Garbės piliečio vardas – už meilę miestui ir muzikai

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.
Šiais me­tais Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą mies­to Ta­ry­bai siū­lo­ma su­teik­ti Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai eks­per­tei, kank­li­nin­kei Re­gi­nai Vaiš­no­rie­nei.
Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­ja va­kar nu­spren­dė re­ko­men­duo­ti mies­to Ta­ry­bai su­teik­ti Gar­bės pi­lie­čio var­dą Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mu­zi­kos pe­da­go­gei, kank­li­nin­kei, ko­lek­ty­vų va­do­vei ir di­ri­gen­tei Re­gi­nai Vaiš­no­rie­nei. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą rug­sė­jo 5 die­ną priims mies­to Ta­ry­ba, o tą pa­tį va­ka­rą vyks inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mės. 43 me­tus mu­zi­ki­nei ir pe­da­go­gi­nei veik­lai ati­da­vu­si R. Vaiš­no­rie­nė sa­ko, kad toks įver­ti­ni­mas jai ne­ti­kė­tas.
Redakcijos archyvo nuo­tr.
R. Vaiš­no­rie­nė ne tik kon­cer­tuo­ja, bet ir išug­dė daug ži­no­mų kank­li­nin­kų, tarp jų – ir sa­vo duk­rą.

Rin­ko­si iš dvie­jų kan­di­da­čių

Ko­mi­si­jos ver­dik­tą pra­ne­šė Šiau­lių mies­to me­ras ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Pab­rė­žė, kad prii­mant spren­di­mą da­ly­va­vo vi­si 15 ko­mi­si­jos na­rių, at­sto­vau­jan­čių skir­tin­goms mies­to bend­ruo­me­nės sri­tims.

Re­gi­nos Vaiš­no­rie­nės kan­di­da­tū­rą Gar­bės pi­lie­čio var­dui gau­ti tei­kė Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­ja, re­ko­men­da­ci­jo­mis siū­ly­mą su­stip­ri­no Šven­to Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­ja ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros cent­ras.

Ki­ta pre­ten­den­tė gar­bin­gam var­dui bu­vo jau­na ir sėk­min­ga ope­ros so­lis­tė Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė.

Me­ras sa­kė, kad ko­mi­si­ja nu­spren­dė ne­vie­šin­ti, kiek ku­ri kan­di­da­tė su­rin­ko bal­sų. Pa­gal nuo­sta­tus bu­vo ga­li­ma svars­ty­ti ir anks­tes­nių­jų me­tų kan­di­da­tus, ta­čiau A. Vi­soc­kas ma­no, kad to­kia nuo­sta­ta ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma, jei siū­ly­mų ne­bū­tų gau­ta iš vi­so, o šį­met po­ros kan­di­da­tų bū­ta.

"Iš­kart pa­skam­bi­nau (Re­gi­nai Vaišnorienei – red. pa­st.), pa­svei­ki­nau. Jau­čiau dva­si­nį pa­ki­li­mą ir po­kal­bio pa­bai­go­je pa­sa­kiau, kad ruoš­tų pa­čią gra­žiau­sią su­kne­lę me­ro pa­dė­kos va­ka­rui, kur bus inau­gu­ruo­ja­mas mies­to Gar­bės pi­lie­tis", – sa­kė me­ras.

Mies­to gal­va no­rė­tų, kad Ta­ry­ba vien­bal­siai pri­tar­tų ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jai.

Me­ras tvir­ti­no, jog la­biau­siai R. Vaiš­no­rie­nės veik­lo­je jam im­po­na­vo tai, kad ji per 40 veik­los me­tų su pa­čios va­do­vau­ja­mu Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos liau­dies inst­ru­men­tų or­kest­ru su­ren­gė per 1 000 neat­ly­gin­ti­nų pa­si­ro­dy­mų Šiau­lių mies­to, re­gio­no ir vi­sos ša­lies klau­sy­to­jams.

"Tai kiek tu tu­ri bū­ti pa­si­šven­tęs ir kaip tai vyks­ta", – ste­bė­jo­si me­ras.

Džiau­giuo­si, kad esa­me pa­ste­bė­ti

"Šiau­lių kraš­to" pa­kal­bin­ta Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė sa­kė, jog ko­mi­si­jos spren­di­mas jai ne­ti­kė­tas.

"Ro­dos, ra­miai, ty­liai dir­bau, o mo­kyk­la pri­sta­tė, ne­ti­kė­jau, kad ga­li­ma to­kio pa­ste­bė­ji­mo su­lauk­ti. Jau­čiuo­si su­jau­din­ta. Džiau­giuo­si ne tik už sa­ve, bet ir už vi­są žan­rą, už vi­sus sa­vo ko­le­gas, mo­ki­nius, kad esa­me pa­ste­bė­ti", – sa­kė pe­da­go­gė.

R. Vaiš­no­rie­nė gi­mė ir au­go Šiau­liuo­se. Nors tu­rė­jo ga­li­my­bę dirb­ti mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je, at­si­sa­kė ir grį­žo į Šiau­lius. Čia gi­mė, au­go ir gy­ve­na jos tė­vai, šią tra­di­ci­ją iš­sau­go­jo sū­nus ir duk­ra.

"Tas pri­pa­ži­ni­mas man dar dau­giau duos jė­gų dirb­ti mies­tui", – sa­kė R. Vaiš­no­rie­nė.

Mo­te­ris juo­kė­si, kur da­bar jai rei­kės tą su­kne­lę inau­gu­ra­ci­jai ras­ti. Šiau­lių are­no­je – di­de­lė erd­vė ir jau­du­lys.

"Duo­tų man pa­di­ri­guo­ti, pa­gro­ti, bet ne kal­bė­ti", – at­vi­rai sa­kė mu­zi­kė.

Jei Ta­ry­ba pri­tars, Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė bus 42-oji Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tė. 18 iš jų jau iš­ly­dė­ti Ana­pi­lin. To­kiu ap­do­va­no­ji­mu nu­si­pel­nę mies­tui žmo­nės įver­ti­na­mi nuo 2000 me­tų.

Ug­do žmo­nių tau­ti­nę sa­vi­mo­nę

Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė gi­mė Šiau­liuo­se 1950 me­tais. Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja-eks­per­tė šio­je įstai­go­je dir­ba jau 43 me­tus. Kei­tė­si mo­kyk­los pa­va­di­ni­mai, sta­tu­sai, ta­čiau ne pe­da­go­gės at­si­da­vi­mas sa­vo veik­lai.

Šios pe­da­go­gės są­ra­še – iš­ti­sa ple­ja­da ša­ly­je ži­no­mų mu­zi­kan­tų ir at­li­kė­jų.

My­lė­ti sa­vo mies­tą ir mu­zi­ką R. Vaiš­no­rie­nė iš­mo­kė ir sa­vo vai­kus: sū­nų Ig­ną, tri­mi­tu gro­jan­tį Šiau­lių pu­čia­ma­ja­me or­kest­re bei big­ben­de, ir duk­rą Re­gi­ną, kank­li­nin­kę, me­no­ty­ros moks­lų dak­ta­rę, me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ją ek­per­tę bei Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­jos pe­da­go­gę.

Reikš­min­ga jos kon­cer­ti­nė, ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo veik­la. Kank­li­nin­kė kon­cer­ta­vo ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų ša­lių mies­tuo­se. Kar­tu su ko­le­go­mis su­ren­gė na­cio­na­li­nio Jo­no Šve­do kon­kur­so tu­rą, se­mi­na­rus, kon­fe­ren­ci­jas.

Pe­da­go­gė yra tra­di­ci­nio tarp­tau­ti­nio vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio "Tū­to" ir tarp­tau­ti­nio Pra­no Ste­pu­lio ka­me­ri­nių liau­dies mu­zi­kos an­samb­lių kon­kur­so-fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­ja bei pa­grin­di­nė or­ga­ni­za­to­rė.

Įgy­ven­din­da­ma įvai­rius pro­jek­tus, R. Vaiš­no­rie­nė ypač pra­džiu­gi­no dar­že­lių ir pra­di­nių mo­kyk­lų bend­ruo­me­nes, pri­sta­tant teat­ra­li­zuo­tas edu­ka­ci­nes veik­las apie liau­dies inst­ru­men­tus, jų kil­mę, is­to­ri­ją. Nuo praė­ju­sių me­tų re­ko­men­duo­jant Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos eks­per­tams R. Vaiš­no­rie­nės ini­ci­juo­ta edu­ka­ci­ja "Kas ten te­ka per dva­re­lį?" įtrauk­ta į Kul­tū­ros pa­so rin­ki­nį.

Mu­zi­kė yra pa­ren­gu­si per 30 me­to­di­nių dar­bų, at­li­ku­si per 100 kū­ri­nių aran­žuo­čių liau­dies inst­ru­men­tams, jų an­samb­liams ar or­kest­rams.

Nuo 1998 me­tų R. Vaiš­no­rie­nė yra Lie­tu­vos dai­nų šven­čių An­samb­lių va­ka­ro ir "Skam­bė­ki­te, kank­lės" kon­cer­tų vy­riau­sio­ji di­ri­gen­tė.

At­li­kė­ja ir pe­da­go­gė va­do­vau­ja pa­čios su­bur­tam kank­lių trio "Auš­ri­nė", Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos liau­dies inst­ru­men­tų or­kest­rui, ku­riam 2007 me­tais bu­vo įteik­ta "Auk­so paukš­tė", o R. Vaiš­no­rie­nė pri­pa­žin­ta ge­riau­sia di­ri­gen­te.

Nuo 2006 me­tų prie or­kest­ro pri­si­jun­gė vo­ka­li­nė gru­pė, o nau­jas ko­lek­ty­vas pa­si­va­di­no liau­diš­kos mu­zi­kos an­samb­lio "Jo­va­rė­lis" var­du. Jis daž­nas Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­ly­se vyks­tan­čių kon­kur­sų bei fes­ti­va­lių ne tik da­ly­vis, bet ir lau­rea­tas.

Il­ga­me­tė mu­zi­kė ne kar­tą ap­do­va­no­ta ir ska­tin­ta įvai­riais ap­do­va­no­ji­mais, o 2010 me­tais jai skir­ta Šiau­lių mies­to kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja.

"Re­gi­nos Vaiš­no­rie­nės var­das šian­dien neat­sie­ja­mas nuo tau­ti­nės kul­tū­ros, lie­tu­vių na­cio­na­li­nių mu­zi­kos inst­ru­men­tų me­ni­nės sklai­dos Šiau­lių mies­te ir už jo ri­bų. Jos veik­los pa­pil­do vie­na ki­tą ir tar­nau­ja vie­nin­te­liam tiks­lui – mu­zi­ka ug­dy­ti žmo­nių tau­ti­nę sa­vi­mo­nę", – taip me­nų gim­na­zi­ja api­bū­di­na kan­di­da­tės mies­to Gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti veik­lą.

Tas pri­pa­ži­ni­mas man dar dau­giau duos jė­gų dirb­ti mies­tui.

Komentarai

na    Pen, 2019-08-30 / 13:28
Įdomiai pas mus- Garbės piliečių vardai suteikiami už sąžiningai atliekamą darbą, ką privalo visi daryti. Norėčiau, kad kitąmet būtų pasiūlytas vairuotojas, sąžiningai atidirbęs irgi kokius 40 metų. Jis juk taip pat nusipelno tokio vardo.
Nusivylimas    Pen, 2019-09-13 / 14:32
Ups, nusipelnę vardai dalijami už meilę miestui ir darbui. Ir tai nuopelnai? Nemažai yra taip pat mylinčių miestą ir savo darbą, kur stažas daug didesnis, o ir nuopelnų rastųsi nemažai ir platesnių. Deja, tokie žmonės nepastebimi, užmirštami, tik gyvena ir dirba, o ir verslo nevysto…. Beje, nematyti jokios Garbės būti nusipelnusiais,,, Visiškas absurdas su tokiais nuopelnų rinkimais, Beje, tinkamų kandidatų pasiūlytų nebuvo :((

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.