Gyventojus nustebino, kaip jų kieme klojamas asfaltas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją krei­pė­si šiau­lie­čiai dėl kie­mo Tra­kų gat­vė­je 39 as­fal­to dan­gos.
Gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad kie­me bu­vo vyk­do­mi vamz­dy­nų kei­ti­mo dar­bai. Bai­gus dar­bus bu­vo už­pil­ta skal­dos. Pa­ma­tę, koks sto­ras skal­dos sluoks­nis, gy­ven­to­jai ste­bė­jo­si: o koks bus as­fal­to sto­ris? Bai­mi­no­si, jog tik 2 ar 3 cm. Kai ne­tru­kus bu­vo pra­dė­tas klo­ti as­fal­tas, šis ne­ri­mas dar su­stip­rė­jo, nes, gy­ven­to­jų tei­gi­mu, as­fal­to pa­klo­ta tik apie 3 cm.

Re­dak­ci­ja krei­pė­si į AB "Šiau­lių ener­gi­ja", kad paaiš­kin­tų, ko­kie rei­ka­la­vi­mai dėl at­ku­ria­mos dan­gos bu­vo ke­lia­mi ran­go­vui? Ar pa­tik­rin­ta, kaip jie juos įvyk­dė? Be to, ar pa­grįs­tas gy­ven­to­jų ne­ri­mas, kad dėl, jų nuo­mo­ne, "su­tau­py­to" as­fal­to šio­je vie­to­je ne­tru­kus bus duo­bės, o tai pa­kenks ir pa­čiam vamz­dy­nui? Nu­siun­tė­me ir ke­le­tą nuo­trau­kų iš kie­mo.

Praėjusį penk­ta­die­nį AB "Šiau­lių ener­gi­ja" at­sto­vė ži­niask­lai­dai Ma­ri­na Vi­soc­kie­nė at­siun­tė at­sa­ky­mą, ku­ria­me paaiš­ki­no, kad su­si­sie­kė su įmo­nės už­sa­ky­mu čia ši­lu­mos per­da­vi­mo tink­lų re­konst­ra­vi­mo dar­bus at­lie­kan­čio ran­go­vo UAB "Strek­tė" at­sto­vais.

"Jie mus in­for­ma­vo, kad Tra­kų g. 39 kie­me pa­klo­tas iš­ly­gi­na­ma­sis as­falt­be­to­nio sluoks­nis tam, kad dėl ru­dens oro są­ly­gų ne­per­mirk­tų skal­dos sluoks­nis. Gy­ven­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mai, anot ran­go­vo, yra ne­pag­rįs­ti, ka­dan­gi tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­ta 6 cm sto­rio as­falt­be­to­nio dan­ga. Pa­ge­rė­jus orams dan­gos at­sta­ty­mo dar­bai bus tę­sia­mi pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą", – ra­šė AB "Šiau­lių ener­gi­ja" at­sto­vė.

Va­kar iš ry­to re­dak­ci­ja vėl su­lau­kė gy­ven­to­jų skam­bu­čio: kie­me ar­do­ma pa­klo­ta as­fal­to dan­ga. "Tai ne­gi jie dviem die­noms lai­ki­nai pa­klo­jo? – ste­bė­jo­si šiau­lie­tis, jau ir pa­ts nu­si­fo­tog­ra­fa­vęs jam nuo­sta­bą ke­lian­tį vaiz­dą. – Ne­gi ga­li­ma taip švais­ty­ti lė­šas? Juk pi­ni­gai ir mū­sų".

 

 

Komentarai

Karabinierius    Ant, 2019-09-24 / 13:36
Staripsnis konkreciai uzsakytas, nes pirma vienam veikejui nepatiko, kad nebuvo sutvarkyta vykdoma darbu vieta neapimant kaip imanoma didesnio asfalto dangos ploto apimant salia isdulejusi asfalta. Antra noras pamokyti saziningai vargstancius darbuotojus, kad as dievas ir manes turit klausyti ! Straipsnus silpnas, medziaga suklastota nuotraukos neatspindi realybes. Idomu kur nuotraukos kaip buvo klojama antra karta? Matyt juostele baigesi :D
Svečias    Ant, 2019-09-24 / 15:01
Vieną kartą paklojo asfaltą, tada išardė ir vėl asfaltavo? Tikrai kam du kartus asfaltuoti? O gal antrą kartą sugrįžo nes laikraštis paklausė Šiaulių energijos kas vyksta?
Trumpas komentaras    Tre, 2019-09-25 / 02:51
Nebejuokinkite likusio baznytkaimio svieto! Koks skirtumas kiek paklota atstatomo asfalto danga. Juk atliekanti imone daugiau pinigu is rangovo negaus, darbai aktuojami isivertinus 1 m. pakeisto vamzdyno kaina su atstatomom dangom. Yra reikalavimai kaip turi buti atstatomos dangos remonto vietose, ir jos prisiduodamos. O kiemai ir ju bukle kaip matome is nuotrauku yra apgailetini.
Barmolejus    Tre, 2019-09-25 / 13:39
Didieji,,ekspertai''kelia klausimą,kodėl ardoma paklota danga.Jei nėra kvalifikacinių žinių,nereikalinga komentuoti ir rašinėti,to ko neišmanote.Trumpas komentaras.Frezuojami seno dangos asfalto kraštai ir daroma tam,kad asfalto atskiri sluoksniai, susijungtų su sena danga,o ne ardomas paklota danga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.