, kai duk­ra at­krei­pė dė­me­sį, pa­ste­bė­jo, jog vie­nas ap­va­do ap­lin­kui ka­pą kam­pas ne­sut­var­ky­tas – ne­prik­li­juo­tas kam­po vir­šus. Pas­kam­bi­no meist­rui. Šis, mo­ters žo­džiais, aiš­ki­nęs, kad pa­mir­šo, ža­dė­jo su­tvar­ky­ti, ta­čiau dar­bo taip ir neat­li­kęs.

"Aš su­pran­tu, kad nie­ko ne­beat­gau­siu, bet no­riu, kad ki­ti žmo­nės bū­tų at­sar­ges­ni ir neap­si­gau­tų", – sa­kė šiau­lie­tė. Ji py­ko, kad bu­vo pa­tik­li ir dėl kai­nos, gal­būt dar­bai tiek net ne­kai­na­vę.

Pas­kam­bi­no­me meist­rui (jo var­das re­dak­ci­jai ži­no­mas). Vy­riš­kis iš pra­džių sa­kė, jog ne­baig­tų dar­bų ne­tu­ri, ta­čiau pri­mi­nus jam si­tua­ci­ją, ka­pą meist­ras pri­si­mi­nė. Ap­gai­les­ta­vo, at­si­pra­šė ir pa­ža­dė­jo bū­ti­nai ka­pą su­tvar­ky­ti.

Pa­ta­ri­mas: pa­si­klaus­ti ir pa­si­do­mė­ti

Gin­kū­nų ka­pi­nių va­do­vė Vai­da Bu­ra­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad as­me­nų, tei­kian­čių ka­pų tvar­ky­mo pa­slau­gas, veik­la suak­ty­vė­jo ar­tė­jant Vė­li­nėms. "Jie tu­ri tei­sę pa­gal įsta­ty­mus teik­ti pa­slau­gas ka­pi­nė­se. Vie­ni sta­to pa­mink­lus, ki­ti de­da trin­ke­les ar­ba ra­vi, tvar­ko, at­lie­ka smul­kius dar­bus – pa­sta­to suo­liu­ką, nu­švei­čia pa­mink­lą, pri­kli­juo­ja."

Apie tai, kad ne vi­si meist­rai yra są­ži­nin­gi, ji sa­ko se­niai ži­nan­ti.

"Bet tai – pa­čių žmo­nių kal­tė. Mes juk dir­ba­me jų pa­to­gu­mui, kad atei­tų, pa­klaus­tų. Ne, jie tie­siog su pir­mu pa­si­tai­kiu­siu su­si­ta­ria. Ne­pa­siaiš­ki­na, ar jis tu­ri pa­ten­tą, ar tu­ri ga­bu­mų at­lik­ti pa­slau­gą, duo­da avan­są, o po to atei­na pas mus ir ver­kia. Mums ži­no­ma, kad yra po­ra žmo­nių, ku­rie pra­stai dir­ba. Yra pil­na meist­rų, įmo­nių, ku­rie tą pa­čią pa­slau­gą at­lie­ka ge­rai ir dar net pi­giau", – sa­kė V. Bu­ra­čie­nė.

V. Bu­ra­čie­nė sa­kė, kad apie sa­vo pa­slau­gas jiems pri­va­lo pra­neš­ti tie, ku­rie ka­pi­nė­se vyk­do di­des­nius dar­bus. "Pas mus re­gist­ruo­ja­si tie, ku­rie klo­ja pa­ma­tus, ka­sa duo­bę, pa­mink­lus sta­to, už­sii­ma res­tau­ra­ci­ja. O pa­mink­lui nu­plau­ti ne­rei­kia re­gist­ruo­tis", – sa­kė ka­pi­nių va­do­vė.