Avansas į sukčių sąskaitas

Re­dak­ci­jos nuo­tr.
Su­mo­kė­da­mi už aky­se ne­re­gė­tą pre­kę pir­kė­jai ne­re­tai nu­si­per­ka gal­vos skaus­mą dėl pa­tir­to nuo­sto­lio.
Nuo ta­ria­mo par­da­vė­jo ant­ra­die­nį nu­ken­tė­jo 40-me­tis kur­šė­niš­kis, už no­ri­mą pre­kę per­ve­dęs avan­są, kaip paaiš­kė­jo, į su­kčiaus są­skai­tą. Po­li­ci­ja to­kius žmo­nių mul­ki­ni­mo at­ve­jus skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis ir tei­gia, jog dėl pra­ran­da­mų pi­ni­gų kal­ti ir pa­tys nu­ken­tė­ju­sie­ji.

Nei "Au­di", nei pi­ni­gų

Rug­sė­jo 3 die­ną Šiau­lių ra­jo­no, Kur­šė­nų, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­jas, in­ter­ne­to po­rta­le au­to­gi­das.lt ra­dęs skel­bi­mą apie par­duo­da­mą au­to­mo­bi­lį "Au­di A6", į par­da­vė­jo nu­ro­dy­tą ban­ko są­skai­tą per­ve­dė 200 eu­rų avan­są.

Ta­čiau nu­vy­kęs į su­tar­tą vie­tą pirk­ti au­to­mo­bi­lio, pir­kė­jas par­da­vė­jo ne­ra­do, jo te­le­fo­nas taip pat bu­vo iš­jung­tas.

Jo­kio avan­so

Tai tik vie­nas at­ve­jis iš dau­ge­lio, kuo­met pa­ti­kė­jęs su­kčiaus pa­sa­ko­mis, už pra­šo­mą avan­są gy­ven­to­jas nu­si­pir­ko "nie­ką".

Po­li­ci­ja kiek­vie­nais me­tais su­lau­kia de­šim­čių pa­reiš­ki­mų, ku­rio­se pra­ne­ša­ma apie ne­sėk­min­gus san­do­rius ir tar­si pra­sme­gu­sius avan­so ga­vė­jus. Di­džiau­sias to­kio ti­po su­kčia­vi­mų bu­mas fik­suo­tas pa­va­sa­rį, kai in­ter­ne­ti­niuo­se tink­la­piuo­se pra­pliu­po skel­bi­mų apie par­duo­da­mą že­mės ūkio tech­ni­ką ir pa­dar­gus.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos 1-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Ma­čiu­lis įvar­di­ja di­džiau­sias pre­kė­mis su­si­gun­džiu­sių pir­kė­jų klai­das. Pag­rin­di­nė – avan­so su­mo­kė­ji­mas ne­pa­ma­čius pre­kės.

Ab­so­liu­čia ne­są­mo­ne pa­rei­gū­nas va­di­na par­da­vė­jų įspė­ji­mus, esą pre­kę bū­ti­na re­zer­vuo­ti su­mo­kant avan­są. Kaip ga­li­ma mo­kė­ti avan­są už bran­gią pre­kę, ku­rios net aky­se ne­ma­tė­te?

"Jo­kio avan­so! Pa­ti­ko pre­kė – su­si­ti­ki­te, ap­žiū­rė­ki­te, įver­tin­ki­te, kaip sa­ko­ma, pa­čiu­pi­nė­ki­te, o tik pa­skui krapš­ty­ki­te pi­ni­gus, – sa­ko ko­mi­sa­ras. – Su­si­ti­kus akis į akį ir dėl avan­so su­mo­kė­ji­mo ga­li­ma su­tar­ti, tik to­kiu at­ve­ju pa­si­ra­šy­ki­te raš­te­lį, bū­ti­nai pa­tik­ri­nę ir raš­te­ly­je įra­šę avan­so ga­vė­jo as­mens ko­dą ir t.t."

Suk­čia­vi­mų "pa­gal skel­bi­mus" sche­ma pa­pras­ta: ko­kia­me nors skel­bi­mų tink­la­py­je įde­da­mas skel­bi­mas apie už pa­trauk­lią kai­ną par­duo­da­mą ar nuo­mo­ja­mą daik­tą – au­to­mo­bi­lį, dvi­ra­tį, že­mės ūkio tech­ni­ką, bu­tą, na­mą, bui­ti­nę tech­ni­ką. Prie skel­bi­mo "pri­ka­bi­na­ma" nuo­trau­ka – ji daž­niau­siai nu­ko­pi­juo­ja­ma iš in­ter­ne­to pla­ty­bių. Ir nu­ro­do­mas par­da­vė­jo elekt­ro­ni­nis pa­štas, te­le­fo­nas.

Pas­kam­bi­nu­siam pir­kė­jui pa­se­ka­ma pa­sa­ka, ko­kia ši pre­kė yra pa­klau­si – net ne­spė­ja at­si­lie­pi­nė­ti. Bet pre­kė į Lie­tu­vą – tik pa­ke­liui, to­dėl esą ir rei­kia re­zer­vuo­tis, tai yra su­mo­kė­ti avan­są – ku­ris su­si­do­mė­ju­sy­sis su­mo­kės pir­mas, to daik­tas esą ir bū­sian­tis.

Kad dar įti­ki­na­miau bū­tų, su­kčius paaiš­ki­na, ko­dėl par­duo­da­mo daik­to kai­na ženk­liai ski­ria­si nuo rin­kos kai­nos. Esą pre­kę sie­kia­ma par­duo­ti kuo grei­čiau, mat "rei­kia iš­si­par­duo­ti ir kuo grei­čiau iš­vyk­ti par­si­vež­ti nau­jų pre­kių" ir pan.

"Na­tū­ra­lu, kad konk­re­taus daik­to ieš­kan­tis pir­kė­jas pui­kiai ži­no jo kai­ną rin­ko­je. Tai­gi ma­žes­nė kai­na už rin­kos smar­kiai gun­do. Ne­pai­sant to, ži­no­ki­te, kad rim­ti par­da­vė­jai už rim­tus daik­tus avan­so nie­ka­da ne­pra­šo", – ak­cen­ta­vo G. Ma­čiu­lis.

Po­li­ci­ja pa­ste­bi, kad pir­kė­jais ap­si­me­tan­tys su­kčiai, dau­gu­ma jų – iš ša­lies ka­li­ni­mo įstai­gų – pui­kiai ži­no ga­lio­jan­čių ko­dek­sų nuo­sta­tas. Pas­te­bė­ta, kad ne­re­tai avan­sų jie pra­šo ne di­des­nių ne­gu pu­sant­ro šim­to eu­rų – tai su­ma, nuo ku­rios ne­gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, o tik ad­mi­nist­ra­ci­nė.

"Bet yra ki­tas niuan­sas: pa­trauk­lios pre­kės per die­ną ga­li už­si­no­rė­ti tai­gi ir avan­są už ją su­mo­kė­ti ne vie­nas, ne du ir ne trys pir­kė­jai. Suk­čių už­dar­bis ga­li bū­ti so­li­dus", – sa­kė ko­mi­sa­ras.

Pas­ku­ti­nis jo pa­ta­ri­mas: jei kal­bė­da­mie­si su pir­kė­ju apie no­ri­mą pre­kę, iš­gir­do­te pa­gei­da­vi­mą gau­ti avan­są, nu­trau­ki­te po­kal­bį – tai nea­be­jo­ti­nai su­kčius. Ar­ba pa­pra­šy­ki­te pa­ro­dy­ti pre­kę – to­kiu at­ve­ju į gy­ven­to­jo pi­ni­gus kė­si­nę­sis su­kčius grei­čiau­siai pa­ts už­baigs po­kal­bį, mat jo par­duo­da­mas daik­tas tė­ra tuš­čia vie­ta.