Vaikų ligų skyriaus ligoninėje nebus

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vai­das Sma­lins­kas: "Sky­rių už­da­ry­ti leng­viau, nei jį vėl ati­da­ry­ti".
At­kur­ti Vai­kų li­gų sky­rių už­si­mo­ju­si Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­lik­ta prie su­ski­lu­sios gel­dos – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­lei­do vėl ati­da­ry­ti prieš ke­le­rius me­tus už­da­ry­to sky­riaus, tu­rė­ju­sio ati­to­lin­ti li­go­ni­nės už­da­ry­mo grės­mę.

Su­ma­nė at­kur­ti už­da­ry­tą sky­rių

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pla­nų, ku­riems ža­lią švie­są už­de­gė ra­jo­no Ta­ry­ba, pri­ta­ru­si įstai­gos pra­šy­mui leis­ti li­go­ni­nė­je vėl teik­ti sta­cio­na­rias vai­kų li­gų gy­dy­mo pa­slau­gas.

To pri­rei­kė ne tik dėl no­ro di­din­ti tei­kia­mų pa­slau­gų apim­tis ar­ba dėl to, kad gy­ven­to­jai pa­gei­da­vo su­si­rgu­sius vai­kus gy­dy­ti kuo ar­čiau na­mų.

Tarp mo­ty­vų, dėl ko rei­kė­tų at­kur­ti prieš ke­le­rius me­tus už­da­ry­tą Vai­kų li­gų sky­rių, bu­vo ir įstai­gos gel­bė­ji­mas nuo virš jos pa­ki­bu­sio Da­mok­lo kar­do – grės­mės tap­ti tik bū­ti­no­sios pa­gal­bos ir slau­gos pa­slau­gas tei­kian­čia įstai­ga.

To­kia grės­mė iš­ki­lo po to, kai gy­dy­mo įstai­gų tink­lo re­for­mą kur­pian­tys val­džios kler­kai nu­ma­tė, jog ra­jo­ni­nės li­go­ni­nės pri­va­lo teik­ti ma­žiau­siai tris sta­cio­na­rias pa­slau­gas iš pen­kių – chi­rur­gi­jos, te­ra­pi­jos, aku­še­ri­jos, psi­chiat­ri­jos ar pe­diat­ri­jos.

Anks­čiau tei­ku­si ne tik chi­rur­gi­jos ir te­ra­pi­jos, bet ir aku­še­ri­jos bei pe­diat­ri­jos pa­slau­gas, pa­sta­rų­jų dvie­jų li­go­ni­nė ne­te­ko prieš ke­le­rius me­tus.

Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­rių te­ko pa­nai­kin­ti, kai gim­dy­mų skai­čius ne­bea­ti­ti­ko Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tų mi­ni­ma­lių kvo­tų.

Vai­kų li­gų sky­riaus nuo 2016 me­tų sau­sio bu­vo at­si­sa­ky­ta ne­va dėl nuo­sto­lius at­ne­šan­čios šių pa­slau­gų veik­los bei gel­bė­jan­tis nuo li­go­ni­nei dėl sko­lų gre­sian­čio bank­ro­to.

Li­go­ni­nės už­da­ry­mo van­de­nį dar la­biau su­drums­tė į vie­šu­mą iš­ki­lę va­di­na­mie­ji "juo­die­ji są­ra­šai", į ku­riuos pa­te­ko 17 ša­lies ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių iš 50-ies.

Pa­vie­šin­ta­me "mir­ti­nin­kų" są­ra­še at­si­dū­rė ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė, ku­rio­je esą bu­vo ras­ta tam tik­rų nea­ti­ti­ki­mų rei­ka­la­vi­mams, tad jai kar­tu su ke­lio­li­ka ki­tų ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių iš­ki­lo grės­mė bū­ti už­da­ry­tai.

Pa­no­ro ati­tai­sy­ti klai­dą

Kad prieš ke­le­rius me­tus bu­vo pa­da­ry­ta klai­da, nu­spren­džiant už­da­ry­ti Vai­kų li­gų sky­rių ir vie­toj jo tei­kiant tik die­nos sta­cio­na­ro ir ste­bė­ji­mo pa­slau­gas, vė­liau pri­pa­ži­no ir ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

Jo mes­tas ak­muo tai­kė į bu­vu­sios il­ga­me­tės li­go­ni­nės va­do­vės dar­žą: esą jai pa­vy­kę įti­kin­ti Ta­ry­bą pa­ti­kė­ti pa­teik­tais skai­čia­vi­mais ir nu­ma­ty­tuo­ju tau­py­mo pla­nu, tu­rė­ju­siu bent kiek kils­te­lė­ti įstai­gą, bren­dant iš di­džiu­lių sko­lų. Pas­ta­ro­sios 2015 me­tų pa­bai­go­je su­da­rė apie 1,18 mi­li­jo­no eu­rų.

Nau­jo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Vai­do Sma­lins­ko Ta­ry­bai pa­teik­ti mo­ty­vai bu­vo ki­to­kie.

Pa­sak jo, at­kur­tas Vai­kų li­gų sky­rius nuo­sto­lin­gas ne­bū­tų, o jam at­kur­ti di­de­lių lė­šų ne­pri­reik­tų, ka­dan­gi li­ko iš­sau­go­tos ir pa­tal­pos, ir bu­vu­si įran­ga.

V. Sma­lins­ko tei­gi­mu, ne­bū­tų sun­ku­mų ir ras­ti šiam sky­riui dar­buo­to­jų – esą pre­li­mi­na­riai jau su­si­tar­ta su kai ku­riais gy­dy­to­jais dėl jų su­ti­ki­mo dirb­ti at­kur­ta­ja­me sky­riu­je.

Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skai­čia­vi­mu, į sky­rių gy­dy­tis ga­lė­tų grįž­ti tie 1000 ra­jo­no vai­kų, ku­rie, jį už­da­rius, gy­do­si ki­to­se ap­lin­ki­nė­se li­go­ni­nė­se.

Praė­ju­sių me­tų gruo­dį ga­vus ra­jo­no Ta­ry­bos pri­ta­ri­mą at­kur­ti Vai­kų sky­rių, im­ta pil­na bur­na, per kai ku­rias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, šne­kė­ti, jog sky­rius jau šių me­tų pa­va­sa­rį ga­lės gy­dy­ti li­go­nius.

Stip­rins Die­nos sta­cio­na­rą

De­ja, išaiš­kė­jo, jog "op" bu­vo pa­sa­ky­tas per anks­ti, ne­per­šo­kus grio­vio – šio­mis die­no­mis li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko pra­neš­ti pa­cien­tams, jog Vai­kų li­gų sky­riaus įstai­go­je ne­bus.

Gy­ven­to­jai bu­vo in­for­muo­ti, jog tam tik­ras ke­lias vis tik bu­vo nuei­tas, ta­čiau vis­kas žlu­go ga­lu­ti­nė­je gran­dy­je – ne­ga­vus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pri­ta­ri­mo.

"Pa­tei­kus pa­raiš­ką Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rui prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, bu­vo gau­tas lei­di­mas-hi­gie­nos pa­sas. Vė­liau bu­vo pa­teik­ti do­ku­men­tai Vals­ty­bi­nei ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bai prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir gau­ta li­cen­ci­ja teik­ti sta­cio­na­ri­nes vai­kų li­gų II pa­slau­gas.

Prieš su­da­rant su­tar­tį su Te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa (TLK), bu­vo pa­teik­tas pra­šy­mas Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai leis­ti teik­ti nau­jo pro­fi­lio sta­cio­na­ri­nes as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas.

Ta­čiau bu­vo gau­tas at­sa­ky­mas, kad mi­nė­tų pa­slau­gų po­rei­kio Šiau­lių TLK veik­los zo­no­je nė­ra, lei­di­mas VšĮ Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nei teik­ti sta­cio­na­ri­nes vai­kų li­gų II pa­slau­gas ne­su­tei­kia­mas", – sa­ko­ma Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius V. Sma­lins­kas ap­gai­les­ta­vo dėl to­kios baig­ties ir to­kio mi­nis­te­ri­jos po­žiū­rio į re­gio­ni­nes li­go­ni­nes. Pa­sak jo, li­go­ni­nė pa­da­rė vis­ką, kad sky­rius bū­tų at­kur­tas.

"Ga­vę po­li­ti­nį ra­jo­no Ta­ry­bos pri­ta­ri­mą, to­liau ėjo­me nu­ma­ty­tu ke­liu, rei­ka­lin­gu gau­nant lei­di­mus. De­ja, te­ko su­sto­ti be­veik pa­čio­je pa­bai­go­je. Te­ko dar kar­tą įsi­ti­kin­ti, jog už­da­ry­ti sky­rių yra leng­viau, nei jį iš­lai­ky­ti ar­ba at­kur­ti", – sa­kė V. Sma­lins­kas.

"Ar ne­bu­vo ga­li­ma, dar neuž­ve­dus sky­riaus at­kū­ri­mo ka­ru­se­lės, iš pat kar­to su­ži­no­ti, ko­kios yra mi­nis­te­ri­jos nuo­sta­tos dėl jo? Juk tuo­met ne­bū­tų nu­vil­ti gy­ven­to­jai, ku­riems ži­nia apie sky­riaus at­kū­ri­mą jau bu­vo pa­tei­kia­ma vos ne kaip rea­ly­bė?", – re­dak­ci­ja pa­si­tei­ra­vo li­go­ni­nės va­do­vo.

"Vi­si mū­sų žings­niai bu­vo kryp­tin­gi – mes ėjo­me laip­te­lis po laip­te­lio, gau­da­mi rei­kia­mus pa­sus, li­cen­ci­jas, ta­čiau bu­vo­me pri­vers­ti su­sto­ti.

Bet ra­jo­no gy­ven­to­jų vai­kai vi­sai be gy­dy­mo pa­slau­gų ne­liks. At­virkš­čiai, jau nuo gruo­džio pla­nuo­ja­me su­stip­rin­ti Die­nos sta­cio­na­ro ir ste­bė­ji­mo pa­slau­gas – iki šiol jos per pa­rą bu­vo tei­kia­mos vos ke­lias va­lan­das. Mū­sų pla­nuo­se – vi­sa dar­bo die­na.

Daug in­di­ka­ci­jų ga­li­ma iš­gy­dy­ti ir Die­nos sta­cio­na­re. Svars­to­me ir ga­li­my­bę pa­slau­gas teik­ti ne tik dar­bo die­no­mis, bet ir sa­vait­ga­liais. Tam mes li­cen­ci­ją tu­ri­me – rei­kė­tų tik priim­ti pa­pil­do­mai gy­dy­to­jų", – nau­jais pla­nais da­li­jo­si li­go­ni­nės va­do­vas.

Komentarai

kike    Tre, 2019-10-30 / 08:08
Joo, ne Tarybiniai metai, draugai, kai kiekviename didesniame miestelyje buvo ligoninė. Gyvenam vis bagočiau...
LIGONINĖ NEREIKALINGA.    Tre, 2019-10-30 / 08:34
Radviliškyje IŠVIS LIGONINĖ YRA NEREIKALINGA, jau nekalbu apie vaikų skyrių. Šiauliai už 20 km, susisiekimas nuostabus ir greitas. Ligoninė Radviliškyje, tai pinigų švaistymas. Paulina.
Pritariu    Tre, 2019-10-30 / 08:42

In reply to by LIGONINĖ NEREIKALINGA.

ligoninės Lietuvoje nereikalingos. Susisiekimas puikus, galima bet kurią šalį patogiai pasiekti. O sutaupytus pinigus skirti Lietuvoje reziduojančioms armijoms išlaikyti. Jiems susisiekimas neatrodo toks puikus ir, reikalui iškilus, gali nesuspėti kare sudalyvauti.
Virginijus     Tre, 2019-10-30 / 11:53

In reply to by LIGONINĖ NEREIKALINGA.

O ką, Šiauliuose padidinti ligonių aptarnavimo pajėgumai? Ne? Išvis Skvernelio vyriausybė su provincija elgiasi kaip okupantai. Ar ne valstiečiai žadėjo mažinti regionų skirtumų? Melagiai
Jurgita    Tre, 2019-10-30 / 15:40

In reply to by LIGONINĖ NEREIKALINGA.

Jei Jūs gyvenate pačiame Radviliškyje, galbūt ir gerai, bet Jūs pamiršote, kad Yra visas Radviliškio raj. Kur iki Šiaulių yra ir 40 ir 50 km. jei nedaugiau dar. Tad nereikia tik apie save galvoti. O Šiauliai irgi didelė apskritis. Tai čia yra būtina, kadangi pakankamai žmonių yra.
Zita.A.    Šeš, 2019-11-02 / 22:04

In reply to by LIGONINĖ NEREIKALINGA.

Ar jus radviliskiete? Ar teko gydytis musu ligonineje? Tikriausiai ne.O as gydziausi ir likau labai dekinga uz suteikta pagelba.grazinta sveikata.Ir ligonine mums. radviliskieciams. labai reikalinga.
to Paulina    Tre, 2019-10-30 / 09:06
teisingai ir pėstute galima nueit su merdėjančiu vaiku. Ponia, labai gerai apskaičiavus, matyt, tik kai pirst, taip ir šturmuoja Šiaulių ligoninę, juk čia prastas lygis...Graudu
Jei sugebama    Tre, 2019-10-30 / 12:45
Is Pakruojo ar Kelmes ligonius atvezti, tai manau Radviliskyje tikrai uztenka tik kokios ambulatorijos. Sumazetu administracijos ir viskas turbut sklandziau vyktu.
Pritariu jums!    Tre, 2019-10-30 / 13:54

In reply to by Jei sugebama

Visu 100% pritariu jums ! Tik pagalvokite, "didmiestis" Radviliškis atsirado, 20 km į Šiaulius jau toli. Žmones veža 40-60 km į gydymo įstaigas ir normalu. O Šiauliuose pustuštės palatos, ypač Vaikų ligoninėje. Radviliškyje užtenka poliklinikos, o ligoninė turi būti likviduota.
up    Tre, 2019-10-30 / 13:45
bent morgu atidarykite daugiau, nes uzdarysite ligonines, daugiau zmoniu mirs, tam reikes, kazkur laikyti numirusius, tai tam tiks vaiku skyrius
miestietis    Tre, 2019-10-30 / 14:17
Šiaulių vaikų ligoninė yra pilnai pajėgi priimti ir didesnį kiekį ligoniukų, o vat štai su suaugusiais tai yra neišspręstas klausimas. Ligoninės konsultacinė poliklinika nepritaikyta didesniam ligonių kiekiui, nes jau ir dabar traška per šonus, o ir atsidūrus ligoninės palatoje, ligoniai patampa jau ne kaip ligoniai, o kaip sutartiniai vienetai. Mano artimam žmogui po sunkios operacijos komplikavosi į sunkų respiratorinį uždegimą su didele temperatūra, tai palatos gydytojui reikėjo ilgai įrodinėti, kad tokį ligonį palaikytu iki kol stabilizuosis būklė ir jis bijojo palaikyti bent kelias dieneles ilgiau, nei kad priklauso pagal reglamentą- 10 dienų ir von iš ligoninės, kitam laukiančiam vietą užleisti reikia. Gydytojo labai nekaltinu, nes mačiau, kad ir jis yra priklausomas nuo ministerijoje sudarytos schemos ir jis išsidavė, kad turės nemalonumų, jei pažeis tvarką, bet ligoniui nuo to nelengviau.
Teisingai     Tre, 2019-10-30 / 16:14
20 km iki Siauliu ir kodel negalima radviliskieciu vaiku guldyti i ligonine Siauliuose, nes ji didele ir visad pustuste.
Skyrius    Tre, 2019-10-30 / 16:30
tais atseit baisiais sovietu laikais buvo lozungas-kiekvienai kaimo gyvenvietei po mokykla,ambulatorija irgi vaiku darzeli! Nusvito taip visu laukta lendzgrybine saule ir neliko nei darzeliu mokyklu anei ambulatoriju,liko tik apleistos gyvenvietes ir uzkalti langai-tikras Lietuvos tustejimo metas.teko kaime statyti ta ligonine nuo nulio-privedem visus vandentiekio,kanalizacijos tinklus,drenaza ir kiek daug Siauliu statybos tresto statybinyku ten dirbo ir koks dziaugsmas buvo visam miestui nauja erdvi ligonine! Gi dabar tik lieka liudni prisiminimai ir taip bankyrius nuoseda kuria geroves valstybe.....
Atsimenu    Tre, 2019-10-30 / 16:48
Sovietmečiu net bažnytkaimiuose buvo ligoninė, paštas, mokykla, biblioteka...tik monstrų akropolių nebuvo
Saulius    Tre, 2019-10-30 / 22:17

In reply to by Atsimenu

Aga, buvo ir bažnytkaimiuose, tik kokį procentą tos bažnytkaimių ligoninės pagydydavo ? Paguldydavo nebent numirt.Visi važiuodavo į Vilniaus ar Kauno klinikas.Kaip ir dabar.
miestietis    Ket, 2019-10-31 / 16:20

In reply to by Saulius

Sauliau, nesiginčykite su amžinais neigėjais(čia ne apie tuos), nes jei sakysite- balta, tokie visada sakys- juoda, jei kitaip sakysi, tai vėl tie atvirkščiai. Visiems mastantiems yra gerai žinoma, kad bažnytkaimių ligoninėse nebuvo, nėra ir nebus teikiamos tokio lygio paslaugos, kokias gali suteikti antro ar trečio lygio ligoninėse, ir čia taškas ir nėra ko čia tuščiai aušinti burnos.
Skyriui ir Atsimenu     Tre, 2019-10-30 / 20:46
Pasiilgote sovietmečio? Rusija ne taip toli, aplankykite ją, ypatingai už Maskvos, link Uralo, ten rasite tai, kam jaučiate nostalgiją ir nuraminsite sielą...
Radviliškietė    Ket, 2019-10-31 / 11:37
O kaip su dažnom infekcijom ir bakterijom Šiaulių ligoninės gimdymo ir vaikų ligų skyriuose, ar vis dar ta pati situacija?
Sauliau    Ket, 2019-10-31 / 12:57
o ten nemirdavo. Tuose bažnytkaimiuose ir geri specialistai dirbdavo, tik nereikia, jau čia taip nužemint. jei bažnytkaimio gydytojas atrasdavo ligą, o ten didmiestyje nersadavo ir žmogui a.a, va tau ir aparūta geresnė, ten dievai dirba ir visokių specialistų sulindę ir kyšininkai. dar geresni specialistai bažnytkaimiuose dirbdavo.
Birutė    Pen, 2019-11-01 / 12:27
Pritariu, kad Radviliškio ligoninė išvis būtu uždaryta, o netik vaikų skyrius. Visi kyšininkai turi būti išvaryti šieno ravėti, nes per ilgai užsisėdėjo.
Nekur nereikia tu ligoniniu!    Ket, 2020-02-13 / 00:49
O kam? Eini pinigus isleist i vaistines, kai pinigu neliks- eini i kapines uzsikasti po zeme, uzsidedi grazu akmeni ir guli. Reikia palikti Vilniuje, viena, Sveikatos apsaugos ministerijai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.