Dalis sukčių grobio nukentėjusiesiems sugrąžinta

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Dau­giau nei 80 tūks­tan­čių eu­rų – to­kią su­mą te­le­fo­ni­niams su­kčiams "pa­do­va­no­jo" 40-me­tė šiau­lie­tė.
Šiau­lių pa­rei­gū­nai iš­gel­bė­jo apie 50 tūks­tan­čių eu­rų, ku­riuos vie­nos Šiau­lių bend­ro­vės va­do­vė bu­vo "pa­do­va­no­ju­si" su­kčiams.

Ati­da­vė as­me­ni­nius pi­ni­gus ir įmo­nės

Trys pa­ros įtemp­to Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nų dar­bo vie­nai nuo su­kčių nu­ken­tė­ju­siai Šiau­lių bend­ro­vei grą­ži­no dau­giau ne­gu pu­sę su­kčių iš jos pa­si­sa­vin­tų pi­ni­gų.

40-me­tė bend­ro­vės va­do­vė ant su­kčių jau­ko už­ki­bo lie­pos 9-osios ry­tą. Mo­te­ris pa­ti­kė­jo jai pa­skam­bi­nu­siu ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu pri­si­sta­čiu­siu vy­ru, ku­ris jai pa­sa­kė, kad ji yra pa­me­tu­si sa­vo as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, ku­ria da­bar kaž­kas ban­do pa­si­nau­do­ti, pri­si­jung­ti prie jos ban­ko są­skai­tos ir ją iš­tuš­tin­ti. Sut­ri­ku­siai šiau­lie­tei te­le­fo­ni­nis su­kčius pa­ta­rė kuo grei­čiau pa­si­keis­ti pri­si­jun­gi­mo prie ban­ko są­skai­tos ko­dus. "Pa­rei­gū­nas" sa­kė, kad ne­tru­kus šiau­lie­tei pa­skam­bins ban­ko dar­buo­to­jas ir paaiš­kins, ką ji tu­ri pa­da­ry­ti.

Po ke­lių mi­nu­čių bend­ro­vės di­rek­to­rė su­lau­kė "ban­ko dar­buo­to­jo" skam­bu­čio. Ji klus­niai vyk­dė jo nu­ro­dy­mus.

Kaip paaiš­kė­jo vė­liau, te­le­fo­ni­nio su­kčiaus pa­lie­pi­mus vyk­džiu­si šiau­lie­tė to­kiu bū­du pa­tvir­ti­no 1 550 eu­rų per­ve­di­mą iš sa­vo as­me­ni­nės ban­ko są­skai­tos į jai pa­dik­tuo­tas są­skai­tas.

Iš­tuš­ti­nęs as­me­ni­nę šiau­lie­tės ban­ko są­skai­tą, te­le­fo­ni­nis su­kčius pa­ta­rė pa­si­rū­pin­ti ir įmo­nės są­skai­tos sau­gu­mu. Ana­lo­giš­ku bū­du iš įmo­nės są­skai­tos į ki­tas są­skai­tas bu­vo per­ves­ta 81 080 eu­rų.

Mo­te­ris ta­ria­mo ban­ko dar­buo­to­jo nu­ro­dy­mus su­sto­jo vyk­dy­ti tik ta­da, kai vy­ras pa­klau­sė, ką ji da­ro, ir su­pra­tęs, kad ji bend­rau­ja su su­kčiais, lie­pė žmo­nai tuoj pat nu­trauk­ti po­kal­bį. Po­pie­tę su­tuok­ti­niai jau bu­vo po­li­ci­jo­je.

Su­lai­ky­tas su pi­ni­gais Šiau­liuo­se

Pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai pir­miau­sia iš­siaiš­ki­no, į ko­kias są­skai­tas pi­ni­gai bu­vo per­ves­ti ir, jei jų iš są­skai­tos dar ne­spė­ta paim­ti, stab­dė per­ve­di­mus.

Ty­rė­jai nu­sta­tė, jog 82 630 eu­rų nu­ke­lia­vo į vie­nuo­li­kos as­me­nų są­skai­tas. Jų ga­vė­jai gy­ve­no įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se, bet nė vie­nas gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­bu­vo dek­la­ra­vęs Šiau­lių ap­skri­ty­je.

Pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad Šiau­lių ra­jo­ne gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vu­si, bet Šiau­liuo­se gy­ve­nan­ti 28 me­tų mer­gi­na jai per­ves­tus pi­ni­gus – 13 600 eu­rų – bu­vo iš­gry­ni­nu­si Šiau­liuo­se esan­čia­me ban­ko­ma­te.

Nu­vy­kus į mi­nė­tos mer­gi­nos na­mus, ji pa­tvir­ti­no tu­rin­ti pi­ni­gus ir pri­va­lan­ti juos per­duo­ti pas ją at­va­žiuo­sian­čiam vai­ki­nui.

Po ke­le­to va­lan­dų lau­ki­mo kri­mi­na­lis­tai vai­ki­no – 37 me­tų kau­nie­čio – su­lau­kė. Ne­to­li mer­gi­nos gy­ve­na­mo­sios vie­tos bu­vo su­ras­tas ir penk­tos kla­sės BMW, ku­riuo jis at­va­žia­vo. Au­to­mo­bi­ly­je pa­rei­gū­nai ra­do dar 13 600 eu­rų, ku­riuos kau­nie­tis jau bu­vo paė­męs iš dar vie­no pi­ni­gus iš­gry­ni­nu­sio as­mens. Vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Vė­liau teis­mas jį lei­do trims mė­ne­siams suim­ti.

Paaiš­kė­jo, kad da­lis žmo­nių, į ku­rių są­skai­tas bu­vo per­ves­ti su­kčių iš­vi­lio­ti pi­ni­gai, tai – as­me­nys, su­si­gun­dę so­cia­li­niuo­se tink­luo­se esan­čiais pa­siū­ly­mais per die­ną už­si­dirb­ti 50 eu­rų.

Šiau­lių ty­rė­jai krei­pė­si pa­gal­bos į ko­le­gas ki­tuo­se mies­tuo­se, kad jie su­si­siek­tų su tais žmo­nė­mis ir paim­tų į jų są­skai­tas per­ves­tus bei iš­gry­nin­tus pi­ni­gus. Tas są­skai­tas, iš ku­rių pi­ni­gai – 20 800 eu­rų – dar bu­vo ne­paim­ti, ban­kų bu­vo pra­šo­ma įšal­dy­ti.

Vie­na mer­gi­na į po­li­ci­ją pa­ti at­ne­šė 1 400 eu­rų. Tai pa­da­rė ne­su­lau­ku­si, kas paim­tų jai per­ves­tus pi­ni­gus ir su­pra­tu­si, kad, ko ge­ro, jie su­si­ję su nu­si­kals­ta­ma vei­ka.

Tai­gi taip bu­vo iš­gel­bė­ta apie 50 tūks­tan­čių šiau­lie­čių pra­ras­tų pi­ni­gų.

Vei­kė tink­las

Per ki­tas dvi die­nas Šiau­lių pa­rei­gū­nai su ko­le­go­mis iš ki­tų mies­tų at­li­ko kra­tas Kau­ne, Rie­ta­ve, Tau­ra­gė­je, Ute­no­je, Rad­vi­liš­ky­je, Vil­ka­viš­ky­je pas as­me­nis, ku­rie šio­je su­kčia­vi­mo afe­ro­je da­ly­va­vo ne at­si­tik­ti­nai, o tu­rė­jo są­sa­jų su nu­teis­tai­siais ir šiuo me­tu at­lie­kan­čiais baus­mę pa­tai­sos na­muo­se.

Pas vie­no ka­li­na­mo­jo žmo­ną bu­vo ras­ta 8 000 eu­rų. Ko­kiu bū­du jie įgy­ti, ty­rė­jai aiš­kin­sis ty­ri­mo me­tu.

Nus­ta­ty­ta, kad su­kčių vo­ra­tink­lis, be­si­drie­kian­tis iš Ky­bar­tų pa­tai­sos na­mų, yra ap­raiz­gęs di­de­lę da­lį Lie­tu­vos.

Šio­je by­lo­je yra suim­tas ir dar vie­nas įta­ria­ma­sis. Tai – 18-me­tis Kau­no gy­ven­to­jas, į ku­rio są­skai­tą su­kčia­vi­mo me­tu bu­vo pa­da­ry­ta daug per­ve­di­mų ir ku­ris fi­gū­ruo­ja dar ne vie­na­me su­kčia­vi­mo at­ve­jy­je.