Baltijos kelias: "Susijungėme ne tik rankomis, bet ir sielomis"

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė į Bal­ti­jos ke­lią vy­ko iš Juodk­ran­tės. 1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­nos nuo­tai­ka fo­to­me­ni­nin­kui – ne­pa­mirš­ta­ma.
Šiau­lie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė Šiau­lių vys­ku­pi­jos pa­sto­ra­ci­nia­me cent­re iki rug­sė­jo 21 die­nos eks­po­nuo­ja pa­ro­dą "Fo­to esė Bal­ti­jos ke­lio šv. mi­šioms". "Kaž­kas fan­tas­tiš­ko! Bal­ti­jos ke­lias – fun­da­men­ta­li, iki šiol ne­re­gė­ta ma­ni­fes­ta­ci­ja, su­dre­bi­nu­si vi­są pa­sau­lį", – sa­ko R. Dai­li­dė.

1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną R. Dai­li­dė ato­sto­ga­vo Juodk­ran­tė­je. Pa­sip­ra­šė juodk­ran­tiš­kių, kad į Bal­ti­jos ke­lią pa­siim­tų kar­tu.

Iš Juodk­ran­tės pa­ju­dė­jo la­bai anks­ti, nes te­ko ne tik kel­tis kel­tu, bet ir ke­liau­ti ko­ne per vi­są Lie­tu­vą, į pri­skir­tą punk­tą Lat­vi­jos pa­sie­ny­je, plen­te Pas­va­lys-Baus­kė.

"Lie­tu­vos ke­liai to­kio ma­ši­nų srau­to su plaz­dan­čio­mis tris­pal­vė­mis tik­riau­siai nie­ka­da ne­re­gė­jo. Šiau­liuo­se dėl trans­por­to kamš­čių te­ko lauk­ti apie tris va­lan­das. Ma­ši­nų srau­tas ju­dė­jo dviem, tri­mis ei­lė­mis, kelk­raš­čiais, kai kur net pie­vo­mis, lau­kais. Žmo­nės bu­vo la­bai kon­cent­ruo­tai pa­ky­lė­ti dva­siš­kai. Įsi­vaiz­duo­ja­te, toks ju­dė­ji­mas ir neį­vy­ko jo­kios ava­ri­jos! Vos spė­ję at­va­žiuo­ti gy­va gran­di­ne su­si­jun­gė­me ne tik ran­ko­mis, bet ir sie­lo­mis – iš­gy­ve­no­me žo­džiais ne­nu­sa­ko­mą eu­fo­ri­ją", – pri­si­me­na R. Dai­li­dė.

Bal­ti­jos ke­lias – sa­vo­tiš­kas re­fe­ren­du­mas. Ir pri­mi­ni­mas, kad nie­ka­da ne­si­trauk­si­me iš to ke­lio.

Po juo­do­jo kas­pi­no ty­los, su­si­kau­pi­mo, pri­si­me­na R. Dai­li­dė, pa­si­gir­do dai­nos, gies­mės. Iš ra­di­jo apa­ra­to su­skam­bo lat­vių kom­po­zi­to­riaus Bo­ri­so Rez­ni­ko tri­kal­bė dai­na "Bun­da jau Bal­ti­ja", ta­pu­si Bal­ti­jos ke­lio him­nu.

Žmo­nių su­si­tel­ki­mo vie­to­je at­si­ra­do li­ni­ne stal­tie­se deng­tas sta­las – Bal­ti­jos ke­ly­je sto­vė­ję ku­ni­gai pra­dė­jo šv. mi­šių au­ką po at­vi­ru dan­gu­mi.

R. Dai­li­dės nuo­trau­ko­se li­ko įam­žin­tas ku­ni­gas Ar­vy­das Pet­ras Žy­gas (1958–2011), Ili­no­jaus uni­ver­si­te­to (JAV) ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, atei­ti­nin­ki­jos Lie­tu­vo­je at­kū­rė­jas, Šiau­liuo­se teik­tos Sta­sio Šal­kaus­kio pre­mi­jos lau­rea­tas (1993 me­tais).

Fo­to­me­ni­nin­kas džiau­gia­si, kad Bal­ti­jos ke­ly­je sto­vė­jo la­bai daug jau­ni­mo, moks­lei­vių, tė­vai at­si­ve­žė vai­kus: "Ko­kia tė­vų iš­min­tis. Vai­kai ant pe­čių žvel­gė į ne­si­bai­gian­čią juos­tą – tar­si į Lie­tu­vos atei­tį. Da­bar jie prieš 30 me­tų iš­mok­tą pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką ga­li pa­sa­ko­ti sa­vo vai­kams."

R. Dai­li­dė at­si­ver­čia Bal­ti­jos ke­lio 10-me­čiui skir­tą al­bu­mą, ja­me pub­li­kuo­ja­mos dvie­jų šiau­lie­čių au­to­rių – R. Dai­li­dės ir Vla­do Mi­ka­laus­ko – nuo­trau­kos.

"Aš to­ta­li­nių sce­nų be­veik ne­fo­tog­ra­fa­vau. Man la­bai rū­pė­jo žmo­nių psi­cho­lo­gi­ja, jų bū­se­nos", – sa­ko fo­to­me­ni­nin­kas.

O ko­kia bu­vo pa­ties fo­tog­ra­fo bū­se­na?

"Kaž­kas fan­tas­tiš­ko! Bal­ti­jos ke­lias – fun­da­men­ta­li, iki šiol ne­re­gė­ta ma­ni­fes­ta­ci­ja, su­dre­bi­nu­si vi­są pa­sau­lį. Mi­li­jo­nų žmo­nių jau ne­be­bu­vo ga­li­ma pa­va­din­ti sau­je­le na­cio­na­lis­tų. Pa­ju­to­me, ką reiš­kia drą­sių ir lais­vų žmo­nių, sie­kian­čių sa­vo tiks­lo, ryž­tas. Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius sto­vė­ju­siems Bal­ti­jos ke­ly­je sky­rė šiuos ei­lė­raš­čio žo­džius: "Mes dar nie­ka­da ne­bu­vo­me to­kie di­de­li. Nie­ka­da mu­my­se dar ne­bu­vo tiek lais­vės".

Grįž­tant į Juodk­ran­tę pa­ke­lė­se, pri­si­me­na R. Dai­li­dė, de­gė žva­ku­tės – jų lieps­na fo­to­me­ni­nin­kui pri­mi­nė Ro­mo Ka­lan­tos "šven­tą­ją ug­nį".

R. Dai­li­dės ma­ny­mu, Bal­ti­jos ke­lias nė­ra vien is­to­ri­ja, nes jis ne­tu­ri praei­ties: "Šia­me ke­ly­je tu­ri­me bu­dė­ti kas­dien. Taip, kaip sto­vi mo­nu­men­tas Bal­ti­jos ke­liui Vil­niu­je iš žmo­nių suau­ko­tų var­di­nių ply­tų. Bal­ti­jos ke­lias – sa­vo­tiš­kas re­fe­ren­du­mas. Ir pri­mi­ni­mas, kad nie­ka­da ne­si­trauk­si­me iš to ke­lio."

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-08-20 / 08:36
O paskui mano didvyriška tauta atsiklaupė ant kelių ir prisiklausę gandų apie būsimus sunkumus, kuriuos skleidė buvę partiniai,atsiklaupė ir 1992 m. valdžion vėl išrinko komunistus, pasivadinusius naujai- LDDP, kurio priešakyje buvo bufetavos sugulovas, o tas savo ruoštu suprivatizavo savo artimajam draugų ratui, ir pats sau, pačias pelningiausias valstybės įmones. Vot taip buvo mano brangūs tautiečiai, ir kada nors, kai žiniasklaida bus tikrai laisva, tuomet sužinosime ir dar kai ko įdomesnio, kas viešpatavo Lietuvoje, bet nei Baltijos kelyje nebuvo, anei Sausio 13 prie Seimo nebudėjo, o gėrė konjaką šiltai įsidrėbę fotelyje.
miestietė    Ant, 2019-08-20 / 09:19
o dar vėliau didvyriška tauta prezidente išsirinko nuo jaunystės buvusią aktyvią komunistę, kuri, manau negėrė konjako ir nedrybsojo fotelyje. O kas iš to?
miestietis    Ant, 2019-08-20 / 10:16
Sutinku, kad D. Grybauskaitės komunistinės aktyvistės gyvenimo etapas yra su minuso ženklu, bet tos jos dvejos prezidentinės kadencijos buvo su dideliu dideliu pliusu pažymėtos, ko negalima būtų pasakyti apie importinį aplinkosaugininką, patogiame krėsle prasnaudusį abiejas kadencijas.
miestiečiams    Ant, 2019-08-20 / 11:51
Blogiausiai , kai tauta skirstoma į runkelius ir burokus, vatnykus ir koncervatnykus. Visi kalti - tik ne mekentojai komentatoriai ?
Skirstomi ?    Ant, 2019-08-20 / 13:33
Skirstomi į runkelius ir burokas ? Kuo skiriasi vieni nuo kitų, kas runkeliai, o kas burokai...?
meras Visockas ar dalyvavo Baltijos kelyje ?    Ant, 2019-08-20 / 16:41
O tai meras Visockas ar dalyvavo Baltijos kelyje ? Ar yra įdėjęs į savo Facebooką nuotraukų, kuriose stovi tame kelyje ?
Staselė    Ant, 2019-08-20 / 17:18
Kai savanoriai kūrėjai mero paklausė, kur jis buvo 1991 sausio 13-ąją, sulaukė atsakymo, kad mokėsi. Mol, sesija institute buvo...
Staselei    Ant, 2019-08-20 / 18:00
Nu tai aišku, kad mokėsi - juk 1991 sausio 13-oji buvo sekmadienis... Išmoko, užtat dabar meru tapo. O savanoriai kūrėjai kuo tapo ?
kike    Ant, 2019-08-20 / 21:05
Dabar susijungę rankomis laukiat maisto paketų. Nepamirškit ir pažymas pašalpoms gauti pristatyti.
Romualdas    Sek, 2019-08-25 / 15:43
Ricardas DAILIDE foto meninininkas ,isleides ne viena foto albuma, visada esantis karsciausiu ivykiu sukuryje ir spedavo uzfiksuoti pacias idomiausias akimirkas.Jis ilgametis Birstono dziazo festivaliu dalyvis ,komisijos narys ir daugelio foto parodu -is sio festivalio autorius. Tik tokie meninininkai turetu TAPTI MIESTO GARBES PILIECIAIS...
Romualdui 2019-08-25 / 15:43    Pir, 2019-08-26 / 09:21
Nesąmonė, tikra NESĄMONĖ ! Gal jis Birštonui ir nusipelnė, tai tegul ten jį ir renka "garbės piliečiu", o jo nuopelnai Šiauliams, yra minimalūs, taip kaip kito eilinio šiauliečio. Stasys.
Liucija    Pir, 2019-08-26 / 11:38
Jis eilinis fotografas, toks pat ir dainininkas buvo, per daug susireiksmines zmogus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.