Automobilių pardavėjus mulkinusių sukčių pinkles įminė pareigūnai

Aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Nus­ta­ty­ta, kad su­kčiai lo­bo ap­gau­di­nė­da­mi par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kus. Su­mos – de­šim­tys tūks­tan­čių eu­rų.
Trys su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mi as­me­nys, su­ge­bė­ję taip ap­mul­kin­ti žmo­nes, kad jie sa­vo va­lia su­ti­ko par­duo­ti au­to­mo­bi­lius tūks­tan­čiu ar net ke­liais tūks­tan­čiais eu­rų pi­giau, stos prieš teis­mą.

Nau­do­ta aly­va su­mai­šy­ta su au­ši­ni­mo skys­čiu

Suk­čia­vi­mo afe­ras Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai at­sklei­dė 2017 me­tų va­sa­rą. Ga­vę in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą ne­są­ži­nin­gą au­to­mo­bi­lio pirkimo–pardavimo pro­ce­są Klai­pė­do­je, jie kar­tu su šio mies­to pa­rei­gū­nais lie­pos 17-osios va­ka­rą su­lai­kė tris su­kčia­vi­mu įta­ria­mus au­to­mo­bi­lį pirk­ti ke­ti­nu­sius as­me­nis.

Į su­kčių su­reng­tą afe­rą pa­te­ko 26 me­tų Klai­pė­dos gy­ven­to­jas, su­ma­nęs par­duo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį. Po de­ta­lios ma­ši­nos ap­žiū­ros au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas kar­tu su pir­kė­jais sė­do jo iš­ban­dy­ti. Ta­čiau tik prieš mė­ne­sį tech­ni­nės ap­žiū­ros me­tu pa­tik­rin­to au­to­mo­bi­lio va­rik­lis vi­sai "ne­bet­rau­kė" ir iš jo skli­do pa­ša­li­niai gar­sai.

Ati­da­rius va­rik­lio dang­tį, au­to­mo­bi­lio pir­kė­jas de­monst­ra­ty­viai pa­ro­dė au­ši­ni­mo skys­čio ba­ke­lio vi­du­je esan­tį juo­dos spal­vos skys­tį, pa­na­šų į te­pa­lą. Nus­te­bęs au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas ne­ga­lė­jo su­pras­ti, kaip taip stai­ga au­to­mo­bi­lis ga­lė­jo su­ges­ti, kad į va­rik­lio au­ši­ni­mo sis­te­mą iš va­rik­lio sky­riaus bū­tų pum­puo­ja­mas te­pa­las.

Su pir­kė­jais pra­dė­jus aiš­kin­tis, kiek ga­lė­tų kai­nuo­tų to­kio ge­di­mo pa­ša­li­ni­mas, su­mos pa­si­ro­dė di­džiu­lės. Klai­pė­die­čiui sku­biai bu­vo rei­ka­lin­gi pi­ni­gai, to­dėl jis su­ti­ko pa­da­ry­ti net 1600 eu­rų nuo­lai­dą ir par­duo­ti au­to­mo­bi­lį.

Iš kar­to po pirkimo–pardavimo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo ir at­si­skai­ty­mo, vy­rai bu­vo ap­sup­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų. Iš at­vy­kė­lių au­to­mo­bi­lio pa­rei­gū­nai iš­trau­kė ke­lis pa­slėp­tus bu­te­liu­kus su juo­dą te­pa­lą pri­me­nan­čiu skys­čiu.

"Pir­kė­jai" ti­ki­no, kad te­pa­las – kre­mas ran­koms. Įtar­ta, kad kal­ti­na­mie­ji šio "kre­mo" įpy­lė į va­rik­lio au­ši­ni­mo ba­ke­lį ir nu­trau­kė žar­ne­lę, kad bū­tų su­ku­ria­mas de­fek­tuo­to va­rik­lio įspū­dis. Vi­sa tai jie pa­da­rė au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką nu­vi­lio­ję prie ba­ga­ži­nės.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad mi­nė­tas "ran­kų kre­mas" yra dy­ze­li­nia­me vi­daus de­gi­mo va­rik­ly­je eksp­loa­tuo­ta aly­va.

Ge­di­mą imi­tuo­da­vo

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad nuo 2016 me­tų pa­bai­gos iki 2017 me­tų vi­du­rio da­bar jau 30-ties su­lau­kęs Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jas or­ga­ni­za­vo nu­si­kals­ta­mą tri­jų as­me­nų gru­pę ir jai va­do­va­vo. Kar­tu su dviem jau­nes­niais bend­ri­nin­kais jie, ap­gau­da­mi trans­por­to prie­mo­nes par­duo­dan­čius žmo­nes, įsi­gi­jo 19 au­to­mo­bi­lių. Vi­si au­to­mo­bi­liai bu­vo įsigy­ti pa­gal tą pa­čią sis­te­mą – į au­ši­ni­mo sis­te­mą įpi­lant aly­vos ir su­da­rant de­fek­tuo­to au­to­mo­bi­lio įspū­dį bei taip su­ma­ži­nant pre­kės kai­ną.

Rad­vi­liš­kie­tis kal­ti­na­mas dar ir ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu. Vyk­dy­da­mas in­di­vi­dua­lią veik­lą, jis sa­vo ir ki­tų as­me­nų var­du pir­ko bei par­da­vė nau­do­tas trans­por­to prie­mo­nes ir šių ūki­nių-fi­nan­si­nių ope­ra­ci­jų neį­ra­šė į bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. Per pu­sant­rų me­tų jis nu­slė­pė be­veik 500 tūks­tan­čių eu­rų pa­ja­mų.

Vy­rui taip pat pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to le­ga­li­za­vi­mo. Siek­da­mas nu­slėp­ti sa­vo tur­to po­bū­dį, šal­ti­nį bei su tur­tu su­si­ju­sias nuo­sa­vy­bės tei­ses, jis nu­slė­pė tur­to dau­giau nei už 48 tūks­tan­čius eu­rų.

Pri­si­ga­mi­no vek­se­lių

Be vi­sų pa­mi­nė­tų nu­si­kal­ti­mų, 30-me­tis rad­vi­liš­kie­tis kal­ti­na­mas ir ne­tik­rų do­ku­men­tų pa­ga­mi­ni­mu bei pa­si­kė­si­ni­mu pa­da­ry­ti 111 tūks­tan­čių eu­rų tur­ti­nę ža­lą 78-me­čiui vy­rui.

Kal­ti­na­ma­sis pa­ga­mi­no sep­ty­nis ne­tik­rus vek­se­lius, pa­gal ku­riuos, ne­va, pa­sko­li­no se­no­liui mi­nė­tą su­mą. Suk­čius ap­gau­le ga­vo jo pa­ra­šus su­klas­to­tuo­se do­ku­men­tuo­se dėl se­no­liui pri­klau­san­čių 3 že­mės skly­pų ir gy­ve­na­mo­jo na­mo par­da­vi­mo bei 62 tūks­tan­čių eu­rų avan­so ga­vi­mo.

Pen­si­nin­kas pa­dė­jo pa­ra­šus su­klas­to­tuo­se do­ku­men­tuo­se, net ne­ži­no­da­mas pa­si­ra­šo­mų do­ku­men­tų tu­ri­nio ir pa­sek­mių. Iš tik­rų­jų jis avan­so ne­ga­vo ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­duo­ti ne­ke­ti­no.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas kal­ti­na­mie­siems nu­ma­to įvai­rias baus­mes, tarp ku­rių yra ir lais­vės atė­mi­mas iki 8 me­tų.