Šiaulių apskrityje dalį žvyrkelių keis asfaltas

Ke­lių di­rek­ci­jos iliustr.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pa­si­ra­šė 11 su­tar­čių, pa­gal ku­rias as­fal­tu pa­si­dengs 15 vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nių ke­lių, esan­čių Tau­ra­gės, Ak­me­nės, Pa­gė­gių, Ute­nos, Šiau­lių, Jo­niš­kio, Ši­la­lės, Skuo­do ir Jur­bar­ko ra­jo­nuo­se.

Ke­lių di­rek­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB "Li­me­ga" dėl vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 4008 Kuršėnai–Švendriai–Raudėnai ruo­žo nuo 2,158 iki 5,884 km as­fal­ta­vi­mo (iš vi­so 3,726 km). Dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas – 7 mė­ne­siai.

Taip pat pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su AB "Pa­ne­vė­žio ke­liai" dėl vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 1603 Joniškis–Linkaičiai–Staneliai–Gruzdžiai ruo­žo nuo 22,85 iki 28,45 km re­konst­ra­vi­mo (iš vi­so 5,6 km). Dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas – 10 mė­ne­sių.

"Pa­ne­vė­žio ke­liai" taip pat as­fel­tuos vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 1010 Kruopiai–Jautmalkiai ruo­žą nuo 0,488 iki 6,280 km (iš vi­so 5,792 km) ir vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 1006 Kruopiai–Klaišiai–Šemetaičiai ruo­žą nuo 12,071 iki 17,587 km (iš vi­so 5,516 km). Nu­ma­to­ma dar­bų truk­mė – 10 mė­ne­sių.