Ko­ni­ne da­ly­va­vo Ak­me­nės kraš­to mu­zi­kan­tai ir tau­to­dai­li­nin­kai

Ar­chy­vo nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kai Ona De­niu­šie­nė (iš kai­rės), Lio­nė Stu­pu­rie­nė, Da­ri­ja Vai­čiu­vie­nė, Jo­lan­ta Bal­čiaus­kie­nė ir Ri­man­tas Bal­čiaus­kas Ko­ni­ne de­monst­ra­vo sa­vo kū­ri­nius.
Ko­ni­ne (Len­ki­ja) su­reng­ta­me mies­tų par­tne­rių kul­tū­ros dvy­lik­ta­ja­me fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo ir Ak­me­nės kraš­to at­sto­vų.

Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jų liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la, ku­riai va­do­vau­ja Al­gis Gul­bi­nas, gro­jo ir dai­na­vo kon­cer­te. Ak­me­nės kraš­to tau­to­dai­li­nin­kai mu­gė­je pri­sta­tė aus­tas juos­tas, ka­ro­liu­kais iš­megz­tas rie­ši­nes, me­džio, odos ir ki­tus dir­bi­nius, taip pat de­monst­ra­vo kaip juos su­ku­ria.

Kaip vi­sa­da len­kams pa­ti­ko iš Lie­tu­vos at­vež­ta juo­da duo­nos. Ja fes­ti­va­lio da­ly­viai vai­ši­na­mi be­veik kas­met, 2012 me­tais ji pel­nė di­dį­jį pri­zą kaip ska­niau­sia.

Ak­me­nės ra­jo­nas ir Ko­ni­no mies­tas par­tne­rys­tės ry­šius iš­lai­ko dvi­de­šimt me­tų.

Fes­ti­va­ly­je dar da­ly­va­vo de­le­ga­ci­jos iš Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Če­ki­jos, Bul­ga­ri­jos, Is­pa­ni­jos, Vo­kie­ti­jos, Ki­ni­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.