Neblogą asfaltą keis nauju

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Ki­tą­met Žal­gi­rio gat­vė jau ga­li bū­ti už­da­ry­ta – jo­je nu­ma­ty­ti eis­mo sau­gu­mo ge­ri­ni­mo dar­bai, tarp ku­rių – ir as­fal­to dan­gos kei­ti­mas.
Ne­se­niai pa­re­mon­tuo­tas Žal­gi­rio gat­vės Rad­vi­liš­ky­je as­fal­tas, re­gis, su­lauks di­des­nių po­ky­čių – dau­gu­ma ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė tam, kad šio­je gat­vė­je bū­tų įdieg­tos eis­mo sau­gu­mą ge­ri­nan­čios prie­mo­nės. Dėl jų teks ar­dy­ti se­ną­ją dan­gą ir ją keis­ti nau­ja.
Opo­zi­ci­ja tai įvar­di­ja ga­li­mu lė­šų švais­ty­mu.

Dau­gu­ma – už re­konst­ruk­ci­ją

Nors ir bū­ta abe­jo­nių šį klau­si­mą svars­tant ko­mi­te­tų bei Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė tam, jog rei­kia reng­ti ir teik­ti pro­jek­ti­nį pa­siū­ly­mą "Eis­mo sau­gos prie­mo­nių die­gi­mas re­konst­ruo­jant Rad­vi­liš­kio mies­to Žal­gi­rio gat­vę", o ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, jį įgy­ven­din­ti.

Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti iš Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vų lė­šų nu­ma­ty­ta skir­ti ne ma­žiau kaip 15 pro­cen­tų vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų, ap­mo­kė­ti tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų da­lį, ku­rių ne­pa­den­gia pro­jek­tui ski­ria­mo fi­nan­sa­vi­mo lė­šos, ir ap­mo­kė­ti vi­sas ne­tin­ka­mas pro­jek­to iš­lai­das.

Pre­li­mi­na­riais ap­skai­čia­vi­mais, gat­vės re­konst­ruk­ci­ja ga­lė­tų kai­nuo­ti apie 650 tūks­tan­čių eu­rų. Sa­vi­val­dy­bės da­lis esą kol kas nė­ra aiš­ki, ka­dan­gi ne­ži­no­ma, ko­kios iš­lai­dos bū­tų įvar­dy­tos ne­tin­ka­mo­mis.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu bū­tų su­tvar­ky­ti Žal­gi­rio gat­vės ša­li­gat­viai, įreng­tas nau­jas ap­švie­ti­mas, grei­čio ri­bo­ji­mo kal­ne­liai, eis­mo sau­gu­mo sa­le­lės, pe­rė­jos neį­ga­lie­siems, nu­ves­ti lie­taus ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lai. To­kioms eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nėms ski­ria­ma eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų.

Dar­bai bū­tų at­lie­ka­mi ne vi­so­je gat­vė­je, ku­ri nu­si­tę­sia ir už Vy­tau­to Lands­ber­gio-Žem­kal­nio gat­vės per so­dus, o tik nuo Mai­ro­nio gat­vės iki ma­gist­ra­li­nio ke­lio.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės tei­gi­mu, as­fal­to dan­gą Žal­gi­rio gat­vė­je pri­reiks keis­ti po įgy­ven­din­tų eis­mo sau­gu­mo ge­ri­ni­mo prie­mo­nių, o ne dėl to, kad dan­ga yra vi­sai su­si­dė­vė­ju­si. Esą to­dėl gat­vė ne­bu­vo de­fek­tuo­ja­ma ir nie­kas ne­nus­ta­ti­nė­jo jos su­si­dė­vė­ji­mo būk­lės.

Anot jos, di­de­lė šios gat­vės bė­da yra su­si­dė­vė­ję ša­li­gat­viai, o ir ge­rin­ti eis­mo sau­gu­mą jo­je, anot J. Mar­gai­tie­nės, jau se­niai lai­kas, tik tam ne­bū­da­vę tiks­li­nių lė­šų.

"Žal­gi­rio gat­ve ei­na moks­lei­viai į Liz­dei­kos gim­na­zi­ją, į Mu­zi­kos mo­kyk­lą, čia vei­kia ir pa­grin­di­nis mies­to tur­gus, gat­vė­je už­fik­suo­tas ne vie­nas eis­mo įvy­kis", – ar­gu­men­tus, ko­dėl re­konst­ruk­ci­jai bu­vo pa­si­rink­ta bū­tent Žal­gi­rio gat­vė, dės­tė J. Mar­gai­tie­nė.

Eis­mo sau­gu­mo pro­ble­mų yra ir ki­tur

Ne vi­si Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­si­rin­ki­mui im­tis bū­tent šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos. Anot jų, ra­jo­ne yra ir ki­tų gat­vių, ku­rios pra­šy­te pra­šo­si pa­si­rū­pin­ti eis­mo sau­gu­mu jo­se.

Še­du­vo­je ke­lias vers­lo įmo­nes tu­rin­tis Jur­gis Baub­lys pa­siū­lė pir­miau įreng­ti pės­čių­jų pe­rė­ją per gat­vę, ku­ria še­du­viai ei­na į bib­lio­te­ką.

Pa­sak jo, šią gat­vę ker­ta į bib­lio­te­ką ei­nan­tys moks­lei­viai, tad bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti jų sau­gu­mu. Pra­si­dė­jus rug­sė­jui, ši pro­ble­ma vėl ta­po itin ak­tua­li.

Ge­di­mi­nas Lip­ne­vi­čius pri­mi­nė, jog pės­čių­jų pe­rė­jos nė­ra ir Ge­di­mi­no gat­vės san­kry­žo­je nuo "Se­nu­kų" par­duo­tu­vės link Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to – ten da­bar pa­dau­gė­jo į ba­sei­ną va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių, tad pės­tie­siems ta­po dar ne­sau­giau.

Jis pri­mi­nė ir tai, jog Rad­vi­liš­kio mies­te yra li­ku­sių ir vi­sai neas­fal­tuo­tų gat­vių (Straz­de­lio, Ka­pų, Tra­kų, Klai­pė­dos, Gied­rai­čių, Luk­šio), to­dėl gan ge­ros būk­lės Žal­gi­rio gat­vės pe­ras­fal­ta­vi­mas jam aso­ci­ja­vo­si su lė­šų švais­ty­mu.

Į pa­sta­bą su­rea­ga­vu­si J. Mar­gai­tie­nė paaiš­ki­no, jog ir prie ge­riau­sių no­rų išas­fal­tuo­ti pa­mi­nė­tų­ gat­vių bū­tent iš šių eu­ro­pi­nių fon­dų Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lė­tų, ka­dan­gi šios lė­šos yra ski­ria­mos tik eis­mo sau­gu­mą ge­ri­nan­čioms prie­mo­nėms, o jos nea­ti­tik­tų kri­te­ri­jų.

Ta­ry­bos na­rys Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis ne­ri­ma­vo: nu­ma­to­ma re­konst­ruk­ci­ja ne­ži­nia, kiek il­gai truks ir tai ap­sun­kins au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mą, ka­dan­gi gat­vė yra ga­na jud­ri.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir tur­to val­dy­mo spe­cia­lis­tų, dar­bai pra­si­dė­tų ki­tais me­tais, o kiek jie už­truk­tų, bū­tų nu­ma­ty­ta tei­kiant pa­raiš­ką.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.