Kaip keptuvėje

EPA-EL­TA nuo­tr.
Nors per karš­čius no­ri­si nu­si­mes­ti vi­sus dra­bu­žius, me­di­kai įspė­ja sau­go­tis kait­rių sau­lės spin­du­lių, ku­rie ga­li pa­žeis­ti odą.
Karš­tas bir­že­lis mo­kyk­lų va­do­vus ver­čia su­kti gal­vas, kaip or­ga­ni­zuo­ti ug­dy­mo pro­ce­są, kad mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams ne­rei­kė­tų kan­kin­tis pri­kai­tin­tuo­se ka­bi­ne­tuo­se. Per­kai­tu­sių vai­kų ir suau­gu­sių­jų pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis me­di­kams kol kas ne­rei­kė­jo gai­vin­ti, ta­čiau pro­gno­zuo­ja­ma, kad oras atei­nan­čio­mis die­no­mis dar la­biau kais. Ar Šiauliuose nesutriks vandens tiekimas?

Trum­pi­na pa­mo­kas

Dau­gu­ma Šiau­lių mo­kyk­lų šią sa­vai­tę trum­pi­na pa­mo­kas 10–20 mi­nu­čių, ki­to­se mo­kyk­lo­se, jei yra ga­li­my­bė, pa­mo­kas sten­gia­ma­si per­kel­ti į šiau­ri­nė­je pu­sė­je esan­čias pa­tal­pas. Taip pat pa­mo­kos ve­da­mos lau­ke: mo­kyk­lų kie­muo­se, par­kuo­se.

Šiau­lių Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Kan­taus­kas sa­ko, kad nors kla­sių lan­gai už­dangs­to­mi ža­liu­zė­mis ir ri­ti­ni­nė­mis užuo­lai­do­mis, ka­bi­ne­tai vis tiek pri­kais­ta, to­dėl su­trum­pin­tos pa­mo­kos, vai­kai vyks­ta į eks­kur­si­jas, da­ro įvai­rius pro­jek­tus už mo­kyk­los ri­bų, kad kuo ma­žiau rei­kė­tų sė­dė­ti karš­to­se kla­sė­se.

Lie­po­rių gim­na­zi­jo­je pa­mo­kos su­trum­pin­tos iki 25 mi­nu­čių.

"No­ri­me, kad 12 va­lan­dą pa­mo­kos jau bū­tų baig­tos, kad per pa­tį karš­tį vai­kai ne­sė­dė­tų. Pas mus sau­lė la­bai pri­kai­ti­na kla­ses. Lau­ke nuo­lat vyks­ta pa­mo­kos. Mū­sų la­bai dė­kin­ga si­tua­ci­ja – ša­lia tu­ri­me Lie­po­rių par­ke­lį. Ve­da­si mo­ky­to­jai vai­kus ir į "Ak­ro­po­lį". Vi­so­kių va­rian­tų gal­vo­ja­me", – sa­ko Lie­po­rių gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ma­li­naus­kie­nė.

Kiek leng­viau pro­gim­na­zi­joms, mat pra­di­nu­kams jau bai­gė­si moks­lo me­tai ir at­si­ra­do dau­giau lais­vų ka­bi­ne­tų, pa­mo­kas ga­li­ma ves­ti ma­žiau pri­kai­tu­sio­se kla­sė­se.

"Nuo­lat ste­bi­me tem­pe­ra­tū­rą kla­sė­se. Jei­gu ji vir­šy­tų hi­gie­nos nor­mas, tai yra 28 laips­nius, tuo­met trum­pin­tu­me pa­mo­kas", – sa­ko Zok­nių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ad­ri­ja­na Gri­cie­nė.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja šios sa­vai­tės pra­džio­je vi­soms švie­ti­mo įstai­goms iš­siun­tė in­for­ma­ci­ją, kad mo­kyk­lų va­do­vai ga­li ko­re­guo­ti ug­dy­mo pro­ce­są ir, esant ypač karš­tiems orams, ga­li leis­ti vai­kams nei­ti į mo­kyk­lą, jei nė­ra ga­li­my­bės už­tik­rin­ti tin­ka­mų mo­ky­mo­si są­ly­gų nei mo­kyk­lų pa­tal­po­se, nei ki­to­se ap­lin­ko­se.

Pa­mo­kas ar jų da­lį re­ko­men­duo­ja­ma keis­ti į ki­tas ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo veik­las ki­to­se erd­vė­se ir ap­lin­ko­se ar, iš­skir­ti­niais at­ve­jais, lei­džiant mo­ki­niams lik­ti na­muo­se, prieš tai in­for­ma­vus mo­ki­nių tė­vus.

Moks­lo me­tus pail­gi­no, o są­ly­gų ne­su­da­rė

Kal­bin­tų mo­kyk­lų va­do­vai sa­kė, kad pail­gin­ti moks­lo me­tai ne­bū­tų blo­gai, jei­gu mo­kyk­lo­se bū­tų kon­di­cio­nuo­ja­mos pa­tal­pos.

"Ant­ri me­tai kaip pail­gin­ti moks­lo me­tai ir ant­ri me­tai kai toks karš­tas bir­že­lis. Ma­nau, kad mo­kyk­lo­se tu­rė­tų bū­ti įreng­tos kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos. Nors čia ir ne pie­tie­tiš­ki kraš­tai, bet karš­čių bū­na. Ža­liu­zės ir ri­ti­ni­nės užuo­lai­dos ne­gelbs­ti nuo karš­čio. Sun­ku mo­ki­niams, ir mo­ky­to­jams ne­leng­va pri­gal­vo­ti veik­lų, kuo už­siim­ti su vai­kais per karš­čius", – sa­ko "Ro­mu­vos" pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Pra­zaus­kie­nė.

Pail­gin­ti moks­lo me­tai kol kas tei­gia­mų re­zul­ta­tų ne­da­vė, nes karš­čio nua­lin­ti mo­ki­niai ne­ga­li su­si­kaup­ti dar­bui.

V. Kan­taus­kas sa­ko, kad il­ges­ni moks­lo me­tai yra ge­riau ne­gu trum­pes­ni, ta­čiau tam tu­rė­jo bū­ti pa­si­ruoš­ta: su­da­ry­tos pa­lan­kios dar­bo sa­ly­gos, skir­ta pa­kan­ka­mai lė­šų pro­jek­ti­nei veik­lai.

A. Gri­cie­nė pa­ste­bi, kad pail­gin­ti moks­lo me­tai kol kas tei­gia­mų re­zul­ta­tų ne­da­vė, nes karš­čio nua­lin­ti mo­ki­niai ne­ga­li su­si­kaup­ti dar­bui.

Per­kai­tu­sių ir sken­du­sių ne­bu­vo

Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Eu­ge­ni­ja Ku­kai­tie­nės "Šiau­lių kraš­tui" pa­sa­ko­jo, kad bu­vo ruo­šia­ma­si karš­tam sa­vait­ga­liui, ta­čiau per­kai­tu­sių ar skęs­tan­čių­jų ne­bu­vo, ne­tgi pa­čių iš­kvie­ti­mų bu­vo ma­žiau nei įpras­tai.

Grei­tą­ją pa­gal­bą kvie­tu­sių žmo­nių nu­si­skun­di­mai, pa­sak gy­dy­to­jos, bu­vo kaip įpras­tai: pa­di­dė­jęs krau­jo spau­di­mas, gal­vos svai­gi­mas, silp­nu­mas, pa­si­tai­kė vabz­džių įkan­di­mų at­ve­jų. To­kių iš­kvie­ti­mų ne­trūks­ta ir vė­siu oru.

Vis­gi gy­dy­to­ja įspė­ja, kad orai dar kais, to­dėl rei­kia rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, ne­bū­ti sau­lės ato­kai­to­je vi­dur­die­nį, ger­ti pa­kan­ka­mai van­dens.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Priė­mi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rius pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis su­lau­kė tik vos dau­giau pa­cien­tų nei įpras­tai. In­sul­to, in­fark­to at­ve­jų, pa­sak sky­riu­je dir­ban­čio gy­dy­to­jo te­ra­peu­to Vy­tau­to Iva­na­vi­čiaus, ne­bu­vo už­re­gist­ruo­ta dau­giau nei įpras­tai. Šiek tiek dau­giau bu­vo silp­nu­mo, gal­vos svai­gi­mo at­ve­jų.

Odos ir ve­ne­ros li­gų cent­ro lai­ki­no­ji va­do­vė Re­da Vait­ke­vi­čiū­tė-Ma­cai­tie­nė in­for­ma­vo, kad pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis nie­kas ne­si­krei­pė dėl nu­de­gi­mo sau­lė­je ar pa­na­šių karš­čio ir sau­lės su­kel­tų odos li­gų.

Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­das Da­ne­lius sa­ko, kad šie­met dar ne­bu­vo ir skau­džių gal­vos trau­mų, ku­rias pa­ti­ria neat­sar­gūs nar­dy­to­jai. Gy­dy­to­jas pa­si­džiau­gė, kad to­kių trau­mų kas­met ma­žė­ja, ir spė­ja, kad tam įta­kos tu­rė­jo gy­ven­to­jų švie­ti­mas ir didėjantis są­mo­nin­gumas.

Van­dens už­teks

Sa­vai­tės pra­džio­je da­lis kau­nie­čių, su­tri­kus van­den­tie­kiui, li­ko be ge­ria­mo­jo van­dens. Ar nė­ra pa­vo­jaus, kad ir Šiau­liuo­se ga­li taip nu­tik­ti išau­gus van­dens su­var­to­ji­mui, tei­ra­vo­mės bend­ro­vė­je "Šiau­lių van­de­nys".

Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, pra­si­dė­jus karš­čiams, van­dens var­to­ji­mas la­bai žy­miai nei­šau­go.

"Pa­vyz­džiui, ge­gu­žės mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai var­to­to­jams pa­tiek­ta apie 11,6 tūks­tan­čio ku­bi­nių met­rų ge­ria­mo­jo van­dens per pa­rą, tuo tar­pu bir­že­lio mė­ne­sį (iki 12 die­nos) – 11,8 tūks­tan­čio ku­bi­nių met­rų per pa­rą. Dėl ne­žy­maus van­dens var­to­ji­mo pa­di­dė­ji­mo van­dens tie­ki­mo su­tri­ki­mų ne­bu­vo", – ko­men­ta­vo Džiul­je­ta Mar­ti­nai­tie­nė, UAB "Šiau­lių van­de­nys" ry­šių su vi­suo­me­ne at­sto­vė.

Bend­ro­vė eksp­loa­tuo­ja Bi­ru­tės ir Lep­šių van­den­vie­tes, ku­rios pa­jė­gios iš­gau­ti ir var­to­to­jams per pa­rą pa­tiek­ti apie 22,5 tūk­san­čio ku­bi­nių met­rų ko­ky­biš­kai pa­ruoš­to ge­ria­mo­jo van­dens. Šiuo me­tu van­den­vie­čių pa­jė­gu­mai pa­nau­do­ja­mi 50–55 pro­cen­tais.

Pa­sak "Šiau­lių van­de­nų" at­sto­vės, esant di­des­niems pa­jė­gu­mams, Šiau­lių mies­to van­den­vie­tė­se per pa­rą mak­si­ma­liai bū­tų ga­li­ma iš­gau­ti apie 90 tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų po­že­mi­nio ge­ria­mo­jo van­dens.

"Aki­vaiz­du, kad toks van­dens iš­tek­lių kie­kis bus pa­kan­ka­mas ir atei­nan­čioms kar­toms bei to­li­mes­nė­je atei­ty­je, au­gant van­dens var­to­ji­mui", – ti­ki­no Dž. Mar­ti­nai­tie­nė.

Spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mai, kaip elg­tis karš­tą die­ną
  • Šiau­lių mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad karš­tą die­ną pa­žei­džia­miau­si yra vai­kai iki 2 me­tų ir žmo­nės, tu­rin­tys svei­ka­tos pro­ble­mų, ypač su­si­ju­sių su krau­jo­ta­ka, 65 am­žiaus žmo­nės ir vy­res­ni.
  • Per karš­čius svei­ka­tos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja bū­ti pa­tal­po­se, ku­rio­se yra įreng­ti ven­ti­lia­to­riai ar oro kon­di­cio­nie­riai, daž­niau ger­ti ne­ga­zuo­to van­dens (vi­są die­ną gurkš­no­ti po tru­pu­tį), veng­ti al­ko­ho­lio, ko­fei­no, rie­bių ir sun­kiai virš­ki­na­mų pa­tie­ka­lų.
  • Ei­nant į lau­ką, rei­kė­tų už­si­dė­ti gal­vos ap­dan­ga­lą, sau­lės aki­nius, dė­vė­ti leng­vus, švie­sius, na­tū­ra­laus au­di­nio, ne­ver­žian­čius, orui pra­lai­džius dra­bu­žius, nau­do­ti ap­sau­gi­nius kre­mus nuo sau­lės su kuo di­des­niu ap­sau­gos fak­to­riaus skai­čiu­mi.
  • Poil­siui gam­to­je re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­rink­ti vie­tą pa­vė­sy­je, veng­ti sau­lė­kai­tos, tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių, bū­ti po skė­čiais.
  • Pa­vo­jin­ga pri­kai­tu­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se pa­lik­ti vai­kus, au­gin­ti­nius, neį­ga­lius žmo­nes, net ir tuo­met, jei vi­si lan­gai at­vi­ri.
  • Bū­ti­na ri­bo­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą (spor­tą, dar­bą), ypač vi­dur­die­nį – nuo 11 iki 15 va­lan­dos.
  • Ser­gant šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos li­go­mis, bū­ti­na ste­bė­ti sa­vo svei­ka­tos būk­lę, pa­si­tar­ti su šei­mos gy­dy­to­ju dėl nuo­lat var­to­ja­mų vais­tų do­zės ko­re­ga­vi­mo.
  • Į me­di­kus kuo sku­biau kreip­tis rei­kė­tų, jei­gu pra­si­dė­jo gau­sus pra­kai­ta­vi­mas ir rau­me­nų mėš­lun­gis (trau­ku­liai), kū­no tem­pe­ra­tū­ra pa­ki­lo iki 40 laips­nių, jei­gu žmo­gus pra­ra­do są­mo­nę, ar at­ro­do su­tri­kęs, ne­sio­rien­tuo­ja.