Aukcione parduodama buvusi Šiaulių miesto Gytarių mokykla

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš 35-erius me­tus pa­sta­ty­tas mo­kyk­los pa­sta­tas kol kas pir­kė­jų ne­bu­vo su­do­mi­nęs.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė vėl auk­cio­ne ban­do par­duo­ti bu­vu­sios Gy­ta­rių mo­kyk­los pa­sta­tą Kvie­čių gat­vė­je 7 su au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le, ša­li­gat­viais ir be­veik dvie­jų hek­ta­rų skly­pu. Mo­kyk­los pa­sta­tas – be­veik 11 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to. Vi­so ob­jek­to pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 700 652 eu­rai.

Elekt­ro­ni­nio auk­cio­no pa­bai­ga – bir­že­lio 25 die­nos 13:59 va­lan­da. Iki šiol mo­kyk­lą ban­dy­ta par­duo­ti net 11-oje auk­cio­nų, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Po pa­sku­ti­nio auk­cio­no, ku­ris vy­ko 2018 me­tų spa­lį, bu­vo nu­spręs­ta pa­keis­ti že­mės skly­po nau­do­ji­mo bū­dą.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus Tur­to val­dy­mo po­sky­rio vyr. spe­cia­lis­tės An­ge­lės Pop­le­vi­čie­nės, anks­čiau čia bu­vo vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties te­ri­to­ri­ja, o da­bar nu­sta­ty­ti ke­tu­ri že­mės skly­po nau­do­ji­mo bū­dai: 50 pro­cen­tų – vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties ob­jek­tų te­ri­to­ri­ja, 20 pro­cen­tų – ko­mer­ci­nės pa­skir­ties, 10 pro­cen­tų – vien­bu­čių ir dvi­bu­čių gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ir 20 pro­cen­tų – dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ir bend­ra­bu­čių te­ri­to­ri­ja.

Ka­dan­gi kei­tė­si že­mės skly­po nau­do­ji­mo bū­das, kei­tė­si ir ob­jek­to kai­na. At­li­kus nau­ją ver­ti­ni­mą ir at­si­žvel­gus į vi­du­ti­nę rin­kos ver­tę kai­na ženk­liai šok­te­lė­jo. Pas­ku­ti­nia­me auk­cio­ne, po iki tol vy­ku­sių kai­nos ma­ži­ni­mų, ji sie­kė 151 697 eu­rus. Po ver­ti­ni­mo, ku­ris at­lik­tas iki 2015 me­tų gruo­džio 1 die­nos, ob­jek­tas bu­vo įkai­no­tas 316 451,82 eu­ro.

Maž­daug prieš 35 me­tus pa­sta­ty­ta Gy­ta­rių vi­du­ri­nė mo­kyk­la iš­tuš­tė­jo, kai mies­to Ta­ry­ba nu­ta­rė nuo 2011-ųjų me­tų rug­sė­jo ją iš­kel­ti į bu­vu­sios Šven­tu­pio mo­kyk­los pa­sta­tą Kor­sa­ko gat­vė­je 10. Šiuo me­tu ten vei­kia Gy­ta­rių pro­gim­na­zi­ja.

Da­lį bu­vu­sios Gy­ta­rių mo­kyk­los pa­sta­to da­bar nuo­mo­ja­si VšĮ Ar­nol­do Ja­ra­šiaus pro­jek­tų aka­de­mi­ja už 50 eu­rų per mė­ne­sį. Įs­tai­ga or­ga­ni­zuo­ja šau­dy­mo mo­ky­mus ir pra­ty­bas.

Prieš ket­ve­rius me­tus už 444,8 tūks­tan­čio eu­rų bu­vu­sios Du­bi­jos mo­kyk­los pa­sta­tą su 1,8 ha skly­pu įsi­gi­jo An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.