Liepą liepų nekirs – kirs lapkritį

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Salė pilnutėlė, diskusijai rengiasi medžių gynėjų iniciatyvinės grupės narė Austė Juozapaitytė (stovi).
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ant­ra­die­nio va­ka­rą dau­giau kaip tris va­lan­das vy­ko aud­rin­ga dis­ku­si­ja dėl pa­smerk­tų pjau­ti Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pų. Jo­kio komp­ro­mi­so ne­pa­siek­ta. Prio­ri­te­tą val­džia tei­kia "vi­zua­li­niam ma­lo­nu­mui" už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus.
Šian­dien bul­va­ras per­duo­da­mas sta­ty­bos aikš­te­lei. Vie­nin­te­lė val­džios nuo­lai­da – ati­trauks pjūk­lus nuo lie­pų iki ru­dens. Me­džių gy­nė­jai reng­sis teis­mui.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Meras Artūras Visockas tikino, jog "sirgo" už medžius, bet klausosi specialistų.

Pakvietė meras

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ini­ci­ja­vo vie­šą Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį. Pats yra šios ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, me­džių gy­nė­jus pa­kvie­tė as­me­niš­kai.

Da­ly­va­vo ar­chi­tek­tai, pro­jek­tuo­to­jai, dend­ro­lo­gai. Spe­cia­lis­tai, pro­jek­tuo­to­jai pri­sta­tė du pro­jek­tus – Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jų. Dėl abie­jų ran­gos su­tar­tys jau yra pa­si­ra­šy­tos. Ran­go­vai jau ren­gia dar­bo pro­jek­tus.

Au­di­to­ri­jai la­biau­siai rū­pė­jo Vil­niaus gat­vės bul­va­ro pro­jek­tas. Ti­kė­jo­si iš­girs­ti at­sa­ky­mą į lie­pos 4 die­nos pi­ke­to re­zo­liu­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią iš­sau­go­ti bul­va­ro lie­pas.

Me­ras su­dė­lio­jo, kas ka­da iš spe­cia­lis­tų kal­bės, ka­da vi­suo­me­nės at­sto­vai pa­si­sa­kys, kas dis­ku­si­ją "vai­ni­kuos": "Į 1 va­lan­dą 40 mi­nu­čių tu­rė­tu­me tilp­ti."

Žur­na­lis­tams A. Vi­soc­kas pa­siū­lė "ne­fil­muo­ti", nes "fil­mas ro­do­mas" – po­sė­dis trans­liuo­tas in­ter­ne­tu.

Me­ras įvar­di­jo sa­vo vaid­me­nį: "Pri­žiū­riu da­bar Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus veik­lą per Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bą."

Dar me­rui rū­pė­jo, ar dis­ku­si­jai už­si­tę­sus liks ta­ry­bos kvo­ru­mas re­ko­men­da­ci­joms priim­ti. Skai­čia­vo, jog "ta­ry­bos na­rių yra 11, kvo­ru­mui tu­ri bū­ti bent še­ši, yra aš­tuo­ni". Bet pa­ts iš po­sė­džio iš­bė­go po va­lan­dos. Paaiš­ki­no, jog sku­ba į šei­mos šven­tę, į abi­tu­rien­to sū­naus iš­leis­tu­ves.

"Gė­da gė­da", – pa­ly­dė­jo au­di­to­ri­ja me­rą, nes jo po­zi­ci­jos taip ir neiš­gir­do. O me­ras ne­be­gir­dė­jo rep­li­kų, jog vyks­ta "cir­kas", "spek­tak­lis".

Jei­gu priim­čiau au­tok­ra­ti­nius spren­di­mus, įlip­čiau į tri­bū­ną ir sa­ky­čiau, jog me­džiai bus iš­sau­go­ti, pa­da­ry­čiau 8 mi­li­jo­nų eu­rų ža­lą. Ar tai mies­tui bū­tų nau­din­ga?

Me­ras klau­so spe­cia­lis­tų

Išs­ku­bė­ju­sį iš sa­lės A. Vi­soc­ką ko­ri­do­riu­je su­stab­dė žur­na­lis­tai. Jis su­ti­ko at­sa­ky­ti į "Šiau­lių kraš­to" klau­si­mus.

– 2017 me­tais vie­šai ža­dė­jo­te, jog bul­va­ro lie­pos iš­liks, o jos pjau­na­mos. Ką da­bar ga­li­te pa­sa­ky­ti?

– Ta­da ma­no no­ras bu­vo bū­tent toks, bet spe­cia­lis­tai pa­sa­kė ki­taip. Tai ką man da­bar da­ry­ti: ar sa­ky­ti spe­cia­lis­tui, jog jū­sų dar­bas ne­be­rei­ka­lin­gas? Rei­kia gerb­ti spe­cia­lis­to dar­bą.

– Bet ar ne jūs vi­są at­sa­ko­my­bę tu­rė­si­te pri­siim­ti? Žmo­nės ne spe­cia­lis­to pa­var­dę var­dins, o sa­kys, kad bul­va­rą iš­kir­to Ar­tū­ras Vi­soc­kas?

– Žmo­nės sa­kys, kaip jūs su­for­mu­luo­si­te, o tei­sy­bė yra ki­to­kia – pro­jek­tai vyks­ta re­mian­tis tei­sės ak­tais ir spe­cia­lis­tų iš­va­do­mis. Kai ser­gat, juk ei­na­te pas gy­dy­to­ją, nei­na­te į aikš­tę ir ne­pra­šo­te: ma­ne pa­gy­dik. Čia si­tua­ci­ja vie­nas prie vie­no. Aš tik­rai sten­giau­si ir "sir­gau", kad tie me­džiai ga­lė­tų lik­ti. Ta­čiau yra taip, kaip yra.

Gir­dė­jo­te ant­ro­jo dend­ro­lo­go (Ar­vy­do Rut­kaus­ko, at­li­ku­sio me­džių eks­per­ti­zę Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu – red. pa­st.) ekspertizę, ma­no nu­ro­dy­mu ji bu­vo pa­da­ry­ta. Kai pir­mo­jo dend­ro­lo­go (Kęs­tu­čio Auk­se­lio, sam­dy­to bul­va­ro pro­jek­tuo­to­jų – red.pa­st. ) iš­va­da su­kė­lė žmo­nių rū­pes­tį, aš nuo­šir­džiai rea­ga­vau.

– Dend­ro­lo­gas A. Rut­kaus­kas tei­gė, jog me­džių iš­ti­si­niam pjo­vi­mui yra al­ter­na­ty­va: me­džius pri­žiū­rė­ti, gy­dy­ti ir jie ga­li gy­ven­ti dar 20–30 me­tų.

– Ga­li­ma kiek­vie­ną šak­ne­lę ša­ke­lę iš­kne­bi­nė­ti, bet, gir­dė­jo­te, ta­da pro­jek­tas pa­brangs dvi­gu­bai. Ar mies­to gy­ven­to­jai to no­rė­tų? Čia yra emo­ci­jos, o rei­kia ra­cio­na­lu­mo.

Ne­ma­nau, kad da­rant dirb­ti­nį me­džių iš­sau­go­ji­mą, kuo­met jie yra su pu­vi­niu, dirb­ti­nai pra­tę­siant gy­vy­bę, dar jų ne­kei­čiant, jie iš­lai­kys 10–15 me­tų? Aki­vaiz­du, jog siau­bin­gai bran­gu bū­tų tai da­ry­ti.

– Ar ži­no­te, kiek kai­nuos bul­va­ro žel­di­nių per­so­di­ni­mas?

– Ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Yra bend­ra pro­jek­to su­ma – 7,4 mi­li­jo­no eu­rų, o ran­gos kon­kur­sas įvy­ko už ne­pil­nus 6 mi­li­jo­nus eu­rų – tai yra di­de­lė sėk­mė. Jei­gu "pa­ve­sim" ši­tą ran­go­vą, o ki­tą tu­rė­sim už 8 mi­li­jo­nus eu­rų, tai ky­la klau­si­mas, kas už tai su­mo­kės?

No­rint at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus, rei­kia iš nau­jo reng­ti pro­jek­tą, iš nau­jo da­ry­ti vi­sas po­ce­dū­ras. O ši­tas pro­jek­tas da­ry­tas ypač kant­riai ir ypač at­si­klau­siant vi­suo­me­nės. Jis pra­dė­tas dar 2016 me­tų ba­lan­dį. Mes ne­sam pri­va­tūs as­me­nys, mes tu­rim va­do­vau­tis tei­sės ak­tais – tą ir da­rom.

– Ko­kio at­sa­ky­mo su­lauks me­džių gy­nė­jai, pi­ke­to re­zo­liu­ci­jos au­to­riai?

– Aš ne­ži­nau. At­sa­ky­mą tu­ri duo­ti spe­cia­lis­tai. Ma­no dar­bas – už­tik­rin­ti de­mok­ra­ti­nį pro­ce­są.

A. Vi­soc­kas dar pa­svars­tė: "Jei­gu priim­čiau au­tok­ra­ti­nius spren­di­mus, įlip­čiau į tri­bū­ną ir sa­ky­čiau, jog me­džiai bus iš­sau­go­ti, pa­da­ry­čiau 8 mi­li­jo­nų eu­rų ža­lą. Ar tai mies­tui bū­tų nau­din­ga?"

Vė­liau dis­ku­si­jo­se ir dau­gu­ma po­li­ti­kų me­ro li­ni­jos lai­kė­si, at­mes­da­mi ga­li­my­bę pro­jek­tą stab­dy­ti.

Šiau­liai – ne Kau­nas

Ar­chi­tek­tė As­ta Kiau­nie­nė – Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to vie­na iš au­to­rių. Ji sa­kė, jog yra ir Kau­no Lais­vės alė­jos re­konst­ruk­ci­jos vie­na iš au­to­rių ir pa­si­da­li­jo Kau­no pra­kti­ka.

Ten se­nos lie­pos iš­sau­go­tos, pri­žiū­ri­mos, pa­keis­ta tik apie 20 pro­cen­tų. Nau­jos pa­so­din­tos to­kios, kad nuo se­nų­jų ne­si­ski­ria.

Šiau­lių bul­va­ras – ki­toks va­rian­tas. Sa­vi­val­dy­bė iš pat pra­džių bu­vo da­vu­si už­duo­tį keis­ti vi­sus me­džius. Orien­tuo­tis rei­kė­jo į prieš de­šim­tį me­tų re­konst­ruo­tą bul­va­ro da­lį.

"Tas gat­vės vien­ti­su­mas bu­vo la­bai svar­bus, – pa­brė­žė ar­chi­tek­tė. – Ir žel­dy­nų, ir jų plo­tų po­žiū­riu – taip pat."

Dend­ro­lo­gų ty­ri­mai tik pa­grin­dė Sa­vi­val­dy­bės už­duo­tį, nes pa­ro­dė, kad "vi­si me­džiai blo­gos būk­lės", "ne­ge­nė­ti, au­ga, kaip au­ga". Tai esąs mo­ty­vas juos keis­ti nau­jais.

"Bus gra­žus ža­lias pe­ri­met­ras, tvar­kin­gas me­džių rit­mas ky­lant ir lei­džian­tis gat­ve", – pa­si­džiau­gė ar­chi­tek­tė.

Iš­kirs bul­va­re 109 me­džius, pa­so­dins 181. Tu­ri bū­ti so­di­na­mi me­de­liai 30–35 cm dia­met­ro 1 met­ro aukš­ty­je, o iš vi­so iki 5 met­rų aukš­čio. Pab­rė­žė, jog Sa­vi­val­dy­bės už­duo­ty­je bu­vo nu­ro­dy­ta so­din­ti tik 20–25 cm dia­met­ro apim­ties me­de­lius.

Dend­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Auk­se­lis, pa­gal ku­rio iš­va­das žel­dy­nų da­lis pro­jek­tuo­ta, gy­rė me­džių gy­nė­jus, kad jie ko­vo­ja prieš "klo­nų so­di­ni­mą". Bet se­ni me­džiai ne­be­sau­go­ti­ni: ser­gan­tys, pu­vė­sis, gry­be­lis puo­la, 40 pro­cen­tų šak­nų pa­žeis­ta, di­des­nis vė­jas – ša­kos nu­kren­ta.

Sa­vi­val­dy­bės sam­dy­tas dend­ro­lo­gas Ar­vy­das Rut­kaus­kas, Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, kar­to­jo iš es­mės tą pa­tį.

Blo­gos būk­lės me­džių yra 15, dau­gu­ma ki­tų – pa­ten­ki­na­mos būk­lės. Ke­li ge­ros. Iš vi­so me­džių yra 120. Jų la­jos ne­su­for­muo­tos, me­džiai su­ža­lo­ti.

"Ga­li­te gy­dy­ti, jei­gu no­ri­te, pra­si­tęs­tų jų am­žius 20–30 me­tų," – sa­kė eks­per­tas.

Bet, jo žo­džiais, tuo­met bus sun­ku pa­siek­ti "vi­zua­li­nį ma­lo­nu­mą". Plius ak­cen­ta­vo, jog to­kį "ma­lo­nu­mą", "vien­ti­są vaiz­dą Šiau­liai tu­rė­tų už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus".

Ne­no­ri konf­lik­to, bet bus?

Sig­na­ta­ras Algimantas Sė­jū­nas ste­bė­jo­si, jog Sa­vi­val­dy­bė tei­kia prio­ri­te­tą trin­ke­lėms, bet ne me­džiams.

"Oro tar­ša di­dė­ja, o me­džius ker­ta­me, – pik­ti­no­si jis. – Ar ga­li­te pri­pa­žin­ti, jog pa­da­rė­te rim­tą klai­dą? Ar ban­dy­si­me tar­tis?"

Mo­ni­ka Pel­da­vi­čiū­tė, "Iš­sau­go­kim Šiau­lių me­džius" gru­pės na­rė, pa­brė­žė, jog ne­no­ri­ma stab­dy­ti pro­jek­to per teis­mus. Bet to­kia ga­li­my­bė neat­me­ta­ma. Po­sė­dy­je kal­bė­jo ir me­džių gy­ni­mo by­lo­mis už­sii­man­tis ad­vo­ka­tas Sau­lius Damb­raus­kas.

"Ne­no­ri­me kraš­tu­ti­ni­mų, bet iš abie­jų pu­sių rei­kia ieš­ko­ti su­ta­ri­mo, – ra­gi­no M. Pel­da­vi­čiū­tė.– Mes kal­ba­me apie eko­lo­gi­ją, eko­lo­gi­nę me­džių ver­tę kli­ma­to šil­tė­ji­mo są­ly­go­mis, apie žmo­nių svei­ka­tą".

Ji pa­brė­žė, jog no­ri Sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­laus at­sa­ky­mo į re­zo­liu­ci­ją. Pers­pė­jo, jog bus kreip­ta­si į pro­ku­ro­rus dėl vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo.

Me­džių prie­žiū­ros pro­ble­mą ak­cen­ta­vo ar­chi­tek­tė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė, pir­mo­sios bul­va­ro da­lies re­konst­ruk­ci­jos vie­na iš au­to­rių.

Jos žo­džiais, re­konst­ruo­to­je da­ly­je me­džių vaiz­das "ap­gai­lė­ti­nas", nes be­veik de­šimt­me­tį jų prie­žiū­rai ne­skir­ta dė­me­sio.

Jos nuo­mo­ne, ne­rei­kia bai­min­tis nau­jų me­de­lių so­di­ni­mo, jei­gu jie bus pri­žiū­ri­mi. Tik štai Var­po gat­vės pa­vyz­dys jau ap­verk­ti­nas – treč­da­lis nau­jų me­de­lių jau "nu­mi­rę".

Vi­ce­me­ro Do­mo Griš­ke­vi­čiaus siū­ly­mu su­for­mu­luo­ta re­ko­men­da­ci­ja Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ir me­rui skir­ti dau­giau lė­šų me­džių prie­žiū­rai. Nors fi­nan­si­nius rei­ka­lus spren­džia mies­to Ta­ry­ba.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, re­ziu­ma­vo, jog dis­ku­si­ja vy­ko tarp "fi­lo­so­fų" ir "ma­te­ma­ti­kų", ku­rie vie­nas ki­to ne­gir­dė­jo. Bet ir pa­ts at­me­tė "fi­lo­so­fų" ar­gu­men­tus: "No­ri­te mus nu­blokš­ti tre­jus me­tus at­gal."

Vie­nin­te­lė di­rek­to­riaus nuo­lai­da: "Gal ne­rei­kė­tų lie­pą kirs­ti lie­pų."

Po dis­ku­si­jos M. Pel­da­vi­čiū­tė bu­vo pa­kvies­ta da­ly­vau­ti šian­dien vyk­sian­čia­me po­kal­by­je su ran­go­vu dėl pro­jek­to vyk­dy­mo.

Iki rugp­jū­čio 5 die­nos ar­chi­tek­tės A. Kiau­nie­nės pa­pra­šy­ta per­žiū­rė­ti gal "ko­kį me­dį" dar ga­li­ma iš­sau­go­ti.

Gam­tos pa­vel­do puo­se­lė­to­jas Da­rius Ra­man­čio­nis ir dend­ro­lo­gas Ka­ro­lis Gru­šas ap­gai­les­ta­vo, jog nu­ma­ty­ta ša­lin­ti svei­ką kuk­me­dį, ku­ris au­ga ša­lia "Gai­džio" laik­ro­džio.

"Tas kuk­me­dis uni­ka­lus, Šiau­liuo­se toks vie­nin­te­lis ir jį rei­kė­tų iš­sau­go­ti", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" K. Gru­šas.