Gyventojai nenori gedulo namų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kal­niu­ko gy­ven­to­jai pik­ti­na­si, kad vie­to­je bu­vu­sio "Kal­niu­ko užei­gos" ba­ro ke­ti­na­ma ati­da­ry­ti ge­du­lo na­mus.
Šiau­lių mies­to Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai leng­viau at­si­pū­tė, kai už­si­da­rė vi­są pa­rą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kia­vu­si „Kal­niu­ko užei­ga“ Aukš­to­sios gat­vė­je. Gy­ven­to­jų džiaugs­mas tru­ko neil­gai. Ne­se­niai jie su­ži­no­jo, jog vyks­ta sta­ti­nio pa­skir­ties kei­ti­mo pro­ce­sas ir UAB „Na­ba­tė­ja“ pla­nuo­ja čia įkur­din­ti ge­du­lo na­mus. Gy­ven­to­jai pyks­ta, Sa­vi­val­dy­bė sa­ko – vis­kas tei­sė­ta.

Ne­no­ri ge­dė­ti vi­sus me­tus

Kal­niu­ko se­niū­nai­tė Gre­ta Mi­le­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, jog į ją krei­pė­si ne vie­nas kai­my­nas, pa­si­pik­ti­nęs nau­jo ga­li­mo ob­jek­to kai­my­nys­te. Gy­ven­to­jai gau­siai rin­ko­si į pa­skir­ties kei­ti­mo pro­jek­to pri­sta­ty­mą.

„Žmo­nės gy­ve­na nuo­sa­vuo­se na­muo­se, kie­mai ša­lia, so­dai, te­ra­sos. Iki ar­čiau­siai esan­čių na­mų skly­pų ri­bos – vos ke­li met­rai. Žmo­nės sa­ko, ko­dėl mes vi­sus me­tus tu­ri­me ge­dė­ti?“ – pa­sa­ko­jo se­niū­nai­tė.

Ji ste­bi­si, kad ge­du­lo na­mams pa­si­rink­tas gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas, ša­lia – par­duo­tu­vė, in­ten­sy­vaus eis­mo gat­vė.

„Žmo­nės bu­tą no­rė­da­mi su­si­re­mon­tuo­ti tu­ri kai­my­nų at­si­klaus­ti, o čia ne­bu­vo nei pra­neš­ta, nei pa­klaus­ta. Tie­siog ant to bu­vu­sios "Kal­niu­ko užei­gos" bu­vo iš­ka­bin­tas pra­ne­ši­mas, kad pla­nuo­ja keis­ti sta­ti­nio pa­skir­tį ir ka­da vyks su­si­rin­ki­mas. Per pri­sta­ty­mą tik ren­gė­jai pri­sta­tė sa­vo pla­nus, bet gy­ven­to­jų nie­kas ne­si­klau­sė“, – ap­gai­les­ta­vo G. Mi­le­vi­čiū­tė.

Siek­da­mi su­stab­dy­ti šį pro­jek­tą, gy­ven­to­jai su­rin­ko pa­ra­šus ir krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę. Se­niū­nai­tė sa­kė, kad ga­vę at­sa­ky­mą, rink­sis ir spręs, ką da­ry­ti to­liau.

Ned­rau­džia­ma, va­di­na­si ga­li­ma

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad at­sa­ky­mas gy­ven­to­jams jau pa­reng­tas. Jo es­mė – lai­do­ji­mo pa­slau­gų vers­lo pla­nai įsta­ty­mų ne­pa­žei­džia. Sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nų ri­bų nu­sta­ty­mo ir re­ži­mo tai­syk­lė­se at­stu­mas nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų iki lai­do­ji­mo pa­slau­gų pa­sta­to ne­reg­la­men­tuo­ja­mas. Taip pat ri­tua­li­nių (lai­do­ji­mo) pa­slau­gų veik­la Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­me nė­ra įtrauk­ta į są­ra­šą veik­lų, ku­rioms pri­va­lo­mas toks ver­ti­ni­mas.

„Jei nė­ra ap­sau­gos zo­nų, nor­ma­ty­vų, mes ne­ga­li­me gy­ven­to­jui draus­ti rea­li­zuo­ti sa­vo vers­lo idė­jų. Su­si­dū­rė dvi pu­sės: vie­nas žmo­gus ma­no, kad, kad ga­li da­ry­ti, nes ne­pa­žei­džia tei­sės ak­tų, o ki­tas sa­ko, gal tu ir ne­pa­žei­dei, bet aš ne­no­riu to. Toks gin­čas ga­li bū­ti be pa­bai­gos. Žmo­gus vi­sa­da sa­vo tei­ses ga­li gin­ti teis­me“, – ko­men­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Jis tvir­ti­no, kad Sa­vi­val­dy­bei vi­si gy­ven­to­jai yra ly­gūs, to­dėl tei­sės ak­tus tu­ri aiš­kin­ti vi­siems vie­no­dai.

„Gy­ven­to­jai no­rė­jo mū­sų pa­gal­bos, kad iš­spręs­tu­me konf­lik­tą. Mes ma­to­me, kad tei­si­nio pa­grin­do konf­lik­tui nė­ra. Tei­sės ak­tų ne­pa­žei­dė, o ar es­te­tiš­ka, pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka kai­my­nui, ne ar­gu­men­tai. Taip, tai yra jaut­ru, kai tau pro lan­gus kiek­vie­ną die­ną va­žiuo­ja pro­ce­si­jos, aš ga­liu su­pras­ti. Bet kas gy­ve­na ne­to­li ka­pi­nių ir­gi ma­to tas pro­ce­si­jas. Mes spren­džia­me ne­be emo­ci­nę, o tei­si­nę pu­sę“, – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Gy­ve­ni­mas nė­ra ste­ri­lus

Šiau­liuo­se pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­gė­ja at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai, gin­da­mi sa­vo gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, prie­ši­na­si val­džios spren­di­mams pi­ke­tais, raš­tais, net krei­pia­si į teis­mą.

Šiau­lie­čiai gi­na ke­ti­na­mus mies­te pjau­ti me­džius. Tie­sos gat­vė­je nu­spren­dus įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus, šio ra­jo­no gy­ven­to­jai ak­ty­viai prie­ši­na­si to­kiai kai­mi­nys­tei. Jau mi­nė­tas gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ge­du­lo na­mų įkū­ri­mu gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne bei ki­tos is­to­ri­jos.

Pap­ra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius ti­ki­no, kad gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mo Sa­vi­val­dy­bė su­lauk­da­vo ir anks­čiau, ta­čiau su­ti­ko, kad pa­sta­ruo­ju me­tu žmo­nės ta­po ak­ty­ves­ni, daž­niau išei­na iš sa­vo kie­mo ri­bų. Tai sie­ja­ma su vie­šu­mu, so­cia­li­niais tink­lais sklin­dan­čia in­for­ma­ci­ja.

„Tai yra jaut­rūs so­cia­li­niai klau­si­mai, gal jų dau­giau su­kri­to į vie­ną vie­tą, to­dėl ir at­ro­do, kad to pa­si­prie­ši­ni­mo dau­giau. Be to, pro­tes­tuo­se daž­nai su­tin­ka­me vis tuos pa­čius vei­dus, va­di­na­si, yra „eta­ti­nių“ pro­te­stuo­to­jų“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Anot D. Griš­ke­vi­čiaus, Sa­vi­val­dy­bė tu­ri gir­dė­ti vi­sas po­zi­ci­jas, bet priim­ti ra­cio­na­lius spren­di­mus, ku­rie „ku­ria di­des­nį gė­rį“. Gar­siau­siai šau­kian­tys ne vi­suo­met tei­sūs, o no­rint vi­siems įtik­ti, ga­li­ma priei­ti prie chao­so.

„Gy­ve­ni­mas nė­ra ste­ri­lus, nė­ra vien tik bal­tas, tu­ri ir tam­sių spal­vų. Rei­kia mo­ky­tis gy­ven­ti ir tarp ki­to­kių. Pri­si­me­nu, kai stu­di­jų me­tais at­li­ki­nė­jau pra­kti­ją Ita­li­jos mies­te Ge­nu­jo­je so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je. Jie rū­pi­no­si be­na­miais, tarp­tau­ti­niais pa­bė­ge­liais, ne­tgi AIDS ser­gan­čiais žmo­nė­mis. Jų na­mai bu­vo įkur­ti pa­čia­me mies­to cent­re, kas pas mus sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­ma. Mes, kaip vi­suo­me­nė, dar bręs­ta­me“, – ver­ti­no vi­ce­me­ras.

Pa­si­pik­ti­nę da­lies mū­sų vi­suo­me­nės to­le­ran­ci­jos sto­ka vie­šą krei­pi­mą­si į ša­lies Pre­zi­den­tą Gin­ta­ną Nau­sė­dą, Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį iš­pla­ti­no gar­si po­ra – žur­na­lis­tė ir vi­suo­me­ni­nin­kė Dai­va Žei­my­tė-Bi­lie­nė ir Lie­tu­vos pa­ro­lim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas Min­dau­gas Bi­lius. Juos pa­pik­ti­no at­ve­jai, kai gy­ven­to­jai pa­si­prie­ši­no be­glo­bių ir neį­ga­lių vai­kų kai­mi­nys­tei.

Komentarai

Izidorius (alaus mėgėjas)    Tre, 2019-08-07 / 14:20
Aš už tai, kad čia būtu Laidojimo namai ir, kad čia šarvotu tik alaus mėgėjus, kurie čia lankėsi ir gėrė, kviesiu visą "Alaus broliją" palaikyti šią idėją.
Amžinybė    Tre, 2019-08-07 / 15:38
Nesuprantu tokių žmonių, kurie nesutinka su kažkuo, ko pakeisti turbūt kol kas neįmanoma. Tik kažkokie prietrankos gali prieštaraut prieš tokius dalykus, kaip krematoriumai, gedulo namai ar pan. Faktas, kad visi mirtingi ir visi kažkada peržengsime amžinybės slenkstį. Ar gedulo namai yra koks viešnamis, lošimo įstaiga, ar kažkas tokio? Nors kita vertus čia viskas aišku. Yra toks dalykas, kaip nekilnojamojo turto (NT) rinka ir nekilnojamo turto vertinimas. Gedulo namai gal ir nėra joks blogis, bet štai vertinant turtą, tai gali mušti jo kainą. Tai geriau lietuviai būkit sau patiems sąžiningi - dėl kapeikos drebat. O ta kapeika vertinant NT gali būt ir viena kita štukelė... O su D. Griš­ke­vi­čiaus atsakymu sutikčiau, jei jis nebūtų suplakęs tuos protestuotojus dėl nakvynės ar gedulo namų su medžių ir žalumos mieste gynėjais ir visus pavertęs visokiais marginalais oportunistais. Medžiai - visai kita opera. Beje, aš myliu medžius ir žmones. Todėl noriu ir žalio miesto, ir netrukdo man koks asocialas ant suoliuko bemiegąs ar katafalkas su nabašniku. Tie protestuotojai prieš nakvynės namus ar gedulo namus neturi nieko bendro su žaliai mąstančiais medžių saugotojais, nes gamtos meilė bent man asocijuojasi ir su atjauta socialiai atstumtam ar su, šiuo atveju, natūraliu susitaikymu su natūraliu ir neišvengiamu žmogaus mirtingumo faktu ir poreikiu mirusįjį išlydėti. Kaip minėjau, nereikia čia būt dideliu filosofu, kad suprastum nereto lietuvio pragmatišką mąstymą. Jei, pvz., dėl šalia esančių gedulo namų NT vertė kiltų, tai gyventojai turbūt prašymus rašytų, kad tik jų rajone tokie rastųsi...
    Tre, 2019-08-07 / 16:01

In reply to by Amžinybė

Aš ir sutikčiau, kad būtų gedulo namai bet prie jūsų namų ir galėsite atjausti kiekvieną dieną gedinčius ir kartu liūdėti su jais, bet jūs savo šventės (vestuvių, gimtadienio, giminių susitikimo) jau net negalvokite švęsti, nes lyg ir negražu drumsti gedulo ir rimties.
Nuo Kalniuko - Izidoriui    Tre, 2019-08-07 / 16:06
Draugystes prospekte yra seniai nenaudojamas tualetas, ten atsidarykit laidojimo sale ir sarvokites visi kurie ten yra sike ir myzioja.
Zits    Tre, 2019-08-07 / 16:48
Smagiau buvo kai alkoholikai aplink zujo. Buvo šiukšlynas, o kai norima sutvarkyti, tai jau blogai.
Svečias    Tre, 2019-08-07 / 17:39

In reply to by Zits

Tai būtent pijokus ir sutvarkė šio rajono gyventojai, o gedulo namai tai nėra tvarka, o tiesiog nesamonė, tokiam šurmulį kur vežamos prekės į parduotuvę, siaura gatvė, aplink gyvenantys žmonės, prie pagrindinės miesto gatvės, ar čia galima ramiai atsisveikinti su mylimu žmogumi na aš ten niekada nešarvuočiau savo artimo žmogaus
Miestietis    Tre, 2019-08-07 / 17:05
Greit is vis Siauliuose anarchija prasides ... Ale tipo aktyvistai neleidzia rekonstruot bulvaro , jiems gaila medziu . Neleidzia perkelt benamius , vos ne i kosmosa siulo juos nuskraidint . Verkdami del senu kastonu - suzlugde Kastonu alejos rekonstrukcija . Dabar vel nepatenkinti . Per tokius aktyvistus greit Siauliai pavirs i apsiurusi niekam nezinoma maza kaimeli ... Miesto valdziai linkiu turet stipresni stubura kovoje pries anarchija ir destrukcija .
miestieciui    Tre, 2019-08-07 / 18:07
Tik pats baik verkti, nes jau nusibodai su pastoviu negatyvu- labai šaunu, kad kiti miestiečiai, ne tokie apsimetėliai kaip jūs, rūpinasi, kad miestas protingai būtų tvarkomas, o ne belenkaip, kad tik pinigus įsisavint. Džiaugtis reikia, kad yra aktyvių žmonių, žinančių savo teises, ne vien pataikaujantys verksniai kaip jūs.
Švogeriai    Tre, 2019-08-07 / 18:09
Kam tie žmonės įdomūs, kai turi giminių savivaldybėje viskas eina kaip sviestu patepta, reikia tapti meru tai jis yra "žmonių meras", kai žmonėms reikia mero palaikymo, jo nėra.
Svečias    Tre, 2019-08-07 / 18:17
Ten reikia tik nuvažiuoti ir pažiūrėti kokia tai vieta ir suprasi, kad tikrai ne gedulo namams, o be to ten jau yra šalia dideli gedulo namai, gal nereikia vienam mikrorajonui apsistatyti gedulo namais. Gal tegul paieško ramesnės vietos.
Staselė    Tre, 2019-08-07 / 18:45
Oho, kaip pragydo direktorius. Dabar jam estetiška, neestetiška - ne argumentai. O kai bulvaro liepas kirsti - tai estetiška, neestetiška - esminis argumentas.
Bukagalviai    Tre, 2019-08-07 / 19:51
Nenorit uz dyka isvis nebus nezinot kaip veikia europos sajungos fondai
Pats bukagalvis    Ket, 2019-08-08 / 07:56

In reply to by Bukagalviai

Šį verslą daro verslininkai , be europos skolintų lėšų. Pastatys kėdutes, stalą ir prašom, nereikia jokių pastangų dėl vietos, kad liūdintiems nezuitu mašinos, net išneš pro siauras dureles karstus, nei rūpintis kur giminės atvažiavę pasistatys savo automobilius, bet užtat verslas geras. Nereikia mieste nieko derinti, kur ką nori tą atidarai, tuoj degalines statysime tarp gyvenamųjų namų
miestietis skiria Miestiečiui    Tre, 2019-08-07 / 22:46
Su jumis daug kur sutinku, bet kai kur ir prieštarauju , kaip pvz. su tuo, jog liksime apšiurusiu kaimeliu- neliksime ir net nesvajok.
Teisybės ieškotoja    Ket, 2019-08-08 / 07:41
Vienas verslininkas ir 100 gyventojų, kam tai rūpi? Kieno interesus gina miesto valdžia?
Viktoras    Ket, 2019-08-08 / 09:05
Kodėl niekam neateina mintis įkurti laidojimo namus Žuvininkų gatvėje, buvusioje Norfoje? Pastatas didelis, stovi nuošaliai, turi didelę mašinų stovėjimo aikštelę. Ten būtu galima įkurti nevieną šarvojimo salę, o ir Šimšės rajone nėra nei vienų laidojimo namų.
XXX    Ket, 2019-08-08 / 10:13
Tik girta galva būtu galima suvokti, kad iš buvusio alaus baro išnešami karstai su nabašnikais ir tiesiai į gatvę. Čia būtu kažkas panašaus, kaip buvo Vilniaus gatvėje, prie parodų rūmų. Ten, pusrūsyje, privatizavus viešą tualetą, buvo atidaryta kavinė.
senutė    Ket, 2019-08-08 / 11:43
nebūkit balvonai, juk mirusieji nesikandžioja, ir netriukšmauja, neteršia. Kas jums, žmonės ???
to Senutei...    Ket, 2019-08-08 / 13:45
Tai ir atidaryk laidojimo namus savo namuose, savo kieme ir kasdien klausykis laidotuviu muzikos
Patarimas    Ket, 2019-08-08 / 19:05
PATARIMAS: gretimų namų savininkai tegul leidžia kasdien linksmą muzikėlę. Gal verslininkai susipras, kad ne vieta čia jų planams.
Ramus    Pen, 2019-08-09 / 09:50
Negražu viską suplakti į vieną daiktą. Čia geriau tiktų info apie vieno buvusio mero uošvės vardo kapines, apie tai kada ten nabašnikus pradės laidoti? O gal numatyta ten pat ir šarvoti, kad greičiau viskas vyktų? Čia tiktų ir kito per rinkimus nukentėjusio visureigio šoferio komentaras - kaip jis tą problemą išspręstų. O tai kad užsivedė su Bulvaro liepomis... Prie ko tos liepos?
XXX    Pen, 2019-08-09 / 09:55
Bravo komentatoriams PATARIMAS ir PETRUI ! Tai tikrai turėtu "suveikti" ir niekas nenorės tokiuose namuose šarvoti numirėlio, jei kaimyno kieme bus pastatytos kolonėlės ir gros tranki muzika.
miestietis    Pen, 2019-08-09 / 13:22
Baikite svaigti apie išneštas laukan garso kolonėles ir grojamą rok-n-rolą, o geriau svariais argumentais bandykite įrodyti savo tiesas. Asmeniškai aš nesu įsitikinęs, kad šis pastatas yra labai tinkama vieta gedulo namams, bet ko tik šiuolaik nepadaroma, tai gal ir šis planas verslininkų yra apgalvotas, o aš jį prisimenu dar iš tų laikų, kuomet gavęs talonus šešiems buteliams karčiosios, ten stodavau į ilgiausios eilės galą ir, pasistumdęs su kitais pirkėjais, laimingas skuosdavau namolio, planuodamas progą, kur jį panaudoti, ir jau jis nebuvo toks kartus, nes, juk, taip nelengvai gautas, nors ką čia gautas- pirktas.
to miestiečiui...    Pen, 2019-08-09 / 21:03
Nesupratau, tai kur jūsų tas "svarus argumentas" ? Jaučiu, kad jūs dar neišgėrėte tos degtinės, sovietmečiu ten pirktos už talonus... Išgerkite, gal ateisite į protą ir protingesnius komentarus rašysite.
Zigmas is kalniuko    Pen, 2019-08-09 / 22:02
O kas gali man uzdrausti kaimo kapela mano kieme pries tuos laidojimo namus, kuri mano usakymu gros marsus ir polkas, kai is to alubario bus isnesamas numirelio karstas?
Šiaulietė    Šeš, 2019-08-10 / 11:19
Nesuprantama, kai buvo geriama,triukšmaujama, muštynės visą parą visiems buvo gerai, tiek triukšmo nebuvo?
Zigmas - siaulietei    Šeš, 2019-08-10 / 12:49
Ar ten jus pati ir gerdavot, triuksmaudavot, musdavotes, kad taip gerai zinote? O dabar ten norite pasisarvoti? To nebus.
Rapolas    Ant, 2019-08-13 / 22:09
O as tikrai noreciau buti pasarvotas tame alaus bare, kad visi mano draugai, alaus megejai susirinktu ten ir gertu alu, prisimintu mane ir jokiu geliu, vainiku, tik alus... AMEN.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.