Paroda ir leidinys – in memoriam Romanui Vilkauskui

Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos nuo­tr.
Ro­ma­nas Vil­kaus­kas. "Au­to­port­re­tas su laik­raš­ti­niais marš­ki­niais". 1982 me­tai, 50X32, dro­bė, alie­jus.

Šian­dien Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je vyks ret­ros­pek­ty­vi­nės Ro­ma­no Vil­kaus­ko (1949–2018) pa­ro­dos "Iki ga­lo iš­dai­nuo­siu..." ir lei­di­nio, skir­to ta­py­to­jo kū­ry­bai, pri­sta­ty­mas.

R. Vil­kaus­kas gi­mė 1949 me­tų ge­gu­žės 7 die­ną Yla­kiuo­se, Skuo­do ra­jo­ne. 1956–1964 me­tais mo­kė­si Ma­žei­kių aš­tuon­me­tė­je mo­kyk­lo­je, 1964–1967 me­tais – Ma­žei­kių 1-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je (da­bar M. Rač­kaus­ko gim­na­zi­ja).

Be­si­mo­ky­da­mas bai­gia­mo­jo­je kla­sė­je su­ren­gė pir­mą­ją ta­py­bos dar­bų pa­ro­dą, da­ly­va­vo liau­dies meist­rų pa­ro­do­je Klai­pė­do­je.

1970–1976 me­tais stu­di­ja­vo Vals­ty­bi­nio dai­lės ins­ti­tu­to (da­bar Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja) Vaiz­duo­ja­mo­jo me­no fa­kul­te­te. Bai­gė pro­fe­so­riaus V. Ge­čo ta­py­bos stu­di­ją.

Po stu­di­jų su šei­ma (žmo­na Al­do­na, duk­ro­mis Ak­vi­le ir Jus­ti­na) at­vy­kęs gy­ven­ti į Šiau­lius, vi­są lai­ką dir­bo Šiau­lių uni­ver­si­te­te: 1976–1981 me­tais Me­nų fa­kul­te­to pie­ši­mo ka­ted­ros dės­ty­to­jas, 1981–1985 me­tais Ta­py­bos ka­ted­ros dės­ty­to­jas, 1984–1990 me­tais šios ka­ted­ros ve­dė­jas ir vy­riau­sia­sis dės­ty­to­jas. 1993 me­tais Ro­ma­nui Vil­kaus­kui su­teik­tas do­cen­to var­das.

1989–1995 me­tais bu­vo Šiau­lių že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Ta­ry­bos na­rys, nuo 1990 me­tų – Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys, 1990–2007 me­tais – Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus val­dy­bos na­rys, 1977– 2018 me­tais – ta­py­to­jų gru­pės "Pen­ke­tas" na­rys.

R. Vil­kaus­kas au­to­ri­nes pa­ro­das su­ren­gė 1989, 1999, 2003 me­tais Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je, 2005 me­tais – Es­ti­jo­je, Piar­nu dai­lės ga­le­ri­jo­je.

Da­ly­va­vo gru­pi­nė­se pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je, Šve­di­jo­je, Ka­na­do­je, Ny­der­lan­duo­se, JAV, Vo­kie­ti­jo­je.

Me­ni­nin­ko dar­bų yra įsi­gi­ję Vil­niaus dai­lės mu­zie­jus, Lie­tu­vos dai­lės fon­das, Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus, Na­cio­na­li­nis Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jus, Mo­der­naus me­no cent­ras, "Zim­mer­li" me­no mu­zie­jus JAV, ko­lek­ci­nin­kai iš Ny­der­lan­dų, Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Vo­kie­ti­jos, Lie­tu­vos.

R. Vil­kaus­kas mi­rė 2018 me­tų bir­že­lio 8 die­ną, pa­lai­do­tas Šiau­lių mies­to K. Do­ne­lai­čio gat­vės ka­pi­nė­se.

Pa­ro­da Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki ge­gu­žės 29 die­nos.