Baltijos kelio minėjime kviečia būti dalyviais, ne žiūrovais

Al­gi­man­to PUO­DŽIŪ­NO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no žmo­nės ties Paįst­riu su­si­ki­bę į Bal­ti­jos ke­lią 1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­kvie­tė pri­si­min­ti is­to­ri­nį Bal­ti­jos ke­lią ir pa­mi­nė­ti jo 30-me­tį. Sa­vi­val­dy­bė pa­siū­lė rugp­jū­čio 23 die­ną ra­jo­no žmo­nėms su­si­kib­ti ran­ko­mis Vil­niu­je, Paįst­ry­je, Kur­šė­nuo­se ir vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se.

Į Vil­nių ir Paįst­rį iki rugp­jū­čio 19 die­nos už­si­re­gist­ra­vu­sius Sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je nu­veš iš­nuo­mo­ti au­to­bu­sai. Ra­jo­no me­ro pa­dė­jė­ja Ri­ta Ža­dei­ky­tė ak­cen­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės idė­ją, kad šia­me is­to­ri­nia­me įvy­ky­je, kaip ir prieš 30 me­tų, žmo­nės bū­tų da­ly­viais, o ne žiū­ro­vais.

Lie­tu­vių et­ni­nės kul­tū­ros drau­gi­ja or­ga­ni­zuo­ja Gy­vo­sios gran­di­nės ak­ci­ją Vil­niu­je "Bal­ti­jos ke­lias 30", ku­rios me­tu 18 va­lan­dą apie 10 000 žmo­nių su­si­kibs ran­ko­mis nuo Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to iki Uk­mer­gės plen­to. Į šį ren­gi­nį Vil­niu­je iš­nuo­mo­ti au­to­bu­sai iš­vyks iš Kur­šė­nų L. Ivins­kio aikš­tės 13 va­lan­dą.

Dar vie­na kryp­tis mi­nė­ti Bal­ti­jos ke­lio su­kak­tį – Paįst­rys, prie ke­lio Pak­ruo­jis – Pas­va­lys. Bū­tent šio­je at­kar­po­je Šiau­lių ra­jo­no žmo­nės prieš 30 me­tų su­si­ki­bo į Bal­ti­jos ke­lią, su­jun­gu­sį tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių sos­ti­nes – Vil­nių, Ry­gą ir Ta­li­ną.

Sa­vi­val­dy­bės iš­nuo­mo­ti au­to­bu­sai į Paįst­rį pa­ju­dės 15 va­lan­dą taip pat iš Kur­šė­nų L. Ivins­kio aikš­tės.

Paįst­ry­je iš Šiau­lių ra­jo­no at­vy­ku­sie­ji da­ly­vaus Pi­nia­vo­je vie­tos bend­ruo­me­nės ir Paįst­rio kul­tū­ros na­mų or­ga­ni­zuo­ja­ma­me ren­gi­ny­je.

Rugp­jū­čio 23-iąją Bal­ti­jos ke­lio 30-me­tis bus mi­ni­mas ir Kur­šė­nuo­se. Po 9 va­lan­dą au­ko­ja­mų šv. Mi­šių Kur­šė­nų šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je vyks mi­nė­ji­mas prie Re­zis­ten­tų pa­mink­lo. O 18 va­lan­dą L. Ivins­kio aikš­tė­je – su­si­ka­bi­ni­mo ran­ko­mis pi­lie­ti­nė ak­ci­ja "Lais­vė mū­sų del­nuo­se", po ku­rios vyks kon­cer­tas.

Bal­ti­jos ke­lio mi­nė­ji­mai vyks ir se­niū­ni­jo­se, kuriose da­ly­viai 18 va­lan­dą bus pa­kvies­ti su­si­kib­ti ran­ko­mis į Gy­vą­ją gran­di­nę skam­bant dai­nai "Bun­da jau Bal­ti­ja". Žmo­nės kvie­čia­mi su­si­bur­ti jau­kiau­sio­se mies­te­lių vie­to­se, pa­bend­rau­ti prie ar­ba­tos puo­de­lio.

Pri­me­na­ma, kad pa­grin­di­niai Bal­ti­jos ke­lio sim­bo­liai prieš 30 me­tų bu­vo vė­lia­vos, kar­de­lių puokš­tės, žva­ke­lės, per­riš­tos juo­dais kas­pi­nais mi­nint Juo­do­jo kas­pi­no die­ną – pri­si­me­nant Ri­bent­ro­po-Mo­lo­to­vo pa­ktą, atė­mu­sį Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę. Taip pat Bal­ti­jos ke­ly­je žmo­nės ran­ko­se lai­kė ra­di­jo im­tu­vus, ku­rie tuo me­tu bu­vo pa­grin­di­nė ry­šio prie­mo­nė, su­ge­bė­ju­si koor­di­nuo­ti gy­vą­ją 2,5 mi­li­jo­no žmo­nių gran­di­nę, nu­si­drie­ku­sią be­veik 650 ki­lo­met­rų nuo Lie­tu­vos per Lat­vi­ją iki Es­ti­jos.

Ti­ki­ma­si, kad gy­ven­to­jai ne­pa­mirš šių is­to­ri­nių Bal­ti­jos ke­lio aki­mir­kų įam­žin­ti nuo­trau­ko­se – jos taps svar­bia is­to­ri­ne me­džia­ga, kaip ir nuo­trau­kos, da­ry­tos prieš 30 me­tų. Jos šian­dien tu­ri neį­kai­no­ja­mą ver­tę. Šiau­lių ra­jo­no žmo­nes prieš 30 me­tų Paįst­ry­je fo­tog­ra­fa­vo žur­na­lis­tas, met­raš­ti­nin­kas Al­gi­man­tas Puo­džiū­nas. Jo už­fik­suo­ti kad­rai su Šiau­lių ra­jo­no žmo­nė­mis, su­si­ka­bi­nu­siais ran­ko­mis bun­dan­čio­je Lie­tu­vo­je da­bar tu­ri reikš­min­gą is­to­ri­nę ver­tę.

Komentarai

ona    Pir, 2019-08-19 / 22:54
Ar Šiaulių, Kuršėnų žmonės atvažiuos į Paįstrį. Jeigu taip, tai kuriuo laiku? Piniava man toli ir ten net ne Paįstrio seniūnija!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.