Kurtuvėnų teatro festivalio spektakliai jaudino žiūrovus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas prie Kur­tu­vė­nų svir­no.
Šiaulių rajone, Kur­tu­vė­nuo­se, dvi die­nas gy­ve­no teat­ras. Tik čia ga­lė­jai pa­ma­ty­ti at­vi­ru au­to­mo­bi­liu va­žiuo­jan­tį avi­ną ar­ba vie­ti­nį kle­bo­ną, vai­di­nan­tį mer­gi­šių... Tra­di­ci­nio, jau XIX tarp­tau­ti­nio teat­ro fes­ti­va­lio-kon­kur­so "Kar­tu", vy­ku­sio ša­lia Kur­tu­vė­nų svir­no, die­no­mis žiū­ro­vai iš­vy­do 11 spek­tak­lių. O kur dar "Teat­ra­liš­kos" nak­ties pro­gra­ma. Svir­no aikš­tė­je sa­vo ga­mi­nius siū­lė tau­to­dai­li­nin­kai, vy­ko mu­gė.

Ug­do bend­ruo­me­niš­ku­mą ir mei­lę Tė­vy­nei

XVIII am­žiu­je sta­ty­ta­me Kur­tu­vė­nų svir­ne teat­rų tra­di­ci­ją su­kū­rė dar tuo­me­ti­niai dva­ri­nin­kai. 1998 me­tais ši tra­di­ci­ja bu­vo at­gai­vin­ta ir mė­gė­jų teat­rai čia su­va­žiuo­ja kiek­vie­ną va­sa­rą. Išs­ky­rus 2001-2006-tuo­sius, kol svir­nas at­gi­mė po jį su­nai­ki­nu­sio gais­ro.

Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio teat­ra­li­zuo­to ati­da­ry­mo me­tu žir­gais kin­ky­to­mis ka­rie­to­mis at­vy­ko spek­tak­lių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­rios ved­lys – žy­mus re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas. Fes­ti­va­lio da­ly­vius ir pub­li­ką svei­ki­no Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė. O ati­da­ry­mo pa­bai­go­je į dan­gų pa­ki­lo 19 ba­lan­džių, sim­bo­li­zuo­jan­čių 19 vy­ku­sių fes­ti­va­lių.

Ren­gi­nio pau­zės me­tu pa­kal­bin­tas re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas pri­si­pa­ži­no, kad Kur­tu­vė­nai – jam įdo­mi ir svar­bi vie­ta, to­dėl nu­trau­kė sa­vo ato­sto­gas Dzū­ki­jos miš­kuo­se ir per vi­są Lie­tu­vą at­vy­ko į fes­ti­va­lį.

"Ge­ras, ver­tin­gas spek­tak­lis ga­li at­si­ras­ti ir pro­fe­sio­na­lia­me, ir mė­gė­jiš­ka­me teat­re. Prik­lau­so nuo dir­ban­čių­jų įdir­bio, nuo­šir­du­mo. Ir vals­ty­bi­niuo­se teat­ruo­se yra daug pa­vir­šu­ti­niš­ku­mo, kai spek­tak­liai sta­to­mi pa­gal pro­jek­tus. Čia ma­tau teat­rus, kur žmo­nės dir­ba daug me­tų, re­ži­sie­riai yra pro­fe­sio­na­lai. Net kle­bo­nas (Kur­tu­vė­nų teat­re - aut. past.) pa­sie­kęs tam tik­ro laips­nio meist­riš­ku­mą. To­kiuo­se fes­ti­va­liuo­se ug­do­mas bend­ruo­me­niš­ku­mas, pa­trio­tiz­mas, mei­lė Tė­vy­nei. Sa­ky­čiau ne­tgi stra­te­gi­nis vals­ty­bės už­da­vi­nys, kad to­kie fes­ti­va­liai vyk­tų. Man at­ro­do, tai su­pran­ta ir nau­ja­sis mū­sų Pre­zi­den­tas. Tai, ką jis kal­ba, tei­kia daug vil­čių", – ko­men­ta­vo kū­rė­jas ir teat­ro pe­da­go­gas.

Žiū­ro­vai sė­dė­jo ir ant laip­tų

Ati­da­ry­da­mi fes­ti­va­lį jo da­ly­viai trum­pai pri­si­sta­tė. Kur­tu­vė­nų teat­ro mo­te­rys at­vy­ko at­vi­ru au­to­mo­bi­liu, o jo re­ži­sie­rė Ra­mu­nė Mi­kė­nie­nė tvir­tai lai­kė gy­vą avi­ną. Mat spek­tak­lis, ku­rį pri­sta­tė, va­di­no­si "Avi­nė­lis ne­kal­ta­sis".

Nors fes­ti­va­lio žiū­ro­vų da­lį "nu­siur­bė" to­mis pa­čio­mis die­no­mis vy­kęs Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lis, ša­lia svir­no pa­sta­ty­to­je ra­ti­nės sa­lė­je lais­vų vie­tų be­veik ne­bu­vo.

Pir­ma­sis pub­li­ką spek­tak­liu "Do­bi­lė­lis pen­kia­la­pis" pra­links­mi­no Pas­va­lio G. Kut­kaus­ko teat­ras. Jur­bar­ko kul­tū­ros cent­ro Kons­tan­ti­nio Glins­kio teat­ras iki aša­rų žiū­ro­vus jau­di­no poe­zi­jos spek­tak­liu "Ca­mi­no Vai­ni­kas" apie šv. Jo­kū­bo ke­lio pa­ty­ri­mą. Jį kei­tė Ute­nos ka­me­ri­nis teat­ras. Ka­dan­gi fes­ti­va­lis tarp­tau­ti­nis, su­lauk­ta sve­čių iš ki­tų ša­lių – Kul­di­gos (Lat­vi­ja) kul­tū­ros cent­ro, Su­val­kų lie­tu­vių (Len­ki­ja) teat­rų.

Be­ne la­biau­siai žiū­ro­vai lau­kė pa­sku­ti­nio šeš­ta­die­nio pa­si­ro­dy­mo – Kur­tu­vė­nų teat­ro spek­tak­lio. Prit­rū­kus žiū­ro­vams vie­tų, šie įsi­tai­sė tie­siog ant laip­tų.

Nuo de­šim­tos va­lan­dos va­ka­ro Kur­tu­vė­nų baž­ny­čio­je kon­cer­ta­vo Klai­pė­dos Brass kvin­te­tas ir so­lis­tė Bea­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė. Dar po va­lan­dos prie svir­no sa­vo kon­cer­tu žiū­ro­vus links­mi­no Mar­ty­nas Ka­va­liaus­kas. Die­na bai­gė­si fe­jer­ver­ku "Teat­ras yra vi­sur".

Ki­tą die­ną sa­vo me­ną de­monst­ra­vo ke­tu­ri teat­rai iš Anyk­ščių, Tel­šių, Bir­žų ir Ma­žei­kių.

Pri­zai iš­ke­lia­vo į Aukš­tai­ti­ją

Sek­ma­die­nio va­ka­rą ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo, pa­grin­di­niu XIX tarp­tau­ti­nio teat­rų fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Kar­tu“ Po­vi­lo Vi­šins­kio var­do pri­zu – re­ži­sie­riaus kė­du­te, pi­ni­gi­ne 300 eu­rų pre­mi­ja bei lau­rea­to dip­lo­mu – ap­do­va­no­jo Ute­nos ka­me­ri­nį teat­rą ir re­ži­sie­rių Ša­rū­ną Ku­nic­ką už pa­ro­dy­tą Jo­no Šar­kaus­ko dra­mą „Už ta­ve to pa­da­ry­ti ne­ga­liu“.

Už ge­riau­sią mo­ters vaid­me­nį ap­do­va­no­ta Bir­žų Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­ro ak­to­rė Ing­ri­da Vir­žin­tie­nė, at­li­ku­si Va­liu­sės vaid­me­nį ins­ce­ni­za­ci­jo­je pa­gal Juo­zą Bal­tu­šį „Va­liu­sei rei­kia Alek­so“, re­ži­suo­tą Vi­tos Vo­rie­nės. Ge­riau­sio vy­ro vaid­me­niu įver­tin­tas Anykš­čių kul­tū­ros cent­ro teat­ro ak­to­rius ir re­ži­sie­rius Jo­nas Bu­zi­liaus­kas už at­lik­tą Simono Dau­kan­to vaid­me­nį Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus dra­mo­je „Dau­kan­tas“.

Komentarai

Roma    Ant, 2019-07-23 / 22:34
Labai profesionaliai parengta festivalio programa -tikra atgaiva sielai.
Šiauliai    Tre, 2019-07-24 / 09:03
Mes su visa šeima planavome dalyvauti tik šeštadienį , bet kai pamatėme viską kas vyko ,,Teatrališkoje naktyje'' , viskas tokio aukšto meninio lygio , ko nė nepagalvotum kad net specialiai parengtas fejerverkas ,, Teatras yra visur ''sujaudino mus iki ašarų. Taigi mes pakeitėme planus ir sekmadienį vėl pasirinkome Kurtuvėnų festivalį. Manome kad festivalis yra profesionalus ir išskirtinis jau ne tik Lietuvoje. (O mes tikrai daug matę ir ne vien Lietuvoje ). Gerų emocijų tiek daug kad sunku ir pasakyti. Geros vasaros festivalio rengėjams.
Kaunas    Tre, 2019-07-24 / 10:01
Mes irgi buvome šeštadienio vakare pakeliui į Rygą užsukę, tokios draugiškos atmosferos tarp žmonių dar nebuvo tekę patirti. Tiesiog visur buvo pilna kultūros pačia plačiąja prasme. Linkime tiems kas rengia šį festivalį nenuleisti aukštai iškeltos kartelės profesionalume. Mes pajutome tikro meno, gamtos ir geranoriškų žmonių vienybę.
Kurtuvėnai    Tre, 2019-07-24 / 10:59
Nėra ką ir bepridurti , kad surengti tokio lygio Tarptautinį festivalį kur jautėsi net aukšto lygio logistika. Šimtas balų iš šimto rengėjui skiriame tikrai.
O mes iš Kelmės    Tre, 2019-07-24 / 13:32
Sužavėti ne tik abiejų dienų programos profesionalumo ir įvairovės bet ir bendra viso festivalio kultūra. (na nors ir kaip stengėmės pamatyti naktinėje programoje tarp tokios didelės žmonių masės nekultūringai besielgiančių ,išgėrusių taip ir nepamatėme )Beje nematėme ir policininkų , nes jų ten ir nereikėjo. Padarėme mūsų visa šeima išvadą ,kad geram festivalyje viskas yra padaroma kad atėjęs žmogus jaustūsi gerai. Šiltos vasaros visiems mielieji .
Kurtuvėniškė     Tre, 2019-07-24 / 13:55
Mūsų nuostabiesiems Kurtuvėnams tikra ,o ne dirbtinė ar primesta iš šalies šventė , per abi dienas net vėliavas , noriai nors truputį rengėjų paraginti prie namų išsikeliame. O jau praėjęs festivalis mano ir mano kaimynų nuomone tiesiog tobulas. Viskas dešimt balų.
Šiauliai    Tre, 2019-07-24 / 17:14
Buvau sekmadienio rytiniame parodos atidaryme ir pokalbyje apie meną ir jo svarbą žmogui su menininkais bei ryto gardžia kava parapijos namuose (9. 30 val. daug kas gal ir suabejotų ar tinkamai pasirinktas laikas ),bet tik ne Kurtuvėnuose kur viskas buvo vietoje ir laiku. O ir pokalbio moderatorius nors atrodo tik iš Kuršėnų Z. Gestautas tikrai turi tam gebėjimų. Valio kūrėjams. Manau Kurtuvėnai vasaromis tikrai gali tapti profesionalaus meno sklaidos vieta.
Vaidas    Ket, 2019-07-25 / 08:02
Pritariu komentuojančių išsakytoms mintims komentaruose , bet buvo ir trūkumų vienas iš jų informacijos nebuvimas anglų kalba ,nes buvo draugų kompanija iš Nyderlandų kurie to pasigedo, beje sutikome ir daugiau jaunimo iš įvairių šalių kurie taip pat ieškojo informacijos labiausiai visiems žinoma anglų kalba.
Aistė , Kotryna ,Karolis , Domas    Pen, 2019-07-26 / 09:54
Tobulumui ribų nėra. Net stebėtina kad viešojoje ir internetinėje erdvėje tiek daug pozityvo apie festivalį mažučiame bet garsiame Kurtuvėnų miestuke. Mes jauni ir jei būsime Lietuvoje būtinai atvyksime 2020 metais vėl.
Jurgita     Pir, 2019-07-29 / 15:05
Galiu pasakyti kad festivalis tikrai turi savo vietą tarp geriausių tokio tipo Lietuvoje.
truputi    Ant, 2019-08-13 / 18:19
senesniais laikais šiame festivalyje ar buvo info rusiškai?Viskas vyko lietuviškai.Bet užsieniečių sudominimui galėtų but afiša su programa užs. kalba kas per renginys vyksta.O šiaip visko neišversi.
Ne vietinis    Šeš, 2019-08-31 / 14:08
Daugiau nei pusė komentarų iš to paties IP. Profesionalai jūs, profesionalai...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.