Radviliškio moksleivių teisinės žinios – vienos geriausių

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nia­me tei­si­nių ži­nių kon­kur­se "Te­mi­dė" Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos mo­ki­nių ko­man­da užė­mė ant­rą­ją vie­tą.

Ge­gu­žės 22 die­ną vy­ku­sia­me res­pub­li­ki­nia­me tei­si­nių ži­nių kon­kur­se "Te­mi­dė" Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos mo­ki­nių ko­man­da užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Vil­niu­je ir Tra­kuo­se vy­kęs fi­na­li­nis kon­kur­so eta­pas su­kvie­tė 10 moks­lei­vių ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos. Šiau­lių ap­skri­čiai at­sto­va­vo rad­vi­liš­kie­čių ko­man­da, ant­ra­ja­me re­gio­ni­nia­me eta­pe nu­ga­lė­ju­si Pak­ruo­jo, Šiau­lių, Jo­niš­kio ir Ra­sei­nių mo­ki­nių ko­man­das.

"Te­mi­dės" kon­kur­so da­ly­viai, su­si­rin­kę Vil­niu­je, da­ly­va­vo orien­ta­ci­nė­se rung­ty­se.

Vil­niu­je ga­vę pir­mą­ją už­duo­tį ir tei­sin­gai iš­spren­dę pir­mą­jį gal­vo­sū­kį, ne­ti­kė­tai bu­vo nu­kreip­ti į Tra­kus, ku­riuos pa­sie­kė trau­ki­niu Vil­nius--Tra­kai. Tra­kų trau­ki­nių sto­ty­je pa­si­ti­ko ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, ku­rie ko­man­dų da­ly­viams įtei­kė Tra­kų že­mė­la­pius ir žai­di­mo le­gen­dą. Pa­si­tel­ku­sios že­mė­la­pius, mo­bi­lio­jo ry­šio pro­gra­mė­les ir in­for­ma­ci­jos paieš­kos sis­te­mas, moks­lei­vių ko­man­dos ap­lan­kė nu­ro­dy­tus Tra­kų mies­to taš­kus, ku­riuo­se at­li­ko su tei­sė­sau­gos ir Lie­tu­vos is­to­ri­ja su­si­ju­sias pa­rei­gū­nų pa­reng­tas tei­si­nes ir spor­ti­nes už­duo­tis. Klai­džio­da­mi po Tra­kų gat­ve­les, moks­lei­viai ne tik at­li­ko įvai­rias už­duo­tis, bet ir ieš­ko­jo nu­ro­dy­tų užuo­mi­nų bei ob­jek­tų.

Pa­si­bai­gus rung­ties lai­kui, vi­sos ko­man­dos bu­vo pa­kvies­tos į Tra­kų pi­lį, ku­rio­je po mi­nu­tės ato­kvė­pio lau­kė dar vie­na staig­me­na – is­to­ri­jos pa­mo­ka. Ko­man­dų da­ly­viai gi­dų bu­vo su­pa­žin­din­ti su is­to­ri­niais šios vie­to­vės fak­tais.

Kon­kur­so bai­gia­mo­ji da­lis vy­ko Tra­kų pi­lies di­džio­jo­je me­nė­je. Čia vai­kai iš­gir­do or­ga­ni­za­to­rių ver­dik­tą – kon­kur­so re­zul­ta­tus.