Baisogala nominavo savo garbės piliečius

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Aplinkos spe­cia­lis­tei Au­gei Mar­cin­ke­vi­čie­nei dė­ko­ta už pa­stan­gas gra­ži­nant Bai­so­ga­lą ir jos apy­lin­kes.
480-ąjį gim­ta­die­nį šven­čian­ti Bai­so­ga­la (Radviliškio r.) tra­di­ciš­kai pa­skel­bė mies­to gar­bės pi­lie­čius. Šie­met šis ti­tu­las ati­te­ko trims bai­so­ga­lie­čiams. Ti­tu­luo­ta ir vie­na or­ga­ni­za­ci­ja.

No­mi­nuo­ta mies­to gro­žio puo­se­lė­to­ja

Kiek­vie­nas Bai­so­ga­los gar­bės pi­lie­tis tra­di­ciš­kai pa­si­ra­šo įsteig­to­je Gar­bės kny­go­je, ku­rio­je – jau ke­lios de­šim­tys gar­bių bai­so­ga­lie­čių pa­var­džių.

Kny­go­je įam­žin­tos ir tos įmo­nės bei bend­ro­vės, ku­rios dau­giau­sia pri­si­dė­jo ir pri­si­de­da prie mies­to gar­si­ni­mo, re­mia bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius.

Šie­met Gar­bės kny­gą pa­pil­dė tri­jų bai­so­ga­lie­čių pa­var­dės ir vie­na įmo­nė.

Pir­mo­ji į sce­ną li­po il­ga­me­tė Bai­so­ga­los se­niū­ni­jos aplinkos spe­cia­lis­tė Au­gė Mar­cin­ke­vi­čie­nė.

No­mi­nan­tę vi­suo­me­nei pri­sta­tė bu­vęs Bai­so­ga­los se­niū­nas Ro­mas Kal­vai­tis, jam il­giau­siai te­ko dirb­ti kar­tu su šia mies­to gro­žio puo­se­lė­to­ja.

"Bai­so­ga­los sve­čiai daž­nai pa­si­džiau­gia: koks gra­žus mies­te­lis, ko­kie tvar­kin­gi kai­mai, kiek daug vi­sur gė­lių. Ir kie­no dė­ka vi­sa tai? Kas dau­giau­sia yra pri­si­dė­jęs prie mies­to aplinkos gra­ži­ni­mo, kie­no idė­jos nuo­lat yra įgy­ven­di­na­mos?

Tai – daug me­tų ne­sa­va­nau­diš­kai dir­ban­ti A. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pri­si­de­dan­ti prie to, kad gra­ži ap­lin­ka pa­dė­tų ug­dy­ti mū­sų bend­ruo­me­nės na­rius. Gi­mu­si trem­ty­je ir daug var­go ma­čiu­si mo­te­ris, grį­žu­si į Lie­tu­vą iš­mo­ko ver­tin­ti gro­žį ir jį kur­ti", – sa­kė bend­ruo­me­nės var­du kal­bė­jęs ir no­mi­nan­tės at­sa­kin­gu­mą, darbš­tu­mą gy­ręs R. Kal­vai­tis.

Pa­sak R. Kal­vai­čio, įvai­rios ini­cia­ty­vos – skulp­tū­ros iš mel­dų, bend­ruo­me­nių ki­li­mai, flo­ris­ti­nės su­kne­lės, šie­met – gė­lių skė­čiai – bu­vo su­ku­ria­mos Au­gės dė­ka, įtrau­kiant ir ki­tus bend­ruo­me­nės na­rius.

Ka­pi­nių, ve­jų, gė­ly­nų prie­žiū­ra, ne­tu­rint eta­ti­nių dar­bi­nin­kų, mo­kė­ji­mas su­bur­ti žmo­nes – ir­gi A. Mar­cin­ke­vi­čie­nės ta­len­tas.

Pa­ti no­mi­nan­tė kuk­li­no­si, jog tik dir­bo sa­vo dar­bą, nors ir pri­pa­ži­no, jog per dar­bus ne kar­tą yra nu­si­kal­tu­si sa­vo šei­mai, skir­da­ma jai ma­žiau dė­me­sio.

Įver­tin­ti už nu­veik­tus dar­bus

Ant­ro­ji no­mi­nan­tė – Jū­ra­tė Ka­čiu­ke­vi­čie­nė, Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­ro me­no va­do­vė.

31-erius me­tus mo­kan­ti šok­ti įvai­raus am­žiaus bai­so­ga­lie­čius, J. Ka­čiu­ke­vi­čie­nė su sa­vo šo­kė­jais jau 16 me­tų da­ly­vau­ja ša­lies dai­nų šven­tė­se, jos šo­kė­jai yra pel­nę ap­do­va­no­ji­mų įvai­riuo­se kon­kur­suo­se ir ap­žiū­ro­se, o pa­ti no­mi­nan­tė yra bu­vu­si ke­tu­rių dai­nų šven­čių ba­let­meis­te­rio asis­ten­te.

Už nuo­pel­nus kul­tū­rai ir švie­ti­mui va­do­vei yra įteik­tas me­ro Pa­dė­kos ženk­las, ji yra iš­rink­ta ge­riau­sia ra­jo­no cho­reog­ra­fe.

Šiuo me­tu J. Ka­čiu­ke­vi­čie­nė mo­ko šok­ti apie šim­tą šo­kė­jų, o per vi­są kar­je­rą jų bū­tų ga­li­ma pri­skai­čiuo­ti ne vie­ną tūks­tan­tį. Gim­na­zi­jos jau­ni­mo šo­kių gru­pei yra su­teik­ta tre­čio­ji ka­te­go­ri­ja, o kul­tū­ros cent­ro šo­kė­jų gru­pei "Žo­ly­nė­lis" – ant­ro­ji.

Ka­zi­mie­ras Da­ni­le­vi­čius – tre­čia­sis šven­tės no­mi­nan­tas. Pa­rei­gin­gas, per 20 kar­tų už pui­kų dar­bą ska­tin­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas at­ra­do sa­ve ir sa­vi­veik­lo­je.

Jis – Bai­so­ga­los mė­gė­jų teat­ro na­rys, su­kū­ręs ne vie­ną vaid­me­nį, ren­gi­nių ve­dė­jas, in­te­lek­tua­laus žai­di­mo "Pro­tų mū­šis" vedėjas bei klau­si­mų pa­tei­kė­jas.

Jis – ir Bai­so­ga­los bend­ruo­me­nės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Pats K. Da­ni­le­vi­čius pri­si­pa­ži­no nie­ka­da ne­gal­vo­jęs, kad ka­da nors lips į sce­ną ir ten vai­dins, ves ren­gi­nius ir už tai dė­ko­jo jį į sce­ną at­ve­du­siai bu­vu­siai Bai­so­ga­los kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rei Vi­li­jai Kas­čio­nie­nei.

Šven­tė­je no­mi­nuo­ta ir gar­bės or­ga­ni­za­ci­ja. Šis ti­tu­las šie­met ati­te­ko Bai­so­ga­lo­je dir­ban­čiai me­die­nos gra­nu­lių ga­min­to­jai – už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei "Gra­nu­li­ta".

Komentarai

pfs    Šeš, 2019-08-24 / 13:06
del danileviciaus tai juokinga jau... nebezino kaip sedimaja persiplesti ir kaip issireklamuoti kaip i valdzia norisi... o nieks ir niekada nerenka... cirkas but nominuotam ir uz tai, kad kazkada dirbdamas policijoj gavai pagyrimo rastu... nebejuokinkit visuomenes... geda skaityt
Nuomonė    Tre, 2019-09-11 / 18:25
Jei nėra ką rinkti garbės piliečiais, geriau nerinkti visai. Visi mes geri tėčiai, visi dirbam savo darbus, rūpinamės vaikais, tėvais ir pan. Kiti padaro daugiau gerų darbų, bet jie ne "prie chebros", tai niekas ir neapdovanoja. Jei taip ir toliau, tuoj bus gėda būti paskelbtu tokiu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.