Liepą liepų nekirs – kirs lapkritį

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Salė pilnutėlė, diskusijai rengiasi medžių gynėjų iniciatyvinės grupės narė Austė Juozapaitytė (stovi).
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ant­ra­die­nio va­ka­rą dau­giau kaip tris va­lan­das vy­ko aud­rin­ga dis­ku­si­ja dėl pa­smerk­tų pjau­ti Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pų. Jo­kio komp­ro­mi­so ne­pa­siek­ta. Prio­ri­te­tą val­džia tei­kia "vi­zua­li­niam ma­lo­nu­mui" už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus.
Šian­dien bul­va­ras per­duo­da­mas sta­ty­bos aikš­te­lei. Vie­nin­te­lė val­džios nuo­lai­da – ati­trauks pjūk­lus nuo lie­pų iki ru­dens. Me­džių gy­nė­jai reng­sis teis­mui.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Meras Artūras Visockas tikino, jog "sirgo" už medžius, bet klausosi specialistų.

Pakvietė meras

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ini­ci­ja­vo vie­šą Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį. Pats yra šios ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, me­džių gy­nė­jus pa­kvie­tė as­me­niš­kai.

Da­ly­va­vo ar­chi­tek­tai, pro­jek­tuo­to­jai, dend­ro­lo­gai. Spe­cia­lis­tai, pro­jek­tuo­to­jai pri­sta­tė du pro­jek­tus – Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jų. Dėl abie­jų ran­gos su­tar­tys jau yra pa­si­ra­šy­tos. Ran­go­vai jau ren­gia dar­bo pro­jek­tus.

Au­di­to­ri­jai la­biau­siai rū­pė­jo Vil­niaus gat­vės bul­va­ro pro­jek­tas. Ti­kė­jo­si iš­girs­ti at­sa­ky­mą į lie­pos 4 die­nos pi­ke­to re­zo­liu­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią iš­sau­go­ti bul­va­ro lie­pas.

Me­ras su­dė­lio­jo, kas ka­da iš spe­cia­lis­tų kal­bės, ka­da vi­suo­me­nės at­sto­vai pa­si­sa­kys, kas dis­ku­si­ją "vai­ni­kuos": "Į 1 va­lan­dą 40 mi­nu­čių tu­rė­tu­me tilp­ti."

Žur­na­lis­tams A. Vi­soc­kas pa­siū­lė "ne­fil­muo­ti", nes "fil­mas ro­do­mas" – po­sė­dis trans­liuo­tas in­ter­ne­tu.

Me­ras įvar­di­jo sa­vo vaid­me­nį: "Pri­žiū­riu da­bar Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus veik­lą per Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bą."

Dar me­rui rū­pė­jo, ar dis­ku­si­jai už­si­tę­sus liks ta­ry­bos kvo­ru­mas re­ko­men­da­ci­joms priim­ti. Skai­čia­vo, jog "ta­ry­bos na­rių yra 11, kvo­ru­mui tu­ri bū­ti bent še­ši, yra aš­tuo­ni". Bet pa­ts iš po­sė­džio iš­bė­go po va­lan­dos. Paaiš­ki­no, jog sku­ba į šei­mos šven­tę, į abi­tu­rien­to sū­naus iš­leis­tu­ves.

"Gė­da gė­da", – pa­ly­dė­jo au­di­to­ri­ja me­rą, nes jo po­zi­ci­jos taip ir neiš­gir­do. O me­ras ne­be­gir­dė­jo rep­li­kų, jog vyks­ta "cir­kas", "spek­tak­lis".

Jei­gu priim­čiau au­tok­ra­ti­nius spren­di­mus, įlip­čiau į tri­bū­ną ir sa­ky­čiau, jog me­džiai bus iš­sau­go­ti, pa­da­ry­čiau 8 mi­li­jo­nų eu­rų ža­lą. Ar tai mies­tui bū­tų nau­din­ga?

Me­ras klau­so spe­cia­lis­tų

Išs­ku­bė­ju­sį iš sa­lės A. Vi­soc­ką ko­ri­do­riu­je su­stab­dė žur­na­lis­tai. Jis su­ti­ko at­sa­ky­ti į "Šiau­lių kraš­to" klau­si­mus.

– 2017 me­tais vie­šai ža­dė­jo­te, jog bul­va­ro lie­pos iš­liks, o jos pjau­na­mos. Ką da­bar ga­li­te pa­sa­ky­ti?

– Ta­da ma­no no­ras bu­vo bū­tent toks, bet spe­cia­lis­tai pa­sa­kė ki­taip. Tai ką man da­bar da­ry­ti: ar sa­ky­ti spe­cia­lis­tui, jog jū­sų dar­bas ne­be­rei­ka­lin­gas? Rei­kia gerb­ti spe­cia­lis­to dar­bą.

– Bet ar ne jūs vi­są at­sa­ko­my­bę tu­rė­si­te pri­siim­ti? Žmo­nės ne spe­cia­lis­to pa­var­dę var­dins, o sa­kys, kad bul­va­rą iš­kir­to Ar­tū­ras Vi­soc­kas?

– Žmo­nės sa­kys, kaip jūs su­for­mu­luo­si­te, o tei­sy­bė yra ki­to­kia – pro­jek­tai vyks­ta re­mian­tis tei­sės ak­tais ir spe­cia­lis­tų iš­va­do­mis. Kai ser­gat, juk ei­na­te pas gy­dy­to­ją, nei­na­te į aikš­tę ir ne­pra­šo­te: ma­ne pa­gy­dik. Čia si­tua­ci­ja vie­nas prie vie­no. Aš tik­rai sten­giau­si ir "sir­gau", kad tie me­džiai ga­lė­tų lik­ti. Ta­čiau yra taip, kaip yra.

Gir­dė­jo­te ant­ro­jo dend­ro­lo­go (Ar­vy­do Rut­kaus­ko, at­li­ku­sio me­džių eks­per­ti­zę Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu – red. pa­st.) ekspertizę, ma­no nu­ro­dy­mu ji bu­vo pa­da­ry­ta. Kai pir­mo­jo dend­ro­lo­go (Kęs­tu­čio Auk­se­lio, sam­dy­to bul­va­ro pro­jek­tuo­to­jų – red.pa­st. ) iš­va­da su­kė­lė žmo­nių rū­pes­tį, aš nuo­šir­džiai rea­ga­vau.

– Dend­ro­lo­gas A. Rut­kaus­kas tei­gė, jog me­džių iš­ti­si­niam pjo­vi­mui yra al­ter­na­ty­va: me­džius pri­žiū­rė­ti, gy­dy­ti ir jie ga­li gy­ven­ti dar 20–30 me­tų.

– Ga­li­ma kiek­vie­ną šak­ne­lę ša­ke­lę iš­kne­bi­nė­ti, bet, gir­dė­jo­te, ta­da pro­jek­tas pa­brangs dvi­gu­bai. Ar mies­to gy­ven­to­jai to no­rė­tų? Čia yra emo­ci­jos, o rei­kia ra­cio­na­lu­mo.

Ne­ma­nau, kad da­rant dirb­ti­nį me­džių iš­sau­go­ji­mą, kuo­met jie yra su pu­vi­niu, dirb­ti­nai pra­tę­siant gy­vy­bę, dar jų ne­kei­čiant, jie iš­lai­kys 10–15 me­tų? Aki­vaiz­du, jog siau­bin­gai bran­gu bū­tų tai da­ry­ti.

– Ar ži­no­te, kiek kai­nuos bul­va­ro žel­di­nių per­so­di­ni­mas?

– Ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Yra bend­ra pro­jek­to su­ma – 7,4 mi­li­jo­no eu­rų, o ran­gos kon­kur­sas įvy­ko už ne­pil­nus 6 mi­li­jo­nus eu­rų – tai yra di­de­lė sėk­mė. Jei­gu "pa­ve­sim" ši­tą ran­go­vą, o ki­tą tu­rė­sim už 8 mi­li­jo­nus eu­rų, tai ky­la klau­si­mas, kas už tai su­mo­kės?

No­rint at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus, rei­kia iš nau­jo reng­ti pro­jek­tą, iš nau­jo da­ry­ti vi­sas po­ce­dū­ras. O ši­tas pro­jek­tas da­ry­tas ypač kant­riai ir ypač at­si­klau­siant vi­suo­me­nės. Jis pra­dė­tas dar 2016 me­tų ba­lan­dį. Mes ne­sam pri­va­tūs as­me­nys, mes tu­rim va­do­vau­tis tei­sės ak­tais – tą ir da­rom.

– Ko­kio at­sa­ky­mo su­lauks me­džių gy­nė­jai, pi­ke­to re­zo­liu­ci­jos au­to­riai?

– Aš ne­ži­nau. At­sa­ky­mą tu­ri duo­ti spe­cia­lis­tai. Ma­no dar­bas – už­tik­rin­ti de­mok­ra­ti­nį pro­ce­są.

A. Vi­soc­kas dar pa­svars­tė: "Jei­gu priim­čiau au­tok­ra­ti­nius spren­di­mus, įlip­čiau į tri­bū­ną ir sa­ky­čiau, jog me­džiai bus iš­sau­go­ti, pa­da­ry­čiau 8 mi­li­jo­nų eu­rų ža­lą. Ar tai mies­tui bū­tų nau­din­ga?"

Vė­liau dis­ku­si­jo­se ir dau­gu­ma po­li­ti­kų me­ro li­ni­jos lai­kė­si, at­mes­da­mi ga­li­my­bę pro­jek­tą stab­dy­ti.

Šiau­liai – ne Kau­nas

Ar­chi­tek­tė As­ta Kiau­nie­nė – Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to vie­na iš au­to­rių. Ji sa­kė, jog yra ir Kau­no Lais­vės alė­jos re­konst­ruk­ci­jos vie­na iš au­to­rių ir pa­si­da­li­jo Kau­no pra­kti­ka.

Ten se­nos lie­pos iš­sau­go­tos, pri­žiū­ri­mos, pa­keis­ta tik apie 20 pro­cen­tų. Nau­jos pa­so­din­tos to­kios, kad nuo se­nų­jų ne­si­ski­ria.

Šiau­lių bul­va­ras – ki­toks va­rian­tas. Sa­vi­val­dy­bė iš pat pra­džių bu­vo da­vu­si už­duo­tį keis­ti vi­sus me­džius. Orien­tuo­tis rei­kė­jo į prieš de­šim­tį me­tų re­konst­ruo­tą bul­va­ro da­lį.

"Tas gat­vės vien­ti­su­mas bu­vo la­bai svar­bus, – pa­brė­žė ar­chi­tek­tė. – Ir žel­dy­nų, ir jų plo­tų po­žiū­riu – taip pat."

Dend­ro­lo­gų ty­ri­mai tik pa­grin­dė Sa­vi­val­dy­bės už­duo­tį, nes pa­ro­dė, kad "vi­si me­džiai blo­gos būk­lės", "ne­ge­nė­ti, au­ga, kaip au­ga". Tai esąs mo­ty­vas juos keis­ti nau­jais.

"Bus gra­žus ža­lias pe­ri­met­ras, tvar­kin­gas me­džių rit­mas ky­lant ir lei­džian­tis gat­ve", – pa­si­džiau­gė ar­chi­tek­tė.

Iš­kirs bul­va­re 109 me­džius, pa­so­dins 181. Tu­ri bū­ti so­di­na­mi me­de­liai 30–35 cm dia­met­ro 1 met­ro aukš­ty­je, o iš vi­so iki 5 met­rų aukš­čio. Pab­rė­žė, jog Sa­vi­val­dy­bės už­duo­ty­je bu­vo nu­ro­dy­ta so­din­ti tik 20–25 cm dia­met­ro apim­ties me­de­lius.

Dend­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Auk­se­lis, pa­gal ku­rio iš­va­das žel­dy­nų da­lis pro­jek­tuo­ta, gy­rė me­džių gy­nė­jus, kad jie ko­vo­ja prieš "klo­nų so­di­ni­mą". Bet se­ni me­džiai ne­be­sau­go­ti­ni: ser­gan­tys, pu­vė­sis, gry­be­lis puo­la, 40 pro­cen­tų šak­nų pa­žeis­ta, di­des­nis vė­jas – ša­kos nu­kren­ta.

Sa­vi­val­dy­bės sam­dy­tas dend­ro­lo­gas Ar­vy­das Rut­kaus­kas, Lie­tu­vos dend­ro­lo­gų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, kar­to­jo iš es­mės tą pa­tį.

Blo­gos būk­lės me­džių yra 15, dau­gu­ma ki­tų – pa­ten­ki­na­mos būk­lės. Ke­li ge­ros. Iš vi­so me­džių yra 120. Jų la­jos ne­su­for­muo­tos, me­džiai su­ža­lo­ti.

"Ga­li­te gy­dy­ti, jei­gu no­ri­te, pra­si­tęs­tų jų am­žius 20–30 me­tų," – sa­kė eks­per­tas.

Bet, jo žo­džiais, tuo­met bus sun­ku pa­siek­ti "vi­zua­li­nį ma­lo­nu­mą". Plius ak­cen­ta­vo, jog to­kį "ma­lo­nu­mą", "vien­ti­są vaiz­dą Šiau­liai tu­rė­tų už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus".

Ne­no­ri konf­lik­to, bet bus?

Sig­na­ta­ras Algimantas Sė­jū­nas ste­bė­jo­si, jog Sa­vi­val­dy­bė tei­kia prio­ri­te­tą trin­ke­lėms, bet ne me­džiams.

"Oro tar­ša di­dė­ja, o me­džius ker­ta­me, – pik­ti­no­si jis. – Ar ga­li­te pri­pa­žin­ti, jog pa­da­rė­te rim­tą klai­dą? Ar ban­dy­si­me tar­tis?"

Mo­ni­ka Pel­da­vi­čiū­tė, "Iš­sau­go­kim Šiau­lių me­džius" gru­pės na­rė, pa­brė­žė, jog ne­no­ri­ma stab­dy­ti pro­jek­to per teis­mus. Bet to­kia ga­li­my­bė neat­me­ta­ma. Po­sė­dy­je kal­bė­jo ir me­džių gy­ni­mo by­lo­mis už­sii­man­tis ad­vo­ka­tas Sau­lius Damb­raus­kas.

"Ne­no­ri­me kraš­tu­ti­ni­mų, bet iš abie­jų pu­sių rei­kia ieš­ko­ti su­ta­ri­mo, – ra­gi­no M. Pel­da­vi­čiū­tė.– Mes kal­ba­me apie eko­lo­gi­ją, eko­lo­gi­nę me­džių ver­tę kli­ma­to šil­tė­ji­mo są­ly­go­mis, apie žmo­nių svei­ka­tą".

Ji pa­brė­žė, jog no­ri Sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­laus at­sa­ky­mo į re­zo­liu­ci­ją. Pers­pė­jo, jog bus kreip­ta­si į pro­ku­ro­rus dėl vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo.

Me­džių prie­žiū­ros pro­ble­mą ak­cen­ta­vo ar­chi­tek­tė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė, pir­mo­sios bul­va­ro da­lies re­konst­ruk­ci­jos vie­na iš au­to­rių.

Jos žo­džiais, re­konst­ruo­to­je da­ly­je me­džių vaiz­das "ap­gai­lė­ti­nas", nes be­veik de­šimt­me­tį jų prie­žiū­rai ne­skir­ta dė­me­sio.

Jos nuo­mo­ne, ne­rei­kia bai­min­tis nau­jų me­de­lių so­di­ni­mo, jei­gu jie bus pri­žiū­ri­mi. Tik štai Var­po gat­vės pa­vyz­dys jau ap­verk­ti­nas – treč­da­lis nau­jų me­de­lių jau "nu­mi­rę".

Vi­ce­me­ro Do­mo Griš­ke­vi­čiaus siū­ly­mu su­for­mu­luo­ta re­ko­men­da­ci­ja Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ir me­rui skir­ti dau­giau lė­šų me­džių prie­žiū­rai. Nors fi­nan­si­nius rei­ka­lus spren­džia mies­to Ta­ry­ba.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, re­ziu­ma­vo, jog dis­ku­si­ja vy­ko tarp "fi­lo­so­fų" ir "ma­te­ma­ti­kų", ku­rie vie­nas ki­to ne­gir­dė­jo. Bet ir pa­ts at­me­tė "fi­lo­so­fų" ar­gu­men­tus: "No­ri­te mus nu­blokš­ti tre­jus me­tus at­gal."

Vie­nin­te­lė di­rek­to­riaus nuo­lai­da: "Gal ne­rei­kė­tų lie­pą kirs­ti lie­pų."

Po dis­ku­si­jos M. Pel­da­vi­čiū­tė bu­vo pa­kvies­ta da­ly­vau­ti šian­dien vyk­sian­čia­me po­kal­by­je su ran­go­vu dėl pro­jek­to vyk­dy­mo.

Iki rugp­jū­čio 5 die­nos ar­chi­tek­tės A. Kiau­nie­nės pa­pra­šy­ta per­žiū­rė­ti gal "ko­kį me­dį" dar ga­li­ma iš­sau­go­ti.

Gam­tos pa­vel­do puo­se­lė­to­jas Da­rius Ra­man­čio­nis ir dend­ro­lo­gas Ka­ro­lis Gru­šas ap­gai­les­ta­vo, jog nu­ma­ty­ta ša­lin­ti svei­ką kuk­me­dį, ku­ris au­ga ša­lia "Gai­džio" laik­ro­džio.

"Tas kuk­me­dis uni­ka­lus, Šiau­liuo­se toks vie­nin­te­lis ir jį rei­kė­tų iš­sau­go­ti", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" K. Gru­šas.

Komentarai

Svečias    Ket, 2019-07-18 / 09:34
Jau kurį laiką girdėdama diskusiją dėl bulvaro medžių išsaugijimo svarsčiau - gaila brandžių liepų, bet gal sergančios, gal neprižiūrėtos, gal turėtų visas bulvaras būti vientisas, gal... Ir net neabejojau, kad bus paliktas gražusis kukmedis. Šiandien perskaičiusi straipsnį nustėrau, kad ir ne tik liepos, bet ir didžiulis kukmedis nereikalingas. Nejaugi architektai prie bulvaro "vientisumo" nesugeba priderinti nuostabaus akcento? Tai ko verti tokie specialistai? Liūdna ir pikta dėl tokio neūkiškumo.
Vincas    Ket, 2019-07-18 / 09:53
demokratinėse šalyse, ypač Skandinavijos architektai projektus derina prie landšafto ir kultūrinės aplinkos, Šiauliuose visą aplinką derina prie savo projektų. Ir tai laiko normaliu reiškiniu vadovai ir specialistai?
Donata    Pen, 2019-07-19 / 11:58

In reply to by Vincas

Gerai skandinavams derinti prie landšafto ir medžių, kai miestai - ne tarybiniai kvartalai. Šiaulius reikia iš to architektūrinio sovietmečio ištraukti, o jūs siūlot prie jo dar ir prisiderint? Prie ko? Debilizmas aukščiausios prabos.
Onutė    Ket, 2019-07-18 / 10:00
pagarba Algimantui Sėjūnui, kurio lūpomis kalbėjo išmintis ir buvo išreikšta pagarba žmonėms. O dabartinė valdžia proto gal ir turi, bet išminties nei lašo, pagarbos miesto istorijai irgi, nekalbu net apie žmonių žeminimą, laikant visus žemesniais už juos, Dievo pateptuosius. Jie net išklausyti nemoka, o ką jau kalbėti apie diskusiją?
miestietis    Ket, 2019-07-18 / 10:25
Nebematau diskusijos objekto ir vienintelis subrandintas sprendimas šioulaik yra senas liepas pakeisti kitomis. Prie tos temos dar pridursiu visiems mokslinčiams, mokykloje bėgusiems iš aritmetikos pamokų- yra diametras ir yra, taip vadinama, apimtis, todėl- jei paimsime medžio vidutinį 325 mm apimtį, tai skersmuo bus apie 103 mm diametro. Jei tokiais medžiais atsodinsime bulvarą, manau ir durnam bus aišku, kad viskas susistato į savo vietas ir klausimas išnyksta savaime. Dabar vienintelis diskusijos akcentas yra- kokiais medžiais apželdinsime, todėl norėčiau, kad visuomenė aktyviai įsijungtu į tą diskusiją, nes, kaip matome nūdien, sodinami įvežtiniai medeliai pas mus yra tarsi be gyvybės ir apkerpėję be laiko esti.
oho!    Ket, 2019-07-18 / 12:17

In reply to by miestietis

"Senas liepas" pakeisti kitomis? Betgi jos dar toli gražu ne "senos"?! Joms daugiausiai - septyniasdešimt metų! (Kiek gyvena liepa?) Tai suprantu, kad tamsta siūlote atsodinti brandžiais medeliais - kurie jau paauginti ir ne ką jaunesni? Tokie kainuoja kosminius pinigus. Tai kur biznis tada.?
miestiečiui    Ket, 2019-07-18 / 12:50

In reply to by miestietis

O kam keisti medžius, jeigu jie pačiame gražume - brandūs, vešlūs. Ar, miestieti ,žinai - koks yra medžių amžius - šios liepos tikrai pragyvens ir jus. Ar žinote kiek metų liepoms Kaune, Laisvos alėjoje - ir ten jų niekas nesiruošia kirsti! Kalba eina ne apie medelius, o apie brandžius medžius, kurie duoda didžiausia naudą žmonėms kai karščiai užpuola, kur sėdėsi per karščius ant suoliuko - po mažais medeliais, ar po brandžiais medžiais? Pragyventų ir gyventų tos liepos mūsų visų amžių ir politikus tikrai pragyventų, jeigu nebūtų nukirstos. O apie projektuotojus tai visai nesinori diskutuoti - ką jiems pasakyti, jeigu jie nesugeba projektuoti erdvių jau su augančiais medžiais...
romas    Pen, 2019-07-19 / 12:02

In reply to by miestiečiui

O tam, kad sena tarybinė gatvė būtų perdaryta į šiuolaikišką miesto erdvę. O tie medžiai ten ne vietoj auga, projektą žiūrėkit, o ne į medžio kamieną.
Wow!    Šeš, 2019-07-20 / 21:01

In reply to by romas

Pasirodo, medžiai kalčiausi, kad gatvė - "tarybinė". Išrėšim - ir "tarybų" smarvės neliks nė kvapo :DDDD O kad tarybiniai nušiurę fasadai atsivers - smulkmena. Kokių asilų meras prisirinko į savo kuopelę :O Medžiai auga "ne vietoj" :DDD mirčiau iš juoko, bet graudu ir gaila miesto.
puiku    Ket, 2019-07-18 / 11:23
tikrai daugiau gyventojų , norinčių bulvaro atsinaujinimo - viena pusė sutvarkyta ir puikiai atrodo . Kova dėl tų senų liepų , tai tik kova opozicijos su valdančiaisiais taryboje. Neteko girdėti atsakymo , kada kalbama apie sergančių liepų pašalinama : kaip įsivaizduoja liepų gynėjai kas metai mažinti sergančias liepas ( tad išsaugojime nei vaizdo , nei naudos )
Kokios sergančios liepos???    Ket, 2019-07-18 / 12:09

In reply to by puiku

Taigi išrėžėte Varpo ir Tilžės gatves - visi kelmai sveikutėliai. Barbarai. Jau ir keiktis norisi nuo tokių asilų valdžiažmogių komentarų. Ar tave reikia nuvesti ir nosimi ištrinti į "sutvarkytos" dalies medžius???!!! Užsibalnok dideles dioptrijas, jei neprimatai ir dar kartą pereik - jei rasi sveiką gyvybingą medelį, tau prizas - dar galėsi patrinti sėdynę valdžioje. Gyventoja, kuri ne "daugiau".
Jo    Ket, 2019-07-18 / 15:51

In reply to by Kokios sergančios liepos???

Labai teisingai pasakyta. Manau ir be akinių supranta, kad su tais medeliais prastai. Bet prieš visuomenę kalbėdami užsideda tamsius akinius ir šneka pagal popierių. Nes visi pasirašė ir privalo kalbėt pagal jį, o jei pripažins, kad nepasiteisino sprendimas, tada lyg pjauti šaką ant kurios sėdi - politiko karjera baigta. Juk žinom, kad politikoj melas ne blogis.
to "puiku"    Ket, 2019-07-18 / 12:57

In reply to by puiku

Kuo serga liepos gal galite pasakyti? Kažkaip einant pro jas nesimato. Jeigu žmogus serga - tai jis gydomas tas pats ir su medžiais - ar nėra mieste specialistų? Kas neleidžia iškloti naujomis trinkelėmis bulvaro aplink esančias liepas? Tegul "naujinasi", niekas prieš nepasisako prieš naujas trinkeles, bet turbūt reikėtų daugiau pastangų įdėti, bet kam tos pastangos - jeigu galima viską nurėžti ir darbuotis be problemų...
virgis    Pen, 2019-07-19 / 12:05

In reply to by to "puiku"

Projektas neleidžia, nes čia ne plytelių, o visos šios bulvaro dalies pertvarkymo reikalas. Vienom plytelėm čia neatsipirks, čia nauja šiuolaikiškos miesto dalies koncepcija, ir, beje, gana graži. Viskas bus gerai, pamatysit.
architekte    Sek, 2019-08-04 / 20:10

In reply to by puiku

ta "naujoji" bulvaro dalis atrodo mažų mažiausiai nykiai... Nykštukinių nusususių medelių alėja ir spavotų trinkelių rojus... Na taip, gėlinės gražios, dailūs suoliukai. Tik ant tų dailių suoiukų sėdeti kažkodėl net mintis nekyla, nes aplink vien namų fasadai, žalumos ir pavėsio nulis. Vienintelė atgaiva bulvare, senoji jo dalis.
VALDŽIAŽMOGYSTOMS    Ket, 2019-07-18 / 11:40
- ,,Jei­gu priim­čiau au­tok­ra­ti­nius spren­di­mus, įlip­čiau į tri­bū­ną ir sa­ky­čiau, jog me­džiai bus iš­sau­go­ti, pa­da­ry­čiau 8 mi­li­jo­nų eu­rų ža­lą. Ar tai mies­tui bū­tų nau­din­ga?" AR JŪS ATSIKLAUSĖTE PRIEŠ TAI ŠIAULIEČIŲ, AR JUS KAS SU ŠAUTUVU PRIVERTĖ, ŠITAIP ,,ALE TVARKYTI" MIESTĄ. AR JŪS ATLYGINSITE JAU SUBJAUROTUS PLOTUS PRIE KATEDROS, CENTRINĖJE AIŠTĖJE. JUK, IDIOTAS MUŠDAMAS SAVO ARTIMĄ IRGI SAKO, KAD MUŠA VELNIĄ, AR IKI TO, JAU MES NUSIRITOME ??? ;(
kodėl    Ket, 2019-07-18 / 11:48
Kodėl nei vienas valdininkas nesugeba arba nenori atsakyti į tokį paprastą klausimą - kiek kainuoja vieno medžio nukirtimas ir pakeitimas nauju? O gal bijo atsakyti, kad visuomenė nepasipiktintų, sužinojusi kosminę kainą? Gal todėl yra tikslas iškirsti kuo daugiau medžių?
Kas paneiks ar patvirtins...?    Ket, 2019-07-18 / 12:10
Kad senų medžių pakeitimas naujais, kažkam atneš materialinę naudą, kad kažkas nori "prakišti' šitą sandorį ?
Manau taip    Ket, 2019-07-18 / 12:11
Diskutuoti nelabai yra su kuo. Valdžios nuomonės nepakeisim kalbom. Reikia imtis veiksmų. Jie nėra pasiruošę dialogui su visuomene, nors ta pati visuomenė juos išrinko. Liepų kirtimą atidėjo. O kaip su sprendimu? Pamatysit, kad tuoj bus sugalvotas naujas skandalas..kad nukreipti visų dėmesį nuo medžių, arba dar geriau..pradės liepos džiūti..
>>    Ket, 2019-07-18 / 12:12
sako, kas sumokės, jei projekto kaina pakils iki 8 mln. O kas sumokės už gyventojams suprastėjusią aplinką ekologiniu aspektu? už gyventojų sveikatos prastinimą bloginant aplinkos būklę? jau ir taip miestas užterštas, o meras net savo pažado per karščius palaistyt gatves nesilaikė.. gatvės nelaistomos per karščius bus ir toliau, orą valančių medžių nebebus - visų sveikata prastės, netgi patalpų vertė kris dėl prastos aplinkos.. kas visą tai atlygins? mere, ar esi pasiruošęs tokiam ieškiniui? Konstitucinis teismas pabrėžė ir įtvirtino vadovų asmeninę atsakomybę dengiant turtinę ir neturtinę žalą..
valdininkų problema    Ket, 2019-07-18 / 12:50
Architektė Rūta Stuopelienė savo pasisakyme teisingai paklausė, kur buvo visuomenė, kai buvo pjaunami Varpo, Dvaro, Tilžės gatvių brandūs sveiki medžiai. Deja, masių nepasitenkinimo prasiveržimui grafikų nebūna, o pasipiktinimo sukeltos revoliucijos nieko gero neatneša. Lietuviai išties yra abejinga, inertiška ir pakanti visuomenė, kol kokia akis badanti nesąmonė galutinai neišveda iš kantrybės. Šiauliečiai tą tik patvirtina : ilgokai "apšalę ir prasižioję spoksojo" į sveikų medžių niokojimą tose gatvėse, turbūt įtikėję, kad "gal išrinktieji susipras". Tačiau palengva žmonės įsitikina, kad proto, kultūros, nuoširdumo funkcijos šiai valdžiai negalioja (turbūt, kad niekur nesurašytos). Net abėcėlės savivaldybės valdžia vis dar neišmoksta : "jautrių" darbų planus aptarti ir suderinti su įvairiomis miestiečių grupėmis būtina nuolat, o ne kas 2-3 metus (ir ne tik per asmeninį FB burbuliuką). Tą labai taikliai posėdžio vedantiesiems priminė šiaulietis signataras Algimantas Sėjūnas. Gal tolesnis žaliųjų zonų tvarkymas vyks rodant didesnį norą girdėti ir suprasti gyventojus ? Valdininkų ir laikinų "politikų" nepagarba gyventojams, popierinių procedūrų ir ypač - savęs - sureikšminimas, neišsiauklėjimas skatina tik pyktį, o ne bendradarbiavimą.
Svečias    Ket, 2019-07-18 / 13:45
gerb. Ar­chi­tek­te As­ta Kiau­nie­ne, kas Jums įkalė, kad tai yra Gatvė, kurios vientisumą reikia sagoti, tai yra ne Gatvė o Pėsčiūjų bulvaras. Kokia nepagarba ir neįsigilinimas į miesto istoriją ir dvasią. Kaune tai "alėja", o Šiauliuose tik "gatvė"? Opiausia miesto žaizda - neturėjimas savo nuosavo miesto architekto, lopinėliais darko miestą svetimi architektai, kurie čia nė kojos daugiau nekels...
vietinis    Pen, 2019-07-19 / 12:09

In reply to by Svečias

Deja, tai yra gatvė. Ja mašinos nustojo važiuoti kažkur apie 1980 metus. Asfaltą pakeitė betono plokštėm, štai ir visas bulvaras. O teritorijos struktūra buvo ir tebėra GATVĖ. Dabar ją norima pakeisti. Bet randasi tokių "patriotų", kurie į sovietmečio palikimą kruvinais nagais įsikibę laikosi, net bjauru žiūrėti.
Artas    Ket, 2019-07-18 / 14:25
Tai , kad ne nupuvusiose liepuose čia problema, o žmonių mentalitete , nes dabar labai populiaru ir labai jautru , išsaugoti medį ,kuris greit pats nuvirs, apginti gėjų ,kurio niekas nepuola , na ir dar pavaryti ant Karbauskio ir būsi elitas.
Petras    Ket, 2019-07-18 / 18:03
Leiskit architektams pasireikšti ir bus kaip Gruzdžiuose...6-7 liepos ir beržai pasmaugti plytelių danga,kuri nuo medžio atitolinta 20-25 cm.O po plytelėmis nukirstos šaknys...Tokio likimo laukia ir dar desietkas medžių...1920ar1930m.miestelio puošmena ĄŽUOLAS apiplytintas...nepaliekant nei vandeniui,nei trąšai...Irgi miršta...Ir jei tokiais tempais,kaip iki šiol(alermą gyventojai pakėlė dar pernai ...)architektai ir vietiniai"valdininkai"(pfiūūūū kaip neskaniai skamba tie tinginiai...)bus PROJEKTUOJAMA ir dirbama JO likimas bus kaip ir liepų...
Meras Mesindžeris padirbėjo ir - atostogų    Ket, 2019-07-18 / 18:10
MERO ARTŪRO VISOCKO DARBOTVARKĖ Ketvirtadienis, liepos 18 d. Meras Artūras Visockas atostogauja nuo liepos 18 d. iki rugpjūčio 9 d. Pavaduoja Mero pavaduotojas Domas Griškevičius
Šiaulių mero asmenyje matau pavyzdį    Ket, 2019-07-18 / 18:17
"Šiaulių miesto ir kariuomenės atstovai aptarė tolimesnį bendradarbiavimą" - 2019-07-16 . Ar meras Visockas yra tarnavęs kariuomenėje ?
Kai kurie    Pen, 2019-07-19 / 07:09
vado komandos draugai atrodo tarsi užzombinti, praradę atmintį ir gebėjimą mąstyti
Joooo    Pen, 2019-07-19 / 08:17
tikra tešlagalvių gadynė ;((( Anksčiau iš tokių situacijų juokdavos, sakydavo: ,,Duok durniui valią". Dabar jau vyksta šio posakio ,,veiksmas" ;(((
virgis    Pen, 2019-07-19 / 11:54
Atsibodot su tom liepom ir kitais medžiais. Tyčia susiradau įrašą ir paklausiau. Tai, išskyrus rašytoją ir dar 2 asmenis, iš medžių gynėjų adekvačių praktiškai nėra. Jiems specialistai aiškina, kaip kas yra ir kodėl reikia taip daryti, jie kažkokius vėjus šneka prie mikrofono. Lyg aklas su nebyliu šnekėtųsi. Vien emocijos, jokio racionalumo. Suprantu, kad šiandieniniams miesto vadovams, pradėjusiems esminę miesto pertvarką, žiauriai sunku, bet, vyrai, laikykitės. Atsilaikysit - užaugę mūsų vaikai jums padėkos. O šitų rėksnių "kova" išsivadės kaip ir visi senių bezdalai.
miestietis    Pen, 2019-07-19 / 12:50
Nereikia galvoti, kad tie, kurie pasisako už bulvaro sutvarkymą pagal naują planą, yra bejausmiai ir jiems negaila tų liepų. Tiesą pasakius- ir man gaila, bet yra daug dedamųjų, kurios yra svarbios priimant galutinį sprendimą. Šiandien žinau viena- žlugdyti šito, visom prasmėm karšto, projekto negalima ir aš mentališkai priimu šiandieninius valdžios sprendimus in korpore. Dar man skauda ir dėl sprendimo palikti tuos senus penkiapirščius šviestuvus, atseit, dizainerio šedevrus, kurių, šiukštu, negalima paliesti, nes, suprask, unikalūs. Nieko unikalaus nematau, nes tokio dizaino šviestuvų esu matęs kažkur Sibire- Rusijoje, ir ne viename atvejyje, o dar prie to pas mus jie padaryti panaudojant asbecemento vamzdžius, kas šiuolaik yra draustina. Raginu miesto valdžią pakeisti savo sprendimą dėl jų išlikimo, ir nebebijoti to aktyvaus rėksnio.
Ogis    Pir, 2019-07-22 / 16:43
Juokas pro ašaras. O aš siūlau viską išpjaut ir nieko nesodint. Vaikams ir anūkams nereikės pjautis. Tai gal ir tėvus ir senelius naikinam, nes jie ligoti, negražūs.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.