Dalis švietimo įstaigų mokslo metus pradės svetur

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos sie­nos šil­ti­na­mos nuo praė­ju­sių me­tų: pa­si­kei­tė ran­go­vai ir fi­nan­sa­vi­mas.
Jau ta­po įpras­ta, kad Šiau­liuo­se švie­ti­mo įstai­gų re­mon­tai rug­sė­jo 1 die­nai ne­si­bai­gia. Praė­ju­siais me­tais Ju­liaus Ja­no­nio ir Didžd­va­rio gim­na­zi­joms da­lį ug­dy­mo pro­ce­so te­ko iš sa­vo pa­tal­pų iš­kraus­ty­ti į tuš­čias Šiau­lių uni­ver­si­te­to pa­tal­pas. Šį­met toks li­ki­mas iš­ti­ko "Da­gi­lė­lio" dai­na­vi­mo ir I-ąją mu­zi­kos mo­kyk­las. Di­dy­sis kraus­ty­mas lau­kia ir lop­še­lio-dar­že­lio "Kregž­du­tė", ku­ria­me re­no­va­ci­ja dar tik pra­si­dės.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas sa­ko, kad sta­ty­bi­nin­kų dar­bus mo­kyk­lo­se ap­sun­ki­no ir pail­gė­ję moks­lo me­tai.

Gim­na­zi­jos sie­nas šil­ti­na ki­ti ran­go­vai

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pla­čiai nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja apie ne­pa­vy­ku­sius re­mon­to dar­bus Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je. Nau­jo­jo kor­pu­so sie­nų ap­šil­ti­ni­mo dar­bus tu­rė­ju­si at­lik­ti įmo­nė "Ores­ti­nos mon­ta­žas" ne­pa­jė­gė jų už­baig­ti iki me­tų pa­bai­gos, dėl to Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ra­do be­veik 200 tūks­tan­čių iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos skir­tų lė­šų.

Šį­met pi­ni­gai re­mon­tui už­baig­ti bu­vo at­riek­ti iš mies­to biu­dže­to. Nors Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ža­dė­jo pri­spaus­ti bu­vu­sį ran­go­vą baig­ti dar­bus, jiems ne­pa­vy­ko – įmo­nė bank­ru­ta­vo.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas paaiš­ki­no, kad re­mon­to dar­bams at­lik­ti J. Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je pa­va­sa­rį skel­bė ne vie­ną kon­kur­są, ta­čiau no­rin­čių im­tis dar­bo vis neat­si­ras­da­vo. Anot ve­dė­jo, nie­kas ne­no­rė­jo dirb­ti jau pra­dė­tų dar­bų, nes tu­ri su­teik­ti ga­ran­ti­ją. Bir­že­lį pa­ga­liau pa­vy­ko pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su UAB "Tel­šių meist­ras".

Sie­nų šil­ti­ni­mas kai­nuos 179 tūks­tan­čius eu­rų. Dar­bus pla­nuo­ja baig­ti iki spa­lio 1 die­nos.

Iki bir­že­lio vi­du­rio pail­gė­ję moks­lo me­tai ap­sun­ki­no sta­ty­bi­nin­kų dar­bą. Jie įei­ti į mo­kyk­lą ga­li tik pa­si­bai­gus moks­lo me­tams.

E. Vai­če­liū­nas in­for­ma­vo, kad ki­tas ran­go­vas už 49 tūks­tan­čius eu­rų re­mon­tuo­ja gim­na­zi­jos spor­to sa­lę. Nors ją tu­rė­jo baig­ti dar rugp­jū­čio pa­bai­go­je, dar­bai už­si­tęs ir rug­sė­jį – pa­pil­do­mų rū­pes­čių kė­lė grin­dų dan­ga.

Sky­riaus ve­dė­jas pa­ti­ki­no, kad bai­gia­mie­ji re­mon­to dar­bai gim­na­zi­jos ug­dy­mo pro­ce­sui ne­truk­dys.

Mo­kyk­loms sta­ty­bi­nin­kai ne­truk­dys

Didžd­va­rio gim­na­zi­jos re­mon­tas baig­tas ge­gu­žės mė­ne­sį. Čia pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą per­nai su­re­mon­ta­vo se­ną­jį gim­na­zi­jos kor­pu­są, o šį­met su­tvar­kė spor­to sa­lę, per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius, tua­le­tus, įren­gė lif­tą. Iš vi­so Didžd­va­rio gim­na­zi­jos dve­jų me­tų re­mon­to dar­bams bu­vo skir­ta 1,570 mi­li­jo­no eu­rų.

Pa­gal tą pa­tį iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą ug­dy­mo ap­lin­kos mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tą re­mon­tuo­ja­ma ir ki­ta mo­kyk­la – "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­ja. Jai skir­ti 325 tūks­tan­čiai eu­rų.

Pro­gim­na­zi­jo­je tvar­ko­mos spor­to, ak­tų sa­lės, ko­ri­do­rius, kei­čia­mos du­rys.

"Pa­gal su­tar­tį sta­ty­bi­nin­kai tu­ri dar vi­są rug­sė­jį, ta­čiau sku­ba, kad jų dar­bai ne­truk­dy­tų moks­lo me­tams. Iki rug­sė­jo 1-osios vis­ką ža­dą už­baig­ti, liks tik dar­bų ka­bi­ne­tas, ku­ris tu­ri at­ski­rą įė­ji­mą", – pa­sa­ko­jo E. Vai­če­liū­nas.

Šį­met to­liau tę­sia­mas Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos mo­der­ni­za­vi­mas. 500 tūks­tan­čių eu­rų skir­ta iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Mo­kyk­lo­je kei­čia­ma šil­dy­mo sis­te­ma, re­mon­tuo­ja­mos laip­ti­nės, sta­to­mas lif­tas. Pa­sak ve­dė­jo, nuo ge­gu­žės mė­ne­sio triū­sian­tys sta­ty­bi­nin­kai vi­sus dar­bus už­baigs iki spa­lio pa­bai­gos. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas ža­da, kad pra­si­dė­jus moks­lo me­tams sta­ty­bos dar­bai bus at­lie­ka­mi vie­no­je laip­ti­nė­je ir rū­sy­je, tad moks­lei­viams sta­ty­bi­nin­kai ne­truk­dys.

Nors Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­ja re­mon­tuo­ja­ma jau ke­le­rius me­tus, šį­met jos mo­der­ni­za­vi­mas dar ne­bus už­baig­tas. Dar­bų at­lie­ka­ma tiek, kiek gau­na­ma pi­ni­gų.

"Kregž­du­tė" dirbs 6 įstai­go­se

Jau ne vie­ne­rius me­tus re­no­va­ci­ja bu­vo ža­da­ma mies­to cent­re įsi­kū­ru­siam lop­še­liui-dar­že­liui "Kregž­du­tė".

E. Vai­če­liū­nas sa­kė, kad pro­jek­ta­vi­mo dar­bai baig­ti, lau­kia­ma sta­ty­bos lei­di­mo. Ta­da bus skel­bia­mas ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­sas.

Ve­dė­jas nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai. Jei kon­kur­sas įvyks sėk­min­gai ir anks­ti ne­sub­jurs orai, šį­met gal pa­vyks pa­sta­ty­ti prie pa­sta­to ne­di­de­lį prie­sta­tą. Vi­si ki­ti dar­bai kel­sis į ki­tus me­tus. Šiam pro­jek­tui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų skir­ta 1,3 mi­li­jo­no eu­rų.

E. Vai­če­liū­nas aiš­ki­no, kad re­no­va­ci­jos dar­bai su­si­vė­li­no dėl pro­jek­tuo­to­jų lai­ku ne­pa­reng­to pro­jek­to. Anot ve­dė­jo, bau­das mo­kė­jo, bet vis tiek tem­pė lai­ką.

"Kregž­du­tė" nuo moks­lo me­tų pra­džios pa­lie­ka sta­ty­bi­nin­kams tuš­čią pa­sta­tą. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Min­ku­vie­nė in­for­ma­vo, kad nė­ra ga­li­my­bių įkur­din­ti vi­sos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos vie­no­se pa­tal­po­se. Dar­že­lio vai­kai glau­sis net 6 švie­ti­mo įstai­go­se: V. Ku­dir­kos ir "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jo­se bei Sal­du­vės, "Eže­rė­lio", "Tri­jų nykš­tu­kų" ir "Žir­niu­ko" dar­že­liuo­se. Ne vi­si jie yra mies­to cent­re, kaip pa­ti "Kregž­du­tė". Įs­tai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­kurs V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je.

Šil­ti­na­mos dar­že­lių sie­nos

Tri­juo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se iš mies­to biu­dže­to lė­šų šil­ti­na­mos sie­nos. "Bi­tės" (bu­vęs lo­go­pe­di­nis dar­že­lis) šil­ti­ni­mo dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti lapk­ri­čio vi­du­ry­je. E. Vai­če­liū­nas pa­tvir­ti­no, kad dar­bus bu­vo ga­li­ma at­lik­ti ir anks­čiau, nes jau ge­gu­žę tu­rė­jo pa­rink­tus ran­go­vus, ta­čiau kliu­vo pro­jek­tas. Sta­ty­bi­nin­kai ėmė­si dar­bų tik lie­pos vi­du­ry­je. Sie­nų šil­ti­ni­mas kai­nuos 127 tūks­tan­čius eu­rų.

Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je "Gluos­nis" ne tik šil­ti­na­mos sie­nos, bet ir re­mon­tuo­ja­ma sto­go dan­ga, to­dėl dar­bai čia bran­ges­ni – 176 tūks­tan­čiai eu­rų. Ve­dė­jas sa­kė, jog ran­go­vai ti­ki­si dar­bus pa­baig­ti iki moks­lo me­tų pra­džios.

"Sau­lu­tė­je" sie­nas sta­ty­bi­nin­kai ga­lė­tų šil­tin­ti iki spa­lio pra­džios, ta­čiau 108 tūks­tan­čių ver­tės dar­bus baigs anks­čiau. Bet ko­kiu at­ve­ju, anot ve­dė­jo, sta­ty­bi­nin­kai dar­že­liuo­se už­si­tve­ria nuo ug­dy­mo pa­tal­pų ir vai­kams ne­truk­do.

Dvi įstai­gos ta­po uni­ver­si­te­to nuo­mi­nin­kė­mis

Šį­met nuo­mi­nin­kų da­lia te­ko dai­na­vi­mo mo­kyk­los "Da­gi­lė­lis" ko­lek­ty­vui. Vy­tau­to gat­vė­je įsi­kū­ru­sios mo­kyk­los pa­tal­po­se – ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas už 685 tūks­tan­čius eu­rų. Kei­čia­mos grin­dys, lan­gai, at­nau­ji­na­mos sie­nos, sa­lė. Pa­gal su­tar­tį su ran­go­vais, jie moks­lei­viams su­re­mon­tuo­tas pa­tal­pas tu­rė­tų ati­duo­ti spa­lio pa­bai­go­je, ta­čiau E. Vai­če­liū­nas spė­jo, kad dar­bai ga­li už­si­tęs­ti iki gruo­džio pra­džios.

"At­si­ra­do dar­bų, ku­rie pro­jek­te bu­vo ne­nu­ma­ty­ti. Atp­lė­šus grin­dų dan­gą pa­si­ro­dė tuš­čios ert­mės, rei­ka­lau­jan­čios pa­pil­do­mų re­mon­to dar­bų. Va­sa­rio mė­ne­sį su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta, bet pra­dė­ti dar­bus ga­lė­jo tik ta­da, kai mo­kyk­la bai­gė moks­lo me­tus ir iš­si­kraus­tė", – sa­kė ve­dė­jas.

1-ojo­je mu­zi­kos mo­kyk­lo­je kei­čia­mi lan­gai, sto­gas, re­mon­tuo­ja­mos kla­sės, grin­dys, bus šil­ti­na­mos sie­nos. Tai kai­nuos 347 tūks­tan­čius eu­rų. Pla­nuo­ja­ma dar­bus baig­ti iki gruo­džio mė­ne­sio.

Abie­jų ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų re­mon­tai at­lie­ka­mi su Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Įs­tai­gos moks­lo me­tus pra­dės tuš­čio­se Šiau­lių uni­ver­si­te­to pa­tal­po­se, ku­rias joms nuo­mo­ja Sa­vi­val­dy­bė. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja aiš­ki­no, kad tai, kiek lai­ko jos ten dirbs, pri­klau­sys nuo sta­ty­bos dar­bų truk­mės. E. Vai­če­liū­nas ža­da, kad tai truks ne il­giau nei iki Nau­jų­jų me­tų.

Api­bend­rin­da­mas švie­ti­mo įstai­gų re­mon­tus, Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas pa­ste­bė­jo, kad iki bir­že­lio vi­du­rio pail­gė­ję moks­lo me­tai ap­sun­ki­no sta­ty­bi­nin­kų dar­bą. Jie įei­ti į mo­kyk­lą ga­li tik pa­si­bai­gus moks­lo me­tams. Lie­ka vos du su pu­se mė­ne­sio, at­lik­ti re­mon­tą per to­kį trum­pą lai­ką sun­ku. Ant­ra ver­tus, daž­nai sa­vo pa­ža­dų lai­ku ne­vyk­do pro­jek­tuo­to­jai ar­ba vė­luo­ja ran­go­vai.

"Kvie­čia­mės, kal­ba­mės, ski­ria­me bau­das, jei dar­bai vė­luo­ja dėl ran­go­vo kal­tės", – sa­ko ve­dė­jas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.