Rezonansas: mokiniai "kepa", o pamokos vyksta

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

RE­ZO­NAN­SAS

Va­kar po "Šiau­lių kraš­to" pub­li­ka­ci­jos "Kaip kep­tu­vė­je" apie ali­nan­čius karš­čius, re­dak­ci­ją pa­sie­kė Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių gim­na­zi­jos mo­ki­nių laiš­kas.

"Esant di­de­liam karš­čiui Lie­tu­vo­je, Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja įpa­rei­go­ja mo­kyk­las nu­trauk­ti ug­dy­mo pro­ce­są ar­ba trum­pin­ti pa­mo­kas. Gruz­džių gim­na­zi­jo­je vai­kai alps­ta nuo karš­čio, ne­no­riai ei­na į mo­kyk­lą, pra­stai jau­čia­si, ne­su­kon­cent­ruo­ja dė­me­sio. Mo­kyk­los di­rek­to­rius ato­sto­gau­ja, pa­va­duo­to­ja, šiuo me­tu at­lie­kan­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas, ne­si­lai­ko Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mo nu­trauk­ti pa­mo­kas, vie­toj to su­trum­pi­no pa­mo­kas 10 mi­nu­čių. Mū­sų nu­si­skun­di­mų nie­kas ne­klau­so", – ra­šo­ma laiš­ke.

Pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją pa­pra­šė­me Gruz­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją ug­dy­mui As­tą Šli­kie­nę.

Pa­va­duo­to­ja pa­tvir­ti­no, kad bir­že­lio 12–13 die­no­mis mo­kyk­lo­je 10 mi­nu­čių bu­vo su­trum­pin­tos pa­mo­kos. Pa­mo­kas steng­ta­si per­kel­ti į to­kias erd­ves, kuriose ne taip karš­ta: spor­to sa­lę, se­ną­jį pa­sta­tą, mo­kyk­los kie­me­lį. De­rin­tas ir mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mas, kad ne­rei­kė­tų il­gai lauk­ti po pa­mo­kų. Ka­dan­gi ke­le­tas mo­ky­to­jų ser­ga, kai ku­rioms kla­sėms pa­mo­kos bai­gė­si iki 12 va­lan­dos.

Pa­va­duo­to­ja in­for­ma­vo, kad penk­ta­die­nį dar vyks pa­mo­kos, o ki­tą sa­vai­tę – jau ki­to­kios ug­dy­mo veik­los. Ne­se­niai vy­ku­sio po­sė­džio kar­tu su mo­ki­nių tė­vais me­tu nu­tar­ta šias veik­las, jei ir to­liau bus taip karš­ta, baig­ti ne vė­liau kaip iki 12.30 va­lan­dos. Vi­siš­kai nu­trauk­ti ug­dy­mo veik­los ne­pla­nuo­ja­ma.

"Mes svars­tė­me, ką da­ry­ti dėl ket­vir­ta­die­nio, kai bu­vo pro­gno­zuo­tas karš­čio pi­kas, bet Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mo nu­trauk­ti ug­dy­mo veik­lą nė­ra, yra tik re­ko­men­da­ci­jos, kaip mo­kyk­loms elg­tis. Bū­tent to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis va­do­vau­jan­tis, ir ka­dan­gi tu­ri­me pa­lan­kias ap­lin­kas bei ma­žų­jų mo­ki­nių sto­vyk­lė­lę, į ku­rią vai­kai verž­te ver­žia­si, nu­spren­dė­me ne­nut­rauk­ti veik­los. Ži­no­ma, kai toks karš­tis, ne­leng­va. Jei­gu ki­tą sa­vai­tę bus taip karš­ta, tik­rai ne­si­kan­kin­si­me ir trum­pin­si­me veik­las", – sa­kė A. Šli­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.