Prasidėjo XVI tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis

Ro­lan­do PA­RA­FI­NA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke vyks­tan­tis tra­di­ci­nis fes­ti­va­lis su­lau­kia daug klau­sy­to­jų.
Ket­vir­ta­die­nį Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke Kau­no šo­kio teat­ro "Au­ra" spek­tak­liu "No­rė­čiau būt pa­par­čio žie­du" pra­si­dė­jo XVI tarp­tau­ti­nis Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lis.

Fes­ti­va­lio pro­gra­mą pra­dė­jo jaus­min­gas šo­kis, įkvėp­tas gam­tos. Sce­no­je pa­si­ro­dę šo­kė­jai – tarp­tau­ti­nė tru­pė, pa­si­ro­dy­mo cho­reog­ra­fė – Bea Deb­ra­bant (Pran­cū­zi­ja).

Tra­di­ciš­kai ofi­cia­lus ne­mo­ka­mas fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo kon­cer­tas, skir­tas Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­nai pa­mi­nė­ti, vyks lie­pos 6 die­ną.

Ja­me pa­si­ro­dys Eve­li­na Sa­šen­ko (so­lis­tė), Pau­lius Zda­na­vi­čius (for­te­pi­jo­nas), Eu­ge­ni­jus Ka­ne­vi­čius (kont­ra­bo­sas), Mar­ty­nas Lu­ko­še­vi­čius (mu­ša­mie­ji), Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kest­ras (me­no va­do­vas Ri­čar­das Šu­mi­la). Di­ri­guos fes­ti­va­lio me­no va­do­vas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas. 21 va­lan­dą kar­tu su vi­so pa­sau­lio lie­tu­viais bus gie­da­ma "Tau­tiš­ka gies­mė".

Pir­ma­sis fes­ti­va­lio ren­gi­nys bir­že­lį or­ga­ni­zuo­tas dėl pa­di­dė­ju­sio ren­gi­nių skai­čiaus.

Dar vie­nas šių me­tų iš­skir­ti­nu­mas – iš­si­plė­tu­si fes­ti­va­lio geog­ra­fi­ja. Vie­nas iš vie­nuo­li­kos šių me­tų ren­gi­nių nu­ma­to­mas Že­mai­čių mu­zie­ju­je "Al­ka" Tel­šiuo­se.

Lie­pą fes­ti­va­ly­je kon­cer­tuos te­no­ras Mar­cel Beek­man (Olan­di­ja) ir pia­nis­tas Jus­tas Šer­ve­ni­kas, an­samb­lis iš Vo­kie­ti­jos. Vi­los par­ke skam­bės ir gra­žiau­si pa­sau­li­niai pop-rock due­tai, at­lie­ka­mi R. ir A. Di­far­tų su gru­pe.

Rugp­jū­tį nu­ma­ty­ti pen­ki pa­si­ro­dy­mai: gru­pė ir šo­kė­jai iš Is­pa­ni­jos, lū­pi­nės ar­mo­ni­kos vir­tuo­zas iš Ita­li­jos kar­tu su Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro sim­fo­ni­niu or­kest­ru, "Kny­gos teat­ro" spek­tak­lis vai­kams, ne­by­lu­sis ki­nas, įgar­sin­tas Ro­ko Zu­bo­vo an­samb­lio "Ne­pak­lus­nie­ji".

Fes­ti­va­lio už­da­ry­me rugp­jū­čio 28 die­ną kon­cer­tuos Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras ir so­lis­tė Na­ta­lia Ku­ta­te­la­dze (me­co­sop­ra­nas, Gru­zi­ja). Di­ri­gen­tas R. Šer­ve­ni­kas.