Šiaulių apskrityje nelieka dar dviejų mokyklų

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Ty­ru­lių mo­kyk­la pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo įsi­kū­ru­si ta­me pa­čia­me pa­sta­te, kur ir Ty­ru­lių se­niū­ni­ja bei bib­lio­te­ka. Šį ru­de­nį mo­ki­niai čia jau ne­be­si­rinks.
Mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka tę­sia­si to­liau, ne­gai­les­tin­gai „šie­nau­da­ma“ ma­žas kai­mų mo­kyk­las. Šį rug­sė­jį skam­bu­tis ne­be­nus­kam­bės dvie­jo­se mo­kyk­lo­se: po vie­ną Rad­vi­liš­kio ir Kel­mės ra­jo­nuo­se. Dar trys mo­kyk­los reor­ga­ni­zuo­ja­mos.

Ne­lie­ka Ty­ru­lių mo­kyk­los

Dar ko­vo pa­bai­go­je Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mui pa­nai­kin­ti Ty­ru­lių iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių, pri­klau­siu­sį Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jai.

Preai­tais moks­lo me­tais jung­ti­nė­je kla­sė­je čia mo­kė­si vos 10 mo­ki­nių (trys pir­mo­kai, trys ant­ro­kai ir ke­tu­ri ket­vir­to­kai), o atei­nan­čiais moks­lo me­tais čia bū­tų li­kę vos še­ši mo­ki­nu­kai.

Pa­sak Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų, Ty­ru­lių mo­kyk­lo­je mo­ki­nių skai­čius ma­žė­jo kas­met, o per­spek­ty­vų, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis į ge­rą, ma­žai.

Šios mo­kyk­los iš­lai­ky­mas at­siei­da­vo per 20 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus (11 tūks­tan­čių skir­da­vo vals­ty­bė, li­ku­si da­lis – iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to).

Ty­ru­lių vai­kams teks va­žiuo­ti 15 ki­lo­met­rų iki Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jos.

Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės, nors vai­kams ir teks to­li ke­liau­ti, kaip da­bar ke­liau­ja vy­res­ni mo­ki­niai, ta­čiau ne­be­rei­kės mo­ky­tis jung­ti­nė­je kla­sė­je, pa­ge­rės ug­dy­mo ko­ky­bė, bus priei­na­ma lo­go­pe­do pa­gal­ba. Be dar­bo esą ne­liks ir pra­di­nu­kų mo­ky­to­ja, jai ža­da­mas dar­bas Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jo­je.

Ty­ru­lių mo­kyk­los pa­sta­tas jau ku­ris lai­kas sto­vi tuš­čias, lau­kia pri­va­ti­za­vi­mo. Ty­ru­lių iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo įsi­kū­ręs ta­me pa­čia­me pa­sta­te, kur vei­kia Ty­ru­lių se­niū­ni­ja bei bib­lio­te­ka.

Kel­mės ra­jo­ne per­mai­nos dviem mo­kyk­loms

Nuo atei­nan­čių moks­lo me­tų ne­be­lie­ka Ty­tu­vė­nų jau­ni­mo mo­kyk­los. Jos li­ki­mas ant plau­ko jau bu­vo pa­ki­bęs ir prieš praei­tus moks­lo me­tus. Vis­gi ta­da dar pa­vy­ko su­rink­ti mo­ki­nių.

Jo­je pa­sta­rai­siais moks­lo me­tais mo­kė­si apie 30 mo­ki­nių (vei­kė trys kla­sės). Kel­mės ra­jo­no mo­ki­niai jo­je su­da­ro tik ma­žą da­lį, o atei­nan­čiais moks­lo me­tais jų bū­tų li­kę vos pen­ki. Ki­ti mo­ki­niai at­va­žiuo­ja mo­ky­tis iš ki­tų Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nų.

Ty­tu­vė­niš­kiai, ku­rie čia mo­kė­si, pe­reis mo­ky­tis į Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­ją.

Pa­sak Kel­mės ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Zi­tos Ba­ra­kaus­kie­nės, jau­ni­mo mo­kyk­los nyks­ta vi­so­je ša­ly­je.

"Rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti ir net at­lik­ti ty­ri­mą, ar jos pa­si­tei­si­no. Šio­se mo­kyk­lo­se mo­ki­na­si vai­kai, ku­rie ne­pri­tam­pa bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se: ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos mo­ky­tis, pra­lei­di­nė­ja pa­mo­kas, ku­riems su­dė­tin­ga su­si­kaup­ti, tu­ri el­ge­sio su­tri­ki­mų. Šių mo­kyk­lų kla­sė­se bū­da­vo ma­žes­nis mo­ki­nių skai­čius, kad mo­ki­niai ga­lė­tų ge­riau su­si­kaup­ti, ir mo­ky­to­jams bū­tų leng­viau dirb­ti", – sa­kė Z. Ba­ra­kaus­kie­nė.

Jau­ni­mo mo­kyk­la bu­vo įsi­kū­ru­si Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Ty­tu­vė­nų sky­riaus pa­tal­po­se, nuo­mo­jo­si vie­ną aukš­tą.

Taip pat reor­ga­ni­zuo­ja­ma Vid­so­džio pa­grin­di­nė mo­kyk­la, ji pri­jun­gia­ma prie Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos ir taps šios gim­na­zi­jos Vid­so­džio sky­riu­mi.

Spren­di­mas reor­ga­ni­zuo­ti priim­tas dėl ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus (praei­tais moks­lo me­tais čia mo­kė­si apie 60 vai­kų) ir ne­pa­kan­ka­mų lė­šų val­dy­mui.

Pri­jun­gus mo­kyk­lą, są­ly­gos mo­ki­niams ne­pab­lo­gės, jie liks mo­ky­tis to­se pa­čio­se pa­tal­po­se kaip iki šiol. Ta­čiau mo­ky­to­jams krū­viai su­ma­žės, nes da­lis mo­ki­nių pe­rei­na mo­ky­tis į gim­na­zi­ją.

Mo­kyk­los taps sky­riais

Šiau­lių ra­jo­ne šie­met reor­ga­ni­zuo­ja­mos dvi mo­kyk­los. Praei­tais me­tais 34 mo­ki­nius su­rin­ku­si Ver­bū­nų mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras nuo šio rug­sė­jo taps Ku­žių gim­na­zi­jos Ver­bū­nų sky­riu­mi.

Gil­vy­čių mo­kyk­la, ku­rio­je praei­tais moks­lo me­tais mo­kė­si 35 vai­kai, taps Bu­bių mo­kyk­los Gil­vy­čių sky­riu­mi.

Ma­žė­jant vai­kų skai­čiui ra­jo­ne, ne­su­si­da­ro kai ku­rių kla­sių komp­lek­tai. Net še­šio­se mo­kyk­lo­se (Ba­zi­lio­nų, Nai­sių, Pa­ka­pės, Rau­dė­nų, Ša­ky­nos, Vo­ve­riš­kių) šiais moks­lo me­tais ne­bus for­muo­ja­mos de­vin­tos kla­sės.

Paaiš­kės rugp­jū­tį

Mo­ki­nių ma­žė­ja vi­suo­se Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nuo­se. Ma­žos mo­kyk­los su ne­ri­mu skai­čiuo­ja mo­ki­nius. Ga­li bū­ti, kad kai ku­rių kla­sių ar net mo­kyk­lų li­ki­mas paaiš­kės rugp­jū­čio pa­bai­go­je, kai jau bus tiks­liai ži­no­mas mo­ki­nių kla­sė­se skai­čius.

Šiuo me­tu Šiau­lių ap­skri­ty­je vei­kia apie 120 mo­kyk­lų.

Komentarai

Mokine    Ket, 2019-08-01 / 17:02
Nebeliks musu mokykles,nebeliks.... Tyruliai visai sunyks.... 😥😥😥
Laimonas    Pen, 2019-08-02 / 02:16
kaime nera darbu, nera zmoniu, nebereikia ir mokyklu. dabar jauni patrauks i didmiescius ir po kokiu 10- 15 metu ateis miesteliu kurie dabar turi apie 1000 gyventoju eile.
Mantas    Pen, 2019-08-02 / 22:44
Nu nebeverkslenkit jus gyvenimas sunkėja visi prieš vaiką gamindami pagalvoja gerai dabar, o jaunimui sunku ne taip lengva rasti su kuo tą šeima kurti tai ir problema, beto jaunimas emigruoja ir nėra ko ce stebėtis.
Straipsnio autorei    Šeš, 2019-08-03 / 16:40
Cituoju: "Net še­šio­se mo­kyk­lo­se (Ba­zi­lio­nų, Nai­sių, Pa­ka­pės, Rau­dė­nų, Ša­ky­nos, Vo­ve­riš­kių) šiais moks­lo me­tais ne­bus for­muo­ja­mos de­vin­tos kla­sės". Siūlau pasidomėti, nes tikrai klystate ir gasdinate tėvus - ne visose Jūsų išvardintose mokyklose neliks devintos klasės. Ir Verbūnų mokykla netampa Kužių skyriumi. Pasenusios Jūsų naujienos. Update :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.