Kurtuvėnų teatro festivalio spektakliai jaudino žiūrovus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas prie Kur­tu­vė­nų svir­no.
Šiaulių rajone, Kur­tu­vė­nuo­se, dvi die­nas gy­ve­no teat­ras. Tik čia ga­lė­jai pa­ma­ty­ti at­vi­ru au­to­mo­bi­liu va­žiuo­jan­tį avi­ną ar­ba vie­ti­nį kle­bo­ną, vai­di­nan­tį mer­gi­šių... Tra­di­ci­nio, jau XIX tarp­tau­ti­nio teat­ro fes­ti­va­lio-kon­kur­so "Kar­tu", vy­ku­sio ša­lia Kur­tu­vė­nų svir­no, die­no­mis žiū­ro­vai iš­vy­do 11 spek­tak­lių. O kur dar "Teat­ra­liš­kos" nak­ties pro­gra­ma. Svir­no aikš­tė­je sa­vo ga­mi­nius siū­lė tau­to­dai­li­nin­kai, vy­ko mu­gė.

Ug­do bend­ruo­me­niš­ku­mą ir mei­lę Tė­vy­nei

XVIII am­žiu­je sta­ty­ta­me Kur­tu­vė­nų svir­ne teat­rų tra­di­ci­ją su­kū­rė dar tuo­me­ti­niai dva­ri­nin­kai. 1998 me­tais ši tra­di­ci­ja bu­vo at­gai­vin­ta ir mė­gė­jų teat­rai čia su­va­žiuo­ja kiek­vie­ną va­sa­rą. Išs­ky­rus 2001-2006-tuo­sius, kol svir­nas at­gi­mė po jį su­nai­ki­nu­sio gais­ro.

Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio teat­ra­li­zuo­to ati­da­ry­mo me­tu žir­gais kin­ky­to­mis ka­rie­to­mis at­vy­ko spek­tak­lių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­rios ved­lys – žy­mus re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas. Fes­ti­va­lio da­ly­vius ir pub­li­ką svei­ki­no Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė. O ati­da­ry­mo pa­bai­go­je į dan­gų pa­ki­lo 19 ba­lan­džių, sim­bo­li­zuo­jan­čių 19 vy­ku­sių fes­ti­va­lių.

Ren­gi­nio pau­zės me­tu pa­kal­bin­tas re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas pri­si­pa­ži­no, kad Kur­tu­vė­nai – jam įdo­mi ir svar­bi vie­ta, to­dėl nu­trau­kė sa­vo ato­sto­gas Dzū­ki­jos miš­kuo­se ir per vi­są Lie­tu­vą at­vy­ko į fes­ti­va­lį.

"Ge­ras, ver­tin­gas spek­tak­lis ga­li at­si­ras­ti ir pro­fe­sio­na­lia­me, ir mė­gė­jiš­ka­me teat­re. Prik­lau­so nuo dir­ban­čių­jų įdir­bio, nuo­šir­du­mo. Ir vals­ty­bi­niuo­se teat­ruo­se yra daug pa­vir­šu­ti­niš­ku­mo, kai spek­tak­liai sta­to­mi pa­gal pro­jek­tus. Čia ma­tau teat­rus, kur žmo­nės dir­ba daug me­tų, re­ži­sie­riai yra pro­fe­sio­na­lai. Net kle­bo­nas (Kur­tu­vė­nų teat­re - aut. past.) pa­sie­kęs tam tik­ro laips­nio meist­riš­ku­mą. To­kiuo­se fes­ti­va­liuo­se ug­do­mas bend­ruo­me­niš­ku­mas, pa­trio­tiz­mas, mei­lė Tė­vy­nei. Sa­ky­čiau ne­tgi stra­te­gi­nis vals­ty­bės už­da­vi­nys, kad to­kie fes­ti­va­liai vyk­tų. Man at­ro­do, tai su­pran­ta ir nau­ja­sis mū­sų Pre­zi­den­tas. Tai, ką jis kal­ba, tei­kia daug vil­čių", – ko­men­ta­vo kū­rė­jas ir teat­ro pe­da­go­gas.

Žiū­ro­vai sė­dė­jo ir ant laip­tų

Ati­da­ry­da­mi fes­ti­va­lį jo da­ly­viai trum­pai pri­si­sta­tė. Kur­tu­vė­nų teat­ro mo­te­rys at­vy­ko at­vi­ru au­to­mo­bi­liu, o jo re­ži­sie­rė Ra­mu­nė Mi­kė­nie­nė tvir­tai lai­kė gy­vą avi­ną. Mat spek­tak­lis, ku­rį pri­sta­tė, va­di­no­si "Avi­nė­lis ne­kal­ta­sis".

Nors fes­ti­va­lio žiū­ro­vų da­lį "nu­siur­bė" to­mis pa­čio­mis die­no­mis vy­kęs Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lis, ša­lia svir­no pa­sta­ty­to­je ra­ti­nės sa­lė­je lais­vų vie­tų be­veik ne­bu­vo.

Pir­ma­sis pub­li­ką spek­tak­liu "Do­bi­lė­lis pen­kia­la­pis" pra­links­mi­no Pas­va­lio G. Kut­kaus­ko teat­ras. Jur­bar­ko kul­tū­ros cent­ro Kons­tan­ti­nio Glins­kio teat­ras iki aša­rų žiū­ro­vus jau­di­no poe­zi­jos spek­tak­liu "Ca­mi­no Vai­ni­kas" apie šv. Jo­kū­bo ke­lio pa­ty­ri­mą. Jį kei­tė Ute­nos ka­me­ri­nis teat­ras. Ka­dan­gi fes­ti­va­lis tarp­tau­ti­nis, su­lauk­ta sve­čių iš ki­tų ša­lių – Kul­di­gos (Lat­vi­ja) kul­tū­ros cent­ro, Su­val­kų lie­tu­vių (Len­ki­ja) teat­rų.

Be­ne la­biau­siai žiū­ro­vai lau­kė pa­sku­ti­nio šeš­ta­die­nio pa­si­ro­dy­mo – Kur­tu­vė­nų teat­ro spek­tak­lio. Prit­rū­kus žiū­ro­vams vie­tų, šie įsi­tai­sė tie­siog ant laip­tų.

Nuo de­šim­tos va­lan­dos va­ka­ro Kur­tu­vė­nų baž­ny­čio­je kon­cer­ta­vo Klai­pė­dos Brass kvin­te­tas ir so­lis­tė Bea­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė. Dar po va­lan­dos prie svir­no sa­vo kon­cer­tu žiū­ro­vus links­mi­no Mar­ty­nas Ka­va­liaus­kas. Die­na bai­gė­si fe­jer­ver­ku "Teat­ras yra vi­sur".

Ki­tą die­ną sa­vo me­ną de­monst­ra­vo ke­tu­ri teat­rai iš Anyk­ščių, Tel­šių, Bir­žų ir Ma­žei­kių.

Pri­zai iš­ke­lia­vo į Aukš­tai­ti­ją

Sek­ma­die­nio va­ka­rą ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo, pa­grin­di­niu XIX tarp­tau­ti­nio teat­rų fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Kar­tu“ Po­vi­lo Vi­šins­kio var­do pri­zu – re­ži­sie­riaus kė­du­te, pi­ni­gi­ne 300 eu­rų pre­mi­ja bei lau­rea­to dip­lo­mu – ap­do­va­no­jo Ute­nos ka­me­ri­nį teat­rą ir re­ži­sie­rių Ša­rū­ną Ku­nic­ką už pa­ro­dy­tą Jo­no Šar­kaus­ko dra­mą „Už ta­ve to pa­da­ry­ti ne­ga­liu“.

Už ge­riau­sią mo­ters vaid­me­nį ap­do­va­no­ta Bir­žų Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­ro ak­to­rė Ing­ri­da Vir­žin­tie­nė, at­li­ku­si Va­liu­sės vaid­me­nį ins­ce­ni­za­ci­jo­je pa­gal Juo­zą Bal­tu­šį „Va­liu­sei rei­kia Alek­so“, re­ži­suo­tą Vi­tos Vo­rie­nės. Ge­riau­sio vy­ro vaid­me­niu įver­tin­tas Anykš­čių kul­tū­ros cent­ro teat­ro ak­to­rius ir re­ži­sie­rius Jo­nas Bu­zi­liaus­kas už at­lik­tą Simono Dau­kan­to vaid­me­nį Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus dra­mo­je „Dau­kan­tas“.