Bigbendų festivalis atsiskyrė nuo "Šiaulių dienų"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šį­met dvi die­nas truk­sian­tis de­šim­ta­sis big­ben­dų fes­ti­va­lis šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius su­kvies šį sa­vait­ga­lį.

Šiau­liuo­se ką tik nu­skam­bė­jo fes­ti­va­lis "Ant ru­be­žiaus", o bir­že­lio 7–8 die­no­mis Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je vyks de­šim­ta­sis tarp­tau­ti­nis "Big Band Fes­ti­val Šiau­liai 2019" – rep­re­zen­ta­ci­nis Šiau­lių mies­to ren­gi­nys.

Fes­ti­va­lį or­ga­ni­zuo­jan­čios kon­cer­ti­nės įstai­gos "Sau­lė" ad­mi­nist­ra­to­rė Na­ta­li­ja Bor­gerdt ak­cen­ta­vo, kad ren­gi­niui pa­rink­ta ki­ta da­ta nei įpras­tai. Jau ku­rį lai­ką big­ben­dai į Šiau­lius su­va­žiuo­da­vo per "Šiau­lių die­nas" rug­sė­jo pra­džio­je. Šį­met nu­spręs­ta nuo mies­to šven­tės at­si­skir­ti. Anot N. Bor­gerdt, di­de­lė­je šven­tė­je tarp gau­sy­bės ren­gi­nių fes­ti­va­lis pa­skęs­ta ir ne­pel­ny­tai su­lau­kia ma­žiau žiū­ro­vų. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si gra­žaus oro ir gau­sy­bės žiū­ro­vų, nes at­vyks aukš­to ly­gio po­pu­lia­rių at­li­kė­jų, kar­tu vyks įvai­rios pra­mo­gos.

Pir­mą­ją die­ną kon­cer­tuos Kau­no big­ben­das, Lat­vi­jos ra­di­jo big­ben­das ir ge­riau­sių Lat­vi­jos būg­ni­nin­kų gru­pė "Bud­dy Rich Tri­bu­te", Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų big­ben­das. Su ko­lek­ty­vais dai­nuos so­lis­tai Na­di­ne Axi­sa (Mal­ta), Jur­gis Brūz­ga, Ne­rin­ga Nek­ra­šiū­tė, gros akor­deo­nis­tas And­rius Ba­la­cho­vi­čius.

Ki­tos die­nos kon­cer­tus pra­dės jau­ni­mas – "Ro­mu­vos" gim­na­zi­jos big­ben­das. Juos keis Šiau­lių big­ben­das ir vo­ka­lo gru­pė iš Lat­vi­jos "Fra­mest" big­ben­dai su so­lis­tais iš Vo­kie­ti­jos ir Olan­di­jos. Abi fes­ti­va­lio die­nas už­baigs šo­kių va­ka­rė­liai, ku­riuos ves di­džė­jai Idu­ba ir Man­tas Ri. Jie gro­ja mu­zi­ką iš vi­ni­li­nių plokš­te­lių.