Patiklius lietuvius „prausia“ ir užsienio sukčiai

Patiklius lietuvius „prausia“ ir užsienio sukčiai

Pa­tik­lius lie­tu­vius „prau­sia“ ir už­sie­nio su­kčiai

Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais at­si­ra­do nau­ja su­kčia­vi­mo for­ma, ku­rios „dė­ka“ lie­tu­viai jau spė­jo pra­ras­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų. Aiš­kė­ja, kad tai – už­sie­nie­čių dar­bas. Afe­ris­tai, gun­dy­da­mi pel­nin­go­mis in­ves­ti­ci­jo­mis ir leng­va grą­ža, nars­to po pa­tik­lių gy­ven­to­jų ban­ko są­skai­tas, tuš­ti­na jas, at­lie­ka per­ve­di­mus. Bet pi­ni­gus, sa­ko pa­rei­gū­nai, jau ga­li­ma pra­ras­ti ir ki­tais bū­dais. Tam pa­kan­ka tik at­si­liep­ti te­le­fo­nu.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Pri­si­jung­ta nuo­to­li­niu bū­du

Ge­gu­žės 7-osios va­ka­rą 58 me­tų šiau­lie­tė pa­skam­bi­nu­siems su­kčiams „pa­ti­kė­jo“ sa­vo ban­ko elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis. Pa­si­nau­do­ję jais, nu­si­kal­tė­liai iš mo­ters są­skai­tos nu­si­ra­šė 474,17 eu­ro ir per­ve­dė į ki­to, kol kas ne­nus­ta­ty­to as­mens ban­ko są­skai­tą.

Anot gy­ven­to­jos, skam­bi­nu­sy­sis kal­bė­jo ru­siš­kai. Pri­sis­ta­tė ak­ci­jų bir­žos at­sto­vu. Pi­ni­gus ta­ria­mas mo­ters in­ves­ti­ci­jas iš jos są­skai­tos į ki­tą są­skai­tą per­ve­dė prie šiau­lie­tės as­me­ni­nio kom­piu­te­rio pri­si­jun­gęs nuo­to­li­niu bū­du.

At­si­to­kė­ju­si mo­te­ris krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai dėl su­kčia­vi­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Pel­nin­gos in­ves­ti­ci­jos at­si­su­ka ki­tu ga­lu

Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ša­lies po­li­ci­ja su­lau­kė de­šim­čių pra­ne­ši­mų apie pa­mi­nė­tu su­kčia­vi­mo bū­du pra­ras­tus pi­ni­gus. Bend­ras vi­sų nu­si­kal­ti­mų bruo­žas tas, kad gy­ven­to­jams skam­bi­na ru­siš­kai kal­ban­tys žmo­nės ir pri­myg­ti­nai ra­gi­na in­ves­tuo­ti sa­vo san­tau­pas bei gau­ti grei­tą pel­ną.

„Šiau­lių kraš­te“ apie ru­sa­kal­bių su­kčių ata­kas ra­šy­ta ne kar­tą.

Ba­lan­džio pir­mo­sio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­kio mies­to, Ge­di­mi­no gat­vės gy­ven­to­jai pa­skam­bi­nęs ru­sa­kal­bis vy­ras pri­si­sta­tė esan­tis ver­ty­bi­nių po­pie­rių bir­žos „Fo­rex“ at­sto­vu ir pa­siū­lė fi­nan­siš­kai pel­nin­gą in­ves­ta­vi­mą į naf­tos vers­lą.

Mo­te­ris nu­spren­dė pa­ban­dy­ti, juo­lab kad skam­bi­nu­sy­sis pi­ni­gi­nę grą­žą ža­dė­jo jau ne­tru­kus. Rad­vi­liš­kie­tė pa­da­rė ban­ki­nį 250 eu­rų pa­ve­di­mą. Net­ru­kus su­lau­kė ir ža­dė­to­sios grą­žos, ku­ri bu­vo pro­por­cin­ga in­ves­tuo­tiems pi­ni­gams – po ke­lis do­le­rius.

Po to gy­ven­to­ja vėl su­lau­kė skam­bu­čio. Įti­kin­ta, kad iš in­ves­ta­vi­mo ga­li­ma už­si­dirb­ti, mo­te­ris su­ti­ko „in­ves­tuo­ti“ ir dar 1 200 eu­rų. Jai bu­vo at­siųs­ta spe­cia­li „vers­lo“ pro­gra­mė­lė. Ma­no­ma, kad bū­tent šios elekt­ro­ni­nės pro­gra­mė­lės pa­gal­ba „in­ves­tuo­to­jai“ įsi­bro­vė į ban­ko są­skai­tą ir ją iš­tuš­ti­no pa­si­sa­vin­da­mi 4 885 eu­rus.

Ba­lan­dį ru­sa­kal­bio vy­ro skam­bu­čio su­lau­kė ir 66 me­tų jo­niš­kie­tis. Paš­ne­ko­vas pa­siū­lė jam in­ves­tuo­ti pi­ni­gų ir­gi į naf­tos ga­vy­bos ak­ci­jas. Pir­muo­ju skam­bu­čiu ne­pa­si­da­vęs, ki­tą­dien vy­ras vis dėl­to ap­si­spren­dė pa­ban­dy­ti ir į už­sie­nio ban­ko są­skai­tą per­ve­dė tris tūks­tan­čius eu­rų.

Su­lau­kęs dar ir tre­čio skam­bu­čio Jo­niš­kio gy­ven­to­jas iš sa­vo są­skai­tos į nu­ro­dy­tą „in­ves­ti­ci­jų“ są­skai­tą per­ve­dė dar 13 419 eu­rų.

Ko­vo vi­du­ry­je ru­sa­kal­bės „kon­sul­tan­tės“ skam­bu­čio su­lau­kė Rad­vi­liš­ky­je gy­ve­nan­tis 50 me­tų vy­ras. Po bend­ra­vi­mo su ja pa­tik­ri­nęs sa­vo ban­ko są­skai­tą, rad­vi­liš­kie­tis ra­do ką tik pa­da­ry­tą sku­bų 2 000 eu­rų per­ve­di­mą į Ru­si­jo­je re­gist­ruo­to ban­ko są­skai­tą.

Leng­vų pi­ni­gų ne­bū­na

Suk­čia­vi­mus ti­rian­tys pa­rei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, kad dau­ge­liu at­ve­jų gy­ven­to­jus grei­tu už­dar­biu vi­lio­ja ne Lie­tu­vos su­kčiai. Nus­ta­ty­ta, kad skam­bi­na­ma iš įvai­rių ša­lių, ir ne­bū­ti­nai iš Ru­si­jos.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vą Ra­mū­ną Sa­ra­pą ste­bi­na toks žmo­nių pa­tik­lu­mas. Ko­mi­sa­ro žo­džiais, ar­ba žmo­nes tie­siog ap­kvai­ti­na troš­ki­mas grei­tai už­si­dirb­ti, ar­ba jie ne­skai­to laik­raš­čių, ne­žiū­ri te­le­vi­zo­riaus ir dėl to nie­ko ne­ži­no apie su­kčia­vi­mus.

Tie­sa, ne vie­no ty­ri­mo me­tu nu­ken­tė­ju­sie­ji yra iš­si­ta­rę, jog ir pa­tys ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kaip ati­da­vė pi­ni­gus – juk ži­no­jo!

„Grei­čiau­siai tai vis dėl­to no­ras pra­tur­tė­ti, per vie­ną nak­tį tap­ti mi­li­jo­nie­riu­mi. Žmo­nės, leng­vų pi­ni­gų nė­ra! Pak­lau­sy­ki­te ban­ki­nin­kų, ana­li­ti­kų, po­li­ci­jos – in­ves­ti­ci­jų, ku­rios ko­ne per nak­tį duo­da di­de­lę grą­žą, nė­ra“, – pa­brė­žė R. Sa­ra­pas, kar­tą ir pa­ts su­lau­kęs skam­bu­čio su siū­ly­mu in­ves­tuo­ti.

Jis ra­gi­na gy­ven­to­jus kuo pla­čiau da­ly­tis in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mus su­kčia­vi­mus ir kin­tan­čias jų for­mas.

Skam­bu­tis iš Af­ri­kos

Ne­se­niai Lie­tu­vą per­skro­dė ir dar vie­na su­kčia­vi­mo for­ma – skam­bu­čiai iš Af­ri­kos vals­ty­bių. To­kių skam­bu­čių su­lau­ku­siems gy­ven­to­jams pa­ka­ko nu­spaus­ti at­si­lie­pi­mo skam­bu­tį ir abo­nen­to są­skai­ta „iš­si­pūs­da­vo“ šim­te­rio­pai. De­ja, išaiš­kin­ti to­kius pi­ni­gų pa­si­sa­vin­to­jus be­veik neį­ma­no­ma, to­dėl įspū­din­gas su­mas to­kiais at­ve­jais ten­ka su­mo­kė­ti pa­tiems gy­ven­to­jams.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas pa­ta­ria jo­kiu bū­du neat­si­liep­ti mo­bi­lio­jo ek­ra­ne ma­tant įtar­ti­ną ko­kios nors ša­lies tarp­tau­ti­nį ko­dą. Ypač jei ne­tu­ri­te pa­žįs­ta­mų, ku­rie jums ga­lė­tų skam­bin­ti, pa­vyz­džiui, iš Af­ri­kos že­my­no vals­ty­bių.

Nau­ja ban­ga ga­li už­klup­ti ne­ti­kė­tai

Pas­ta­ruo­ju me­tu kiek at­lė­gę su­kčia­vi­mai, kuo­met žmo­nėms pra­ne­ša­ma apie ta­ria­mas ar­ti­mų­jų ne­lai­mes, ir taip iš­vi­lio­ja­mos ne­ma­žos su­mos.

Su­ma­žė­ję, bet vis dar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai su­lau­kia įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų „pa­rei­gū­nų“ skam­bu­čių, pra­ne­šan­čių apie afe­ras esą vyks­tan­čias su žmo­nių as­me­ni­nė­mis są­skai­to­mis. Štai 79 me­tų rad­vi­liš­kie­tis ge­gu­žės 7 die­ną po­li­ci­jai pra­ne­šė su­lau­kęs su­kčių skam­bu­čio ir ne­te­kęs san­tau­pų.

Va­sa­rio 16-osios gat­vės gy­ven­to­jo tei­gi­mu, jam pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis. Jis pri­si­sta­tė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos vy­riau­siuo­ju ty­rė­ju, ir pra­ne­šė, kad jo ban­ko są­skai­ta nau­do­ja­ma ne­tei­sė­toms fi­nan­si­nėms ope­ra­ci­joms at­lik­ti.

Pa­ti­kė­jęs skam­bi­nu­siuo­ju, pen­si­nin­kas jam pa­ti­kė­jo ir sa­vo ban­ko duo­me­nis. Taip iš rad­vi­liš­kie­čio są­skai­tos į ki­to as­mens są­skai­tą „iš­ga­ra­vo“ dau­giau nei 1 000 eu­rų.

Vi­si šie pa­mi­nė­ti nu­si­kal­ti­mai at­lė­gę, bet neiš­ny­kę.

Ne vie­nas šių su­kčia­vi­mų au­to­rius ir vyk­dy­to­jas, daž­nai tai as­muo, at­lie­kan­tis ne­lais­vės baus­mę už ki­tus nu­si­kal­ti­mus, yra nu­sta­ty­tas ir da­bar jau sė­di kal­ti­na­mų­jų suo­le ar­ba su­lau­kęs nuo­spren­džio.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas ra­gi­na gy­ven­to­jus la­biau do­mė­tis nuo­la­tos kin­tan­čiais su­kčia­vi­mo bū­dais. In­for­ma­ci­jos sto­ka, anot ko­mi­sa­ro, ga­li kai­nuo­ti bran­giai.

Ar tik­rai esa­te tik­ri, jog kal­ba­tės ne su te­le­fo­ni­niu su­kčiu­mi?