Gyventojus nustebino, kaip jų kieme klojamas asfaltas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją krei­pė­si šiau­lie­čiai dėl kie­mo Tra­kų gat­vė­je 39 as­fal­to dan­gos.
Gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad kie­me bu­vo vyk­do­mi vamz­dy­nų kei­ti­mo dar­bai. Bai­gus dar­bus bu­vo už­pil­ta skal­dos. Pa­ma­tę, koks sto­ras skal­dos sluoks­nis, gy­ven­to­jai ste­bė­jo­si: o koks bus as­fal­to sto­ris? Bai­mi­no­si, jog tik 2 ar 3 cm. Kai ne­tru­kus bu­vo pra­dė­tas klo­ti as­fal­tas, šis ne­ri­mas dar su­stip­rė­jo, nes, gy­ven­to­jų tei­gi­mu, as­fal­to pa­klo­ta tik apie 3 cm.

Re­dak­ci­ja krei­pė­si į AB "Šiau­lių ener­gi­ja", kad paaiš­kin­tų, ko­kie rei­ka­la­vi­mai dėl at­ku­ria­mos dan­gos bu­vo ke­lia­mi ran­go­vui? Ar pa­tik­rin­ta, kaip jie juos įvyk­dė? Be to, ar pa­grįs­tas gy­ven­to­jų ne­ri­mas, kad dėl, jų nuo­mo­ne, "su­tau­py­to" as­fal­to šio­je vie­to­je ne­tru­kus bus duo­bės, o tai pa­kenks ir pa­čiam vamz­dy­nui? Nu­siun­tė­me ir ke­le­tą nuo­trau­kų iš kie­mo.

Praėjusį penk­ta­die­nį AB "Šiau­lių ener­gi­ja" at­sto­vė ži­niask­lai­dai Ma­ri­na Vi­soc­kie­nė at­siun­tė at­sa­ky­mą, ku­ria­me paaiš­ki­no, kad su­si­sie­kė su įmo­nės už­sa­ky­mu čia ši­lu­mos per­da­vi­mo tink­lų re­konst­ra­vi­mo dar­bus at­lie­kan­čio ran­go­vo UAB "Strek­tė" at­sto­vais.

"Jie mus in­for­ma­vo, kad Tra­kų g. 39 kie­me pa­klo­tas iš­ly­gi­na­ma­sis as­falt­be­to­nio sluoks­nis tam, kad dėl ru­dens oro są­ly­gų ne­per­mirk­tų skal­dos sluoks­nis. Gy­ven­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mai, anot ran­go­vo, yra ne­pag­rįs­ti, ka­dan­gi tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­ta 6 cm sto­rio as­falt­be­to­nio dan­ga. Pa­ge­rė­jus orams dan­gos at­sta­ty­mo dar­bai bus tę­sia­mi pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą", – ra­šė AB "Šiau­lių ener­gi­ja" at­sto­vė.

Va­kar iš ry­to re­dak­ci­ja vėl su­lau­kė gy­ven­to­jų skam­bu­čio: kie­me ar­do­ma pa­klo­ta as­fal­to dan­ga. "Tai ne­gi jie dviem die­noms lai­ki­nai pa­klo­jo? – ste­bė­jo­si šiau­lie­tis, jau ir pa­ts nu­si­fo­tog­ra­fa­vęs jam nuo­sta­bą ke­lian­tį vaiz­dą. – Ne­gi ga­li­ma taip švais­ty­ti lė­šas? Juk pi­ni­gai ir mū­sų".