Gyventojai nepatenkinti rekonstruota sankryža

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­ven­to­jai ne­pa­ten­kin­ti prieš me­tus re­konst­ruo­ta san­kry­ža, o Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tai aiš­ki­na, kad to­kia įreng­ta dėl sau­gu­mo.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Šiau­lių ra­jo­no Vo­ve­riš­kių ir To­lio­čių gy­ven­to­jai. Jie skun­dė­si, kad prieš me­tus re­konst­ra­vus san­kry­žą no­rė­da­mi iš­va­žiuo­ti iš sa­vo gy­ven­vie­čių į ma­gist­ra­li­nį ke­lią Šiauliai–Palanga ir grįž­ti at­gal gy­ven­to­jai tu­ri gaiš­ti lai­ką prie švie­so­fo­ro, net kai ke­lias tuš­čias.

Ne­ran­da „kal­tų“

„Sup­ran­ta­me, kai yra pi­ko va­lan­dos, gal švie­so­fo­ras ir rei­ka­lin­gas, bet va­ka­re, kai eis­mo be­veik nė­ra, o tu­ri lauk­ti prie švie­so­fo­ro 3–5 mi­nu­tes, tik­ra ne­są­mo­nė. Pi­ni­gai di­de­li in­ves­tuo­ti, o san­kry­ža ab­sur­diš­ka. Jei­gu jau sta­tė švie­so­fo­rą, ga­lė­jo iš­ma­nų­jį pa­sta­ty­ti, kad no­rint su­kti į kai­rę pri­va­žia­vus už­si­deg­tų ža­lia. O da­bar ma­ši­nų nė­ra, o tu­ri sto­vė­ti ir lauk­ti“, – san­kry­žos mi­nu­sus var­di­jo gy­ven­to­jai.

Gy­ven­to­jų įsi­ti­ki­ni­mu, rei­kė­jo la­biau iš­pla­tin­ti ke­lią, nes vie­tos tam tik­rai bu­vo, ta­čiau at­si­ra­do tik vie­na pa­pil­do­ma juos­ta. Ne­ga­na to, prieš­prie­ši­nis eis­mas at­skir­tas ke­lio ati­tva­ru. Gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja, kas bū­tų to­kiu at­ve­ju, kai pi­ko va­lan­dą rei­kė­tų pra­va­žiuo­ti grei­ta­jai ar gais­ri­nei, ne­ga­lė­tų ap­lenk­ti au­to­mo­bi­lių srau­to iš­va­žiuo­da­ma į prieš­prie­ši­nę juos­tą.

„Iki re­konst­ruk­ci­jos va­žia­vom nor­ma­liai, ne­kil­da­vo jo­kių pro­ble­mų, o da­bar...“ – skun­dė­si žmo­nės.

Krei­pė­si gy­ven­to­jai ir į Šiau­lių mies­to bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes, skam­bi­no ir į Vil­nių, į Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, ta­čiau į gy­ven­to­jų skun­dus nie­kas ne­rea­guo­ja.

Siek­ta sau­gu­mo

„Šiau­lių kraš­tas“ su­si­sie­kė su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Jos at­sto­vas, vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas Eval­das Ta­ma­riū­nas aiš­ki­no, kad mi­nė­ta­me ke­lio ruo­že yra įreng­tos dvi san­kry­žos ir vie­nas pės­čių­jų švie­so­fo­ras, ku­rie yra koor­di­nuo­ti tar­pu­sa­vy­je.

„Tai reiš­kia, kad pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­tiems vai­ruo­to­jams yra už­tik­ri­na­mas „ža­lios ban­gos prin­ci­pas“. Abi san­kry­žos tu­ri ju­tik­lius ir rea­guo­ja į trans­por­to prie­mo­nių srau­tą, ta­čiau prio­ri­te­tas tei­kia­mas pa­grin­di­niam ke­liui. Prie pa­grin­di­nio ke­lio pri­va­žia­vus, vai­ruo­to­jai tu­ri pa­lauk­ti tam tik­rą lai­ko tar­pą rei­ka­lin­gą san­kry­žo­je esan­tiems au­to­mo­bi­liams baig­ti ma­nev­rus, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar trans­por­to prie­mo­nės ar­tė­ja ar ne prie san­kry­žos“, – sa­kė E. Ta­ma­riū­nas.

Vie­toj anks­čiau bu­vu­sių dvie­jų ke­lio juos­tų, įreng­tos trys: dvi eis­mo juos­tos nuo Šiau­lių mies­to Pa­lan­gos kryp­ti­mi ir vie­na į Šiau­lių mies­tą. Priešp­rie­ši­nis eis­mas at­skir­tas ke­lio ati­tva­ru.

„Šiuo at­ve­ju ap­sau­gi­niai ke­lio ati­tva­rai lei­džia iš­veng­ti vie­nų pa­vo­jin­giau­sių, tai yra prieš­prie­ši­nių su­si­dū­ri­mų“, – aiš­ki­no Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas Eval­das Ta­ma­riū­nas.

O kaip dėl spe­cia­lio­jo trans­por­to pra­va­žia­vi­mo?

„Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­ta, kad eis­mo da­ly­viai pri­va­lo ne­dels­da­mi duo­ti ke­lią ar­tė­jan­čioms spe­cia­lio­sioms trans­por­to prie­mo­nėms su įjung­tais mė­ly­nais ir rau­do­nais bei spe­cia­liai­siais gar­so sig­na­lais ir jų ly­di­moms trans­por­to prie­mo­nėms.

Trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai ke­liuo­se, kur eis­mui abiem kryp­ti­mis yra ne dau­giau kaip 4 eis­mo juos­tos, pri­va­lo su­sto­ti de­ši­nia­ja­me kelk­raš­ty­je, kai jo nė­ra – prie de­ši­nio­jo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies kraš­to. Ke­liuo­se su ski­ria­mą­ja juos­ta su­sto­ti pri­va­lo tik ta pa­čia kryp­ti­mi ju­dan­čios trans­por­to prie­mo­nės. Vai­ruo­to­jams, lai­kan­tis ke­lių eis­mo tai­syk­lių, spe­cia­lu­sis trans­por­tas ga­lės pra­va­žiuo­ti be trik­džių“, – aiš­ki­no E. Ta­ma­riū­nas.

Komentarai

Ramus    Ant, 2019-07-30 / 10:07
Gyventojai privalo įsisąmoninti, kad net elektros rozetė renovuojamose patalpose būdavo įrengiama už berods 2,5 tūkst. litų. Daro kuo daugiau nesąmonių, kurios kainuoja eurus.
Toliočių gyventojas    Ant, 2019-07-30 / 10:40
jei reikalai susiję su kelių direkcija, ten visur absurdo teatras ... Išmanieji šviesaforai sureguliuoti taip, kad nuo miesto pusės sukant į kairę turi laukti žalio signalo du ciklus, nors nuo Voveriškių pusės dega žalias sukantiems į dešinę :( Ir projektuotojų kompetencija drįsčiau abejoti. Jeigu nori sukti į dešinę nuo Kuršėnų pusės, o pervaža link Voveriškių uždaryta, tai visas automobilių srautas pagrindino kelio laukia, kol pervaža atsidarys :D Tas pats ir su Greitukėmis ir kitomis spec tarnybomis ...
Giedriux    Tre, 2019-07-31 / 01:40
Gal laikas mest lauk tuos debilllus is keliu direkcijos. Absoliučiai jokio supratimo apie realu eisma. O kur vairuotojai pasitrauks greitukei, jei šie stovi prie šviesoforo vienas prie kito. Ir prie geriausiu noru jie to negali padaryti. O jie svaigsta apie KET. Nusileiskit ant žemės debillaaaiiiii !!!!!!
Vijoliškis    Tre, 2019-07-31 / 07:38
Ne tik sankryža, bet ir pats kelias kelia daugiau problemų negu iki rekonstrukcijos. Kelias buvo pakeltas aukščiau, tai ir triukšmas nuo vaziuojančio transporto gerokai padidėjo. O projektuotojai aiškino, kad bus ypatingas asfaltas, sugeriantis garsus... langų neįmanoma atidaryti miegant..
Pižonai    Tre, 2019-07-31 / 10:51
ar atsiklausėt gyventojų ??? ,,Ale Saugumas" jiems bleee parūpo ;(
Kiek galima    Tre, 2019-07-31 / 18:13
Is kur ten merijoj tiek ispirtgalviu? Aiskina kad visur gerai sureguliuota, bet ziurek po pusmecio jau braizo is naujo. Buvo sugedus fura toj juostoj su atitvaru. Nieks negalejo pravaziuot, nes juostos plocio neuzteko prasilenkt. Tai Tamariunai nekliedek apie pakankama ploti.
666    Pen, 2019-08-02 / 05:46
Kai nebuvo tos sankryžos visi kaišiodavo tuos savo grabus prieš pagrindinį srautą ir net nežiūrėjo ar kas važiuoja ar ne, pastoviai reikėjo žiūrėti kad neužkištų. Dabar to nėra tai saugu. Jei blogai dega šviesoforas jį galima sureguliuoti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.