Šiauliai vėl gali augti

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pa­skel­bė nau­jau­sius Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čiaus duo­me­nis. Šiau­lių mies­tas ir ra­jo­nas il­gai ma­žė­jęs ir kas­met ne­tek­da­vęs da­lies gy­ven­to­jų, per­nai pa­ga­liau sta­bi­li­za­vo­si. Tai yra ga­li­my­bė Šiau­liams pa­ro­dy­ti sa­vo kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą ir pa­ska­tin­ti au­gi­mą.

Gy­ven­to­jų skai­čius sta­bi­lus

Šiau­lių mies­tie­čių jau ke­le­ri me­tai su­ka­si apie 100 tūkst. Ar tik­rai mies­te gy­ve­na vi­sas pil­nas 100 tūks­tan­čių? Vie­ni duo­me­nys iš Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ro­do, kad taip, ki­ti – iš Vals­ty­bi­nių li­go­nių ka­sų, kad ne. Vis tik pa­ts skai­čius 100 tūkst. tė­ra sim­bo­li­nis, daug svar­bes­nė yra ten­den­ci­ja – ar gy­ven­to­jų skai­čius trau­kia­si, ar au­ga.

Sta­tis­ti­kai pa­skel­bė, kad 2019 m. sau­sio 1 die­ną Šiau­lių r. gy­ven­to­jų pa­ga­liau pa­dau­gė­jo nuo 41209 iki 41505. Tai la­bai ne­žy­mus au­gi­mas, bet vis tik la­bai lauk­tas po­ky­tis. Jei­gu ten­den­ci­ja iš­lik­tų tei­gia­ma, kad gy­ven­to­jų ir to­liau dau­gės, Šiau­lių kraš­tas tap­tų ket­vir­tą­ja Lie­tu­vos vals­ty­bės te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je gy­ven­to­jų ne­be­ma­žė­ja. Kol kas to­kios yra trys – Vil­niaus kraš­tas, Kau­no kraš­tas ir Pa­jū­ris. Vi­si ki­ti, net ku­ror­tai Drus­ki­nin­kai ir Birš­to­nas, ne­su­lai­ko žmo­nių. La­bai ar­ti gy­ven­to­jų skai­čiau sta­bi­li­za­vi­mo yra Ma­ri­jam­po­lė, o Pa­ne­vė­žys, Aly­tus, Ma­žei­kiai, Jo­na­va ir ki­ti ma­žes­ni mies­tai tu­ri rim­tų de­mog­ra­fi­nių pro­ble­mų.

Gy­ven­to­jai bū­ti­ni au­gi­mui

Au­gan­tis gy­ven­to­jų skai­čius yra la­bai svar­bus fak­to­rius pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas. Koks vers­las gal­vos apie plėt­rą, jei­gu ma­tys, kad po­ten­cia­lių klien­tų ma­žė­ja?

Ly­giai taip pat ir kon­ku­ruo­jant dėl gy­ven­to­jų su ki­tais re­gio­nais, la­bai svar­bu mies­tą po­zi­cio­nuo­ti kaip sėk­mės re­gio­ną, nes po­pu­lia­ci­jos ma­žė­ji­mas yra sig­na­las, kad si­tua­ci­ja pra­sta. Bend­ruo­me­nės au­gi­mas ska­ti­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tų plėt­rą.

Kol kas Šiau­liai ne­tu­ri ne tik mo­der­nių vers­lo pa­tal­pų, bet aukš­tes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai ne­ran­da sau pa­trauk­laus būs­to, to­dėl mies­to Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ieš­ko­ti bū­dų, kaip pa­ska­tin­ti sta­ty­bi­nin­kus ir vys­ty­to­jus cent­ri­nė­je mies­to da­ly­je plė­to­ti būs­tus, ku­rie ati­tik­tų šiuo­lai­ki­nius stan­dar­tus.

Gy­ven­to­jų skai­čiaus au­gi­mas Šiau­lių r. yra nu­lem­tas ne gi­mi­mų skai­čiaus, bet di­dė­jan­čios nau­ja­ku­rių bend­ruo­me­nės. Tai­gi Šiau­liai dėl gy­ven­to­jų kon­ku­ruo­ja su ma­žes­nė­mis sa­vi­val­dy­bė­mis ir ki­tais mies­tais. Ga­li­ma džiaug­tis, kad pa­vyks­ta šiek ap­lenk­ti ki­tus ir tą rei­kia gar­siai iš­trans­liuo­ti. Va­dy­bos spe­cia­lis­tai ži­no, kad sėk­mė pri­šau­kia sėk­mę. Ne­se­niai gir­dė­jo­me ži­nią, kaip Ak­me­nė­je pa­bran­go bu­tai vien iš­gir­dus nau­jie­ną apie nau­jas in­ves­ti­ci­jas.

Vie­ne­rių me­tų re­zul­ta­tas yra per trum­pas lai­ko­tar­pis da­ry­ti api­bend­ri­nan­čias iš­va­das, bet tą vis tiek bū­ti­na iš­nau­do­ti ir įtrauk­ti į bet ko­kį mies­to pri­sta­ty­mą.

Kaip bus to­liau, ar pa­vyks su­kur­ti sta­bi­lią ten­den­ci­ją, ar po­pu­lia­ci­jos au­gi­mas neiš­sik­vėps, la­bai pri­klau­sys nuo nau­jo­sios mies­to val­džios. Jei­gu to­liau mies­to ta­ry­bo­je ma­ty­si­me ki­vir­čus ir chao­są, tai sėk­mė la­bai grei­tai ga­li tap­ti nu­si­vy­li­mu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.