Garbės pilietės vardas suteiktas R. Vaišnorienei

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba vien­bal­siai nu­spren­dė su­teik­ti mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą mu­zi­kos pe­da­go­gei ir kank­li­nin­kei Re­gi­nai Vaiš­no­rie­nei.

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­riai sto­vė­da­mi pa­si­ti­ko į tri­bū­ną žen­gu­sią mu­zi­kos pe­da­go­gę ir kank­li­nin­kę Re­gi­ną Vaiš­no­rie­nę. Taip pat sto­vė­da­mi vien­bal­siai bal­sa­vo už tai, kad jai bū­tų su­teik­tas Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tės var­das. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas įtei­kė pa­gerb­tai šiau­lie­tei puokš­tę gė­lių.

Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė pa­dė­ko­jo už įver­ti­ni­mą ir lin­kė­jo po­li­ti­kams vie­nin­gu­mo ir ge­bė­ji­mo su­si­kal­bė­ti.

Va­ka­re vy­ku­sia­me me­ro pa­dė­kos va­ka­re vy­ko nau­jo­sios gar­bės pi­lie­tės inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mės.

Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė R. Vaiš­no­rie­nė ta­po 42-ąja Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­te.