Šiaulių rajono mokyklos traukiasi ir jungiasi

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO asociatyvi nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba už­da­rė tri­jų mo­kyk­lų sky­rius: Gruz­džių gim­na­zi­jos Ba­zi­lio­nų, Ku­žių gim­na­zi­jos Ver­bū­nų ir Bu­bių mo­kyk­los Gil­vy­čių. Iš to, kad vi­si po­li­ti­kai ant­ra­die­nį be dis­ku­si­jų bal­sa­vo "už", bu­vo aki­vaiz­du, kad šios mo­kyk­los mi­rė na­tū­ra­lia mir­ti­mi. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – jung­ti­nė mo­kyk­la, ku­ri ga­li bū­ti pir­mo­ji to­kia Lie­tu­vo­je.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė ti­ki­si, kad ra­jo­nui pa­vyks įsteig­ti jung­ti­nę mo­kyk­lą – ša­ly­je to­kios dar nė­ra.

Ma­žė­ja kla­sių

Į Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­las šį­met su­si­rin­ko 3 360 mo­ki­nių ir tai yra maž­daug šim­tu ma­žiau nei per­nai. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė pri­mi­nė, kad moks­lei­vių skai­čius, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, ma­žė­ja nuo 2002 me­tų ir su­si­trau­kė dau­giau nei per­pus.

Su 519 moks­lei­vių di­džiau­sia ra­jo­no švie­ti­mo įstai­ga li­ko Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­la, ku­ri įvyk­dė vi­daus struk­tū­ros per­tvar­ką ir ta­po pir­mo­ji ra­jo­no pro­gim­na­zi­ja.

Ra­jo­no Ta­ry­ba nuo šių moks­lo me­tų pra­džios už­da­rė Gruz­džių gim­na­zi­jos Ba­zi­lio­nų, Ku­žių gim­na­zi­jos Ver­bū­nų ir Bu­bių mo­kyk­los Gil­vy­čių sky­rius, nes juo­se ne­li­ko mo­ki­nių.

Vil­čių tei­kia tai, kad pir­mą kar­tą mo­kyk­los slenks­tį šį­met per­žen­gė 44 vai­kais dau­giau – 361.

Op­ti­miz­mo ne­ke­lian­tis ki­tas fak­tas – šie­met ra­jo­no mo­kyk­lo­se su­komp­lek­tuo­ta 20 kla­sių ma­žiau. Ve­dė­ja dar rug­sė­jį po­li­ti­kams aiš­ki­no, kad to­kio ma­žė­ji­mo prie­žas­tys yra jung­ti­nių kla­sių for­ma­vi­mas ar­ba 9-ųjų kla­sių ne­be­komp­lek­ta­vi­mas. Va­do­vė su­skai­čia­vo, kad ra­jo­no mo­kyk­lo­se vei­kia 21 jung­ti­nė kla­sė. Kla­sės jun­gia­mos, jei jo­se lie­ka ma­žiau nei 8 vai­kai. Ga­li bū­ti jun­gia­mos dvi ir dau­giau kla­sių.

"Jung­ti­nė­se kla­sė­se mo­ko­si ne dau­giau, nei 12–14 vai­kų. Nors re­ko­men­duo­ja­ma jung­ti gre­ti­mas kla­ses, ke­lio­se mo­kyk­lo­se esa­me su­jun­gę 1 ir 4 kla­sę, nes pir­mo­kams rei­kia dau­giau dė­me­sio, o ket­vir­to­kai yra sa­va­ran­kiš­kes­ni. Mo­kyk­la pa­ti ap­si­spren­džia, kaip jai ge­riau or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mą", – ko­men­ta­vo ve­dė­ja, pri­mi­nu­si, kad to­kios jung­ti­nės kla­sės kai­mo mo­kyk­lo­se bu­vo vi­sa­da, tik ne­bū­da­vo ak­cen­tuo­ja­ma ir reg­la­men­tuo­ta.

Tei­sės ak­tais re­ko­men­duo­ja­ma 9–10 kla­sių ne­jung­ti. Sky­riaus va­do­vė pa­ste­bi, kad jo­se pa­pras­tai mo­ko­si 15–16 me­tų jau­nuo­liai, ku­rie tik­rai ga­li pa­va­žiuo­ti 10–15 ki­lo­met­rų į gim­na­zi­ją. Mo­kyk­lo­se, kur bu­vo li­kę 4–5 mo­ki­niai, 9 kla­sių ne­be­for­muo­ta. To­kie spren­di­mai pa­lie­tė ne tik ato­kes­nių gy­ven­vie­čių mo­kyk­las, bet ir Kur­šė­nų. Ne­li­ko de­vin­to­kų Dau­gė­lių, Pa­ven­čių mo­kyk­lo­se.

Jei kla­sė­je vai­kų yra ma­žiau, nei 8, Sa­vi­val­dy­bė tu­ri pri­si­dė­ti jas iš­lai­ky­ti treč­da­liu rei­ka­lin­gų lė­šų ar dar dau­giau. Šiuo me­tu ra­jo­no biu­dže­tas lė­šas ski­ria 4 to­kioms kla­sėms.

"Rei­kia kaž­ka­da pra­dė­ti tvar­ky­ti mo­kyk­lų tink­lą. 4–5 mo­ki­niai 9–10 kla­sė­se su­ku­ria mo­ky­mo krū­vį pe­da­go­gui, pa­to­gias są­ly­gas šei­mai ir vai­kui. Bet ar 16 me­tų vai­kas, mo­ky­da­ma­sis vos ke­lių mo­ki­nių kla­sė­je, yra pa­kan­ka­mai so­cia­li­zuo­tas? Ne tik ap­lin­kai, bet ir dar­bo rin­kai. Bai­gę 10 kla­sę jie ga­li ei­ti dirb­ti ar­ba mo­ky­tis į pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­rą, ar­ba tęs­ti moks­lus gim­na­zi­jo­se. Kai vai­kai užau­ga to­kio­je leng­vai izo­liuo­to­je ter­pė­je, jiems sun­ku pa­si­rink­ti to­li­men­sį ke­lią. Jie net ne­bei­na mo­ky­tis, lie­ka dirb­ti tė­vų ūky­je, sa­vo­je ap­lin­ko­je. Ty­ri­mai ro­do, kad kon­ku­ren­ci­nė­je ap­lin­ko­je užau­ga stip­res­nės as­me­ny­bės", – ar­gu­men­tuo­ja J. Šert­vy­tie­nė.

Steigs jung­ti­nę mo­kyk­lą

Šiau­lių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pla­nuo­se – jung­ti­nės mo­kyk­los įstei­gi­mas, į ku­rios su­dė­tį įei­tų Bu­bių mo­kyk­la bei Aukš­tel­kės ir Kur­tu­vė­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­ciai cent­rai. Šiuo me­tu vi­soms šioms mo­kyk­loms va­do­vau­ja tas pa­ts di­rek­to­rius – Vai­das Ba­cys, o to­kia jung­ti­nė mo­kyk­la tu­rė­tų be­veik 400 mo­ki­nių.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja sa­ko, kad pro­ce­sui pa­vy­kus, to­kia jung­ti­nė mo­kyk­la ga­li bū­ti pir­mo­ji ša­ly­je, nors to­kių pla­nų dar tu­ri Ku­piš­kio, Skuo­do, Ši­la­lės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės.

J. Šert­vy­tie­nė paaiš­ki­no, kad jung­ti­nė mo­kyk­la ga­li bū­ti su­kur­ta, kai ke­lių mo­kyk­lų va­do­vai pa­si­ra­šo jung­ti­nės veik­los su­tar­tį ir vei­kia, siek­da­mi bend­rų tiks­lų. Ve­dė­ja ne­sle­pia, kad Sa­vi­val­dy­bės tiks­las – ma­žin­ti val­dy­mo ir mo­kyk­lų iš­lai­ky­mo bei ap­tar­na­vi­mo iš­tek­lius: ir fi­nan­si­nius, ir žmo­giš­kuo­sius.

To­kie pla­nai ga­li apim­ti ir Ši­lė­nų bei Pa­ka­pės mo­kyk­las, ku­rio­se mo­ko­si po 70 vai­kų. Du di­rek­to­riai, du sek­re­to­ria­tai, du pa­va­duo­to­jai ūkiui, ūkio dar­buo­to­jai – ve­dė­ja ma­no, kad šian­dien tai pra­ban­ga. Tu­rint vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį, to­kių dar­buo­to­jų už­tek­tų po vie­ną.

Sa­vi­val­dy­bė in­ten­sy­viai dir­ba su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, ku­ri ana­li­zuo­ja tei­sės ak­tus. "Pa­gal da­bar­ti­nius tei­sės ak­tus, ga­li­ma su­jung­ti ke­lias mo­kyk­las, pa­lie­kant sky­rius ar fi­lia­lus, ta­čiau tas pa­va­di­ni­mas ne­po­pu­lia­rus. Bend­ruo­me­nės ak­ty­vios, mąs­tan­čios ir to­kio pa­va­di­ni­mo ne­prii­ma, nes tai sie­ti­na su lū­kes­čių fi­ni­šu", – sa­ko sky­riaus va­do­vė.

Jung­ti­nės mo­kyk­los iš­spręs­tų ir dar vie­ną pro­ble­mą – švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų sto­ką. Fi­nan­sa­vi­mas pil­nam va­do­vo eta­tui ski­ria­mas mo­kyk­lai, ku­rio­je mo­ko­si ne ma­žiau nei 130 mo­ki­nių. Dau­giau kaip pu­sė ra­jo­no kai­mų mo­kyk­lų skai­čiuo­ja iki 100 vai­kų, o va­do­vai dir­ba 0,5 ar­ba 0,75 eta­to.

Se­niū­ni­jo­je – nors vie­na mo­kyk­la

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia ma­žiau­sios mo­kyk­los: Pa­ka­pės, Nai­sių ir Rau­dė­nų mo­kyk­la-dau­gia­fun­cis cent­ras. Jo­se mo­ko­si po 56–57 vai­kus. Bet jos dar tu­ri iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius, ku­riuos lan­ko 10–20 vai­kų.

J. Šert­vy­tie­nė ak­cen­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją, kad se­niū­ni­jo­se veik­tų bent vie­na mo­kyk­la. Rau­dė­nų mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras – vie­nin­te­lė mo­kyk­la li­ku­si Rau­dė­nų se­niū­ni­jo­je.

Dar vie­nas skai­čius er­zi­na da­lį ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių – apie 1 200 ra­jo­no vai­kų lan­ko įvai­rias Šiau­lių mies­to švie­ti­mo įstai­gas. Da­lis vai­kų į Šiau­lius va­ži­nė­ja net iš Kur­šė­nų. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos šie skai­čiai ne­gąs­di­na.

"Iš­va­žiuo­ja vie­ne­tai. Ži­no­me jų prie­žas­tis. Daž­nai tai su­si­ję su tre­čios už­sie­nio kal­bos mo­ky­mu. 11 kla­sė­je jie pa­si­ren­ka tre­čią už­sie­nio kal­bą, o gru­pė­je – vos 2–3 vai­kai. Va­do­vai lanks­čiai ne­su­rea­guo­ja, pa­sa­ko, kad ne­tu­rės fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, ir tė­vai vai­kus iš­ve­ža į Šiau­lius. Šie­met to­kių at­ve­jų ne­tu­rė­jo­me. Dau­giau­siai iš­va­žiuo­ja į Ju­liaus Ja­no­nio ar­ba Didžd­va­rio gim­na­zi­jas, kur mo­ko­si tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­rea­to pro­gra­mo­je ar­ba kaž­ko­kius da­ly­kus su­stip­rin­tu ly­giu", – prie­žas­tis aiš­ki­na J. Šert­vy­tie­nė.

Ant­ra ver­tus, ap­link Šiau­lius yra daug gy­ven­vie­čių, ku­rios su­si­lie­ju­sios su mies­tu. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri sa­vo ug­dy­mo įstai­gų Vi­jo­liuo­se, Vinkš­nė­nuo­se, Ver­du­liuo­se, Ža­liū­kuo­se, Alek­sand­ri­jo­je, ki­to­se gy­ven­vie­tė­se.

"Iš ten vai­kai tik­rai va­žiuos į mies­tą, o sta­ty­ti nau­ją ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gą yra ne­ra­cio­na­lu", – įsi­ti­ki­nu­si ve­dė­ja.

Du di­rek­to­riai, du sek­re­to­ria­tai, du pa­va­duo­to­jai ūkiui, ūkio dar­buo­to­jai – ve­dė­ja ma­no, kad šian­dien tai pra­ban­ga. Tu­rint vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį, to­kių dar­buo­to­jų už­tek­tų po vie­ną.

Komentarai

Laimonas    Pen, 2019-10-11 / 13:49
Kuo toliau tuo bus prasciau, naturaliai jaunimas kursis mieste kur darbas.
Traukis jungis    Šeš, 2019-10-12 / 06:02
tais atseit tamsiais sovietu laikais 1985-ais teko pabaigti statyti Verbunu mokykla,paskui plaukymo baseina irgi stadijona,dirbant Siauliu TSO.per Rugsejo 1-ja vaikai netilpo ant mokyklos paradiniu laiptu,atidarant nauja mokykla su sporto sale,baseinu-vienintele tokia Lietuvoj! Jei atsikeltu tie senieji daraktoriai,steige mokyklas kiekvienam kaime-pautus nupjautu tokiems rajono veikejams uz mokyklu uzdarinejima-amzina geda neobolsevikinei valdziai.....
Pesimistas    Šeš, 2019-10-12 / 10:08
1 200 ra­jo­no vai­kų lan­ko įvai­rias Šiau­lių mies­to švie­ti­mo įstai­gas??? Ir šita ponia, vadovaujanti švietimo skyriui, šypsosi ir sako, kad čia viskas OK??? Kol tokios personos dirbs savivaldybėje, rajonas toliau sėkmingai risis žemyn.
Pesimistui    Šeš, 2019-10-12 / 11:31
Nelabai suprantu kodėl Jūs čia stebitės. Pvz. iš Vikšnėnų artimiausia Šiaulių rajono mokykla Ginkūnų ar Voveriškių yra 2 kart toliau nei Šiaulių miesto Medelyno progimnazija. Vinkšnėnuose kas antram/trečiam kieme yra mokyklinio amžiaus vaikų. Negalima tikėtis kad leisime vaikus į rajono mokyklas, kai net visuomeninis transportas tik į miestą ir vienintelė galimybė pasiekti rajono mokyklas mokykliniai autobusiukai arba tėvų automobiliai.....
nesuprantu    Šeš, 2019-10-12 / 18:34
Tai kaip čia dabar su tuo regionų stiprinimu, kad ten jau mokinių nelieka, tai kas ten gyvens ir ką ten pastiprinti
Supraskit pagaliau    Sek, 2019-10-13 / 00:27
nebebus tokių kaimų, kaip prieš 50 metų buvo. Seniau keliems šimtams hektarų apdirbt reikėjo kelių šimtų kolchoznikų, keliems šimtams gyvulių- gausybės fermos darbininkų. Dabar kelis šimtus hektarų apdirba ūkininko šeima, na , pasamdo darbymečiui kelis žmones. Fermos automatizuotos, melžėjų su kibiriukais irgi nebereikia...Tai nebėra darbo kaime. ir nebebus. Ir nematau tame bėdos, svarbu apskritai, kad darbo būtų, ir algas normalias mokėtų....O, jei darbo nėra, nėra ir jaunų žmonių ( nebent kokie tiginiai - pašalpiniai) , nėr jaunų žmonių- nėra vaikų. Ir neatsiras, neatsiras nei kitąmet, nei po 5 metų. Laikykit tas pustuštes mokyklas, kiek norit, darykit imitaciją, kad vieni dirba, o kiti mokosi.
Pamąstykime    Šeš, 2019-11-02 / 13:25
Keičiasi laikmetis, darbų pobūdis ir jų pasirinkimas ne tik kaime. Tik štai daugelis sovietinio "raugo" žmonių mąstymas nesikeičia: darbas, mokykla, ligoninė, parduotuvė ir kt. paslaugos turi būti "vos ne kieme"! Atsibuskite, mielieji. Jaunimas kur kas gudresnis ir mobilesnis, nei mes visi kartu sudėjus...
STASYS    Šeš, 2020-01-04 / 10:58
Kaip žmonės nesupranta, kad dabar ne sovietmetis, kada visur vyravo rankinis darbas, mechanizacija buvo silpna. Dėjuoja, kad uždaromos mokyklos. Bet jeigu nėra mokinių, tai beabėjo reikia jungtis, o nesėdėti mokytojui prie vieno ar dvėjų mokinių. Sovietmečiu buvo daug moksleivių ir jaunų žmonių, todėl, kad buvo uždrausta įšeiti iš kolchozų ir kur nors įšvažiuoti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.