Medžių akcija: valdžiai pritrūko drąsos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Va­kar į lie­pų iš­sau­go­ji­mo ak­ci­ją rin­ko­si mies­to atei­čiai nea­be­jin­gi žmo­nės.
Va­kar į Šiau­lių bul­va­ro lie­pų iš­sau­go­ji­mo ak­ci­ją su­si­rin­ko apie du šim­tus da­ly­vių. Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­riai pa­skel­bė re­zo­liu­ci­ją, ku­rią šian­dien įteiks Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Pa­si­kal­bė­ti su me­džių gy­nė­jais nea­tė­jo nė vie­nas miesto vado­vas.

"Bul­va­ro lie­pos dar pra­gy­ven­tų vi­sus mus. Rei­kia tik va­lios pa­keis­ti pro­jek­to spren­di­nius, ne­stab­dant bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos", – šiais žo­džiais į ak­ci­ją bu­vo kvie­čia­mi šiau­lie­čiai.

Ak­ci­ją pra­dė­jęs vie­nas iš ak­ty­viau­sių "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" at­sto­vų Alf­re­das Dau­lius at­krei­pė dė­me­sį, kad Šiau­lių me­džiai ei­li­nį kar­tą pa­vo­ju­je, kad lie­pas no­ri­ma iš­kirs­ti vie­ną gra­žiau­sių me­tų mė­ne­sių – lie­pą. Jis pa­ža­dė­jo, kad bus de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, kad tai neį­vyk­tų.

Bu­vu­si šiau­lie­tė Aus­tė Juo­za­pai­ty­tė, kraš­to­vaiz­džio di­zai­ne­rė, aso­cia­ci­jos "Gy­vas miš­kas" koor­di­na­to­rė, pa­brė­žė, kad ak­ci­jos da­ly­viai yra už at­si­nau­ji­ni­mą ir ne­no­ri lik­ti stag­na­ci­jo­je: "Esa­me už tva­rų at­si­nau­ji­ni­mą, lai­kan­tis įsta­ty­mų, re­mian­tis ge­riau­siais Lie­tu­vos, pa­sau­lio pa­vyz­džiais, in­ves­tuo­jant į gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, tu­rin­čio iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. No­ri­me to­kio at­si­nau­ji­ni­mo ir Šiau­liams lai­kas at­si­nau­jin­ti."

A. Juo­za­pai­ty­tė pri­mi­nė ge­gu­žės mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bė­je reng­tą pri­sta­ty­mą apie ža­lią­sias mies­to erd­ves ir ja­me da­ly­va­vu­sio vi­ce­me­ro Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus ne­te­sė­tą pa­ža­dą bend­ra­dar­biau­ti, dis­ku­tuo­ti. Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas mi­nė­ta­me pri­sta­ty­me ne­da­ly­va­vo.

Me­rui bu­vo pri­min­ti 2017 me­tais pa­sa­ky­ti žo­džiai apie "as­me­ni­nį rei­ka­la­vi­mą" ne­kirs­ti bul­va­ro me­džių.

Li­na Žu­tau­tė per­skai­tė re­zo­liu­ci­ją, skir­tą Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, Ta­ry­bos na­riams, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Ar­chi­tek­tų rū­mams.

Re­zo­liu­ci­jo­je rei­ka­lau­ja­ma pa­vie­šin­ti vi­sus Šiau­lių bul­va­ro da­lies tarp Til­žės g. ir Drau­gys­tės pr. žel­di­nius lie­čian­čius Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės žel­di­nių prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pro­to­ko­lus, priim­tus per 3–4 me­tus (2013–2016) iki pro­jek­to ren­gi­mo pra­džios; ko­re­guo­ti pro­jek­tą ir iš­sau­go­ti vi­sas ge­ros ir pa­ten­ki­na­mos būk­lės lie­pas ir ki­tus ver­tin­gus žel­di­nius Šiau­lių pės­čių­jų gat­vės da­ly­je tarp Til­žės g. ir Drau­gys­tės pr.; at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ne­del­siant im­tis prie­mo­nių, kad bū­tų su­stab­dy­ti abe­jo­ti­no pa­grįs­tu­mo ir tei­sė­tu­mo veiks­mai Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ro žel­dy­nų at­žvil­giu ir ap­gin­tį vie­šą­jį in­te­re­są.

A. Juo­za­pai­ty­tė pri­mi­nė, kad dend­ro­lo­gai nie­ka­da ne­lie­pia kirs­ti me­džių: jie įver­ti­na me­džių būk­lę. Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las nu­spręs­ti, ką su me­džiais da­ry­ti.

Ji ci­ta­vo Lie­tu­vos ar­bo­ris­ti­kos cent­ro va­do­vą Al­gį Da­ve­nį, se­no­sios bul­va­ro da­lies lie­pas pa­va­di­nu­sį kan­ki­nė­mis dėl il­ga­lai­kio abe­jin­gu­mo, ne­prie­žiū­ros ar­ba ne­tin­ka­mos, ža­lo­jan­čios prie­žiū­ros: "Šie me­džiai yra ver­ti švel­nios glo­bos."

Vie­nas iš pės­čių­jų bul­va­ro pro­jek­to au­to­rių Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis kal­bė­jo apie tai, jog re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to Sa­vi­val­dy­bė "nie­kam ne­ro­do" ir klau­sė: "Ar jūs ži­no­te, kad bus su­nai­kin­tos vi­sos va­sa­ros ka­vi­nės?" Jis tei­gė, kad po val­džios "at­si­mu­ši­nė­ji­mais" yra tik pi­ni­gi­niai in­te­re­sai.

Pa­si­sa­ky­ti atė­ju­si opo­zi­ci­jo­je esan­ti Ta­ry­bos na­rė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė aiš­ki­no, kad 12-ka opo­zi­ci­jos bal­sų "šian­dien yra vi­siš­kai ne­gir­di­mi". Pa­si­sa­ky­ti kvies­ti ki­ti po­li­ti­kai, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai prieš mies­to žmo­nes kal­bė­ti neišd­rį­so.

Lai­mon­tas Di­nius, te­le­vi­zi­jos lai­dų au­to­rius, at­li­kė­jas, pro­diu­se­ris, bu­vęs Ta­ry­bos na­rys, pri­mi­nė, kad bus ker­ta­mi me­džiai ne tik se­no­jo­je bul­va­ro da­ly­je, bet ir Va­sa­rio 16-osios, P. Vi­šins­kio gat­vė­se.

"Esu bu­vęs abie­jo­se pu­sė­se ir ži­nau, kad Sa­vi­val­dy­bės žmo­nės me­luo­ja, kai sa­ko, kad ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti jo­kių ko­rek­ci­jų. Pro­jek­tuo­to­jai ga­li jas pa­da­ry­ti, jei­gu už­sa­ko­vai to rei­ka­lau­ja. Bet kai už­sa­ko­vai ne­rei­ka­lau­ja, pro­jek­tuo­to­jai da­ro tai, kas yra pi­gu. Ši­tas pro­jek­tas yra vie­nas pi­ges­nių Lie­tu­vo­je", – sa­kė L. Di­nius.

Jis pa­si­ge­do "sir­gi­mo" už mies­tą šia­me pro­jek­te, są­ži­nės, ti­kė­ji­mo sa­vo žmo­nė­mis. "Vy­rau­ja ci­niz­mas, aro­gan­ci­ja. Daug pi­ni­gų, daug pro­jek­tų, at­si­nau­ji­ni­mų, ge­ra pro­ga – ir tiek. Pa­sip­rie­šin­ki­me tam", – sa­kė L. Di­nius.

Ak­ci­jos me­tu bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai. In­ter­ne­te pla­ti­na­mą pe­ti­ci­ją "Iš­sau­go­ki­me bran­džią­sias Šiau­lių bul­va­ro lie­pas" va­kar bu­vo pa­si­ra­šę be­veik 3 tūks­tan­čiai žmo­nių.

Ak­ci­jo­je skam­bė­jo lie­tu­vių liau­dies dai­nos apie lie­pą, o po pa­sku­ti­nės dai­nos "Pa­lin­ko lie­pa ša­lia ke­lio" su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo pa­kvies­ti bend­rai nuo­trau­kai ir dar kar­tą pe­rei­ti se­ną­ja bul­va­ro da­li­mi.

Iš­va­ka­rė­se ant lie­pų bu­vo at­si­ra­dę dau­giau pla­ka­tų su pa­lai­ky­mo žo­džiais. "Kau­nas pa­lai­ko me­džius ir nea­be­jin­gus šiau­lie­čius!" – ra­šo­ma vie­na­me iš jų.

Žo­džiais nuo pla­ka­tų į praei­vius jau krei­pia­si ir P. Vi­šins­kio gat­vės lie­pos, pri­min­da­mos, kad bus nu­kirs­tos dėl abe­jin­gu­mo.

Komentarai

Svečias    Pen, 2019-07-05 / 09:13
Bet kokie visi drąsūs Facebook! Ir miesto vadai ir jų kariauna. Liūdna, bet patys kalti
Jei    Pen, 2019-07-05 / 09:36

In reply to by Svečias

Jeigu skrastas nelįstų opozicijai ten kur nesueina tai būtų paminėjęs tokią menką detalę, kad TUO METU vyko tarybos posėdis. Kitaip tariant TUO METU tarybos nariai buvo savivaldybėje ir dirbo tą darbą kurį buvo išrinkti dirbt. Na apart žinoma Bartkaus kuris tik pakurstyt laužą ieško kur
Svečias    Pen, 2019-07-05 / 09:48

In reply to by Jei

Posėdis baigėsi gerokai anksčiau negu akcija tai gal neieškokit tų sliekų ten kur nesueina, apgailėtinas argumentas, nespėjau, bet labai norėjau...
K.    Pen, 2019-07-05 / 09:21
Šauniai. Šiauliečių aktyvumas apsaugant savo aplinką nuo nekokybiškų projektų - tai ne tik regioninės, bet ir nacionalinės spaudos verta žinia! Savivaldybei tai noras praukti projektą, o gyventojams tai jų aplinka. Bulvarai ir gatvės visoje Lietuvoje privalo būti aktyviau apželdinti. Antraip miestai nebus pritaikyti karščio bangoms. Neklausysite sveiko proto ir tautos - ištrauks jus iš kabinetų, nes jau užkniso.
negi     Pen, 2019-07-05 / 09:46
Neatėjo net sovetsko milicininkas - deputatas buvo su kibiru, palaistyti medžius ?
gražu    Pen, 2019-07-05 / 09:52
kai atsiranda valdžios advokatų: Tarybos posėdis jau buvo baigtas, jį stebėjo ir keli mero kareiviai. Tad neieškokite, mielieji, sliekų
Menkai    Pen, 2019-07-05 / 11:15
Susirinko , nejau 200 ar 2000 vadovaus miestui - tikrai dauguma miestiečių už miesto tvarkymą - daug kas dabar džiaugiasi atsinaujinusia Tilžės g., Dvaro g., sutvarkyta bulvaro dalimi .
labai    Pen, 2019-07-05 / 11:28

In reply to by Menkai

daug geriau, kad miestui vadovauja 20, o tiksliau 2-3 veikėjai. Dauguma už sutvarkymą, taip. Tie kurie susirinko net labiau už tuos, kurie neva tai už, bet labiau sėdėdami ant softukės. Už tvarkingą sutvarkymą, o ne bardaką , beprasmes rietynes ir konfliktus ten, kur rasti sutarimą nesunku, tik reikia norėti. Ir išsaugojimą to ką turim gero. Nes medžiai augs ilgiau nei jūs ar aš, todėl nieko gero Jūs nebepamatysit. Čia geriausias pavyzdys - Palangos Basanavičiaus gatvė. Buvo aura. Dabar - standartinė prekybinė kurorto gatvė. Kurią gali prabėgti, bet niekada nenori joje būti.
Menkam    Pen, 2019-07-05 / 11:53

In reply to by Menkai

Menkam viskas menkai. Menkai susirinko, daug pasirašė. Įvertinkim, kad daug kas nežinojo, daug kas negalėjo dalyvauti. Tikram miesto patriotui ir vieno žmogaus nuomonė svarbi, o mūsų susnoms politikieriams ir du šimtai - ne rodiklis. O dėl Tilžės ir Dvaro gatvių aš galiu pasakyti ,kad niekas nesidžiaugia. Ir kas iš to - tai toks pat "kietas" argumentas kaip ir "daug kas džiaugiasi".
to Menkai    Pen, 2019-07-05 / 13:00

In reply to by Menkai

kuo džiaugtis ? iškirsta tuščia plyne ? Dvaro, Varpo ir Tilžės gatvės BAISIOS savo tuštuma, o naujai susodinti vargani medeliai-žabeliai dar metų metus liūdins gyventojus, šiurpins svečius
Joana    Ant, 2019-07-09 / 08:11

In reply to by Menkai

Džiaugiasi tik dvasios ubagai ir debilai, arba tie kuriems nerūpi žmonių gerovė, o tik kaip papildyti savo kišenės, tai ir dangstosi teiginiais, kad rūpinasi miestelėnų gerovę. O tai dabar gerovė, kepinant saulei praeiti ta Tilžės gatvės dalimi, kuria taip džiaugiasi daugelis. Tai ko ten nesėdi tie besidžiaugiantys?..
miestietis    Pen, 2019-07-05 / 13:02
Kas bus, kas praleis(mitingą už medį), bet Valentinas- šanso nepraleis(su kibiru kerasino rankose politiniam laužui).
Valentinas Mazuronis    Pen, 2019-07-05 / 13:26

In reply to by miestietis

Mielasis anonimini miestieti, nežinau apie kokį "kerasiną" Jūs kalbate, bet tie žmonės, kurie susirinko vakar prie P.Višinskio paminklo yra Šiaulių miesto patriotai. Jie yra teisūs ir Jie gina savo miesto interesus bei savo požiūrį. Tai, kad miesto vadovai nedrįsta ateiti ir kalbėtis su žmonėmis, parodo daug ką. Tai, kad Jie pasipūtę ir laiko save visažiniais, nors rezultatai rodo visai ką kita, tai irgi yra faktas. Todėl ir turime niekam nesuprantamą "raudų sieną" Prisikėlimo aikštėje ar siaubingai nekokybišką Vilniaus gatvės rekonstravimo projektą. Todėl ir turime švaistomus Europos milijonus eurų šiaulietiškos valdžios nesamonėms. Palikite nors medžius ramybėje.
Artas    Pen, 2019-07-05 / 13:18
Susirinko keletas verkiančių mergaičių ,problema tai ne medžiuose , o pavaryt ant valdžios , kuri daro viską , kad miestas atsigautų , o saujelė verkiančių mergaičių priešakyje su opozicijos veikėjais , bando kažką keisti , man įdomu kiek tie gynėjai yra pasodinę meždžių mieste . kad taip verkia , kiek žinau ryt atvažiuos ir nupjaus tas liepas ir nebebus dėl ko verkti .
Antose    Šeš, 2019-07-06 / 02:25

In reply to by Artas

Pritariu jūsų nuomonei apie verkiančias paneles. Rimtai ar jos pasodino nors vieną medį, šneka apie globalias problemas, klimato kaitą, lyg keliolika nutriušusių liepų išgelbės pasaulį. Šiauliuose pakanka žalumos. Pasidarė madinga vaidinti hipsterius ir pasaulio gelbėtojus
Kai Dinius buvo vicemeru    Pen, 2019-07-05 / 13:27
Tai buvo rengiami projektai, pagal kuriuos iškirsti medžiai atnaujintoje bulvaro pusėje. Kai Dinius jau nebe vicemeras, tai jam jau medžiai parūpo ir politika visai čia ne prie ko.
Dinius    Pen, 2019-07-05 / 13:29
O kai Valentins Mazuronis buvo architektu, tai jis vietoj medžių priprojektava kolonų betoninių, o ne medžių, va. O daba kai palika politiks, tai tapa medžių mylėtoju. Būtų gerai, kad savo 200 tūkts. eurų išeitinę paaugotų projekto perdarymui, tada galėtumėm keist projektą arba prisodint medžių
Dizaineris Vilius    Pen, 2019-07-05 / 13:32
O man labiausiai patinka skarda. Skardinės karvės, skardiniai drakonai, skardinis kopūstas. Labai norėčiau pristatyti skardinių medžių. Very fain būtų
Ultra    Pen, 2019-07-05 / 13:35
Kai "valdžia" kviečia gyventojus į pristatymus, tai ateina 5-10 gyventojų. Ir "valdžia" nevadina gyventojų bailiais. Norėjo, galėjo, atėjo. Negalėjo, tai neatėjo. O negalėjo, nes nenorėjo, arba tingėjo, arba nežinojo, arba nepagalvojo, o gal buvo užsiėmę.
Genadijus Juškus Sartausko    Pen, 2019-07-05 / 13:59
Norėčiau būti meru. Keisčiau projektus taip, kaip tik kas užsimanytų - kad ir kas 5 minutes. Tada byrėtų pinigėliai į kišenę, o projekto nereikėtų visai įgyvendint, nes jis keistųsi ir keistųsi :) suprojektuojam ir keičiam, suprojektuojam ir keičiam, aukso amžius būtų :)
Kuoka    Pen, 2019-07-05 / 14:32
balvonas ir melagis meras, pamirštantis ką kalbėjo ir žadėjo, apsistatęs bailiais palaižūnais, vietoje normalaus dialogo ir subalansuotų sprendimų , bukai varo savo ir ieško atpirkimo ožių praeityje. Tas noras nukreipti dėmesį į kitus, pasispjaudant bei permest problemas į praeitį yra koktus ir net juokingas. Laikas ir gyvenimas juda tik viena linkme - į priekį.
Dėl politinės reklamos    Pen, 2019-07-05 / 14:37
Vat ir rado šios organizacijos ir politiniai veikėjai sau reklaminę nišą. Nu ir kaip sau neprisijungs opocija pasireklamuoti ir paagituoti, dar kyla klausimas, kas darosi pinigus ir reklamą?! O dėl šių organizacijų: teko asmeniškai susidurti Aušros take, bandė savo tvarką įvedinėti dėl trijų grėsmę keliančių medžių ir skleidziancios dezinformacijos namo gyventojams... Nuoširdžiai, už tokius darbelius Jūsų nepalaikome.
Svečias    Pen, 2019-07-05 / 15:13
Jeigu neiškirs medžių, nebus atlyginimų ir vaikai bus alkani, ar ne? Taigi ne tik apie medžiu kalba o apie tai kad valdžia supriešino, apsistatė savo apsauginius ir dar gynybinę sieną. O jūs čia pasiuskit, darysim darėm ir BIxų žodžiais kas iš to? Diktatūra iš to!
Kakė Makė    Pen, 2019-07-05 / 15:13
O kas nors gilinosi, kaip garažiukas už tvoros Kaštonų alėjoje virto į Dauliaus ale "dirbtuves" su išėjimu į Kaštonų alėją? Kaip tas pastatas dabar įsipaišo į paveldą, pačią Kaštonų alėją? Gal tas kaštonų pavėsis slepia tamsią istoriją, kaip garažai virsta pastatais???
šiaulietė    Šeš, 2019-07-06 / 07:49

In reply to by Kakė Makė

ar kitokių argumentų nerandate. Jūsų branda kaip vaiko smėlio dėžėje. Ar tikrai tik toks valdžioje esančių žmonių mentalitetas? Nebrendylos.
klausimas    Pen, 2019-07-05 / 15:25
kaip galima rašyti, kad miesto vadovai išsigando protesto akcijos jei tuo metu vyko Tarybos posėdis? Lyg to akcijos organizatoriai nežinojo?
Mazurono pasakos    Pen, 2019-07-05 / 15:36
ponas ex europarlamentaras toliau pasakas seka. Nuo pat pirmos dienos sabotavo projektą su savo sūnų pagalba. Dabar pasakorius veblena apie griaunamas lauko kavines (suprask, griauna, naikina). Juk akivaizdu, kad jų nepatraukus nebus galima remonto darbų atlikti. Architektas, vadinasi. Rekonstruotoje dalyje kažkaip kavinės išgyvena be Nojaus laivų čia matai po remontų neišgyvens.
nulis    Pen, 2019-07-05 / 16:13
Neišsigando ta valdžia nieko, tiesiog nematė reikalo veltis į diskusijas. Ir be jų buvimo medžių saugotojai surinks parašus, atneš į savivaldybę - IR KAS? Tai tik kelių procentų miesto gyventojų nuomonė, kurios gali paisyti, o gali ir ne. Šiaip pasitikėjimą ŠIOS VALDŽIOS sprendimais didžioji dauguma šiauliečių pareiškė a priori, kai ją išrinko. Vadinasi, patikėjo būtent šiems žmonėms valdyti miestą. O demokratija remiasi principu "Mažuma paklūsta daugumai", t.y. tie 200 pilečių yra mizeris prieš 100 000, tyliai pritariančių valdžios sprendimams. Todėl neverta gaišti laiko, aušinti burnos ir gauti papildomo negatyvo iš piketuotojų. Šuo loja - karavanas eina. Ciniškai kalbu. Bet, deja, tiesa yra tokia, patinka ji jums, ar ne.
Tikrai ne dauguma    Pen, 2019-07-05 / 16:40

In reply to by nulis

Jei pasidomėtumėte rinkėjų aktyvumu Šiauliuose, pamatytumėte, kad tą jūsų giriamą valdžią išrinko tik 20 proc. visų šiauliečių. Daugelis net nėjo į rinkimus, nes nebenorėjo matyt šito klouno, o kitas kandidatas buvo dar didesnis juokdarys.
taip    Pen, 2019-07-05 / 16:21
nusikalbėjot, nuli, kad ir apie tuos 200 ir 100 000. Bent pasistenkit taip bukai nekvailinti -- paskaičiuokit. Dar žinokit -- kad dauguma niekada nebūna teisi, dauguma paklūsta grupelei, kuri gali būti kad ir trejetukininkų, agresyvių, kartais ir ligotai primityvių žmonių grupelė.
nuliui    Pen, 2019-07-05 / 16:41
Ciniškai kalbant nereikėtų meluoti ar manipuliuoti skaičiais: Už Artūras VISOCKAS ne 100 000, o tik 19.876 rinkėjai ( 52,98 % ) . Visuomeninis rinkimų komitetas „Artūro Visocko sąrašas „Dirbame miestui“ 16579 rinkėjų ( 44,19 % ) . Ne "tie 200 pilečių" , o 2 870 PARAŠAI už peticiją "Išsaugokime brandžiąsias Šiaulių bulvaro liepas", + dar tie pagyvenę, kurie pasirašė popieriuje, nes neturi kompiuterio. Todėl į piliečių nuomonę reikėtų įsiklausyti.
Artas    Pen, 2019-07-05 / 18:33

In reply to by nuliui

O kodėl turėtų įsiklausyti į tų 2870 +dar tų pagyvenusių nuomonę , o ne į tų 19876 , kurie už tai kad iškirstų tas nupuvusias liepas ir , kad Šiauliai atsinaujintu iš pagrindų ?
Artas    Šeš, 2019-07-06 / 07:54

In reply to by Todėl

Bet daugelis nebalsavusių džiaugiasi , kad miestas atsigauna , žmonių daugėja, miestas gražėja , ir dabar balsuotų už juos pvz aš nebalsavau už juos , bet pamatęs kaip gali ir turi dirbti miesto labui sekančiuose rinkimuose tik už juos balsuosiu, tikiuosi meras turi stuburą ir nepasiduos verkančių mergaičių paistalams .
> Artui    Pir, 2019-07-08 / 14:58

In reply to by Artas

nereikia čia manipuliacijomis kitų klaidinti. "2870 + pagyvenusių, neturinčių PC" yra prieš liepų kirtimą nerekonstruotoje bulvaro dalyje. O "19876" - yra tie kurie balsavo už A. Visocką (arba PRIEŠ kitą kandidatą). Ir jie balsavo tada, kai tebebuvo žinomas tik 2017 m. mero pažadas vos ne kryžiumi gult, kad liepos išliktų. Todėl tie "19876" nėra už liepų iškirtimą, o kaip tik prieš liepų kirtimą, nes tada dar meras nebuvo atsimetęs nuo savo žodžių, dar nebuvo sulaužęs savo pažado.
Artas    Pir, 2019-07-08 / 18:21

In reply to by > Artui

Na ok tegul bus 5000 tūkstančiai už liepas ir tikrai bus 5001 už atsinaujinimą be senų liepų , ką tai reiškia , kad dauguma laimi prieš mažumą vakar buvau Palangoje ir palyginau Basanavičiaus gatvę be senujų medžių ir Vytauto gatvę su senaisias medžiais , ir ką mes turim senųjų medžių šaknys išvartė aplink esančius kažkada tvarkingai sudėtus bortelius , kur buvo palikti medžių plotai jokios žalumos po jais nėra nes nustelbia tie kreivi medžiai , plyna žemė kaip po karo , vienareikšmiškas atsakymas kirst medį ir neklausyt tų 2870 + tų be PC , Šiauliuose pilna parkų ten tie be PC tegul ir būna suprasčiau jei jūs keltumėt klausimą dėl parkų sutvarkymo ar sakykim 3 medžiai turi būti atsodinti nauji už vieną nukirstą ir manau turėtumėt pripažinti , kad ne medžiai čia problema , o reikia pavaryti ant valdžios , nes labai jautru užstoti medžius , gėjus , ar senukus.
Kakei Makei - praeivis iš Kaštonų alėjos    Pen, 2019-07-05 / 16:59
Dauliaus ale "dirbtuvės" su išėjimu į Kaštonų alėją atrodo tikrai gražiau negu buvęs garažiukas už tvoros ir bent jau vizualiai paveldui tikrai nekliudo. O apie tamsias istorijas paprastai žino tie, kurie patys jose dalyvauja arba jiems apsimoka tylėti. Bet mielai išklausysime jūsų informaciją apie Dauliaus pavėsį, todėl tęskite. Tik informacijos dozavimu nežlugdykite aktyvaus piliečio iniciatyvų. Nes tai gali būti panašu į baudimą už pilietiškumą.
N 2    Pen, 2019-07-05 / 20:08
Baigite verkslauti. Miestas ne miskas. Nebe noriu matyti jusu sovietines simboliu~seno bulevaro atkarpa. Kuo greiciau nupjaukite tos vos gyvi liepas ir tuo paciu metu tuos sovietinius sviestuvas. Noriu tureti nauja bulevara. Kiek dar laukti. Jus trukdet su savo protestais siolaikiskai gyventi. Jeigu jums nepatinka, kad miestas atsinaujina eikite gyventi miske. Jusu senos liepos uzstoja saule, trukdo kokibiskai gyventi bulevaras tamsus ir nurus. Visa sita turejome per visa sovietu sakungos laika. Gana to. Moraliskai paseni dalykai. Suprantate?
Raidei    Pir, 2019-07-08 / 14:52

In reply to by Raidė

Jusu reakcija toki post sovietine. Aciu, dar karta parodote kokia yra jusu lygi. You are eating your european bread, you are working in our facilities. If we go, where will you and your friends work. You will also have to go, because if we close your factories in Siauliai, you will have to come to Norway as many other people from Siauliai already did. Raidei, welcome in a global world. The centre of Siaulia is no more only our (lithuanian) problem, you have to accept that foreigners also have their positions on that thing. You are living in Europe. No more CSSR. And lithuania is not only your country.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.