Medžių akcija: valdžiai pritrūko drąsos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Va­kar į lie­pų iš­sau­go­ji­mo ak­ci­ją rin­ko­si mies­to atei­čiai nea­be­jin­gi žmo­nės.
Va­kar į Šiau­lių bul­va­ro lie­pų iš­sau­go­ji­mo ak­ci­ją su­si­rin­ko apie du šim­tus da­ly­vių. Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­riai pa­skel­bė re­zo­liu­ci­ją, ku­rią šian­dien įteiks Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Pa­si­kal­bė­ti su me­džių gy­nė­jais nea­tė­jo nė vie­nas miesto vado­vas.

"Bul­va­ro lie­pos dar pra­gy­ven­tų vi­sus mus. Rei­kia tik va­lios pa­keis­ti pro­jek­to spren­di­nius, ne­stab­dant bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos", – šiais žo­džiais į ak­ci­ją bu­vo kvie­čia­mi šiau­lie­čiai.

Ak­ci­ją pra­dė­jęs vie­nas iš ak­ty­viau­sių "Sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" at­sto­vų Alf­re­das Dau­lius at­krei­pė dė­me­sį, kad Šiau­lių me­džiai ei­li­nį kar­tą pa­vo­ju­je, kad lie­pas no­ri­ma iš­kirs­ti vie­ną gra­žiau­sių me­tų mė­ne­sių – lie­pą. Jis pa­ža­dė­jo, kad bus de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, kad tai neį­vyk­tų.

Bu­vu­si šiau­lie­tė Aus­tė Juo­za­pai­ty­tė, kraš­to­vaiz­džio di­zai­ne­rė, aso­cia­ci­jos "Gy­vas miš­kas" koor­di­na­to­rė, pa­brė­žė, kad ak­ci­jos da­ly­viai yra už at­si­nau­ji­ni­mą ir ne­no­ri lik­ti stag­na­ci­jo­je: "Esa­me už tva­rų at­si­nau­ji­ni­mą, lai­kan­tis įsta­ty­mų, re­mian­tis ge­riau­siais Lie­tu­vos, pa­sau­lio pa­vyz­džiais, in­ves­tuo­jant į gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, tu­rin­čio iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. No­ri­me to­kio at­si­nau­ji­ni­mo ir Šiau­liams lai­kas at­si­nau­jin­ti."

A. Juo­za­pai­ty­tė pri­mi­nė ge­gu­žės mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bė­je reng­tą pri­sta­ty­mą apie ža­lią­sias mies­to erd­ves ir ja­me da­ly­va­vu­sio vi­ce­me­ro Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus ne­te­sė­tą pa­ža­dą bend­ra­dar­biau­ti, dis­ku­tuo­ti. Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas mi­nė­ta­me pri­sta­ty­me ne­da­ly­va­vo.

Me­rui bu­vo pri­min­ti 2017 me­tais pa­sa­ky­ti žo­džiai apie "as­me­ni­nį rei­ka­la­vi­mą" ne­kirs­ti bul­va­ro me­džių.

Li­na Žu­tau­tė per­skai­tė re­zo­liu­ci­ją, skir­tą Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, Ta­ry­bos na­riams, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Ar­chi­tek­tų rū­mams.

Re­zo­liu­ci­jo­je rei­ka­lau­ja­ma pa­vie­šin­ti vi­sus Šiau­lių bul­va­ro da­lies tarp Til­žės g. ir Drau­gys­tės pr. žel­di­nius lie­čian­čius Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės žel­di­nių prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pro­to­ko­lus, priim­tus per 3–4 me­tus (2013–2016) iki pro­jek­to ren­gi­mo pra­džios; ko­re­guo­ti pro­jek­tą ir iš­sau­go­ti vi­sas ge­ros ir pa­ten­ki­na­mos būk­lės lie­pas ir ki­tus ver­tin­gus žel­di­nius Šiau­lių pės­čių­jų gat­vės da­ly­je tarp Til­žės g. ir Drau­gys­tės pr.; at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ne­del­siant im­tis prie­mo­nių, kad bū­tų su­stab­dy­ti abe­jo­ti­no pa­grįs­tu­mo ir tei­sė­tu­mo veiks­mai Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ro žel­dy­nų at­žvil­giu ir ap­gin­tį vie­šą­jį in­te­re­są.

A. Juo­za­pai­ty­tė pri­mi­nė, kad dend­ro­lo­gai nie­ka­da ne­lie­pia kirs­ti me­džių: jie įver­ti­na me­džių būk­lę. Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las nu­spręs­ti, ką su me­džiais da­ry­ti.

Ji ci­ta­vo Lie­tu­vos ar­bo­ris­ti­kos cent­ro va­do­vą Al­gį Da­ve­nį, se­no­sios bul­va­ro da­lies lie­pas pa­va­di­nu­sį kan­ki­nė­mis dėl il­ga­lai­kio abe­jin­gu­mo, ne­prie­žiū­ros ar­ba ne­tin­ka­mos, ža­lo­jan­čios prie­žiū­ros: "Šie me­džiai yra ver­ti švel­nios glo­bos."

Vie­nas iš pės­čių­jų bul­va­ro pro­jek­to au­to­rių Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis kal­bė­jo apie tai, jog re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to Sa­vi­val­dy­bė "nie­kam ne­ro­do" ir klau­sė: "Ar jūs ži­no­te, kad bus su­nai­kin­tos vi­sos va­sa­ros ka­vi­nės?" Jis tei­gė, kad po val­džios "at­si­mu­ši­nė­ji­mais" yra tik pi­ni­gi­niai in­te­re­sai.

Pa­si­sa­ky­ti atė­ju­si opo­zi­ci­jo­je esan­ti Ta­ry­bos na­rė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė aiš­ki­no, kad 12-ka opo­zi­ci­jos bal­sų "šian­dien yra vi­siš­kai ne­gir­di­mi". Pa­si­sa­ky­ti kvies­ti ki­ti po­li­ti­kai, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai prieš mies­to žmo­nes kal­bė­ti neišd­rį­so.

Lai­mon­tas Di­nius, te­le­vi­zi­jos lai­dų au­to­rius, at­li­kė­jas, pro­diu­se­ris, bu­vęs Ta­ry­bos na­rys, pri­mi­nė, kad bus ker­ta­mi me­džiai ne tik se­no­jo­je bul­va­ro da­ly­je, bet ir Va­sa­rio 16-osios, P. Vi­šins­kio gat­vė­se.

"Esu bu­vęs abie­jo­se pu­sė­se ir ži­nau, kad Sa­vi­val­dy­bės žmo­nės me­luo­ja, kai sa­ko, kad ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti jo­kių ko­rek­ci­jų. Pro­jek­tuo­to­jai ga­li jas pa­da­ry­ti, jei­gu už­sa­ko­vai to rei­ka­lau­ja. Bet kai už­sa­ko­vai ne­rei­ka­lau­ja, pro­jek­tuo­to­jai da­ro tai, kas yra pi­gu. Ši­tas pro­jek­tas yra vie­nas pi­ges­nių Lie­tu­vo­je", – sa­kė L. Di­nius.

Jis pa­si­ge­do "sir­gi­mo" už mies­tą šia­me pro­jek­te, są­ži­nės, ti­kė­ji­mo sa­vo žmo­nė­mis. "Vy­rau­ja ci­niz­mas, aro­gan­ci­ja. Daug pi­ni­gų, daug pro­jek­tų, at­si­nau­ji­ni­mų, ge­ra pro­ga – ir tiek. Pa­sip­rie­šin­ki­me tam", – sa­kė L. Di­nius.

Ak­ci­jos me­tu bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai. In­ter­ne­te pla­ti­na­mą pe­ti­ci­ją "Iš­sau­go­ki­me bran­džią­sias Šiau­lių bul­va­ro lie­pas" va­kar bu­vo pa­si­ra­šę be­veik 3 tūks­tan­čiai žmo­nių.

Ak­ci­jo­je skam­bė­jo lie­tu­vių liau­dies dai­nos apie lie­pą, o po pa­sku­ti­nės dai­nos "Pa­lin­ko lie­pa ša­lia ke­lio" su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo pa­kvies­ti bend­rai nuo­trau­kai ir dar kar­tą pe­rei­ti se­ną­ja bul­va­ro da­li­mi.

Iš­va­ka­rė­se ant lie­pų bu­vo at­si­ra­dę dau­giau pla­ka­tų su pa­lai­ky­mo žo­džiais. "Kau­nas pa­lai­ko me­džius ir nea­be­jin­gus šiau­lie­čius!" – ra­šo­ma vie­na­me iš jų.

Žo­džiais nuo pla­ka­tų į praei­vius jau krei­pia­si ir P. Vi­šins­kio gat­vės lie­pos, pri­min­da­mos, kad bus nu­kirs­tos dėl abe­jin­gu­mo.