Baltijos kelią minės ir Chaimo Frenkelio viloje

Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.
Nuot­rau­kos au­to­rius šiau­lie­tis Jo­nas Ta­mu­lis pri­si­me­na, kad ši Bal­ti­jos ke­lio fo­tog­ra­fi­ja da­ry­ta Pa­ne­vė­žio mies­to te­ri­to­ri­jo­je – dėl au­to­mo­bi­lių spūs­čių mu­zie­ji­nin­kai ne­spė­jo pa­siek­ti nu­ro­dy­tos vie­tos.
BAL­TI­JOS KE­LIUI – 30

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je bus pri­sta­to­ma Šiau­lių są­jū­di­nin­ko Al­gir­do Ku­li­kaus­ko fil­muo­ta At­gi­mi­mo lai­ko­tar­pio me­džia­ga, vyks vik­to­ri­na "Ke­lias į lais­vę".

A. Ku­li­kaus­kas – do­ku­men­ti­nio ki­no kū­rė­jas ir fo­to­met­raš­ti­nin­kas, il­ga­me­tis Lie­tu­vos ki­no mė­gė­jų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos są­jū­džio Šiau­lių sky­riaus va­do­vas.

Pra­si­dė­jus At­gi­mi­mui, A. Ku­li­kaus­kas fik­sa­vo to me­to įvy­kius: mi­tin­gus, mi­nė­ji­mus, ei­se­nas, pi­ke­tus.

Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio mi­nė­ji­me Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je vyks ir vik­to­ri­na "Ke­lias į lais­vę". Vik­to­ri­no­je ga­li da­ly­vau­ti ko­man­dos, su­si­de­dan­čios iš 2–5 as­me­nų. Ko­man­dų pra­šo­ma re­gist­ruo­tis iš anks­to (el. p. istorija@ausrosmuziejus.lt, nu­ro­dant ko­man­dos pa­va­di­ni­mą ir da­ly­vių skai­čių).

Šiau­liuo­se 1989 me­tų rugp­jū­čio 23-oji pra­si­dė­jo teat­ra­li­zuo­to­mis ak­ci­jo­mis, skir­to­mis Mo­lo­to­vo-Ri­bent­ro­po pa­kto me­ti­nėms. Gat­vė­mis va­ži­nė­jo pa­ktą sim­bo­li­zuo­jan­tys Sta­li­no ir Hit­le­rio per­so­na­žai, vy­ko pi­ke­tai prie Šiau­lių ka­ri­nio ko­mi­sa­ria­to, KGB pa­sta­to, mo­nu­men­to so­vie­ti­niam ka­rei­viui.

Sus­to­ti į gy­vą­ją gran­di­nę Bal­ti­jos ke­ly­je dau­gu­ma Šiau­lių kraš­to gy­ven­to­jų vy­ko į Panevėžio–Pasvalio ra­jo­nus.

Bal­ti­jos ke­lio 10-me­čiui skir­ta­me al­bu­me nu­ro­do­ma, kad Šiau­lių ap­skri­ties gy­ven­to­jai sto­vė­jo IV ruo­že Pa­ne­vė­žys-Lat­vi­jos sie­na.

Šiau­liams bu­vo nu­ma­ty­tas 335–341 ir 344–348 ki­lo­met­ras, Kel­mei – 355–357, Rad­vi­liš­kiui – 357–360, Nau­ja­jai Ak­me­nei – 376–378, Pak­ruo­jui – 380–383, Jo­niš­kiui – 383–386 ki­lo­met­ras.

Bal­ti­jos ke­lias ėjo ruo­žu Vilnius–Ukmergė–Panevėžys–Pasvalys–Bauskė–Ryga–Cėsys–Valmiera–Rūjiena–Viljandis–Tiūris–Rapla–Talinas.

Bal­ti­jos ke­lio 30-me­tis Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je bus šven­čia­mas penk­ta­die­nį, rugp­jū­čio 23 die­ną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.