Šiaulių rajono mokyklos traukiasi ir jungiasi

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO asociatyvi nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba už­da­rė tri­jų mo­kyk­lų sky­rius: Gruz­džių gim­na­zi­jos Ba­zi­lio­nų, Ku­žių gim­na­zi­jos Ver­bū­nų ir Bu­bių mo­kyk­los Gil­vy­čių. Iš to, kad vi­si po­li­ti­kai ant­ra­die­nį be dis­ku­si­jų bal­sa­vo "už", bu­vo aki­vaiz­du, kad šios mo­kyk­los mi­rė na­tū­ra­lia mir­ti­mi. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – jung­ti­nė mo­kyk­la, ku­ri ga­li bū­ti pir­mo­ji to­kia Lie­tu­vo­je.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė ti­ki­si, kad ra­jo­nui pa­vyks įsteig­ti jung­ti­nę mo­kyk­lą – ša­ly­je to­kios dar nė­ra.

Ma­žė­ja kla­sių

Į Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­las šį­met su­si­rin­ko 3 360 mo­ki­nių ir tai yra maž­daug šim­tu ma­žiau nei per­nai. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė pri­mi­nė, kad moks­lei­vių skai­čius, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, ma­žė­ja nuo 2002 me­tų ir su­si­trau­kė dau­giau nei per­pus.

Su 519 moks­lei­vių di­džiau­sia ra­jo­no švie­ti­mo įstai­ga li­ko Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­la, ku­ri įvyk­dė vi­daus struk­tū­ros per­tvar­ką ir ta­po pir­mo­ji ra­jo­no pro­gim­na­zi­ja.

Ra­jo­no Ta­ry­ba nuo šių moks­lo me­tų pra­džios už­da­rė Gruz­džių gim­na­zi­jos Ba­zi­lio­nų, Ku­žių gim­na­zi­jos Ver­bū­nų ir Bu­bių mo­kyk­los Gil­vy­čių sky­rius, nes juo­se ne­li­ko mo­ki­nių.

Vil­čių tei­kia tai, kad pir­mą kar­tą mo­kyk­los slenks­tį šį­met per­žen­gė 44 vai­kais dau­giau – 361.

Op­ti­miz­mo ne­ke­lian­tis ki­tas fak­tas – šie­met ra­jo­no mo­kyk­lo­se su­komp­lek­tuo­ta 20 kla­sių ma­žiau. Ve­dė­ja dar rug­sė­jį po­li­ti­kams aiš­ki­no, kad to­kio ma­žė­ji­mo prie­žas­tys yra jung­ti­nių kla­sių for­ma­vi­mas ar­ba 9-ųjų kla­sių ne­be­komp­lek­ta­vi­mas. Va­do­vė su­skai­čia­vo, kad ra­jo­no mo­kyk­lo­se vei­kia 21 jung­ti­nė kla­sė. Kla­sės jun­gia­mos, jei jo­se lie­ka ma­žiau nei 8 vai­kai. Ga­li bū­ti jun­gia­mos dvi ir dau­giau kla­sių.

"Jung­ti­nė­se kla­sė­se mo­ko­si ne dau­giau, nei 12–14 vai­kų. Nors re­ko­men­duo­ja­ma jung­ti gre­ti­mas kla­ses, ke­lio­se mo­kyk­lo­se esa­me su­jun­gę 1 ir 4 kla­sę, nes pir­mo­kams rei­kia dau­giau dė­me­sio, o ket­vir­to­kai yra sa­va­ran­kiš­kes­ni. Mo­kyk­la pa­ti ap­si­spren­džia, kaip jai ge­riau or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mą", – ko­men­ta­vo ve­dė­ja, pri­mi­nu­si, kad to­kios jung­ti­nės kla­sės kai­mo mo­kyk­lo­se bu­vo vi­sa­da, tik ne­bū­da­vo ak­cen­tuo­ja­ma ir reg­la­men­tuo­ta.

Tei­sės ak­tais re­ko­men­duo­ja­ma 9–10 kla­sių ne­jung­ti. Sky­riaus va­do­vė pa­ste­bi, kad jo­se pa­pras­tai mo­ko­si 15–16 me­tų jau­nuo­liai, ku­rie tik­rai ga­li pa­va­žiuo­ti 10–15 ki­lo­met­rų į gim­na­zi­ją. Mo­kyk­lo­se, kur bu­vo li­kę 4–5 mo­ki­niai, 9 kla­sių ne­be­for­muo­ta. To­kie spren­di­mai pa­lie­tė ne tik ato­kes­nių gy­ven­vie­čių mo­kyk­las, bet ir Kur­šė­nų. Ne­li­ko de­vin­to­kų Dau­gė­lių, Pa­ven­čių mo­kyk­lo­se.

Jei kla­sė­je vai­kų yra ma­žiau, nei 8, Sa­vi­val­dy­bė tu­ri pri­si­dė­ti jas iš­lai­ky­ti treč­da­liu rei­ka­lin­gų lė­šų ar dar dau­giau. Šiuo me­tu ra­jo­no biu­dže­tas lė­šas ski­ria 4 to­kioms kla­sėms.

"Rei­kia kaž­ka­da pra­dė­ti tvar­ky­ti mo­kyk­lų tink­lą. 4–5 mo­ki­niai 9–10 kla­sė­se su­ku­ria mo­ky­mo krū­vį pe­da­go­gui, pa­to­gias są­ly­gas šei­mai ir vai­kui. Bet ar 16 me­tų vai­kas, mo­ky­da­ma­sis vos ke­lių mo­ki­nių kla­sė­je, yra pa­kan­ka­mai so­cia­li­zuo­tas? Ne tik ap­lin­kai, bet ir dar­bo rin­kai. Bai­gę 10 kla­sę jie ga­li ei­ti dirb­ti ar­ba mo­ky­tis į pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­rą, ar­ba tęs­ti moks­lus gim­na­zi­jo­se. Kai vai­kai užau­ga to­kio­je leng­vai izo­liuo­to­je ter­pė­je, jiems sun­ku pa­si­rink­ti to­li­men­sį ke­lią. Jie net ne­bei­na mo­ky­tis, lie­ka dirb­ti tė­vų ūky­je, sa­vo­je ap­lin­ko­je. Ty­ri­mai ro­do, kad kon­ku­ren­ci­nė­je ap­lin­ko­je užau­ga stip­res­nės as­me­ny­bės", – ar­gu­men­tuo­ja J. Šert­vy­tie­nė.

Steigs jung­ti­nę mo­kyk­lą

Šiau­lių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pla­nuo­se – jung­ti­nės mo­kyk­los įstei­gi­mas, į ku­rios su­dė­tį įei­tų Bu­bių mo­kyk­la bei Aukš­tel­kės ir Kur­tu­vė­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­ciai cent­rai. Šiuo me­tu vi­soms šioms mo­kyk­loms va­do­vau­ja tas pa­ts di­rek­to­rius – Vai­das Ba­cys, o to­kia jung­ti­nė mo­kyk­la tu­rė­tų be­veik 400 mo­ki­nių.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja sa­ko, kad pro­ce­sui pa­vy­kus, to­kia jung­ti­nė mo­kyk­la ga­li bū­ti pir­mo­ji ša­ly­je, nors to­kių pla­nų dar tu­ri Ku­piš­kio, Skuo­do, Ši­la­lės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės.

J. Šert­vy­tie­nė paaiš­ki­no, kad jung­ti­nė mo­kyk­la ga­li bū­ti su­kur­ta, kai ke­lių mo­kyk­lų va­do­vai pa­si­ra­šo jung­ti­nės veik­los su­tar­tį ir vei­kia, siek­da­mi bend­rų tiks­lų. Ve­dė­ja ne­sle­pia, kad Sa­vi­val­dy­bės tiks­las – ma­žin­ti val­dy­mo ir mo­kyk­lų iš­lai­ky­mo bei ap­tar­na­vi­mo iš­tek­lius: ir fi­nan­si­nius, ir žmo­giš­kuo­sius.

To­kie pla­nai ga­li apim­ti ir Ši­lė­nų bei Pa­ka­pės mo­kyk­las, ku­rio­se mo­ko­si po 70 vai­kų. Du di­rek­to­riai, du sek­re­to­ria­tai, du pa­va­duo­to­jai ūkiui, ūkio dar­buo­to­jai – ve­dė­ja ma­no, kad šian­dien tai pra­ban­ga. Tu­rint vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį, to­kių dar­buo­to­jų už­tek­tų po vie­ną.

Sa­vi­val­dy­bė in­ten­sy­viai dir­ba su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, ku­ri ana­li­zuo­ja tei­sės ak­tus. "Pa­gal da­bar­ti­nius tei­sės ak­tus, ga­li­ma su­jung­ti ke­lias mo­kyk­las, pa­lie­kant sky­rius ar fi­lia­lus, ta­čiau tas pa­va­di­ni­mas ne­po­pu­lia­rus. Bend­ruo­me­nės ak­ty­vios, mąs­tan­čios ir to­kio pa­va­di­ni­mo ne­prii­ma, nes tai sie­ti­na su lū­kes­čių fi­ni­šu", – sa­ko sky­riaus va­do­vė.

Jung­ti­nės mo­kyk­los iš­spręs­tų ir dar vie­ną pro­ble­mą – švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų sto­ką. Fi­nan­sa­vi­mas pil­nam va­do­vo eta­tui ski­ria­mas mo­kyk­lai, ku­rio­je mo­ko­si ne ma­žiau nei 130 mo­ki­nių. Dau­giau kaip pu­sė ra­jo­no kai­mų mo­kyk­lų skai­čiuo­ja iki 100 vai­kų, o va­do­vai dir­ba 0,5 ar­ba 0,75 eta­to.

Se­niū­ni­jo­je – nors vie­na mo­kyk­la

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia ma­žiau­sios mo­kyk­los: Pa­ka­pės, Nai­sių ir Rau­dė­nų mo­kyk­la-dau­gia­fun­cis cent­ras. Jo­se mo­ko­si po 56–57 vai­kus. Bet jos dar tu­ri iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius, ku­riuos lan­ko 10–20 vai­kų.

J. Šert­vy­tie­nė ak­cen­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją, kad se­niū­ni­jo­se veik­tų bent vie­na mo­kyk­la. Rau­dė­nų mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras – vie­nin­te­lė mo­kyk­la li­ku­si Rau­dė­nų se­niū­ni­jo­je.

Dar vie­nas skai­čius er­zi­na da­lį ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių – apie 1 200 ra­jo­no vai­kų lan­ko įvai­rias Šiau­lių mies­to švie­ti­mo įstai­gas. Da­lis vai­kų į Šiau­lius va­ži­nė­ja net iš Kur­šė­nų. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos šie skai­čiai ne­gąs­di­na.

"Iš­va­žiuo­ja vie­ne­tai. Ži­no­me jų prie­žas­tis. Daž­nai tai su­si­ję su tre­čios už­sie­nio kal­bos mo­ky­mu. 11 kla­sė­je jie pa­si­ren­ka tre­čią už­sie­nio kal­bą, o gru­pė­je – vos 2–3 vai­kai. Va­do­vai lanks­čiai ne­su­rea­guo­ja, pa­sa­ko, kad ne­tu­rės fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, ir tė­vai vai­kus iš­ve­ža į Šiau­lius. Šie­met to­kių at­ve­jų ne­tu­rė­jo­me. Dau­giau­siai iš­va­žiuo­ja į Ju­liaus Ja­no­nio ar­ba Didžd­va­rio gim­na­zi­jas, kur mo­ko­si tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­mo­je ar­ba kaž­ko­kius da­ly­kus su­stip­rin­tu ly­giu", – prie­žas­tis aiš­ki­na J. Šert­vy­tie­nė.

Ant­ra ver­tus, ap­link Šiau­lius yra daug gy­ven­vie­čių, ku­rios su­si­lie­ju­sios su mies­tu. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri sa­vo ug­dy­mo įstai­gų Vi­jo­liuo­se, Vinkš­nė­nuo­se, Ver­du­liuo­se, Ža­liū­kuo­se, Alek­sand­ri­jo­je, ki­to­se gy­ven­vie­tė­se.

"Iš ten vai­kai tik­rai va­žiuos į mies­tą, o sta­ty­ti nau­ją ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gą yra ne­ra­cio­na­lu", – įsi­ti­ki­nu­si ve­dė­ja.

Du di­rek­to­riai, du sek­re­to­ria­tai, du pa­va­duo­to­jai ūkiui, ūkio dar­buo­to­jai – ve­dė­ja ma­no, kad šian­dien tai pra­ban­ga. Tu­rint vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį, to­kių dar­buo­to­jų už­tek­tų po vie­ną.