Bazilionų kapinėse niokojami medžiai

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Spė­ja­ma, kad Ba­zi­lio­nų ka­pi­nė­se au­gan­čių se­nų me­džių ka­mie­nai ty­čia bu­vo pa­žeis­ti tiek me­cha­niš­kai, tiek che­miš­kai.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rius pra­ne­šė, jog Ba­zi­lio­nų ka­pi­nė­se pa­ste­bė­ti ga­li­mai pik­ty­biš­kai me­cha­ni­nė­mis ir che­mi­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­žeis­ti me­džiai. Me­džių ka­mie­nuo­se ma­to­mos kirs­ti­nės žaiz­dos, me­džiai nu­džiū­vę ar­ba yra po­žy­mių, kad grei­čiau­siai nu­džius. Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į vi­suo­me­nę, pra­šy­da­ma žmo­nių, pa­ste­bė­ju­sių ar ži­nan­čius apie ga­li­mus me­džių nai­kin­to­jus Ba­zi­lio­nų ka­pi­nė­se, in­for­muo­ti apie tai Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rių.