Asfaltuojamas kelias per Kuršėnus

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se klo­ja­ma as­fal­to dan­ga ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A11, jun­gian­čia­me Šiau­lius ir Pa­lan­gą, ku­ris juo­sia pa­grin­di­nę Kur­šė­nų mies­to L. Ivins­kio aikš­tę.
Kur­šė­nuo­se Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos už­sa­ky­mu dar­bų ran­go­vas - UAB „Šiau­lių plen­tas“ klo­ja as­fal­to dan­gą ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A11, jun­gian­čia­me Šiau­lius ir Pa­lan­gą, ku­ris juo­sia pa­grin­di­nę Kur­šė­nų mies­to L. Ivins­kio aikš­tę.

At­sa­kin­gi UAB „Šiau­lių plen­tas“ dar­buo­to­jai tvir­ti­no, kad, at­li­kus gi­lu­mi­nių sluoks­nių pa­tik­rą, ne­del­siant bus klo­ja­mas vir­šu­ti­nis as­fal­to dan­gos sluoks­nis ir šio­je ma­gist­ra­li­nio ke­lio at­kar­po­je dar­bai bus baig­ti.

2017 me­tų ru­de­nį po re­konst­ruk­ci­jos bu­vo ati­da­ry­ta at­nau­jin­ta L. Ivins­kio aikš­tė. Šis pro­jek­tas bu­vo įvyk­dy­tas už Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, vals­ty­bės bei Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šas. Taip pat bu­vo nu­ties­ti nau­ji ša­li­gat­viai ap­link L. Ivins­kio aikš­tę. Išas­fal­ta­vus ma­gist­ra­li­nio ke­lio at­kar­pą, žy­miai pa­ge­rės ne tik Kur­šė­nų mies­to cent­ri­nės aikš­tės, bet ir vi­sos cent­ri­nės mies­to da­lies vaiz­das ir gy­ven­to­jams, ir mies­to sve­čiams.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se klo­ja­ma as­fal­to dan­ga ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A11, jun­gian­čia­me Šiau­lius ir Pa­lan­gą, ku­ris juo­sia pa­grin­di­nę Kur­šė­nų mies­to L. Ivins­kio aikš­tę.