Šiaulius džiugins šokio festivalis "Aušrinė žvaigždė"

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Grand Prix lau­kia fes­ti­va­lio lai­mė­to­jų tri­jo­se šo­kio ka­te­go­ri­jo­se – kla­si­ki­nio, liau­diš­ko ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio.
Šian­dien Šiau­liuo­se pra­si­de­da ke­tu­rias die­nas truk­sian­tis XIII tarp­tau­ti­nis šo­kio fes­ti­va­lis-kon­kur­sas "Auš­ri­nė žvaigž­dė". Mies­tie­čiai kvie­čia­mi į ati­da­ry­mo kon­cer­tą 16 va­lan­dą Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je, prie "La­pės". Ren­gė­jai ža­da įspū­din­gus, tem­pe­ra­men­tin­gus šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mus.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sa­vi­val­dy­bė­je pa­gar­sin­ta, jog fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ja apie 2 000 šo­kė­jų, 41 ko­lek­ty­vas iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Če­ki­jos, Uk­rai­nos ir Ru­si­jos.

Šie­met fes­ti­va­liui-kon­kur­sui yra su­teik­tas Šiau­lių mies­to rep­re­zen­ta­ci­nio ren­gi­nio sta­tu­sas.

Jo įkvė­pė­jai, su­ma­ny­to­jai ir il­ga­me­čiai or­ga­ni­za­to­riai yra penk­tą de­šimt­me­tį gy­vuo­jan­ti Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fi­jos stu­di­ja "Auš­re­lė" ir pa­ts Kul­tū­ros cent­ras.

Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė džiau­gia­si pa­di­dė­ju­siu fes­ti­va­lio biu­dže­tu – iki 27 tūks­tan­čių eu­rų. Dos­niau ren­gi­nį fi­nan­suo­ja ir mies­to Sa­vi­val­dy­bė, sky­ru­si 15 tūks­tan­čių eu­rų, ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, sky­ru­si 12 tūks­tan­čių eu­rų.

Ren­gė­jai ti­ki­na, jog šo­kė­jai pra­džiu­gins mies­tie­čius įspū­din­gu šven­tės ati­da­ry­mo kon­cer­tu prie "La­pės". Čia bus gau­su ir vai­kams skir­tų pra­mo­gų.

Pa­si­ro­dys ren­gi­nio šei­mi­nin­kė stu­di­ja "Auš­re­lė", ku­rio­je šo­ka 120 šo­kė­jų. Šoks ir daug ki­tų Šiau­lių mies­to, Šiau­lių ra­jo­no bei sve­čių ko­lek­ty­vų.

"Ati­da­ry­mo me­tu šven­tės ma­žie­ji da­ly­viai ga­lės pri­si­mi­ni­mui nu­si­pieš­ti fes­ti­va­lio sim­bo­lį "žvaigž­du­tę" ir su ja vi­sos pra­mo­gos, žai­di­mai bus ne­mo­ka­mai, – sa­kė stu­di­jos "Auš­re­lė" me­no va­do­vas Min­dau­gas Ko­sai­tis. – No­ri­me, kad ma­žie­ji šiau­lie­čiai šią die­ną įsi­min­tų, kad šven­tė kel­tų džiaugs­mo."

Ati­da­ry­mo kon­cer­tą vai­ni­kuos Mo­ni­kos Ma­ri­jos Pau­laus­kai­tės pa­si­ro­dy­mas su ma­žai­siais pro­jek­to "Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“ fi­na­li­nin­kais Pau­liu­mi ir Mi­lė­ja.

Bus iš­va­žiuo­ja­mų­jų kon­cer­tų. Fes­ti­va­lio da­ly­viai ge­gu­žės 23 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, kon­cer­tuos rė­ky­viš­kiams Rė­ky­vos kul­tū­ros cent­re. Tą­dien fes­ti­va­lio šo­kė­jai pa­si­ro­dy­mą su­rengs ir Lin­ku­vos (Pak­ruo­jo r.) kul­tū­ros cent­re, ku­ria­me kon­cer­tuos Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų glo­bo­ti­niams.

Šeš­ta­die­nį, kon­kur­so die­ną, šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mai pra­si­dės 10 va­lan­dą Šiau­lių are­no­je.

Sce­no­je var­žy­sis kla­si­ki­nio, liau­diš­ko ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio ke­tu­rių am­žiaus gru­pių šo­kė­jai: ma­žie­ji 7–9 me­tų ir 10–12 me­tų, bei vy­res­nie­ji – 13–16 me­tų ir 17–20 me­tų šo­kė­jai.

Šo­kė­jus ver­tins tarp­tau­ti­nė eks­per­tų ko­mi­si­ja, kiek­vie­no­je šo­kio ka­te­go­ri­jo­je ski­ria­mos trys pri­zi­nės vie­tos. Vie­nas ko­lek­ty­vas bus ap­do­va­no­tas spe­cia­liu Šiau­lių mies­to me­ro įsteig­tu pri­zu – šo­kė­jos skup­tū­rė­le, ku­rios au­to­rė Eg­lė Či­vibs­kie­nė.

Vi­so­se tri­jo­se šo­kio ka­te­go­ri­jo­se ko­lek­ty­vai tu­rės ga­li­my­bę lai­mė­ti Grand Prix.