Ateik "Ant rubežiaus" švęsti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pra­nas Tri­jo­nis, kai­miš­kos mu­zi­kos klu­bo "Juo­nė pa­sto­gė" įkū­rė­jas džiau­gia­si, jog per 25-erius veik­los me­tus klu­bas tapo Mu­zi­kan­tų na­mais.
Šiau­liuo­se va­kar pra­si­dė­jo tra­di­ci­nis mu­zi­kos ir ama­tų fes­ti­va­lis "Ant ru­be­žiaus". Ja­me mu­zi­kuo­ja trys de­šim­tys gru­pių, an­samb­lių, ka­pe­li­jų. Nug­riau­dė­jo ati­da­ry­mas, su­šur­mu­lia­vo ama­tų mu­gė – links­my­bės tę­sis dar dvi die­nas.
Fes­ti­va­ly­je šie­met skam­ba ju­bi­lie­ji­nis akor­das – fes­ti­va­lio įkvė­pė­jas ir il­ga­me­tis ren­gė­jas kai­miš­ko­sios mu­zi­kos klu­bas "Juo­nė pa­sto­gė" šven­čia gy­va­vi­mo 25-me­tį.

"Mes – Šiau­liai"

"Mes – Šiau­liai, ir tą pa­sa­kė­me se­niai – prieš 25 me­tus", – svei­ki­no per ati­da­ry­mą vi­sus Pra­nas Tri­jo­nis, klu­bo "Juo­nė pa­sto­gė" įkū­rė­jas ir il­ga­me­tis va­do­vas.

Fes­ti­va­lis "Ant ru­be­žiaus" tra­di­ciš­kai vyks­ta le­gen­di­nė­je vie­to­je Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re – mat sa­ko­ma, jog bū­tent čia ei­na ri­ba tarp Že­mai­ti­jos ir Aukš­tai­ti­jos.

Fes­ti­va­lis ren­gia­mas kas­met nuo 1995 me­tų ir ski­ria­mas pla­čiai vi­suo­me­nei – nuo šei­mų, jau­ni­mo iki sen­jo­rų.

"Man nė ne­rei­kia ei­ti į fes­ti­va­lį, jis atei­na pas ma­ne, nes aš bul­va­re gy­ve­nu, – pa­si­da­li­ja vie­na šiau­lie­tė. – Mu­zi­ka sma­gi – nė kiek ne­truk­do."

Šie­met ne tik liau­diš­kos mu­zi­kos an­samb­liai pa­si­ro­do. Da­ly­vau­ja folk, count­ry, blues, rock ir po­pu­lia­rios mu­zi­kos at­li­kė­jai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Pa­no­ro da­ly­vau­ti ir gru­pė "Pa­mes­ta klum­pė" iš Aust­ra­li­jos, vie­šin­ti Lie­tu­vo­je.

Šian­dien, penk­ta­die­nį, di­džio­jo­je fes­ti­va­lio sce­no­je skam­bės "Juo­nė pa­sto­gė" ju­bi­lie­ji­niai kon­cer­tai – nuo 16 iki 22 va­lan­dos. Gros nuo klu­bo neat­sie­ja­mas kai­miš­kos mu­zi­kos an­samb­lis "Jo­nis", pa­si­ro­dys vai­kų dai­na­vi­mo stu­di­ja "Svirp­lys", gru­pė "Vai­ras", "Dau­man­tų mu­zi­kan­tai", "Road Band" ir ki­ti Lie­tu­vos an­samb­liai bei sve­čiai iš Lat­vi­jos "Da­ko­ta", "Zin­ges bra­li", "Jau­na die­na".

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ati­da­ry­me dai­na­vo Au­re­li­ja Či­žaus­kai­tė su gru­pe "Cra­zy crow".

 

Šeš­ta­die­nis ati­duo­da­mas liau­diš­kai mu­zi­kai. Gros, dai­nuos pub­li­kos mėgs­ta­mi ir po­pu­lia­rūs Lie­tu­vos an­samb­liai, ka­pe­los, mu­zi­kan­tai. Tarp jų – "Šiau­lių bo­čiai", "Ven­ta" "Min­gū­nai", "Bi­jo­tai­čiai", "Dai­no­riai".

Iš vi­so fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­dys apie tris­de­šimt ko­lek­ty­vų.

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Fes­ti­va­lis "Ant ru­be­žiaus" dvi­de­šimt ant­rą kar­tą ren­gia­mas Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re – ant sim­bo­li­nės Že­mai­ti­jos ir Aukš­tai­ti­jos ri­bos.

 

Šių­me­ti­nis re­kor­di­nin­kas – pa­ts klu­bas

Šiau­lius gar­si­nan­tis, meis­tie­čius fes­ti­va­liais iš­ju­di­nan­tis, vi­sos Lie­tu­vos ir ne tik Lie­tu­vos mu­zi­kan­tus pri­trau­kian­tis klu­bas "Juo­nė pa­sto­gė" yra il­giau­siai ša­ly­je gy­vuo­jan­tis mu­zi­ki­nis klu­bas.

"Mū­sų ju­bi­lie­jus – tai šių­me­ti­nis fes­ti­va­lio re­kor­das, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" P. Tri­jo­nis. – Klu­bą ati­da­rė­me 1994 me­tais, idė­ją par­si­ve­žė­me iš JAV, kur 1992 me­tais kon­cer­ta­vo­me su "Jo­niu", ir pa­ma­tė­me, kaip ten vei­kia kant­ri klu­bai. Anks­čiau už mus įsi­stei­gė tik Vil­niaus mu­zi­ki­nis klu­bas "Lan­gas", bet jis se­niai už­si­da­rė."

1995 me­tais jau bu­vo su­reng­ti du fes­ti­va­liai "Ant ru­be­žiaus" ir "Count­ry Jo­ni­nės". Nuo to lai­ko klu­bas iš vi­so su­ren­gė 111 fes­ti­va­lių, ak­ci­jų ir di­des­nių ren­gi­nių. Tarp jų to­kie, kaip "Še­ri­fo ato­sto­gos", ku­rios ta­po "ke­liau­jan­čiu fes­ti­va­liu" per kraš­tą ir skam­bė­jo net Zok­nių ae­rod­ro­me kar­tu su gru­pe "Bo­ney M".

P.Tri­jo­nis pa­brė­žia ir ki­tą "rie­bų" fak­tą: "Juo­nė pa­sto­gė­je" skam­bė­jo apie 3 600 gy­vos mu­zi­kos va­ka­rė­lių.

Daug at­li­kė­jų bū­tent čia pra­dė­jo sa­vo kon­cer­ti­nę veik­lą. Čia gro­jo Vy­tau­tas Bab­ra­vi­čius, Kos­tas Smo­ri­gi­nas, Vir­gis Sta­kė­nas, Gy­tis Paš­ke­vi­čius, Ari­na, "Pe­le­nai", "Sau­lės klio­šas", "Po­lia­ri­zuo­ti stik­lai", I. Be­ri­nas su gru­pe, "Ron­do", "Stu­di­ja" , "To­bas­co" ir daug ki­tų.

Ket­vir­ta­die­niais klu­bas ren­gia ne­mo­ka­mus va­ka­rė­lius sen­jo­rams, o sek­ma­die­nį – po­pie­tes vai­kams.

Fes­ti­va­ly­je "Ant ru­be­žiaus" bu­vo re­gist­ruo­ti net 9 Lie­tu­vos re­kor­dai. Tarp jų – il­giau­sio mies­te­lė­nų sta­lo, ku­rio il­gis bu­vo 159 met­rai ir 80 cent­ri­met­rų, di­džiau­sios kau­bo­jiš­kos odi­nės skry­bė­lės, 1 000 kg gry­bų sriu­bos, sun­kiau­sio kant­ri dvi­ra­čio, gau­siau­sio ban­do­ni­nin­kų, ar­mo­ni­kinin­kų ir man­do­li­nin­kų or­kest­ro, ku­ria­me gro­jo 85 mu­zi­kan­tai.

"Ga­liu tik pa­si­džiaug­ti, kad klu­be "Juo­nė pa­sto­gė" dir­ba šau­nus ko­lek­ty­vas, – sa­ko P.Tri­jo­nis. – Yra dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba vi­sus 20–25 me­tus, o va­sa­rą dar­bo su­tei­kia­me ir stu­den­tams, moks­lei­viams."

Pa­si­džiau­gia, kad klu­be di­rek­to­riu­mi dir­ba sū­nus And­rius Tri­jo­nis: "Atė­jo dirb­ti bai­gęs uni­ver­si­te­tą, ta­da bu­vo 2009-ie­ji kri­zės me­tai. Bu­vo drą­sus, ne­bi­jo­jo ri­zi­kuo­ti ir jau de­šimt me­tų sėk­min­gai dir­ba".

"Kai klu­bas kū­rė­si, Lie­tu­vo­je kul­tū­ra mer­dė­jo, Sa­vi­val­dy­bė iš­nuo­mo­jo mums ap­leis­tą pa­sta­tą ir skly­pą, ku­ria­me vis­ką pa­tys su­kū­rė­me, pa­da­rė­me – daug šir­dies įdė­ta", – pri­si­me­na P. Tri­jo­nis.

"Per tuos 25 me­tus "Juo­nė pa­sto­gė" ta­po mu­zi­kan­tų na­mais – tai yra svar­biau­sia, – pa­brė­žia klu­bo įkū­rė­jas. – Pa­sa­kai: "Šiau­liai" ir vi­si ži­no, jog čia yra "Juo­nis", "Vai­ras", "Juo­nė pa­sto­gė". To­dėl, kai da­bar me­ras sa­ko: "Aš esu Šiau­liai", pri­me­nu, jog se­niai esa­me pa­sa­kę: "Mes esa­me Šiau­liai."