Baisogala nominavo savo garbės piliečius

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Aplinkos spe­cia­lis­tei Au­gei Mar­cin­ke­vi­čie­nei dė­ko­ta už pa­stan­gas gra­ži­nant Bai­so­ga­lą ir jos apy­lin­kes.
480-ąjį gim­ta­die­nį šven­čian­ti Bai­so­ga­la (Radviliškio r.) tra­di­ciš­kai pa­skel­bė mies­to gar­bės pi­lie­čius. Šie­met šis ti­tu­las ati­te­ko trims bai­so­ga­lie­čiams. Ti­tu­luo­ta ir vie­na or­ga­ni­za­ci­ja.

No­mi­nuo­ta mies­to gro­žio puo­se­lė­to­ja

Kiek­vie­nas Bai­so­ga­los gar­bės pi­lie­tis tra­di­ciš­kai pa­si­ra­šo įsteig­to­je Gar­bės kny­go­je, ku­rio­je – jau ke­lios de­šim­tys gar­bių bai­so­ga­lie­čių pa­var­džių.

Kny­go­je įam­žin­tos ir tos įmo­nės bei bend­ro­vės, ku­rios dau­giau­sia pri­si­dė­jo ir pri­si­de­da prie mies­to gar­si­ni­mo, re­mia bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius.

Šie­met Gar­bės kny­gą pa­pil­dė tri­jų bai­so­ga­lie­čių pa­var­dės ir vie­na įmo­nė.

Pir­mo­ji į sce­ną li­po il­ga­me­tė Bai­so­ga­los se­niū­ni­jos aplinkos spe­cia­lis­tė Au­gė Mar­cin­ke­vi­čie­nė.

No­mi­nan­tę vi­suo­me­nei pri­sta­tė bu­vęs Bai­so­ga­los se­niū­nas Ro­mas Kal­vai­tis, jam il­giau­siai te­ko dirb­ti kar­tu su šia mies­to gro­žio puo­se­lė­to­ja.

"Bai­so­ga­los sve­čiai daž­nai pa­si­džiau­gia: koks gra­žus mies­te­lis, ko­kie tvar­kin­gi kai­mai, kiek daug vi­sur gė­lių. Ir kie­no dė­ka vi­sa tai? Kas dau­giau­sia yra pri­si­dė­jęs prie mies­to aplinkos gra­ži­ni­mo, kie­no idė­jos nuo­lat yra įgy­ven­di­na­mos?

Tai – daug me­tų ne­sa­va­nau­diš­kai dir­ban­ti A. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pri­si­de­dan­ti prie to, kad gra­ži ap­lin­ka pa­dė­tų ug­dy­ti mū­sų bend­ruo­me­nės na­rius. Gi­mu­si trem­ty­je ir daug var­go ma­čiu­si mo­te­ris, grį­žu­si į Lie­tu­vą iš­mo­ko ver­tin­ti gro­žį ir jį kur­ti", – sa­kė bend­ruo­me­nės var­du kal­bė­jęs ir no­mi­nan­tės at­sa­kin­gu­mą, darbš­tu­mą gy­ręs R. Kal­vai­tis.

Pa­sak R. Kal­vai­čio, įvai­rios ini­cia­ty­vos – skulp­tū­ros iš mel­dų, bend­ruo­me­nių ki­li­mai, flo­ris­ti­nės su­kne­lės, šie­met – gė­lių skė­čiai – bu­vo su­ku­ria­mos Au­gės dė­ka, įtrau­kiant ir ki­tus bend­ruo­me­nės na­rius.

Ka­pi­nių, ve­jų, gė­ly­nų prie­žiū­ra, ne­tu­rint eta­ti­nių dar­bi­nin­kų, mo­kė­ji­mas su­bur­ti žmo­nes – ir­gi A. Mar­cin­ke­vi­čie­nės ta­len­tas.

Pa­ti no­mi­nan­tė kuk­li­no­si, jog tik dir­bo sa­vo dar­bą, nors ir pri­pa­ži­no, jog per dar­bus ne kar­tą yra nu­si­kal­tu­si sa­vo šei­mai, skir­da­ma jai ma­žiau dė­me­sio.

Įver­tin­ti už nu­veik­tus dar­bus

Ant­ro­ji no­mi­nan­tė – Jū­ra­tė Ka­čiu­ke­vi­čie­nė, Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­ro me­no va­do­vė.

31-erius me­tus mo­kan­ti šok­ti įvai­raus am­žiaus bai­so­ga­lie­čius, J. Ka­čiu­ke­vi­čie­nė su sa­vo šo­kė­jais jau 16 me­tų da­ly­vau­ja ša­lies dai­nų šven­tė­se, jos šo­kė­jai yra pel­nę ap­do­va­no­ji­mų įvai­riuo­se kon­kur­suo­se ir ap­žiū­ro­se, o pa­ti no­mi­nan­tė yra bu­vu­si ke­tu­rių dai­nų šven­čių ba­let­meis­te­rio asis­ten­te.

Už nuo­pel­nus kul­tū­rai ir švie­ti­mui va­do­vei yra įteik­tas me­ro Pa­dė­kos ženk­las, ji yra iš­rink­ta ge­riau­sia ra­jo­no cho­reog­ra­fe.

Šiuo me­tu J. Ka­čiu­ke­vi­čie­nė mo­ko šok­ti apie šim­tą šo­kė­jų, o per vi­są kar­je­rą jų bū­tų ga­li­ma pri­skai­čiuo­ti ne vie­ną tūks­tan­tį. Gim­na­zi­jos jau­ni­mo šo­kių gru­pei yra su­teik­ta tre­čio­ji ka­te­go­ri­ja, o kul­tū­ros cent­ro šo­kė­jų gru­pei "Žo­ly­nė­lis" – ant­ro­ji.

Ka­zi­mie­ras Da­ni­le­vi­čius – tre­čia­sis šven­tės no­mi­nan­tas. Pa­rei­gin­gas, per 20 kar­tų už pui­kų dar­bą ska­tin­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas at­ra­do sa­ve ir sa­vi­veik­lo­je.

Jis – Bai­so­ga­los mė­gė­jų teat­ro na­rys, su­kū­ręs ne vie­ną vaid­me­nį, ren­gi­nių ve­dė­jas, in­te­lek­tua­laus žai­di­mo "Pro­tų mū­šis" vedėjas bei klau­si­mų pa­tei­kė­jas.

Jis – ir Bai­so­ga­los bend­ruo­me­nės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Pats K. Da­ni­le­vi­čius pri­si­pa­ži­no nie­ka­da ne­gal­vo­jęs, kad ka­da nors lips į sce­ną ir ten vai­dins, ves ren­gi­nius ir už tai dė­ko­jo jį į sce­ną at­ve­du­siai bu­vu­siai Bai­so­ga­los kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rei Vi­li­jai Kas­čio­nie­nei.

Šven­tė­je no­mi­nuo­ta ir gar­bės or­ga­ni­za­ci­ja. Šis ti­tu­las šie­met ati­te­ko Bai­so­ga­lo­je dir­ban­čiai me­die­nos gra­nu­lių ga­min­to­jai – už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei "Gra­nu­li­ta".