Kompromisas - išsaugos penkis bulvaro medžius

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos au­to­rė, ar­chi­tek­tė As­ta Kiau­nie­nė tei­gia: lie­pos "at­gy­ve­no", iš­sau­go­ti ga­li­ma tik at­ski­rus me­džius "už gat­vės pe­ri­met­ro".
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko me­džių gy­nė­jams pa­ža­dė­tas pa­pil­do­mas pa­si­ta­ri­mas dėl Vil­niaus gat­vės bul­va­ro me­džių li­ki­mo. Komp­ro­mi­sas da­ro­mas iš­sau­go­ti pen­kis me­džius. "Tai joks komp­ro­mi­sas", – re­ziu­ma­vo me­džius nuo pjūk­lo gi­nan­tis sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Apie skai­čius ir ver­ty­bes

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pri­mi­nė, jog su­si­rink­ta dėl me­džių gy­nė­jams pa­ža­dė­tų ga­li­my­bių iš­sau­go­ti "vie­ną ki­tą" me­dį pri­sta­ty­mo.

Pri­mi­nė ir pjū­ties skai­čius: pa­gal re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą ša­li­na­mi 108 me­džiai, per­so­di­na­mi 2 me­džiai, iš­sau­go­mi 38 me­džiai. Nau­jų bus pa­so­din­ta: 175 me­džiai ir 6 krū­mai.

"Da­bar yra 148 me­džiai, o bus 213 me­džių plius 6 krū­mai", – ak­cen­ta­vo vi­ce­me­ras.

Siū­lo­ma so­din­ti 4–5 met­rų aukš­čio me­de­lius, ku­rių apim­tis met­ro aukš­ty­je 30–35 cm. Sa­vi­val­dy­bi­nin­kų ti­ki­ni­mu, esą tik­rai bus "di­de­li", "15 me­tų" – ne to­kie, kaip pa­so­din­ti po re­konst­ruk­ci­jos Var­po gat­vė­je, ku­rio­je ne vie­nas jau "nu­mi­ręs".

Me­džių gy­nė­jai tuš­čiai ban­dė įti­kin­ti sa­vi­val­dy­bi­nin­kus, jog bran­džių me­džių la­jos – ver­ty­bė. Ypač da­bar, kli­ma­to kai­tos są­ly­go­mis. Da­li­jo­si ži­nio­mis, jog bran­dus me­dis ge­ri­na oro ko­ky­bę net 80 met­rų spin­du­liu.

Pir­mą kar­tą vi­ce­me­ras pa­gar­si­no, kiek kai­nuos bul­va­ro me­džių kei­ti­mas. Vie­no me­džio su šak­ni­mis ša­li­ni­mas at­sieis 58–63 eu­rus, nau­jo so­di­ni­mas – 300–400 eu­rų.

"100 tūks­tan­čių eu­rų kai­nuos me­džių kei­ti­mas", – skai­čia­vo D. Griš­ke­vi­čius, pa­ly­gi­ni­mui pa­brėž­da­mas, jog "vi­so pro­jek­to ver­tė 6 mi­li­jo­nai eu­rų".

"Vie­nas ki­tas" – tai pen­ki

Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rė ar­chi­tek­tė As­ta Kiau­nie­nė, ti­ki­no, jog dar sy­kį per­žiū­rė­jo žel­di­nių da­lį, ta­rė­si su dend­ro­lo­gais. Bet žiū­rė­jo "tik į at­ski­rus me­džius".

Gat­vės pe­ri­met­ru au­gan­čias lie­pas rei­kia pjau­ti – dėl "rit­mo", es­te­ti­nio vaiz­do, dėl po­že­mi­nių tink­lų kei­ti­mo. Ar­chi­tek­tės žo­džiais, tos lie­pos jau "at­gy­ve­no ir lo­giš­ka vis­ką su­tvar­ky­ti kar­tu".

"Kas už pe­ri­met­ro, ki­to­se erd­vė­se, ga­li bū­ti iš­sau­go­ta", – tei­gė ar­chi­tek­tė.

Pa­pil­do­mai iš­sau­go­ti ga­li­ma bū­tų 5 me­džius. Prie "Gai­džio" laik­ro­džio au­gan­tis vie­nin­te­lis toks mies­te kuk­me­dis bū­tų per­so­din­tas į Bo­ta­ni­kos so­dą. Iš­sau­go­tų nuo pjūk­lo vers­li­nin­kų so­din­tą eg­lę prie "IKI". Ti­kin­ta, jog iš 5 siū­lo­mų pa­pil­do­mai iš­sau­go­ti me­džių du yra blo­gos būk­lės, vie­nas į be­to­ną įau­gęs, pa­ju­di­nus bus pa­žeis­tas.

"Tai ar iš­sau­go­ti?" – klaus­ta me­džių gy­nė­jų. Bet at­sa­ko ne­su­lauk­ta. Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­kim Šiau­lių me­džius" na­riai ti­kė­jo­si, jog ne dvie­jų-tri­jų me­džių pro­ble­ma bus pri­sta­ty­ta, o es­mi­nė al­ter­na­ty­va.

Bet iš­gir­do vis kar­to­ja­mą ar­gu­men­tą, jog al­ter­na­ty­va – tai pro­jek­to stab­dy­mas, pra­ras­tas lai­kas ir pra­ras­ti eu­ro­pi­niai pi­ni­gai.

Trin­ke­lių kon­cep­ci­ja lai­mi

"Tos lie­pos dar 30 me­tų bus gy­vy­bin­gos – sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas tvir­ti­no, jog taip jam tei­gė bul­va­ro žel­di­nius ty­ręs dend­ro­lo­gas K. Auk­se­lis. – Pa­li­ki­te jas, o po 30 me­tų ki­ta kar­ta nu­spręs, ką da­ry­ti."

Jis rep­li­ka­vo, jog ke­li me­džiai – "joks komp­ro­mi­sas".

"Ar ne­ga­li­ma dėl is­to­ri­nės at­min­ties iš­lai­ky­ti bent vie­ną bul­va­ro ga­ba­lą to­kį, koks yra?" – klau­sė ini­cia­ty­vi­nės gru­pės pir­mi­nin­kas Alf­re­das Dau­lius.

"Ar ne­svars­tė­te al­ter­na­ty­vos – bul­va­ro me­džių kei­ti­mo at­kar­po­mis?" – klau­sė Vi­li­ja Ulins­ky­tė-Bal­zie­nė, is­to­ri­kė, Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus va­do­vė.

Ji no­rė­jo iš­girs­ti, ko­dėl ga­lu­ti­nis va­rian­tas ne­bu­vo vi­suo­me­nei vie­šai pri­sta­ty­tas? Ko­dėl at­si­sa­ky­ta žel­di­nių go­je­lio, iš pra­džių pro­jek­tuo­to "Gai­džio" laik­ro­džio aikš­tė­je? Vie­toj go­je­lio bus trin­ke­lės, žy­min­čios šio­je vie­to­je "pra­ras­tą pa­sta­tą", mat, čia ga­li­mas už­sta­ty­mas.

"Pro­jek­tas yra toks, koks yra", – skam­bė­jo vi­ce­me­ro D. Griš­ke­vi­čiaus at­sa­ky­mas.

"Lo­giš­ka da­ry­ti pa­gal pro­jek­tą, ar lauk­si­me, kol evo­liu­ciš­kai me­dis nu­mirs? Pa­lik­si­me, kaip yra 10–20 met­rų bul­va­ro, nei es­te­ti­kos ne­bus ir žmo­nės ne­sup­ras, ką da­rom?" – ar­gu­men­ta­vo An­ta­nas Bar­tu­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­minst­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Pats įvar­di­jo, jog "nu­ga­lė­jo trin­ke­lių, o ne go­je­lių kon­cep­ci­ja". Ta­čiau neat­me­tė: atei­ty­je ga­li lai­mė­ti ir "go­je­lių kon­cep­ci­ja".

Nu­ga­lė­jo trin­ke­lių, o ne go­je­lių kon­cep­ci­ja.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vi­li­ja Ulins­ky­tė-Bal­zie­nė (antra iš dešinės), ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­rė, pra­šo jos ne­til­dy­ti ir at­sa­ky­ti, ar bu­vo svars­to­mos al­ter­na­ty­vos ma­si­niam me­džių kir­ti­mui?

Komentarai

Svečias    Tre, 2019-08-14 / 12:18
Atrodo kaip patyčios, kam gaišti laiką ir kviestis tiek žmonių dėl tokio "kompromiso"?
nunu    Tre, 2019-08-14 / 12:59
Belieka pritarti Sėjūnui - čia joks kompromisas. Va, įdomu tik, kodėl Kiaunienė Kaune Laisvės alėjos nesiūlė iškirsti. Ten tokio "euroremonto" žmonės irgi nesuprastų?
to nu nu     Tre, 2019-08-14 / 13:08
Todėl, kad Kiaunienė yra kaunietė, jai rūpi, kaip atrodys jos miestas, o čia gi Šiauliai, kam jai stengtis. Taip yra su visais atėjūnais valdžioje- jiems nerūpi miesto istorija ir pats miestas, jie tik dirba už atlyginimą.
trinkelė    Tre, 2019-08-14 / 13:19
Galėsime džiaugtis gražiomis trinkelėmis - klimatas šyla, visa Europa susirūpinusi saugo miestuose kuo daugiau žalumos, o Šiauliai eina priešingu keliu. Blogai, kai projektuotojai sprendžia kuris medis "jau atgyvenęs", tie medžiai dar pragyventų ir projektuotojus ir mus visus, jeigu nebūtų iškapoti. Kokia nauda bus iš tų sodinukų, kuriuos pasodins, iškapoję brandžius medžius. Jau baisu važiuoti pro miesto centrą - Prisikėlimo aikštėj - visi medžiai iškapoti, palikti 4 garbingi medžiai ir tie patys nuo Varpo gatvės užpilti aklinai skalda, nepalikta nė lopinėlio žemės. Pati aikštė virto betoniniu stadionu pačiame miesto centre - kam pačiame miesto centre reikalingas toks stadionas? O pasodinti nauji medeliai - jiems irgi reikia priežiūros, prie savivaldybės kur buvo fontanas skverelyje - stovi klevelis - jau lapai parudavę, matyt apsėdo kokia liga. Ar ponai galvoja, kad posodins naujus sodinukus ir jiems nereikės priežiūros? Šiauliai virsta trinkelių miestu...
Vincas    Tre, 2019-08-14 / 20:44
spjaut valdžiukei į žmonių nuomonę, nes jie jaučiasi Dievo pateptieji ir gudresni už visus šiauliečius kartu sudėjus.
Žodžio laisvė...    Tre, 2019-08-14 / 23:02
Architekte,tau negalima patikėti Vilniaus gatvės rekonstrukcijos vien todėl,kad nesugebi susitvarkyti savo plaukų.Visi medžiai turi būti palikti ramybėje augti. O visiems tiems,kam akyse tik pinigas, turi būti išprašyti iš pareigų.
realistams    Ket, 2019-08-15 / 09:14
Bulvare, kur vyks remontas, liepos tikrai kreivos, šleivos, jokio grožio. Norite gamtos - eikite į Salduvės parką, važiuokite į Kurtuvėnus ar į savo gimtąjį kaimą, kur auga daug senų medžių. Pažiūrėkite plačiau, be emocijų. Gatvė turi savo reikalavimus, medžiai turi būti vienodi, lygūs, tvarkingi.
Žodžio laisvė...    Ket, 2019-08-15 / 10:47

In reply to by realistams

Kur nors išvažiuoti ar nueiti gali tik sveikas žmogus,o tas kuris vos paeina, gali tik išeiti iš savo buto ir pasislėpti pavėsyje po medžiu.Sveikuoli,negalvoji apie senus ir paliegusius.Reikia gi būti ir mąstančiam,o ne tik skalambyti iš savo varpinės.Kada nors ir tu susensi ,norėdamas nueiti kur nors,teks skaičiuoti žingsnius.Galvok galva.
kaip sakoma,    Ket, 2019-08-15 / 11:18

In reply to by realistams

Neaiškink, ką mes turime daryti, ir mes nesakysime, kur tau eiti... :DDD Pažiūrėjau plačiau - vistiek nesuprantu, kodėl turi būti "vienodi ir lygūs". Tamstai su tokiu požiūriu neužkliūna, kad gatvėmis vaikšto netobuli žmonės? O gal į viešumą leiskim tik "sveikus, lygius ir tvarkingus"? Juk erzina tie šleivi-kreivi, seni ar ligoti? Tik dar ir dar kartą siūlau pereiti bulvaro "modernizuota" dalimi, jei rasite sveiką medelį - jums prizas, galėsit dar vieną kadenciją patrinti sėdynę į valdžios kėdę. Kuomet vyko anos dalies rekonstrukcija, buvau už medžių pakeitimą. Dabar šia dalimi eiti kraupu, tie "lygūs" medeliai - dar nesuaugę séniai, apsamanoję, suvargę, išplikusiomis lajomis, apdžiūvusiomis šakelėmis. Toks įspūdis, kad jie nebeauga - apie pavėsį gali tik pasvajoti. Ar taip turi būti?
Kornelija    Ket, 2019-08-15 / 10:32
bet kvėpuojame čia, mieste, kiekvieną sekundę įkvėpdami arba švaraus oro, arba dulkių. Pamėginkite pakvėpuoti bent pusvalandį prie "Saulės" kultūros centro (kai buvo nukirsti medžiai) ir užtikrinu, kad dažniau kartojant šias procedūras, jūsų gyvenimas būtų neilgas. Skaičiau, kad suaugę medžiai suvartoja ir išskiria tokį pat kiekį ... kiek jo iškvepia 200 žmonių, dar panašiai tiek išskiria į orą deguonies. o kur dar dulkių absorbavimas? Atsipeikėkit visi architektai sudėti į vieną krūvą.
ponai, jums tolerancijos ir mandagumo trūksta    Ket, 2019-08-15 / 21:14
Kiekvienas turi teisę pareikšti savo nuomonę. Neužgauliokite vieni kitų.
nekalbekit už visus    Pen, 2019-08-16 / 07:18
Medelių saugotojai, gal nekalbėkit už visus. Krūva, net labai daug žmonių mano, kad reikia tas senas, išsikraipiusias, varvančias vasarą baisiu lipniu skysčiu liepas pakeisti naujomis. Bulvaras yra prestižinė vieta ir čia turi būti gražu. Juk sako, kad bus pasodinti ne pagaliukai, o 15 metų amžiaus medžiai, apimtis 30-35 cm, tai tikrai daug. O dėl samanojimo buvo dendrologo atsakymas, siūlau pasiskaityti: http://musu.skrastas.lt/?data=2017-01-21&rub=1065924810&id=1529591388
tam, įsakinėjančiam nekalbėti    Pen, 2019-08-16 / 13:45

In reply to by nekalbekit už visus

Medžių naikintojai, kodėl įsivaizduojate, kad tik jūs galite kalbėti "už visus". Kai subinė suauga su valdiška kėde, tai ir pradeda vaidentis, kad "krūvos žmonių" (kas per išsireiškimas, kas per požiūris į miestiečius ?!) mano tik taip, kaip jums reikia. Kožnas dendrologas jums pasakys, kad kuo didesnį medį sodini, tuo mažesnė prigijimo tikimybė. O švaistomi kosminiai pinigai. O dėl apsamanojusių - kas man iš dendrologo atsakymų, jei NIEKAS TEN NESIKEIČIA.
nekalbekit už visus    Pen, 2019-08-16 / 14:12

In reply to by tam, įsakinėjančiam nekalbėti

Mano subinė su valdiška kėde nesuaugusi. Dirbu privačiam sektoriuje ir turiu daug klientų, kurių ir paklausiau nuomonės. Iš gal kokių 20 per dieną pakalbintųjų nė 1 nepasisakė už tų liepų palikimą, visi norėjo gražaus bulvaro. Beje, dirbu tame bulvare ir gyvenu visai šalia. Namo kaimynę tik 1 žinau, kuri labai kovoja už tuos medžius, o kiti, kiek teko kalbėti, pasisako už medžių atnaujinimą. Ir dar "medžių gynėjai", gal galėtumėte mandagesnį toną pasirinkti?
Eretikas    Pen, 2019-08-16 / 11:53
Jei jau is pagrindu rekonstruot , tai jau daryt kad butu kuo panasiau su anksciau rekonstruota dalimi . Ten liepaites jau irgi nemazai paaugusios ir teikia pavesi . O dabar del tu senu kreivu liepu tokia isterija ... O norintiems zalumos ir pavesio yra parkas - ten ten vesu , ramu , jokio triuksmo . Mes lietuviai esam labai konservatyvus . Visus pasikeitimus ir naujoves priimame labai sunkiai . Man asmeniskai mieste truksta gelynu ir meniniu akcentu .
Ramutė     Pen, 2019-08-16 / 21:30
Šito projekto autorė Kiaunė yra atgyvenusio mąstymo, apakinta Europinių pinigų, temato "petimetrus" ir "logiškai" šalina medžius, nes yra gavusi užduotį padėti įsisąvinti 6mln eurų. Jai nemažai nuo to nubyrės, todėl jokie kompromisai negalimi. Reikia radikalaus pasipriešinimo Lietuvoje!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.