Prasidėjo tarptautinis šokio festivalis-konkursas "Aušrinė žvaigždė"

Rū­tos ŠVAM­BA­RY­TĖS nuo­tr.
Pui­kus oras prie eže­ro lei­do mė­gau­tis cho­reog­ra­fi­nė­mis kom­po­zi­ci­jo­mis.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­ro skam­bė­jo mu­zi­ka, su­ko­si šo­kė­jų ko­lek­ty­vai. Čia vy­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­to XIII tarp­tau­ti­nio šo­kio fes­ti­va­lio-kon­kur­so "Auš­ri­nė žvaigž­dė" ati­da­ry­mo kon­cer­tas. Ren­gi­nys truks ke­tu­rias die­nas ir įtrauks apie 2 000 šo­kė­jų – 41 ko­lek­ty­vą iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Če­ki­jos, Uk­rai­nos ir Ru­si­jos.

Va­kar kon­cer­tai vy­ko Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Rė­ky­vos kul­tū­ros na­muo­se, o šeš­ta­die­nį Šiau­lių are­no­je bus ga­li­ma ste­bė­ti kon­kur­si­nius pa­si­ro­dy­mus. Sce­no­je pa­si­ro­dys kla­si­ki­nio, liau­diš­ko ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio at­sto­vai ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se: 7–9 me­tų, 10–12 me­tų,13–16 me­tų ir 17–20 me­tų. Šo­kė­jus ver­tins tarp­tau­ti­nė eks­per­tų ko­mi­si­ja. Kiek­vie­nai šo­kio ka­te­go­ri­jai bus ski­ria­mos trys pri­zi­nės vie­tos. Vi­so­se tri­jo­se šo­kio ka­te­go­ri­jo­se pa­si­ro­dę ko­lek­ty­vai tu­rės ga­li­my­bę lai­mė­ti Grand Prix.