Pakeitus reikalavimus grįžo vadovauti ligoninei

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Per vie­ne­rius me­tus Vai­das Sma­lins­kas du kar­tus da­ly­va­vo kon­kur­se į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus po­stą. Pir­mą kar­tą jis nea­ti­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų. Šiems pa­si­kei­tus, jis vėl ta­po lai­mė­to­ju.
Per vie­ne­rius me­tus du kar­tus pa­skelb­tą kon­kur­są Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­goms lai­mė­jo tas pa­ts pre­ten­den­tas – Ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Vai­das Sma­lins­kas.
Po pir­mo­jo kon­kur­so li­go­ni­nės va­do­vas tu­rė­jo pa­lik­ti po­stą kaip nea­ti­tin­kan­tis kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų. Ant­ra­ja­me kon­kur­se, pa­si­kei­tus rei­ka­la­vi­mams, jis vėl ta­po lai­mė­to­ju.

Pa­lik­ti po­stą pri­ver­tė teis­mai

Ket­vir­ta­die­nį ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės su­reng­ta­me kon­kur­se užim­ti Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kė­dę da­ly­va­vo vos vie­nas kan­di­da­tas – ne­pil­nus me­tus šiai įstai­gai va­do­va­vęs ir teis­mo nu­tar­ti­mi po­stą pa­lik­ti tu­rė­jęs Vai­das Sma­lins­kas.

Pre­ten­den­tas tu­rė­jo at­sa­ky­ti į tes­to raš­tu ir tes­to žo­džiu klau­si­mus. Už tes­tą raš­tu V. Sma­lins­kui ko­mi­si­ja sky­rė 9,5 ba­lo iš de­šim­ties ga­li­mų, už žo­di­nį tes­tą – 8,6 iš de­šim­ties ga­li­mų. Bend­ra ba­lų su­ma – 18,1.

V. Sma­lins­kas ant­rą kar­tą bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­so lai­mė­to­ju (pir­ma­ja­me kon­kur­se jis ga­vo 18,2 ba­lo, ki­ti du jo kon­ku­ren­tai – ma­žiau).

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei te­ko ant­rą kar­tą skelb­ti kon­kur­są po to, kai bu­vo ap­skųs­ti pir­mo­jo kon­kur­so re­zul­ta­tai ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos – Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Rad­vi­liš­kio rū­mai ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas – priė­mė nu­tar­tis, kad V. Sma­lins­kas ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se, ka­dan­gi nea­ti­ti­ko nu­sta­ty­tų kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų.

2018 me­tų ko­vo mė­ne­sį pa­skelb­to kon­kur­so bend­ruo­siuo­se kva­li­fi­ka­ci­niuo­se rei­ka­la­vi­muo­se bu­vo nu­ro­dy­ta, jog pre­ten­den­tas į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gas tu­ri tu­rė­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar jam pri­ly­gin­tą iš­si­la­vi­ni­mą (ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį) bei ne ma­žiau kaip 3 me­tus ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo pa­tir­ties svei­ka­tos prie­žiū­ros ar­ba so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ty­se.

Pre­kių ži­no­vo kva­li­fi­ka­ci­ją ir tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį tu­rin­tis V. Sma­lins­kas ke­le­rius me­tus dir­bo "Sod­ros" Šiau­lių sky­riu­je Iš­mo­kų išieš­ko­ji­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ju. Anks­čiau ke­le­rius me­tus yra va­do­va­vęs Rad­vi­liš­kio "Sod­rai", dar anks­čiau – Rad­vi­liš­kio ra­jo­no val­dy­bo­je Eko­no­mi­kos sky­riu­je ve­dė­jo pa­va­duo­to­ju bei sky­riaus ve­dė­ju.

Ta­čiau, teis­mų išaiš­ki­ni­mu, šios pa­rei­gos ne­ga­li bū­ti sie­ja­mos su pa­tir­ti­mi so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ty­se, to­dėl ba­lan­džio pa­bai­go­je V. Sma­lins­kui te­ko pa­lik­ti li­go­ni­nės va­do­vo po­stą.

Nau­ja­sis mi­nist­ro įsa­ky­mas pa­lan­kus V. Sma­lins­kui

Tuoj po V. Sma­lins­kui ne­pa­lan­kios Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties, ba­lan­džio 24 die­ną, Sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė nau­jo kon­kur­so są­ly­gas.

Šį­kart vie­nin­te­liam kan­di­da­tui V. Sma­lins­kui jos bu­vo pa­lan­kios – 2018 me­tų ge­gu­žės 10 die­ną svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ro įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­ti sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų va­do­vams ke­lia­mi kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai.

Pa­gal nau­ją­jį mi­nist­ro įsa­ky­mą, re­gio­no lyg­mens sta­cio­na­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos va­do­vas pri­va­lo tu­rė­ti ne ma­žes­nę kaip 3 me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­tį ir bio­me­di­ci­nos moks­lų ar so­cia­li­nių moks­lų sri­ties aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar jam pri­ly­gin­tą iš­si­la­vi­ni­mą (ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį).

Kon­kur­so ko­mi­si­jai dėl V. Sma­lins­ko ati­ti­ki­mo nu­ro­dy­tiems rei­ka­la­vi­mams abe­jo­nių ne­ki­lo.

Dar iki kon­kur­so, ant­ra­ja­me nau­jo­sios ka­den­ci­jos Ta­ry­bos po­sė­dy­je, V. Sma­lins­kas da­vė prie­sai­ką ir ta­po ra­jo­no Ta­ry­bos na­riu.

Da­bar, kaip ir po pir­mo­jo kon­kur­so, jam teks vėl rink­tis kuo no­rės bū­ti: Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės va­do­vu ar ra­jo­no Ta­ry­bos na­riu, ka­dan­gi abi šios pa­rei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.