Karštą savaitę – darbuotojų skundai ir alpstantys senjorai

Re­dak­ci­jos nuo­tr.
Ket­vir­ta­die­nį vie­no­je Šiau­lių įstai­go­je ter­mo­met­ras už­fik­sa­vo 32 laips­nius karš­čio.
Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je Lie­tu­vo­je pa­siek­tas bir­že­lio mė­ne­sio karš­čio re­kor­das – Kai­šia­do­ry­se oras įkai­to be­veik iki 36 laips­nių. Šiau­liuo­se bu­vo 32–33 laips­niai karš­čio. Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties me­di­kai dau­giau­siai sku­bė­jo pas blo­gai pa­si­ju­tu­sius vy­res­nio am­žiaus žmo­nes. Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Šiau­lių te­ri­to­ri­nis sky­rius ket­vir­ta­die­nį, karš­čiau­sią die­ną, ga­vo 5 dar­buo­to­jų skun­dus.

Pa­mirš­ta ger­ti van­de­nį

Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sia­sis slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rius Jo­nas Sto­nys "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad ne­te­ko gai­vin­ti skęs­tan­čių­jų ar sau­lės, ši­lu­mos smū­gį ga­vu­sių poil­siau­to­jų. Ne­bu­vo iš­kvie­ti­mų nei į mo­kyk­las, nei į ki­tas įstai­gas. Me­di­kus praei­viai kvie­tė gat­vė­se, pa­krū­mė­se gu­lin­tiems nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gu­siems pi­lie­čiams. Dau­giau­siai te­ko vyk­ti pas blo­gai pa­si­ju­tu­sius vy­res­nio am­žiaus žmo­nes, ku­rie skun­dė­si pa­di­dė­ju­siu krau­jos­pū­džiu, gal­vos svai­gi­mu, silp­nu­mu.

Pa­sak J. Sto­nio, la­bai daž­nai žmo­nės per karš­čius pa­mirš­ta ger­ti pa­kan­ka­mai van­dens, to­dėl at­si­ran­da silp­nu­mas, gal­vos svai­gi­mas. "Kai ku­rie aiš­ki­na, kad van­dens ne­ge­ria to­dėl, kad ne­rei­kė­tų daž­nai ei­ti į tua­le­tą. Žmo­nės vis dar ne­sup­ran­ta, kad ne­ger­da­mi van­dens ke­lia pa­vo­jų sa­vo svei­ka­tai ir net gy­vy­bei", – sa­ko me­di­kas.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, me­di­kams te­ko sku­bė­ti į Rė­ky­vą, kur nuo aud­ros po me­džiu be­si­slė­pu­siam vai­ki­nui lū­žu­si ša­ka stip­riai su­ža­lo­jo vei­dą. Jau­nuo­lis nu­vež­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę.

Skun­dai – iš 5 dar­bo­vie­čių

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Šiau­lių te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Ze­no­nas Gri­guo­la in­for­ma­vo, kad šią sa­vai­tę tik ket­vir­ta­die­nį su­lauk­ta skun­dų dėl per karš­tų dar­bo są­ly­gų. Vie­nas skun­das gau­tas iš Ra­sei­nių, ke­tu­ri – iš Šiau­lių. Trys skun­dai – iš ga­my­ba už­sii­man­čių įmo­nių, du – iš pa­slau­gų sek­to­riaus.

Pa­sak vy­riau­sio­jo dar­bo ins­pek­to­riaus, dar­buo­to­jai skun­dė­si, kad pa­tal­pos įkai­tu­sios iki 27–30 laips­nių. Hi­gie­nos nor­ma – 25–28 laips­niai. Pa­tal­po­se, kur dir­ba­mas sun­kus ar vi­du­ti­nio sun­ku­mo fi­zi­nis dar­bas, leis­ti­na nor­ma yra 25 laips­niai, kur dir­ba­mas leng­vas fi­zi­nis, "kon­to­ri­nis" dar­bas – iki 28 laips­nių.

"Dar­buo­to­jai skun­dė­si, kad pa­tal­po­se yra per daug aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra, kad ne­su­da­ro­mos pa­lan­kios dar­bo są­ly­gos: ne­su­tei­kia­ma ga­li­my­bė at­si­vė­sin­ti, ne­trum­pi­na­mos dar­bo va­lan­dos ir pa­na­šiai", – sa­ko Z. Gri­guo­la.

Sa­vo dar­buo­to­jams siū­liau per­si­kel­ti į ki­tas pa­tal­pas, kur vė­siau.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo, dar­bo ins­pek­to­riai, nu­sta­tę pa­žei­di­mų, pir­miau­siai darb­da­viui pa­tei­kia re­ko­men­da­ci­jas ar­ba rei­ka­la­vi­mus, kaip pa­ge­rin­ti dar­buo­to­jams są­ly­gas. Jei­gu darb­da­vys ne­pai­so re­ko­men­da­ci­jų ir dar­buo­to­jų skun­dai to­liau plau­kia dar­bo ins­pek­ci­jai, darb­da­viui gre­sia bau­da iki 1 000 eu­rų.

"Ge­rai, jei­gu va­do­vy­bė, darb­da­vys su­pran­ta ir dar­buo­to­jams pa­siū­lo ki­tus va­rian­tus. Jei­gu tai dar­bas su do­ku­men­tais, ga­li­ma pa­siū­ly­ti dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, pa­vyz­džiui, iš na­mų. Gal­būt yra ga­li­my­bė tą pa­tį dar­bą at­lik­ti ki­to­se, vė­ses­nė­se, kon­di­cio­nuo­ja­mo­se pa­tal­po­se. Pas mus sky­riu­je ir­gi ne vi­suo­se ka­bi­ne­tuo­se įreng­ti kon­di­cio­nie­riai. Sa­vo dar­buo­to­jams siū­liau per­si­kel­ti į ki­tas pa­tal­pas, kur vė­siau", – sa­ko Z. Gri­guo­la.

Z. Gri­guo­la spė­ja, kad tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį grei­čiau­siai dau­ge­ly­je įstai­gų ir įmo­nių tem­pe­ra­tū­ra vir­ši­jo hi­gie­nos nor­mas, ta­čiau ne vi­si dar­buo­to­jai lin­kę skųs­tis.

"Gal­būt kaž­kaip su­re­gu­liuo­ja­mas dar­bo re­ži­mas, nu­ma­to­mos at­si­vė­si­ni­mo vie­tos ir žmo­nės ne­si­skun­džia. La­bai daug pri­klau­so nuo va­do­vy­bės po­žiū­rio į dar­buo­to­jus. Jei­gu su jais ne­si­skai­to­ma, ta­da dar­buo­to­jai ir ieš­ko pa­gal­bos", – sa­ko Z. Gri­guo­la.

Komentarai

pensininke...ne siauliete    Pir, 2019-06-17 / 20:00
aps mus irgi buvo 35 laipsniukai...Geriu vandeni, mineralini "Vytautas"...geriu per prievarta, nes zinau, kad kitaip bus blogai...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.